Tijdens de Themadag Verzekeringsrecht worden zes opleidingen van telkens een halve dag gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.
De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs een sessie naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor een tweede sessie.

Sprekers

astrid-clabots

Meester Astrid Clabots

Advocaat-vennoot, Clabots Advocaten

Mester Astrid Clabots is een erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken. 

Bemiddeling : een gestructureerde procedure, waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een bemiddelaar/mediator hun geschil te schikken. Deze procedure kan door de partijen worden ingeleid of door een rechterlijke instantie worden voorgesteld of gelast.

siegfried-busscher

Meester Siegfried Busscher

Advocaat-vennoot, Schoups

Siegfried Busscher is actief in het aannemings- en verzekeringsrecht met een voorkeur voor privaat bouwrecht en (bouw)verzekeringen. Hij staat cliënten bij in deze materies, zowel voor advies en contracten als bij geschillenbeslechting, en verzorgt daarnaast publicaties en lezingen over deze onderwerpen. Siegfried is ingeschreven aan de Balie van Antwerpen.

bob_goedeme

Meester Bob Goedemé

Advocaat, Schoups

Bob Goedemé legt zich voornamelijk toe op het privaat bouwrecht. Verder is hij werkzaam in het aansprakelijkheidsrecht en het handelsrecht, met een voorkeur voor intellectuele rechten.
Hij is ingeschreven aan de Balie van Antwerpen.

sigrid_heirbrant

Meester Sigrid Heirbrant

Advocaat, Charlier Advocaten

Meester Heirbrant is gespecialiseerd in contracten, aansprakelijkheid en verkeer.

Ze is ook praktijkassistent algemeen verbintenissenrecht bij UGent.

paul-van-eesbeeck

De heer Paul Van Eesbeeck

Juridisch adviseur - Vennoot, Vereycken & Vereycken Legal

° 1963

Paul Van Eesbeeck startte zijn loopbaan in 1988 bij verzekeringsmaatschappij De Vaderlandsche (inmiddels Vivium), waar hij als directie-attaché de functie van fiscaal-juridisch adviseur voor de ‘levenzuil’ waarnam. Sinds 1998 is hij, als juridisch adviseur, vennoot van het kantoor Vereycken & Vereycken Legal. Paul Van Eesbeeck verzorgde reeds talrijke publicaties en tussenkomsten op seminaries en congressen en is lid van het redactiecomité van de nieuwsbrief Life & Benefits (Kluwer uitgevers) en is medewerker van de fiscale nieuwsbrief 'Fiscoloog' (Biblo). Paul Van Eesbeeck is tevens ondervoorzitter van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor Werknemers en docent in de leergang pensioenrecht aan de KULeuven.

stephane_vereecken

Meester Stéphane Vereecken

Advocaat-vennoot, Charlier Advocaten, Praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht UGent
  • Licentiaat in de rechten, Universiteit Gent, 2001
  • Bijkomend getuigschrift opleidingsonderdeel Medisch Recht, 2001
  • Master Business Law Universiteit Antwerpen, 2006
  • Advocaat aan de balie te Gent
    Arbiter CIB Vlaanderen

Programma

08:45 - 09:30
Onthaal met koffie + registratie deelnemers sessies 1, 2 of 3
09:30 - 13:00

Sessie 1 | Vastgoed en verzekeringen: een praktijkgerichte analyse

Meester Astrid Clabots
13:00 - 13:45
Middagpauze + registratie deelnemers sessies 4, 5 of 6
13:45 - 17:15

Sessie 4 | Bouwverzekeringen in het bijzonder

Meester Siegfried Busscher en meester Bob Goedemé

Sessie 5 | Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Meester Stéphane Vereecken en meester Sigrid Heirbrant

Sessie 6 | De begunstigingsclausule in een levensverzekering. Erfbelasting en successieplanning via beleggingsverzekering

De heer Paul Van Eesbeeck
17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

wetgeving-verzekeringen

Wetgeving verzekeringen 2018

Wolters Kluwer

Door evoluties in het Belgisch en Europees verzekeringsrecht is een jaarlijkse update van Wetgeving Verzekeringen een absolute must. Dit wetboek bundelt het complete publiek en privaat verzekeringsrecht. De auteurs coördineren alle Europese richtlijnen en besteden uitgebreid aandacht aan de wetshistoriek.

De verzekeringsactiviteit en de distributie van verzekeringen wordt steeds meer geregeld door rechtstreeks werkende Europese wetgeving. De opgenomen wetgeving in het wetboek wordt dan ook in dat kader geactualiseerd en aangevuld.

De structuur maakt Wetgeving Verzekeringen uniek:
• De wetgeving is gerangschikt volgens trefwoorden wat uw opzoekwerk vereenvoudigt, want ook zonder publicatiedatum vindt u de toepasselijke wetgeving snel terug.
• Het trefwoorden- en het chronologische register helpen u bij het opsporen van minder gekende wetsbepalingen.

Nieuw in deze editie

  • Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de verdeling van winstdeling en de toekenning van restorno's voor verzekeringen
themawetboek-verzekeringen

Themawetboek Verzekeringen 2017-2018

Larcier

Deze uitgave bundelt op overzichtelijke wijze de basiswetgeving inzake verzekeringsrecht, ten behoeve van de dagelijkse verzekeringspraktijk en het onderwijs. Het handig formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een vlot gebruik.

De teksten zijn bijgewerkt tot B.S. 10 juli 2017

 

verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht 2017

Larcier

Dit handboek is de Nederlandse versie van het boek “Droit des Assurances” (reeks Précis de la Faculté de Droit de l’Université catholique de Louvain, uitgave 2016). De eerste Nederlandstalige versie van dit standaardwerk verscheen in 1999.

Uiterst grondige analyse van het Belgisch en Europees verzekeringsrecht.
De auteur zet achtereenvolgens de gemeenschappelijke bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenkomsten, de bepalingen eigen aan de verzekeringen tot vergoeding van schade en tot uitkering van een vast bedrag, aan de schadeverzekeringen en aan de personenverzekeringen uiteen. Verder wordt aandacht besteed aan medeverzekering en herverzekering, aan de verzekeringsbemiddelaars. Daarnaast geeft het werk overzichten van het Europese verzekeringsrecht en de controleregelgeving.

Volledig geactualiseerd en bijgewerkt met belangrijke rechtspraak en rechtsleer

Ten opzichte van de vorige uitgave, die in 2010 verscheen, werd het boek grondig herschikt. Het houdt niet alleen rekening met de vele leerstellige en jurisprudentiële ontwikkelingen die het verzekeringsovereenkomstrecht nog heeft gekend, maar ook met de recente wet- en regelgeving.

Met bijzondere aandacht voor recente hervormingen en ontwikkelingen

De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst heeft plaatsgemaakt voor deel 4 van de wet van 4 april 2014. In deze laatste wet is ook de regelgeving betreffende de verzekeringsbemiddelaars opgenomen. De controleregeling voor de verzekeringsondernemingen is grondig veranderd, met name in aspecten die de contractuele relaties rechtstreeks beïnvloeden, zoals de explosie van informatieverplichtingen en de invoering van “gedragsregels” die worden opgelegd aan de verzekeraars en aan de bemiddelaars; een nieuwe controlewet werd aangenomen op 13 maart 2016. Het werk analyseert tevens de nieuwe ontwikkelingen in de problematiek van de grondrechten, met name wat betreft het non-discriminatiebeginsel.

verzekeringen-en-solvency-ii

Verzekeringen en Solvency II

Larcier

“Solvabiliteit II” is het nieuwe controlekader waaraan Europese verzekeraars moeten voldoen sinds januari 2016. Dit enorme project, dat bijna 20 jaar geleden werd gestart, heeft tot doel de Europese Unie en haar lidstaten te voorzien van een efficiënt en doeltreffend prudentieel toezicht.

Efficiënt, door de wil van de overheid om de innovatie en prestaties van de bij het publiek weinig bekende sector van de verzekering te bevorderen en tegelijkertijd de kosten op een redelijk niveau te behouden. Doeltreffend, door de wil om het risico van wanbetaling te voorkomen door aan de betrokken hoofdverantwoordelijken (bestuurders, leidinggevenden, houders van ‘sleutelfuncties’) strikte ‘fit and proper’ criteria op te leggen, evenals nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Het bijzonder complexe Solvabiliteit II-project is net als “Bazel II” (inmiddels Bazel III) gestoeld op drie pijlers van afzonderlijke en complementaire vereisten. De eerste pijler heeft betrekking op de “kwantitatieve” vereisten (waardering van de activa en passiva, risicobeoordeling, definitie van de solvabiliteitsvereisten), de tweede pijler is gewijd aan de regels voor “goed bestuur en gezond risicomanagement”. De verplichtingen inzake publicaties en rapportage staan dan weer centraal in de derde pijler. Het hele gebouw wordt aangevuld door een “dak” voor het toezicht op de groepen en financiële conglomeraten. Het geheel rust op een “sokkel” om de stabiliteit van het gebouw te waarborgen: ORSA, Engels acroniem voor “interne evaluatie van de risico’s en van de solvabiliteit”, een van de belangrijkste vernieuwingen van Solvabiliteit II.

De uitdaging van dit vulgarisatie- en sensibiliseringswerk bestond erin om, op voldoende nauwkeurige wijze, in eenvoudige bewoordingen en zonder zich in technische details te verliezen, de krachtlijnen van dit nieuwe controlekader te beschrijven. Die uitdaging is succesvol volbracht.

Dit werk is vooral bedoeld voor (toekomstige) bestuurders, leidinggevenden van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, houders van ‘sleutelfuncties’ (compliance, risicomanagement, actuariële controle en interne audit), maar ook voor al wie, in het kader van zijn academische of professionele loopbaan, zich vertrouwd zou moeten maken met de basisbeginselen van het nieuwe controlekader, alsmede met de verplichtingen en verantwoordelijkheden verbonden aan de uitoefening van deze sleutelfuncties (prudentiële toezichthouders, accountants, advocaten, boekhouders, financiers, actuarissen, risk managers, ...).

Bestaat ook in het Frans.

begunstigingsclausule-in-een-levensverzekering

Begunstigingsclausule in een levensverzekering 2017

V&V Publishing
De levensverzekering is krachtig in haar veelzijdigheid: zij is niet alleen een voorzorgs- en pensioeninstrument, zij profileert zich ook als spaar- en beleggingsproduct, zij wordt ingeschakeld in successieplanning, en kan ten slotte ook de terugbetaling van leningen waarborgen. De levensverzekering is dus een soort 'Zwitsers zakmes' inzake vermogensstructurering in de brede zin.
Waar de levensverzekering ook voor mag dienen, steevast wordt er iemand aangeduid als begunstigde van de verzekeringsprestatie. De begunstigingsclausule is dan ook een belangrijk raderwerk van de levensverzekering. Zij geeft ook kracht aan de levensverzekering, die zich kan ontpoppen tot een (alternatief) testament.
Soms maakt men er zich in de praktijk wat te makkelijk van af door een paar voorgedrukte checkboxes in het verzekeringsvoorstel aan te vinken. De begunstigingsclausule moet echter sporen met de wil, de gezinstoestand en de vermogenstoestand van de verzekeringnemer(s) en vergt dus maatwerk. Hierbij moet men ook oog hebben voor het feit dat de begunstigingsclausule wordt gestuurd door het verzekeringsrecht, dat soms danig afwijkt van wat het burgerlijk recht voorschrijft. Het wettelijk kader rond de begunstigingsclausule zou dan ook tot de basiskennis moeten behoren van elke practicus die omgaat met levensverzekeringen. Dit boek wil in dit verband de do's-and-don'ts in kaart brengen, kapstokken aanreiken en die ook aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreren.
De jarenlange praktijkervaring van de auteur staat borg voor de kwaliteit van deze wegwijzer, die een stevige juridische onderbouw wil koppelen aan praktische bruikbaarheid. Een must-have die in de bibliotheek van geen enkele levensverzekeringsprofessional, notaris of estate planner mag ontbreken.
beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen 2014 (met een update-nota)

Lex Forum
De laatste tien jaar toont het Belgisch beleggingslandschap een alsmaar groeiende interesse voor de vastrentende levensverzekeringen van tak 21 en de levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsportefeuille van tak 23. Inmiddels maken deze nieuwe beleggingsvormen deel uit van menig privévermogen.
Anders dan bij de klassieke beleggingsinstrumenten kent de levensverzekeringsovereenkomst een aparte wetgeving (met name de nieuwe Verzekeringswet van 4 april 2014 die onder meer de bestaande Landverzekeringswet integreert) die schril contrasteert met de algemene civielrechtelijke beginselen. Zo is de levensverzekering een tripartiete overeenkomst, waarbij één en dezelfde partij in diverse hoedanigheden kan optreden en kent ze haar eigen werkingsmechanismen en vormvoorschriften. Zelfs op fiscaal gebied is de beleggingsverzekering vaak een buitenbeentje. Geen wonder dat de practicus met veel onbeantwoorde vragen achterblijft.
Startend vanuit de nieuwe Verzekeringswet biedt het Handboek ‘Beleggingsverzekeringen’ een multidisciplinaire synthese over de werking van het bonte landschap van de beleggingsverzekeringen, dit zowel vanuit een civielrechtelijke en financiële als fiscale invalshoek. Het boek zoekt een antwoord op de talrijke vanuit de praktijk gegroeide vragen en is een wegwijzer in de zeer complexe materie.
De informatie is volledig, helder geschreven, actueel en biedt u naast een noodzakelijke theoretische onderbouw ook een eerstelijnsinformatie met zeer praktijkgerichte toepassingen.
De bundeling van de jarenlange praktijkervaring van Paul Van Eesbeeck in verzekeringsmateries en van Jos Ruysseveldt inzake vermogens- en successieplanning staat garant voor de inhoudelijke kwaliteit van deze gids.
Het handboek ‘Beleggingsverzekeringen’ is dan ook een onmisbaar naslagwerk voor notarissen en estate planners, private bankers, verzekeraars en verzekeringstussenpersonen, boekhouders, accountants en belastingconsulenten, advocaten, bedrijfsrevisoren, maar ook voor studenten die zich extra willen bekwamen in vermogensplanning.
nieuwe-risico-s-in-het-aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-2018

Nieuwe risico's in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht 2018

Intersentia

De bijdragen in dit boek staan stil bij de verschillende nieuwe risico’s die het klassieke aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht uitdagen. De analyse van deze nieuwe risico’s ten gevolge van technologische innovaties of maatschappelijke evoluties is zonder meer verfrissend. Het toont aan dat deze rechtsdomeinen voortdurend in beweging zijn en mee evolueren met de maatschappelijke ontwikkelingen.

In dit boek wordt vooreerst aandacht besteed aan de talrijke aansprakelijkheidsvragen die rijzen bij het gebruik van zelfrijdende auto’s. Vervolgens wordt het juridische kader in verband met drones geschetst, eveneens een nieuw risico, waarvoor de wetgever een verzekeringsplicht invoerde. Nadien worden talrijke verzekeringsvragen rond cyberrisico’s geanalyseerd, waarna nagegaan wordt of het huidige wettelijke kader inzake de verzekering voor schade te wijten aan terrorisme nog wel voldoende bescherming biedt. Tot slot wordt nagegaan of het wenselijk en mogelijk is dat echtgenoten zich verzekeren tegen de gevolgen van een echtscheiding. De laatste bijdrage werpt een blik op de toekomst van de verzekeringsmarkt en licht de band tussen de economie en het verzekeringsrecht toe.

Met bijdragen van Jan De Bruyne, Joris Ghysels, Glenn Heirman, Hugo Keulers, Sandra Lodewijckx, Kim Moors, Jochen Tanghe, Karel Van Hulle en Wim Van Lancker.

lichamelijke-schade

Lichamelijke schade. Repertorium van rechtspraak van 2016 tot 2017

Larcier

Grondig en actueel overzicht, in handige samenvattingen:

Dit werk bevat een samenvatting van circa 150 zeer recente (merendeels onuitgegeven) rechterlijke uitspraken met betrekking tot de vergoeding van letselschade of schade tengevolge van een dodelijk ongeval (rechtspraak van eind 2017 tot begin 2017)

In deze samenvattingen (1 tot 3 bladzijden per vonnis of arrest) wordt de motivering van bepaalde (belangrijke) stukken uit de rechterlijke uitspraken weergegeven zodat de lezer begrijpt waarom eventueel wordt afgeweken van de vaste rechtspraak of van de richtlijnen die door de Indicatieve Tabel worden vooropgesteld.

Onmisbare duiding bij de toepassing van indicatieve tabellen door de rechtspraak:

Ondanks het bestaan van ‘Indicatieve Tabellen’ wijkt immers de rechtspraak hier soms van af. Voor ieder die zich bezighoudt met de vergoeding van letselschade is het belangrijk te weten hoe de rechtspraak omgaat met deze richtlijnen.

Vlot consulteerbaar werkinstrument, met toegang tot de integrale tekst:

De rechtspraak wordt ontsloten via een uitgebreid trefwoordenregister.
Ter ondersteuning is er ook een cd-rom achteraan het werk bijgesloten zodat men de integrale tekst van alle behandelde rechtspraak onmiddellijk kan raadplegen.

 

Praktische informatie

Tijdstip 15 juni 2018 09.30u - 17.15u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

210 EUR (excl. btw) 

385 EUR (excl. btw)

 

330 EUR (excl. btw)

495 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

 

Per sessie (halve dag) incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Per sessie (halve dag) incl. het boek 'Wetgeving verzekeringen 2018', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Voor 2 sessies (hele dag) incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Voor 2 sessies (hele dag) incl. het boek 'Wetgeving verzekeringen 2018', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Voor een uitgeprinte versie van de documentatie per sessie

 

Attest


Orde van  Vlaamse Balies

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

BIV

FSMA

 

 

3 punten / sessie


3,5 uren / sessie

3,5 uren / sessie

3 uren / sessie (enkel voor sessies 1, 4 en 6)

2 punten / sessie voor verzekeringstussenpersonen en tussenpersonen bank en beleggingen

 

Inschrijven | Verzekeringsrecht: 6 verschillende actuele topics - 15/06/2018

Duid 1 sessie of 2 sessies aan die niet op hetzelfde uur plaatsvinden

Boeken
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30