Op 4 juni 2018 werd het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen door de federale regering in de kamer neergelegd. Het ontwerp beoogt het vennootschapsrecht op een groot aantal punten te moderniseren.

Deze hervormingen zullen ook een impact hebben op aandeelhoudersafspraken.

Tijdens deze studienamiddag worden op geïntegreerde wijze en met kritisch oog voor zowel het juridisch kader als de noden van de praktijk, de afspraken tussen aandeelhouders die typisch in aandeelhoudersovereenkomsten voorkomen geanalyseerd en toegelicht. Daarbij wordt in het bijzonder ook aandacht besteed aan de impact van de op til zijnde hervormingen.

Sprekers

alain-françois
Meester Alain François
Advocaat-vennoot Eubelius, Docent Vrije Universiteit Brussel

Alain is actief in het vennootschapsrecht, het ondernemingsrecht en het publiek-economisch recht. Hij heeft een grote ervaring in het adviseren en structureren van publieke rechtspersonen en de begeleiding van projecten van publiek-private samenwerking (PPS), alsook in het adviseren over en voeren van geschillen in vennootschappen.

Hij is vennoot bij Eubelius sinds 1 juli 2000 en lid van de balie van Brussel sinds 1994.

Lees meer
joke-pattyn
Meester Joke Pattyn
Advocaat Eubelius

Joke legt zich vooral toe op M&A in de brede zin, met een focus op de relaties tussen aandeelhouders en overnamefinanciering, maar zij is ook actief binnen de ruimere context van het vennootschaps- en ondernemingsrecht.

Zij is Senior Counsel sinds 1 januari 2013. In het najaar van 2002 werd zij lid van de Kortrijkse balie.

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Aandeelhoudersovereenkomsten

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

dé-gids-voor-vennootschappen-2016
Dé gids voor vennootschappen 2018
Wolters Kluwer

Bedrijfsleiders en bedrijfsadviseurs moeten van 101 zaken op de hoogte zijn wat het vennootschapsleven betreft. Gezien de grote omvang van deze wetgeving, is dit niet bepaald een makkelijke opdracht.

Dé gids voor vennootschappen kan u daarbij helpen: ingedeeld in trefwoorden bekijkt deze uitgave het vennootschapsleven van A tot Z. Of het nu gaat om een kapitaalverhoging of de benoeming van een bestuurder/zaakvoerder, de auteurs geven u van elk item bondig de procedure, de praktijk en het wetgevend kader.

Praktisch is dat u in een oogopslag kan zien voor welke vennootschapsvorm het bedoeld is. In de marge van het boek vindt u namelijk de aanduiding of deze regeling geldt voor de NV, BVBA, CVBA, CVOA of Comm. VA. In de nieuwe versie hebben we o.a. oog voor de het verslag van de commissaris, de tendenzen inzake corporate governance en het nieuwe insolventierecht.

Vanaf volgende editie bespreken we enkel de nieuwe vennootschapswetgeving, maar weet dat er sprake is van een lange overgangsregeling. Hou deze geactualiseerde versie zeker bij de hand als u advies moet verlenen aan de vele vennootschappen die zich in die overgangsperiode bevinden.

Lees meer
themis-105-vennootschapsrecht
Themis 105 - Vennootschapsrecht
Die Keure

 Themis 105 - Vennootschapsrecht behandelt volgende onderwerpen:

 • Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: (ver)bouwen in vertrouwen
  Frank Hellemans, docent Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven, advocaat te Antwerpen
  Floris Parrein, referendaris bij het Hof van Cassatie, vrijwillig wetenschappelijk medewerker Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
 • Wie is er bang van de kapitaalloze BV?
  Marieke Wyckaert, hoogleraar Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven, advocaat te Brussel
  Bram Van Baelen, assistent Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
 • De vereffening als sluitstuk van het vennootschapsrecht: soepel waar mogelijk, streng waar nodig
  Eric De Bie, gastdocent KU Leuven, notaris te Antwerpen-Ekeren
  Jasper Van Eetvelde, assistent Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
 • De geschillenregeling 2.0 – Wijzigingen aan de geschillenregeling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
  Robbie Tas, docent Manama Vennootschapsrecht KU Leuven – advocaat te Leuven en Brussel (intui)
  Tom Vos, doctoraatsbursaal Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
Lees meer
wetboek-vennootschappen-en-verenigingen-2017-2018
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2017-2018
Wolters Kluwer

Wat eist u van uw wetboeken? Dat ze volledig zijn, handig in gebruik en betrouwbaar. Dat ze u in alle omstandigheden meteen uit de brand helpen. Ook bij minder voor de hand liggende vragen.

Dit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de klassieker waar u naar op zoek bent. Alle wetten die van tel zijn voor de vennootschapsjurist werden er in opgenomen, zowel in het Nederlands als in het Frans. Zo bevat dit boek niet alleen de vennootschapswet, maar ook de essentiële uitvoeringsbepalingen en begeleidende wetteksten die voor de rechtspraktijk van belang zijn.

