Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Volgende praktische items komen aan bod:

  • Burgerrechtelijke (buitencontractuele) aansprakelijkheid v. verzekeringscontract en verzekeringsrecht, een andere aanpak …
  • Het gebouw goed verzekerd ? Volstaat een “brand”polis ? Hoe ageren na een schadegeval ? Rol van de syndicus ?
  • Met kennis van zaken een verzekeringspolis afsluiten en goed weten waarvoor de dekking dient en vooral, waarvoor niet …
  • Hoe accuraat reageren bij een schadegeval ?

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

astrid-clabots
Meester Astrid Clabots
Advocaat-vennoot, Clabots Advocaten

Meester Astrid Clabots kan terugbuigen op bijna 20 jaar balie-ervaring en  heeft zich in de loop der jaren geprofileerd als specialist inzake vastgoedrecht met bijzondere aandacht voor allerhande juridische vraagstukken inzake appartementsgebouwen.

Naast de klassieke juridische geschillenbeslechting heeft ze zich inmiddels ook verdiept in een oplossingsgerichte aanpak via bemiddeling.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

10 oktober 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

199 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

BIV

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

4 uren (in aanvraag)

Gerelateerde boeken

vastgoedzakboekje-2017
Vastgoedzakboekje 2019
Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementing m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

De informatie is zeer gebruiksvriendelijk gestructureerd. Alle onderwerpen zijn immers gerangschikt volgens thema en waar nodig verduidelijkt met interpretaties en rechtspraak. 

Lees meer
vastgoedwetboek-2017-2018
Vastgoedwetboek 2018-2019
Wolters Kluwer

Al deze aan vastgoed gerelateerde wetten, decreten en andere reglementaire bepalingen liggen verspreid over diverse rechtstakken. Het vergt van elke vastgoedprofessional die zich op het terrein wil wagen dus een grote inspanning om zich al deze disciplines eigen te maken.

Het vastgoedrecht ontwikkelt zich bovendien snel. Deze dynamiek ontstond onder impuls van het Europees recht en van het consumentenrecht, en versnelt steeds meer door de conjuncturele bewegingen op de vastgoedmarkt, door politieke initiatieven en niet in het minst door maatschappelijke en sociologische evoluties.

Elke vastgoedprofessional moet dus goed bij de les zijn om in dit brede vakdomein overeind te blijven. Een vastgoedwetboek is daarbij zonder twijfel een van de belangrijkste instrumenten. Dit geldt a fortiori voor studenten die zich in de materie moeten verdiepen en er de noodzakelijke kennis over moeten vergaren. Dit vastgoedwetboek vormt voor hen zowel een eerste introductie in als een leidraad bij de meeste aandachtsgebieden van het onroerendgoedrecht.

De lezer die dit vastgoedwetboek goed weet te gebruiken, zal zijn entree in de vastgoedwereld niet missen!

Alle wetgeving die in het Vastgoedwetboek is opgenomen, kan ook op ImmoSpector geraadpleegd worden (en alle wijzigingen aan de wetgeving na de publicatie van het boek), aan de hand van de codenummers die het opschrift van de akten worden vermeld. Toekomstige wijzigingen worden eveneens vermeld (in duidelijk te onderscheiden kleiner lettertype.

Tot slot bevat het boek een duidelijke inhoudstafel om het opzoeken de vergemakkelijken.

Lees meer
wetgeving-verzekeringen-2019
Wetgeving Verzekeringen 2019
Wolters Kluwer

Door evoluties in het Belgisch en Europees verzekeringsrecht is een jaarlijkse update van Wetgeving Verzekeringen een absolute must. Dit wetboek bundelt het complete publiek en privaat verzekeringsrecht. De auteurs coördineren alle Europese richtlijnen en besteden uitgebreid aandacht aan de wetshistoriek.

De verzekeringsactiviteit en de distributie van verzekeringen wordt steeds meer geregeld door rechtstreeks werkende Europese wetgeving. De opgenomen wetgeving in het wetboek wordt dan ook in dat kader geactualiseerd en aangevuld.

De structuur maakt Wetgeving Verzekeringen uniek:
• De wetgeving is gerangschikt volgens trefwoorden wat uw opzoekwerk vereenvoudigt, want ook zonder publicatiedatum vindt u de toepasselijke wetgeving snel terug.
• Het trefwoorden- en het chronologische register helpen u bij het opsporen van minder gekende wetsbepalingen.

Nieuw in deze editie

  • Koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
  • Richtlijn nr. 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (IBPV's)
  • Wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijke persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers
  • Reglement van 24 april 2015 op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof (artikel 11, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965)
Lees meer
duiding-vastgoed-2018
Duiding Vastgoed 2018
Larcier

Handige verzameling van alle relevante wetgeving:

Dit becommentarieerd wetboek bundelt zowel wetgeving over de publiekrechtelijke (stedenbouw, monumenten, stads- en dorpsgezichten, grond- en pandenbeleid, buurtwegen, openbaarheid van bestuur) als privaatrechtelijke (o.a. B.W., erfpacht, opstal, Wooncode) en fiscale aspecten. Daarnaast worden ook de beroepsreglementering voor de vastgoedmakelaars en bepalingen i.v.m. handelspraktijken en consumentenbescherming opgenomen.

Voorzien van een grondige verhelderende commentaar:

De wetgeving wordt toegelicht door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren  met verwijzingen naar andere wet- en regelgeving en naar de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om de reglementering te begrijpen en toe te passen, en rechtsleer.

Hierdoor is het een uiterst nuttig werkinstrument voor advocaten, magistraten, notarissen en alle professionals in de vastgoedsector (waarbij ook landmeters, syndici, de vereniging van mede-eigenaars, CIB-leden, etc).

Volledig up-top-date.

De vorige editie dateerde van 2013; Deze nieuwe editie was noodzakelijk geworden ingevolge de vele wijzigingen in deze materie sinds 2013, onder meer inzake:
- marktpraktijken en consumentenbescherming’, nu geïncorporeerd in  het WER;
- aanpassingen aan de wet 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van de vastgoedmakelaar;
- Onroerenderfgoeddecreet;
- nieuw stagereglement;
- Vlaamse Codex Fiscaliteit;….

Deze nieuwigheden zijn alle geïntegreerd.

Lees meer
handige-verzameling-van-alle-relevante-wetgeving
Het Vlaams woninghuurdecreet 2019
Wolters Kluwer

Doordat de Vlaamse decreetgever vanuit de bezorgdheid voor continuïteit er voor opteerde heel wat bepalingen uit het algemeen huurrecht over te nemen, moeten verhuurder en huurder bij het vastleggen van hun onderlinge rechten en plichten deze afspraken afstemmen zowel op het federale algemeen huurecht als op het regionale woninghuurrecht .

Het handboek ‘Inleiding tot het Vlaams Woninghuurdecreet’ volgt dit tweesporentracé.

Na Deel I met een aantal inleidende beschouwingen over de regionalisering van de huurwetgeving, wordt in Deel II uitgebreid ingegaan op alle bepalingen uit het gemeen huurrecht die relevant blijven voor en zwaar wegen binnen het regionale woninghuurrecht. Daarbij wordt tevens bijzonder veel aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen in de rechtspraak, die geval per geval als een leidraad gehanteerd kunnen worden .

In Deel III worden alle bepalingen van de ‘Huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen’ uit het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet artikel na artikel op systematisch wijze ontleed en de praktische gevolgen er van toegelicht.

Tevens wordt een vergelijkende analyse gemaakt tussen ‘Medehuur’, waarvoor geen specifieke regels bestonden onder het federale huurrecht,  en de ‘Specifieke bepalingen voor de medehuur’ dat in het Vlaams Woninghuurdecreet met een specifiek regime werd bedacht.

Deel IV is gewijd aan de ‘Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten’, waarbij een grondige vergelijking wordt gemaakt tussen de tot dusver gangbare studentenhuurovereenkomst en de desbetreffende nieuwe regels, zoals ontwikkeld in het Vlaams Woninghuurdecreet.    

Deze eerste commentaar op het Vlaams Woninghuurdecreet is dan ook bedoeld als een handleiding bij de toepassing van de nieuwe huurregels in de dagelijkse praktijk .

Lees meer

Inschrijven | Vastgoed en verzekeringen | 10/10/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer