Naar jaarlijkse gewoonte organiseert M&D Seminars dit overzicht vennootschapsrecht. Een degelijk inzicht in de interpretatie van het vennootschapsrecht door rechtbanken en hoven is voor elke practicus van het vennootschapsrecht immers een must.

Een goede kennis van gerechtelijke uitspraken belangt in de eerste plaats de juristen aan, maar ook accountants en bedrijfsrevisoren moeten over deze kennis beschikken, gezien de talloze opdrachten die hen door de wetgever worden toegewezen.

Ook in 2019 werden er opnieuw opmerkelijke vonnissen en arresten gewezen en/of gepubliceerd, waarvan de draagwijdte voor de praktijk niet mag worden onderschat.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

  • Bespreking van de rechtspraak (gepubliceerd in vaktijdschriften 2019)

(topics in voorbereiding)

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

Bernard Tilleman
prof. dr. Bernard Tilleman
Decaan rechtsfaculteit KU Leuven , Gewoon hoogleraar KU Leuven

Bernard Tilleman (°1965) is Gewoon Hoogleraar aan de KULeuven. Hij is codirecteur van de onderzoeksalliantie Contract & Vermogen en leidt het Centrum voor Rechtsmethodiek.

Hij studeerde rechten te Leuven (Magna cum laude, Leuven 1988), Harvard (1989) en te Hamburg (Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht in het kader van Sonderprogramm für ausländische Juristen DAAD (1990). Hij was werkzaam op het secretariaat van de Ministerraad op het kabinet van de premier (1990-1991) en te Brussel op het advocatenkantoor Cleary-Gottlieb (1991-1993). Hij werd toegelaten tot de balie van New York in 1991. Als Aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek behaalde hij een doctoraat rond bestuur van vennootschappen (Leuven 1996) dat bekroond werd met de Van Dievoet prijs.

Sinds 1996 werd hij belast met een leeropdracht in het inleiding tot het recht, contracten- en vennootschapsrecht op de campus Kortrijk, Brussel (Gespecialiseerde Aanvullende Studie Vennootschapsrecht KUB-KU Leuven) en te Leuven. Hij was gastprofessor aan de rechtsfaculteiten van Lille II (Introduction au droit belge(1998-2003), Université de Liège (ULG (Grondig contractenrecht (1999-2003) en aan de Radboudt Universiteit te Nijmegen (TPR Wisselleerstoel 2000).

Bernard Tilleman publiceerde verschillende boeken en artikelen in het domein van het vennootschaps- en het contractenrecht (zie Research cv (VLIR Format)).

Hij was tevens voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie van het notariaat (2004-2008) en van één van de examencommissies beroepsbekwaamheid van het Instituut der Accountants en Belastingsconsulenten, lid van de Juridische Commissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bernard Tilleman in sinds 2012 decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Lees meer
emmanuel-leroux
Meester Emmanuel Leroux
Advocaat-vennoot, Laga

Emmanuel is a member of the Corporate-M&A department.

He focuses on general corporate law advisory, family businesses, capital markets transactions, M&A, and corporate litigation. He also has a particular expertise in corporate governance.

Emmanuel is a regular lecturer at academic and commercial seminars and published several articles on corporate law and corporate governance.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

7 mei 2020
 5 juni 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Kontich
Gent
De Jachthoorn 
Holiday Inn Gent Expo
Prijs

215 EUR (excl. btw)

375 EUR (excl.btw) 

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Vennootschap in pocket 2020' , incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken 


Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

Instituut voor Bedrijfsjuristen

4 punten

3 uren (in aanvraag) 

3,5 uren

3,5 uren

4 punten (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving) (in aanvraag) 

Gerelateerde boeken

vennootschap-in-pocket-2020
Vennootschap in pocket 2020
Wolters Kluwer

Het bedrijfsleven vindt in Vennootschap in pocket zijn dagelijkse gids binnen de onoverzichtelijke wet- of regelgeving.

Dit boek bevat de geactualiseerde wetteksten die aangevuld worden met de nieuwe financiële en fiscale kerncijfers. De praktische toelichtingen over de boekhouding, de jaarrekening, het vennootschapsrecht en de fiscaliteit van de ondernemingen maken de regels op een bondige wijze leesbaar en duidelijk.

In deze editie is het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgenomen en is er getracht om de verschillende regimes naast elkaar te plaatsen en te duiden wat er voor welke vennootschap al is veranderd of nog staat te veranderen.

Vennootschap in pocket blijft des te meer uw betrouwbare partner en een handboek uit en voor de praktijk.


Tim Fransen is advocaat bij K law en gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Hij staat ondernemers bij in het oplossen van hun juridische problemen. Tim spreekt regelmatig op seminaries en publiceert over diverse onderwerpen. De ondernemers staan daarbij centraal.


Rijn Delbroek is manager binnen de afdeling KPMG Accountants en adviseert familiale kmo’s en grote ondernemingen op het vlak van boekhouding, accountancy en fiscale aangelegenheden.


Stefaan Vlaminck is belastingconsulent en adviseur voor familiale en internationale ondernemingen op fiscaal vlak.

Lees meer
de-nieuwe-vennootschapswet-een-eerste-commentaar-2019
De nieuwe vennootschapswet 2019
Wolters Kluwer

Deze publicatie focust op de belangrijkste wijzigingen voor de praktijk door de invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen of WVV:

  • Wegwijzer in de structuur van het nieuwe wetboek
  • Leidraad in de inwerkingtreding en het overgangsregime voor bestaande, nieuwe en afgeschafte vennootschapsvormen
  • Bespreking van essentiële wijzigingen waaronder de nieuwe regels met betrekking tot de uitgifte en overdracht van aandelen, uitkeringen, alarmbelprocedure, het bestuur, de geschillenregeling, de ontbinding en vereffening, en de herstructureringen
  • Overzicht van alle wettelijke bepalingen: het volledige wetboek en de relevante uitvoeringsbepalingen, inclusief de concordantietabel

Pluspunten:

  • Actuele wettekst
  • Eerste bespreking door een gezaghebbend specialist
  • Overzichtelijk dankzij randnummers en kernwoorden

 Bestemd voor advocaten, bedrijfsjuristen en notarissen

Lees meer
het-nieuwe-wetboek-van-vennootschappen-en-verenigingen-2019
Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen 2019
Intersentia

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen trad in werking op 1 mei 2019. Deze wet vervangt niet alleen het Wetboek van Vennootschappen, maar ook de wet van 27 juni 1921 inzake de VZW’s, stichtingen en Europese politieke partijen en de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen. Deze wet bevat een zeer fundamentele wijziging van het hele landschap van vennootschappen en verenigingen in België. Dit cahier maakt een analyse van de meeste, voor de courante praktijk aanwijsbare aandachtspunten inzake vennootschappen.

Lees meer
handboek-vennootschappen-algemeen-deel-2020
Handboek Vennootschappen - Algemeen deel 2020
Larcier

Dit Handboek geeft een volledig overzicht van de regels die ten grondslag liggen van het Belgische vennootschapsrecht, met een systematische doorsteek naar, en toepassing op, de verschillende vennootschapsvormen. 
De wet van 23 maart 2019 die een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft ingevoerd heeft het vennootschapslandschap grondig gewijzigd**. Dit handboek beoogt hiervan een inzicht te bezorgen. 

Dit eerste boekdeel behandelt de aspecten die gemeen zijn aan alle vennootschapsvormen. De regels van toepassing op de maatschap en de stille maatschap, de regels gemeen aan alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (VOF, CommV, BV, CV, NV, SE, SCE) komen aan bod (van oprichting tot ontbinding en vereffening), de buitenlandse vennootschappen, de effecten, de vennootschapsgroepen, de fusies en splitsingen, de omvorming van één vennootschapsvorm in een andere rechtspersoon (vennootschap of VZW), de grensoverschrijdende zetelverplaatsingen of omvormingen en het Europees recht worden uitvoerig besproken.  

Het boek is rond een aantal basisstellingen opgebouwd, met name dat aan elke vennootschap een overeenkomst ten grondslag ligt die blijft doorwerken nadat ze rechtspersoonlijkheid verwerft, en dat het recht bedoelde om elke rechtspersoon als een volledig rechtssubject, met een eigen vermogen, rechten en verplichtingen en aansprakelijkheid, te behandelen vanaf haar oprichting tot aan de sluiting van haar vereffening. Deze stelling geldt blijft geldt onder het WVV.De auteur heeft er daarbij voor gekozen alle relevante rechtspraak van de laatste 100 jaar te verwerken, benevens andere belangrijke oudere uitspraken. 

++ 

In dit eerste, algemeen deel wordt aandacht besteed aan de  overeenkomst van vennootschap, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (de (stille) maatschap), de rechtspersoonlijkheid en de regels die gemeen aan alle vennootschapsvormen zijn.(In een volgend, nog te verschijnen, deel zullen de verschillende vennootschapsvormen worden toegelicht.)”

**De nieuwigheden van het WVV:
- overstap van werkelijke zetel naar statutaire zetel, en een regeling voor grensoverschrijdende zetelverplaatsing (omvorming genaamd)
- minder vennootschapsvormen: personenvennootschappen (VOF en CommV), kapitaalloze vennootschappen (die ik vermogensvennootschappen noem) (BV en CV) en de kapitaalvennootschappen (NV, SE en SCE)
- de regels die gelden voor vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap) vormen niet meer het gemeen recht; elke vennootschapsvorm heeft haar eigen regels, maar de regels voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid lopen grotendeels gelijk; ze verschillen voor de personenvennootschappen (VOF en CommV) omdat zij onderworpen zijn aan de regels die gelden voor de maatschap;
- in het algemeen meer eenvormige regels die gelden voor alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en in het bijzonder uniforme regels voor vermogens- en kapitaalvennootschappen
- de vermogensvennootschappen blijven buiten de Europese regels ter bescherming van het kapitaal 
- grotere flexibiliteit en vrijheid in de inrichting van bestuursorganen
- grotere vrijheid in de bepaling van de rechten die aan effecten zijn verbonden

Lees meer
wetboek-vennootschappen-verenigingen-2019
Wetboek vennootschappen & verenigingen 2019
Larcier

Handige bundeling van
- het Wetboek 23 maart 2019 van vennootschappen en verenigingen (B.S., 4 april 2019)
- het uitvoeringsbesluit: K.B. 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (B.S., 30 april 2019)
- de concordantietabel

Lees meer

Inschrijven | Vennootschapsrecht - 07/05/2020 of 05/06/2020

Contact