Dit is de (vermoedelijk) laatste versie van deze publicatie op basis van het huidig Wetboek van Vennootschappen aangezien de wetgeving zal veranderen. Dit betekent niet dat dit wetboek een beperkte houdbaarheidsdatum heeft. De huidige wetgeving zal de komende jaren nog steeds van belang zijn door verschillende overgangsregelingen. Dit wetboek garandeert u de correcte wetgeving zoals die van kracht was op 1 oktober 2017.

Lees meer
dagelijks-bestuur-in-de-nv-2017
Dagelijks bestuur in de NV 2017
Intersentia

In dit boek ontleedt Nele Somers de notie ‘dagelijks bestuur’ van de nv. Of een welbepaalde handeling wel of niet tot het dagelijks bestuur van een onderneming hoort, is een feitenkwestie die in ieder concreet geval, naargelang de aard van de onderneming, het maatschappelijk doel, de financiële middelen en de economische impact van de handeling, anders beantwoord zal worden. In gevallen van betwisting zal het aan de rechter zijn om te beslissen of een bepaalde handeling al dan niet tot het dagelijks bestuur kan worden gerekend.

Lees meer
aandeelhoudersovereenkomsten-2012
Aandeelhouders-overeenkomsten 2012
Larcier

Dat aandeelhouders afspraken maken m.b.t. de overdraagbaarheid van hun aandelen en de uitoefening van hun stemrecht binnen de vennootschap is van alle tijden. Een antwoord op de vraag of dergelijke afspraken überhaupt mogelijk zijn en aan welke voorwaarden zij in voorkomend geval moeten voldoen, was lange tijd enkel in rechtspraak en (voornamelijk) rechtsleer te vinden. Het is pas met de wet van 18 juli 1991 dat de wetgever voor het eerst op dit vlak is tussengekomen.

Alhoewel de intentie van de wetgever in 1991 ongetwijfeld goed is geweest, werd zijn tussenkomst zowel in de rechtsleer als in de praktijk vrij negatief onthaald. De wetgever is niet doof gebleven voor deze kritiek en de reparatiewet van 13 april 1995 heeft de bewuste bepalingen verder op punt gezet. Ervan uitgaan dat hiermee elke vorm van discussie of kritiek van de baan is, zou echter van weinig realiteitszin getuigen.

Dit boek analyseert vooreerst op zeer grondige wijze artikel 510 W. Venn. dat het basisartikel vormt voor overdrachtsbeperkende afspraken in de nv. De in de praktijk meest courante clausules inzake de overdraagbaarheid van aandelen in (niet-publieke) naamloze vennootschappen worden daarbij op vrij uitvoerige wijze behandeld, met een kritisch oog voor niet enkel het juridische kader, maar ook voor de noden van de praktijk.

Vervolgens gaat de auteur in op de voorschriften van artikel 551 W. Venn. dat  het afsluiten van stemovereenkomsten binnen de nv beheerst,.
Tot  slot staat de auteur ook nog kort even stil bij een aantal andere gebruikelijke andere aandeelhoudersafspraken,  buiten de context van overdracht van aandelen die onder de gemeenschappelijke noemer ‘regulering van de machtsuitoefening binnen de vennootschap’ kunnen worden ondergebracht.

Telkens worden  nuttige aandachtspunten meegegeven met het oog op de redactie van dergelijke clausules.

Lees meer
de-vennootschap-en-haar-nieuw-wetboek
De Vennootschap & Haar nieuw ontwerp-wetboek 2018
Larcier

De eerste grondige analyse van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het Belgische ondernemingsrecht kent woelige tijden. Niet alleen zijn op 1 mei 2018 de nieuwe insolventieregels van boek XX van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden. Recentelijk werd ook een hervorming van het ondernemingsrecht goedgekeurd, waarbij het aloude Wetboek van Koophandel (inclusief de notie ‘handelaar’) met ingang van 1 november 2018 wordt begraven en delen ervan worden overgeheveld naar het WER. Daarbij stopt het evenwel niet. Het kroonjuweel van de modernisering van het ondernemingsrecht is op komst, met name het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

In deze bijdrage wordt de lezer wegwijs gemaakt in het voorgestelde vennootschapsrechtelijke landschap voor de reguliere commerciële ondernemingen. Na een toelichting van de doelstellingen en de krachtlijnen van het WVV, worden in dit werk de voor de praktijk belangrijkste voorgestelde wijzigingen aan het vennootschapsrecht besproken. Komen daarbij onder meer aan bod: de afschaffing van de verschillende vennootschapsvormen, de kapitaalloze BV, het bestuur, de uitgifte van aandelen en andere effecten, de grensoverschrijdende omzetting, de ontbinding en vereffening en, uiteraard, de inwerkingtreding en het overgangsregime.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 27 november 2018 13.30u - 17.30u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

 

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Aandeelhoudersovereenkomsten - 27/11/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer