De kwalificatie (van gebruiksrechten) speelt een cruciale rol in ons rechtssysteem. Wenst partij A aan partij B het recht te verlenen om een welbepaald goed van A te gebruiken, dan biedt het Belgisch recht daarvoor verschillende mogelijke kwalificaties. Partijen kunnen opteren voor een persoonlijk gebruiksrecht (huur, bruikleen,...) of een zakelijk gebruiksrecht (erfpacht, opstal, vruchtgebruik, recht van gebruik en bewoning, erfdienstbaarheid). Aan de keuze van partijen zijn zeer belangrijke rechtsgevolgen verbonden, niet alleen op civiel-, maar ook op fiscaalrechtelijk vlak.

Ondanks het grote praktische belang, is het vaak niet geheel duidelijk welke kwalificatie het door partijen overeengekomen gebruiksrecht moet krijgen. Het is niet alleen de vraag welke kwalificatie moet worden gegeven als partijen hebben nagelaten om de overeenkomst te kwalificeren, die rijst, maar ook de vraag – als partijen de overeenkomst wel hebben gekwalificeerd – hoever partijen kunnen afwijken van het door de wetgever gecreëerde kader, vooraleer de rechter vaststelt dat de gemeenschappelijke bedoeling van partijen (die als spil voor (her)kwalificatie geldt) noopt tot herkwalificatie naar een ander gebruiksrecht.

Programma

12:45 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:30 

  1. Inleiding
  2. Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van overeenkomsten
  3. Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van overeenkomsten houdende toekenning van een recht van gebruik

3.1. De invloed van het numerus clausus beginsel op de problematiek

3.2. Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van het recht van erfpacht

3.3. Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van het recht van opstal

3.4. Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van het recht van vruchtgebruik

3.5. Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van het recht van gebruik en bewoning

3.6. Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van het recht van erfdienstbaarheid

  1. Conclusie

 

Mogelijkheid tot vraagstelling

17:30

Voorzien einde

Sprekers

ghijsbrecht-degeest
de heer Ghijsbrecht Degeest
Doctorandus, Instituut voor Goederenrecht aan KU Leuven, Lid onderwijsteam Zaken- en Contractenrecht aan UHasselt , Redacteur deelgebied Zakenrecht en Zekerheidsrechten bij Nieuw Juridisch Weekblad

Ghijsbrecht Degeest studeerde rechten aan de UHasselt (Bachelor in de rechten) en de KU Leuven (Master in de rechten) en voltooide zijn opleiding in 2014 met onderscheiding. In 2015 behaalde hij tevens aan de KU Leuven een Master in het Notariaat, met grote onderscheiding. In 2015 startte hij als notarieel jurist in een notariskantoor te Bree en als deeltijds praktijkassistent aan het Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht. Sedert september 2016 is Ghijsbrecht verbonden aan het Instituut voor Goederenrecht waar hij momenteel als voltijds assistent een proefschrift voorbereidt.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

19 november 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Groot-Bijgaarden De Waerboom
Prijs

205 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

 

4 punten

3 uren

 

Gerelateerde boeken

kort-bestek-5de-editie
Vermogensrecht in kort bestek (vijfde editie) - 2019
Intersentia

In dit boek worden onder de noemer Vermogensrecht het goederenrecht en het bijzondereovereenkomstenrecht op een unieke en geïntegreerde wijze besproken.

Deel I bespreekt de algemene begrippen van het vermogensrecht, met onder meer de vermogensleer en het onderscheid tussen de soorten goederen. Deel II is gewijd aan eigendom en eigendomsovergang. Aan bod komen o.a. het eigendomsrecht zelf, onverdeeldheid en mede-eigendom, koop en kanscontracten. In deel III zijn de overeenkomsten inzake gebruik en genot van een goed aan de beurt, nl. huur, lening, leasing en licentie, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal. Deel IV behandelt de diensten- en vaststellingsovereenkomsten. Het betreft aanneming, de Woningbouwwet, bewaargeving, sekwester, lastgeving en dading.
Lees meer
de-betekenis-van-erfdienstbaarheden-bij-vastgoedtransacties
De betekenis van erfdienstbaarheden bij vastgoedtransacties - 2017
Intersentia
Lees meer
erfpacht-en-opstal-2017
Erfpacht en opstal - 2017
Intersentia

Erfpacht en opstal zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse praktijk. Zij bieden immers als meest omvattend zakelijk recht c.q. als uitzondering op de onroerende natrekking tal van mogelijkheden en opportuniteiten. Een goede kennis van deze rechtsfiguren is dan ook erg belangrijk.

In dit naslagwerk geven specialisten ter zake een overzicht van diverse actuele facetten van erfpacht en opstal. M. Muylle en S. Snaet behandelen de beginselen en aandachtspunten. S. Van Garsse en M. Lernout bespreken de knelpunten bij erfpacht- en opstalconstructies waarbij de overheid betrokken is (o.m. mogelijkheden, bijzondere pijnpunten en valkuilen). A. Lemmerling en B. Fryns belichten de bijzonderheden en opportuniteiten voor het geval één of meer vennootschappen betrokken zijn (bv. ontbindende voorwaarde i.g.v. insolventie, stemrechten, zekerheden etc.). De problematiek van accessoire opstalrechten (die een gevolg kunnen zijn van de bouwbevoegdheid van een titularis van een genotsrecht, zoals een huur, concessie, vruchtgebruik, erfpacht), waarover recent belangwekkende hoogste rechtspraak is gewezen, wordt grondig behandeld door D. Michiels (bv. vergoedingsregeling, wegruimingsrecht, overdracht, beschikkingsbevoegdheid, modalisering).
Vervolgens bespreken N. Carette en Ch. Willemot topics inzake erfpacht en opstal bij bouwpromotie, met onder meer aandacht voor enkele recente technieken en de verhouding met o.m. appartementsmede-eigendom en de Wet Breyne. R. Barbaix en L. Wuyts analyseren de aandachtspunten en mogelijkheden van erfpacht en opstal in de familiaalvermogensrechtelijke context. Tot slot – maar niet onbelangrijk – behandelen B. Peeters en R. Smet de fiscale gevolgen van de beëindiging van erfpacht en opstal.

Dit onmisbare verzamelwerk richt zich tot notarissen, advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsdiensten, fiscalisten en boekhouders, vastgoedmakelaars, landmeters en vastgoedexperten.

Lees meer
huur-2017
Huur - 2017
Intersentia
Lees meer
wilsautonomie
Wilsautonomie bij de kwalificatie van goederen - 2017
Intersentia

Het recht deelt goederen op in categorieën als roerende en onroerende goederen, vervangbare en niet-vervangbare, verbruikbare en niet-verbruikbare, lichamelijke en onlichamelijke, goederen in en buiten de handel, goederen die toebehoren aan private personen en aan publiekrechtelijke organen. Om een goed in een van deze categorieën te kunnen onderbrengen, zijn bepaalde criteria vereist. Die criteria kunnen objectief of subjectief zijn.

De objectieve elementen zijn inherente kenmerken van het goed, gerelateerd aan hun aard: onroerende goederen zijn bijvoorbeeld onbeweegbaar of onverplaatsbaar. Subjectieve elementen zijn veeleer gerelateerd aan de bestemming van het goed, die uitgaat van de wil of bedoeling van de eigenaar en niet noodzakelijk voortvloeit uit de kenmerken van het goed.

Het onderscheid tussen de objectieve en subjectieve criteria vervaagt. Zo bestaan er onroerende goederen door bestemming, roerende goederen door anticipatie, conventioneel verbruikbare goederen, ... Deze toenemende subjectivering doet de vraag rijzen naar de contouren van dergelijke kwalificaties en hun gevolgen voor partijen en derden.

In dit boek onderzoekt Ann Apers wat de rol is van de wil van partijen bij het kwalificeren van goederen in het algemeen en als roerend of onroerend en verbruikbaar of niet-verbruikbaar in het bijzonder. Ook de gevolgen van die wilsautonomie (voor partijen én derden) komen aan bod, net als de vraag naar de wenselijkheid van wilsautonomie bij de kwalificatie van goederen.

Dit boek is dan ook een innoverend en belangrijk naslagwerk voor vermogensadvocaten, magistraten, notarissen én fiscalisten.

Lees meer

Inschrijven | Zakelijke rechten: belang en grenzen inzake (her)kwalificatie en conversie - 19/11/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer