De Vlaamse regels inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn sinds 1 september 2009 vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Om de vele wijzigingen van de VCRO bij te houden moet u bijna dagelijks het Belgisch Staatsblad lezen.

Tijdens deze opleiding krijgt u een helder en praktijkgericht overzicht van alle VCRO-wijzigingen van het voorbije jaar. De Codextrein, de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen, de ruimtelijke beleidsplannen, de watergevoelige openruimtegebieden, de bestuurlijke handhaving van bouwmisdrijven, onteigening ter realisatie van RUP’s volgens het nieuwe Onteigeningsdecreet, de wijzigingen van de vrijstellingsregeling via het verzamelbesluit ruimtelijke ordening, … Op één namiddag bent u helemaal mee met de laatste nieuwigheden.

We blikken ook vooruit naar de vele (voor)ontwerpen van decreet die momenteel worden voorbereid:

 • Het Instrumentendecreet (met o.m. de nieuwe regeling planschade en planbaten)
 • Het decreet betreffende de bestemmingsneutraliteit voor de winning van hernieuwbare energie
 • Het decreet tot wijziging van de VCRO, wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden

Sprekers

bart-de-becker
Meester Bart De Becker
Advocaat De Becker Advocaten, Voorzitter commissie publiek recht OVB

Meester Bart De Becker
advocaat De Becker Advocaten

Voorzitter commissie publiek recht OVB

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Actualia VCRO

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

zakboekje-ruimtelijke-ordening
Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2019
Wolters Kluwer

Op 1 januari 2018 werden de vergunningsregels van het Decreet betreffende de omgevingsvergunning veralgemeend (in alle Vlaamse gemeenten) van kracht. Op 1 maart 2018 treden ook de nieuwe regels rond de handhaving van de omgevingsvergunning in werking. Daarbovenop komt de impact van aanverwante nieuwe regelgeving rond bijvoorbeeld complexe projecten, onteigeningen, onroerend erfgoed en milieueffectrapportage.

Dit maakt het omgevingsrecht, en meer specifiek de ruimtelijke ordening, tot een complex geheel dat continu in beweging is. Toch houden we het graag overzichtelijk en toegankelijk. Daarom vindt u vooraan het zakboekje een handig overzicht van de wijzigingen in 2017. Met paginaverwijzing, zodat u meteen kan doorbladeren naar de recentste updates in het zakboekje.

Wat is nieuw in editie 2018:

 • Deel XIII 'Handhaving' van het zakboekje werd integraal vernieuwd om rekening te houden met het nieuwe Decreet betreffende de Handhaving van de Omgevingsvergunning (DHO). De tekst houdt ook rekening met het (ontwerp van) Handhavingsbesluit dat de nieuwe handhavingsregels op 1 maart 2018 inw erking doe treden. Volledig nieuw zijn onder meer:
  • het onderscheid tussen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken;
  • de raadgeving en aanmaning als zachte handhavingsinstrumenten;
  • en het bestuurlijke handhavingsspoor zowel bij beboeting en bestraffing als in het herstelbeleid.
 • De omgevingsvergunningsprocedure zelf trad op 23 februari 2017 in werking maar kan door de meeste Vlaamse gemeenten pas worden toegepast sinds 1 januari 2018. Intussen verscheen ook de Codextrein die niet alleen de proceduregels van de omgevingsvergunning maar ook het materieel recht rond de vergunningsplicht tegen die datum nog grondig wijzigde.
 • Ook op bestuurlijk vlak laten de gevolgen van de ééngemaakte omgevingsvergunning zich voelen. Sinds 1 april 2017 vormen het departement Ruimte Vlaanderen en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie vormen samen het departement Omgeving.
 • De Codextrein zal tevens ingrijpende wijzigingen aanbrengen in de regeling omtrent de ruimtelijke plannen. Niet minder ingrijpend is echter het Integratiedecreet RUP’s dat in werking trad op 1 mei 2017.
 • Bovendien traden het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid en het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet in het voorjaar van 2017 in werking. En nu de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Vlaams Onteigeningsdecreet definitief heeft goedgekeurd, kan dit nieuw decreet eveneens van start op 1 januari 2018.

Ook aan tal van andere wijzigingen besteedt editie 2018 van het Zakboekje ruimtelijke ordening de nodige aandacht. Het zakboekje wijst steeds op de verschillen met de vroegere wetgeving en legt uit wat de praktische gevolgen zijn.

Kortom, het zakboekje maakt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening praktisch en inzichtelijk, met aandacht voor recente wijzigingen. Zo kunt u meteen aan de slag!

