Privacy statement & policy

(laatst bijgewerkt op 15.01.2020)

Kluwer Opleidingen NV, Fiscaal Informatief en M&D Seminars (verder genoemd “Kluwer Opleidingen”) respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Kluwer Opleidingen kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met Kluwer Opleidingen worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Kluwer Opleidingen verwerkt en hoe Kluwer Opleidingen hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 1. Deze Privacy statement & policy
 2. Persoonsgegevens in het bezit van Kluwer Opleidingen
 3. Verwerking van de persoonsgegevens door Kluwer Opleidingen
 4. Delen van de persoonsgegevens door Kluwer Opleidingen
 5. Uw rechten
 6. Veiligheidsbeleid van Kluwer Opleidingen
 7. Minderjarigen
 8. Contactgegevens

1. Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kluwer Opleidingen van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten van Kluwer Opleidingen, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Kluwer Opleidingen verwerkte persoonsgegevens.

Kluwer Opleidingen behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Kluwer Opleidingen terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Kluwer Opleidingen

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Kluwer Opleidingen verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan Kluwer Opleidingen verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
 • Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;
 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, … ;
 • Klachten  of  feedback  via  onze  support  kanalen  omtrent  uw  ervaring  met  Wolters  Kluwer, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de Kluwer Opleidingen producten, (mobiele) websites, apps, webshops, …   zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, … .

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites, apps en webshops

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van Kluwer Opleidingen, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u Kluwer Opleidingen toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Gegevens uit andere bronnen

Kluwer Opleidingen kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van Kluwer Opleidingen, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Kluwer Opleidingen.

Op de Kluwer Opleidingen websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Kluwer Opleidingen en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Kluwer Opleidingen raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Kluwer Opleidingen of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Kluwer Opleidingen (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Kluwer Opleidingen

Persoonsgegevens worden door Kluwer Opleidingen voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van abonnementen, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of
 • contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps, webshops, … ;
 • Helpdesk
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van Kluwer Opleidingen;
 • Het  personaliseren van de  aan u  te  leveren producten en/of diensten en  de  bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie.
 • Hiertoe kan Kluwer Opleidingen uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal Kluwer Opleidingen steeds voorafgaand uw toestemming vragen;
 • De naleving van de op Kluwer Opleidingen van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van de persoonsgegevens door Kluwer Opleidingen

Kluwer Opleidingen kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de eigen groep in België.

Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van Kluwer Opleidingen wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Kluwer Opleidingen uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Kluwer Opleidingen zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie punt 8 van deze Privacy statement & policy).

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Kluwer Opleidingen van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.
U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Kluwer Opleidingen dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met Kluwer Opleidingen via https://opleidingen.wolterskluwer.be/contact/

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: gegevensbeschermingsautoriteit.be.

6. Veiligheidsbeleid van Kluwer Opleidingen

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Kluwer Opleidingen alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien. Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

Kluwer Opleidingen zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Kluwer Opleidingen met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Kluwer Opleidingen om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 13 jaar)

Kluwer Opleidingen verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … van Kluwer Opleidingen te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Kluwer Opleidingen deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Contactgegevens

Kluwer Opleidingen NV

Motstraat 30

2800 Mechelen

Ondernemingsnummer BE 0456.675.010

https://opleidingen.wolterskluwer.be/contact/