Op 20 juli 2017 werd het Voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad in eerste lezing goedgekeurd. Het ontwerp beoogt het vennootschapsrecht op een groot aantal punten te moderniseren.

Deze hervormingen zullen ook een impact hebben op aandeelhoudersafspraken.

Tijdens deze studienamiddag worden op geïntegreerde wijze en met kritisch oog voor zowel het juridisch kader als de noden van de praktijk, de afspraken tussen aandeelhouders die typisch in aandeelhoudersovereenkomsten voorkomen geanalyseerd en toegelicht. Daarbij wordt in het bijzonder ook aandacht besteed aan de impact van de op til zijnde hervormingen.

 

Sprekers

alain-françois

Meester Alain François

Advocaat-vennoot Eubelius, Docent Vrije Universiteit Brussel

Alain is actief in het vennootschapsrecht, het ondernemingsrecht en het publiek-economisch recht. Hij heeft een grote ervaring in het adviseren en structureren van publieke rechtspersonen en de begeleiding van projecten van publiek-private samenwerking (PPS), alsook in het adviseren over en voeren van geschillen in vennootschappen.

Hij is vennoot bij Eubelius sinds 1 juli 2000 en lid van de balie van Brussel sinds 1994.

joke-pattyn

Meester Joke Pattyn

Advocaat Eubelius

Joke legt zich vooral toe op M&A in de brede zin, met een focus op de relaties tussen aandeelhouders en overnamefinanciering, maar zij is ook actief binnen de ruimere context van het vennootschaps- en ondernemingsrecht.

Zij is Senior Counsel sinds 1 januari 2013. In het najaar van 2002 werd zij lid van de Kortrijkse balie.

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Aandeelhoudersovereenkomsten

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

wetboek-vennootschappen-en-verenigingen-2017-2018

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2017-2018

Wolters Kluwer

Wat eist u van uw wetboeken? Dat ze volledig zijn, handig in gebruik en betrouwbaar. Dat ze u in alle omstandigheden meteen uit de brand helpen. Ook bij minder voor de hand liggende vragen.

Dit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de klassieker waar u naar op zoek bent. Alle wetten die van tel zijn voor de vennootschapsjurist werden er in opgenomen, zowel in het Nederlands als in het Frans. Zo bevat dit boek niet alleen de vennootschapswet, maar ook de essentiële uitvoeringsbepalingen en begeleidende wetteksten die voor de rechtspraktijk van belang zijn.

Dit is de (vermoedelijk) laatste versie van deze publicatie op basis van het huidig Wetboek van Vennootschappen aangezien de wetgeving zal veranderen. Dit betekent niet dat dit wetboek een beperkte houdbaarheidsdatum heeft. De huidige wetgeving zal de komende jaren nog steeds van belang zijn door verschillende overgangsregelingen. Dit wetboek garandeert u de correcte wetgeving zoals die van kracht was op 1 oktober 2017.

dagelijks-bestuur-in-de-nv-2017

Dagelijks bestuur in de NV 2017

Intersentia

In dit boek ontleedt Nele Somers de notie ‘dagelijks bestuur’ van de NV. Of een welbepaalde handeling wel of niet tot het dagelijks bestuur van een onderneming hoort, is een feitenkwestie die in ieder concreet geval, naargelang de aard van de onderneming, het maatschappelijk doel, de financiële middelen en de economische impact van de handeling, anders beantwoord zal worden. In gevallen van betwisting zal het aan de rechter zijn om te beslissen of een bepaalde handeling al dan niet tot het dagelijks bestuur kan worden gerekend. 

In dit boek onderzoekt de auteur de grenzen van het optreden van de dagelijks bestuurder sensu stricto: welke handelingen kan de dagelijks bestuurder autonoom stellen en welke handelingen impliceren een overschrijding van zijn bevoegdheid? En wat zijn de gevolgen van een bevoegdheidsoverschrijding, zowel voor de vennootschap als voor derden die met de vennootschap handelen? Ook het sociale statuut van de dagelijks bestuurder wordt bekeken: is hij een werknemer of een zelfstandige? Bestaat er, wat het takenpakket en de hiërarchische positie van de betrokken personen betreft, wel of geen verschil tussen de bestuurder en de dagelijks bestuurder van de vennootschap? Wat de vraag doet rijzen naar de contractualisering van de verhouding tussen de dagelijks bestuurder en de vennootschap en de wenselijkheid om bepaalde contractuele clausules uit te werken in een managementovereenkomst. En wat zijn de gevolgen van een keuze voor het ene of het andere statuut voor o.a. het aansprakelijkheidsregime van de dagelijks bestuurder? Verschillen de aansprakelijkheidsgronden naargelang de dagelijks bestuurder als een werknemer of als een zelfstandige optreedt? En als er verschillen zouden zijn, wat is hiervan dan de praktische relevantie? Kunnen m.a.w. de bestaande verschillen genuanceerd worden en zijn er elementen die een verschillend regime rechtvaardigen? Bestaat er verder een wisselwerking tussen enerzijds de aansprakelijkheid van de dagelijks bestuurder en de concrete bevoegdheidsverdeling binnen de vennootschap? 

Dit praktische en handige boek is ongetwijfeld het referentiewerk ter zake voor iedere vennootschapsjurist.

vennootschapsrecht-geannoteerd-2017

Vennootschapsrecht geannoteerd 2017

Die Keure

Deze uitgave bevat het wetboek en de meest courante wetteksten waarmee vennootschapsjuristen geconfronteerd worden. De basisteksten inzake verenigingen, boekhoudrecht en financieel vennootschapsrecht zijn dus ook opgenomen. Het handige trefwoordenregister maakt van dit wetboek een praktisch werkinstrument.

Deze nieuwe editie is qua wetgeving bijgewerkt t.e.m. B.S. 31 maart 2017. Ze bevat dus de belangrijke wijzigingen door de omzetting van de auditrichtlijn in het Belgisch recht.

De equipe achter dit wetboek bestaat uit academici en praktijkjuristen uit alle betrokken beroepsgroepen: de advocatuur, de magistratuur, het notariaat, de banksector, de accountancy, de boekhouders en het revisoraat.

Er is ook een Franstalige editie van dit wetboek beschikbaar.

duiding-vennootschappen-2017

Duiding vennootschappen 2017

Larcier

Deze Duiding is een grondige commentaar op Wetboek van vennootschappen

Voorzien van een grondige verhelderende commentaar door specialisten:

De meeste onderdelen van het Wetboek van vennootschappen zijn voorzien van uitvoerige artikelsgewijze commentaren: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer, een onmisbare bron om de vennootschapswetgeving te begrijpen en toe te passen.
Sommige onderdelen van het wetboek die voor de meeste juristen niet van dagelijks belang zijn werden evenwel niet artikelsgewijs, maar in hun geheel in een doorlopende tekst besproken.

aandeelhoudersovereenkomsten-2012

Aandeelhouders-overeenkomsten 2012

Larcier

Dat aandeelhouders afspraken maken m.b.t. de overdraagbaarheid van hun aandelen en de uitoefening van hun stemrecht binnen de vennootschap is van alle tijden. Een antwoord op de vraag of dergelijke afspraken überhaupt mogelijk zijn en aan welke voorwaarden zij in voorkomend geval moeten voldoen, was lange tijd enkel in rechtspraak en (voornamelijk) rechtsleer te vinden. Het is pas met de wet van 18 juli 1991 dat de wetgever voor het eerst op dit vlak is tussengekomen.

Alhoewel de intentie van de wetgever in 1991 ongetwijfeld goed is geweest, werd zijn tussenkomst zowel in de rechtsleer als in de praktijk vrij negatief onthaald. De wetgever is niet doof gebleven voor deze kritiek en de reparatiewet van 13 april 1995 heeft de bewuste bepalingen verder op punt gezet. Ervan uitgaan dat hiermee elke vorm van discussie of kritiek van de baan is, zou echter van weinig realiteitszin getuigen.

Dit boek analyseert vooreerst op zeer grondige wijze artikel 510 W. Venn. dat het basisartikel vormt voor overdrachtsbeperkende afspraken in de nv. De in de praktijk meest courante clausules inzake de overdraagbaarheid van aandelen in (niet-publieke) naamloze vennootschappen worden daarbij op vrij uitvoerige wijze behandeld, met een kritisch oog voor niet enkel het juridische kader, maar ook voor de noden van de praktijk.

Vervolgens gaat de auteur in op de voorschriften van artikel 551 W. Venn. dat  het afsluiten van stemovereenkomsten binnen de nv beheerst,.
Tot  slot staat de auteur ook nog kort even stil bij een aantal andere gebruikelijke andere aandeelhoudersafspraken,  buiten de context van overdracht van aandelen die onder de gemeenschappelijke noemer ‘regulering van de machtsuitoefening binnen de vennootschap’ kunnen worden ondergebracht.

Telkens worden  nuttige aandachtspunten meegegeven met het oog op de redactie van dergelijke clausules.

actuele-problemen-van-financieel-vennootschaps-en-fiscaal-recht-2017

Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht 2017

Intersentia

Reeds 20 jaar vergadert de Werkgroep financieel recht, onder de deskundige leiding van professor Herman Braeckmans, om geregeld materies van financieel- en vennootschapsrechtelijke aard te bespreken en te becommentariëren, gastsprekers uit te nodigen en over de financiële en vennootschapsactualiteit van gedachten te wisselen. Dit unieke initiatief heeft over de jaren een groeiend succes gekend, wat bewijst dat het aan een werkelijke behoefte beantwoordt.
Om dit te vieren werd een feestbundel samengesteld. De auteurs zijn allen oud-studenten van de Grondige studie financieel recht aan de UA. Zij weerspiegelen het gehele spectrum van het juridische beroepenveld.
Zowel advocaten, bedrijfsjuristen als academici hebben een bijdrage geleverd aan de bundel. De gekozen onderwerpen kaderen strikt genomen in verschillende rechtstakken: het financieel recht, het vennootschapsrecht, het mededingingsrecht en het fiscaal recht.
Toch kunnen de onderwerpen gegroepeerd worden onder de noemer financieel recht in ruime zin.
Het boek beantwoordt daarmee dan ook perfect aan de behoefte van de advocaat, magistraat of bedrijfsjurist die op de hoogte wenst te blijven van de recente evoluties en knelpunten in deze belangrijke en boeiende rechtstak.

Met bijdragen van Tim Baes, Margareta Bresseleers, Leen Chanet, Sofie De Keer, Philippe Ernst, Nico Goossens, Robby Houben, Ruud Jansen, Yves Metsers, Christoph Michiels, Koen Morbée, Trudo Motmans, Bart Peeters, Jan Peeters, Stefan Rutten, Bert Van Ingelghem, Frank Wijckmans en Jan Wouters.

Praktische informatie

Tijdstip 24 mei 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

FSMA

 

3 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen

 

Inschrijven | Aandeelhoudersovereenkomsten - 24/05/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30