Op 4 juni 2018 werd het Ontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Kamer ingediend.

In tegenstelling tot vorige hervorming, heeft de regering ervoor geopteerd om de wettelijke bepalingen van toepassing op verenigingen en stichtingen, zoals voorzien in de Wet van 27 juni 1921, integraal op te nemen in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (meer bepaald in de boeken 9 – VZW - en 11 – Stichtingen -). 

Dit betekent niet dat het slechts een loutere overname van het bestaand verenigings- en stichtingsrecht betreft.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal ook een het verenigings- en stichtingsrecht op een grondige wijze hervormen. Zo zullen de VZW en de Stichtingen ook activiteit kunnen uitoefenen en daarbij winst realiseren, met dien verstande dat zij nog steeds geen winst zullen mogen uitkeren.

Sinds 1 mei 2018 kwalificeert de VZW nu ook als onderneming in de zin van Boek XX WER, wat (onder meer) tot gevolg heeft dat zij failliet verklaard kan worden. 
Ook de vereffeningsprocedure, de bevoegdheden van de organen, de vertegenwoordiging van de vzw veranderen grondig.

Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgericht overzicht van de ingrijpende wijzigingen in het verenigingsrecht.

Sprekers

rik-galle

Meester Rik Galle

Advocaat-counsel, Laga

Rik is a member of Laga’s the corporate M&A department.

He specialises in corporate law, corporate reorganisation, M&A and capital markets.

Rik currently heads a Chinese desk within the firm.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Het nieuwe verenigingsrecht

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

de-nieuwe-vennootschapswet-2018

De nieuwe vennootschapswet 2018

Wolters Kluwer

Allereerst wordt het nieuwe vennootschapslandschap uitgetekend om de lezer kennis te laten maken met de verschillende vennootschapsvormen in het nieuwe wetboek. Daarna gaat het boek dieper in op de krachtlijnen van de nieuwe bv (de vroegere bvba), de nieuwigheden inzake besturen van vennootschappen en de vereffening, ontbinding en herstructurering van vennootschappen. Afgesloten wordt met uiteenzettingen over de positie van de erkende vennootschappen in het nieuwe wetboek en de nieuwe geschillenregeling. 

Dit boek werd uitgegeven naar aanleiding van de jaarlijkse studiedag van het Vlaams Pleitgenootschap, editie 2018.

vzw-zakboekje-2018

VZW-zakboekje 2018

Wolters Kluwer

Het vzw-zakboekje is een onmisbare handleiding voor eenieder die actief is in een vzw. De belangrijkste principes uit de Wet van 27 juni 1921, de fiscale en sociale positie, fusies en splitsingen, schenkingen en legaten, de milieubepalingen, tal van nuttige adressen en voorbeelden komen aan de orde in dit handige zakboekje.

Hoofdredacteur Hugo Prims schreef dit zakboekje vanuit zijn jarenlange ervaring van werken met en voor vzw's, als voormalig algemeen directeur van de vzw Imelda in Bonheiden, en als voormalig docent organisatierecht aan de Sociale Hogeschool in Heverlee. Specialisten Stefaan Tuytten (boekhouding, fiscaliteit, vrijwilligers), Ria Matthijssens (sociale wetgeving) en Guy Van den Broeke (milieu en omgeving) zorgen ervoor dat de verschillende hoofdstukken up to date blijven.

formaliteitengids-voor-de-vzw-2018

Formaliteitengids voor de VZW 2018

Wolters Kluwer

De Formaliteitengids voor de vzw beschrijft alle formaliteiten die een vzw moet vervullen. Het werk is opgedeeld in drie grote delen:

  1. formaliteiten die voortvloeien uit de vzw-Wet en die elke vereniging dus moet vervullen;
  2. formaliteiten die elke rechtspersoon moet vervullen (fiscale en boekhoudkundige verplichtingen);
  3. verplichtingen die iedereen die personeel tewerkstelt moet vervullen (sociaal recht).

Binnen elke rubriek geldt een eigen logica. In het eerste deel worden stap voor stap de formaliteiten behandeld die gepaard gaan met de oprichting van een vereniging. Daarna komen de formaliteiten aan bod die vervuld moeten worden bij de dagelijkse werking van de vereniging en tot slot de formaliteiten die gepaard gaan met de stopzetting, de fusie of de splitsing van een vereniging.

In het tweede deel wordt een onderscheid gemaakt tussen de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Daarin worden eerst de basisprincipes behandeld, daarna worden de formaliteiten verder besproken volgens een alfabetische volgorde.

Ook in het derde deel werden de fiches gegroepeerd in een aantal begrippen, waaronder ze ofwel in een logische ofwel in alfabetisch volgorde worden behandeld.

de-vennootschaps-en-verenigingsrechter

De vennootschaps- en verenigingsrechter

Larcier

De VZW Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV), die is opgericht op 6 juni 2014, nodigt van harte alle geïnteresseerden uit op een colloquium dat zij op 14 maart 2017 organiseert met als thema : de vennootschaps- en verenigingsrechter.
Het BCV beschouwt het als een hele eer om te kunnen bijdragen tot de hervorming van de huidige regelgeving ter zake van vennootschappen en verenigingen, die zij op 28 maart 2014 ter gelegenheid van haar oprichtingscolloquium heeft vooropgesteld en waarvan de Minister van Justitie heeft besloten haar tot een goede einde te brengen. Het BCV spitst zich daarnaast, conform zijn statuten, ook toe op onderzoek dat het vennootschaps-, het verenigings- en het rechtspersonenrecht vooruithelpt, en zulks « in het kader en ten behoeve van de academische wereld, in nauwe samenwerking met de professoren, de assistenten, de onderzoekers en de studenten van alle Rechtsfaculteiten van het land ». 
In dat perspectief en in die geest drong het thema van de vennootschaps- en verenigingsrechter zich op. De taak van die rechter is vandaag immers aan evolutie, zo niet revolutie onderhevig.  De rechtbank van koophandel is voortaan de natuurlijke, of zelfs de exclusieve rechter voor het vennootschaps- en verenigingsleven, waarbij een einde komt aan traditionele onderscheiden die hun bestaansreden hebben verloren.
De werkzaamheden van dit colloquium werden voorbereid en zullen ook verder worden voortgezet met de nodige aandacht voor zowel de huidige wetgeving als voor de op komst zijnde hervormingen, zonder daarbij de praktijk of de rechtsleer uit het oog te verliezen.

vzw-jaarrekeningzakboekje-2018

VZW Jaarrekeningzakboekje. Boekhouding en jaarrekening van verenigingen en stichtingen 2018

Wolters Kluwer

Het VZW jaarrekeningzakboekje biedt een praktische handleiding aan alle verenigingen en stichtingen (zowel kleine, grote, zeer grote als diegenen die beheerst worden door bijzondere wetten en reglementeringen), die sedert het boekjaar dat eindigde per of na 31 december 2005, een ruime rapportering dienen te geven over hun werking.

In het zakboekje staan de boekhouding en jaarrekening van de verenigingen en stichtingen centraal. De nadruk wordt hierbij gelegd op de opstelling van de jaarrekening, zowel volgens de bepalingen voor de vereenvoudigde boekhouding alsook volgens de principes van de volledige boekhouding. Dit gebeurt middels een analyse en uitvoerige bespreking van de verschillende staten die deel uitmaken van de jaarrekening.

  • Bij een vereenvoudigde boekhouding zijn dit de staat van ontvangsten en uitgaven en de verschilldende toelichtingen die erbij gevoegd moeten worden.
  • Voor de volledige boekhouding heeft deze analyse en bespreking betrekking op de balans, resultatenrekening, toelichting en sociale balans.

Naast het opstellen van de jaarrekening besteedt dit zakboekje ook aandacht aan de controle op en de neerlegging en openbaarmaking van de jaarrekening.

In de bijlagen zijn tot slot ook alle gecoördineerde wetteksten omtrent de boekhouding en jaarrekening van verenigingen en stichtingen opgenomen.

Praktische informatie

Tijdstip 22 januari 2019 13.30u - 17.30u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Het nieuwe verenigingsrecht - 22/01/2019

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30