 

Lees meer
vastgoedzakboekje-2017
Vastgoedzakboekje 2018
Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementing m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

De informatie is zeer gebruiksvriendelijk gestructureerd. Alle onderwerpen zijn immers gerangschikt volgens thema en waar nodig verduidelijkt met interpretaties en rechtspraak. 

Lees meer
zakboekje-handhaving-ruimtelijke-ordening-2018
Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018
Wolters Kluwer

In dit zakboekje vindt u het hele traject terug voor de behandeling van stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken: van opsporing via de gerechtelijke en bestuurlijke handhavingsinstrumenten tot de uitvoering van gerechtelijke herstelmaatregelen. Met daarbovenop alle nuttige adressen. Dankzij dit zakboekje bent u dus steeds zeker van uw verantwoordelijkheid én weet u hoe u ze correct invult.

Editie 2018 van dit zakboekje is volledig gebaseerd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening. Met dit nieuwe decreet wordt de handhaving volledig omgegooid. Nieuw zijn onder meer:

 • het onderscheid tussen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken;
 • de raadgeving en aanmaning als zachte handhavingsinstrumenten;
 • het bestuurlijke handhavingsspoor zowel bij beboeting en bestraffing als in het herstelbeleid.

Het Handhavingsbesluit RO doet de nieuwe handhavingsregels in werkingtreden op 1 maart 2018.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening wordt meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de (bestaande en nieuwe) handhavingsinstrumenten. Essentieel daarbij is ook de trajectaanpakwaarbij niet alleen de inzet van de instrumenten maar ook hun onderlinge verhouding en opeenvolging nader wordt bepaald: Wanneer kiezen voor het gerechtelijk of bestuurlijk traject? In welke fase welk instrument inzetten en hoe daarover te communiceren met alle betrokkenen?

En zo werd editie 2018 van het zakboekje een volledig nieuw boek. Hieronder vindt u de - volledig vernieuwde - inhoudelijke structuur van het zakboekje:

 • Hoofdstuk 1 - Inleiding
 • Hoofdstuk 2 - Beleid
 • Hoofdstuk 3 - Stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken
 • Hoofdstuk 4 - Opsporing en vaststelling
 • Hoofdstuk 5 - Gerechtelijke en bestuurlijke sancties
 • Hoofdstuk 6 - Zachte handhaving (raadgeving en aanmaning)
 • Hoofdstuk 7 - Bestuurlijk stakingsbevel
 • Hoofdstuk 8 - Herstel van ruimtelijke schade
 • Hoofdstuk 9 - Bij het herstel betrokken overheden
 • Hoofdstuk 10 - Gerechtelijke herstelmaatregel
 • Hoofdstuk 11 - Bestuurlijke herstelmaatregel
 • Hoofdstuk 12 - Minnelijke schikking
 • Hoofdstuk 13 - De afzonderlijke akte als (bijkomende) titel
 • Hoofdstuk 14 - Uitvoering van gerechtelijke en bestuurlijke herstelmaatregelen
 • Hoofdstuk 15 - Herstelhandhaving en de redelijke termijn
 • Hoofdstuk 16 - Rechtsplegingsvergoeding

Kortom, het zakboekje maakt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning praktisch en inzichtelijk, met aandacht voor recente wijzigingen. Zo kunt u meteen aan de slag!

Lees meer
vlaamse-codex-ruimtelijke-ordening-2018
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2018
Wolters Kluwer

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, ‘codextrein’ genoemd, wijzigde 14 decreten die verband houden met deze materies.

De codextrein bevat 242 decreetartikels, waaronder 134 tot wijziging en uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Kortom deze codex werd grondig door elkaar gehaald.

De parlementaire voorbereiding in deze uitgave is een nuttig en werkbaar instrument om de  wil van de decreetgever in deze complexe materie te kunnen terugvinden. Wie de parlementaire voorbereiding aandachtig leest, zal tussen de regels merken dat de ‘codextrein’ de ‘betonstop’ sluimerend legistiek ingevoerd heeft in de codex.

Als praktisch sluitstuk bevat het boek de integrale actuele gecoördineerde tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening.

Lees meer
vastgoedcontracten-en-ruimtelijke-ordening-2015
Vastgoedcontracten en ruimtelijke ordening 2015
Intersentia

In dit boek wordt voor het eerst in de Belgische rechtsleer de invloed van het ruimtelijke-ordeningsrecht op de totstandkoming en uitvoering van privaatrechtelijke overeenkomsten in zijn geheel onderzocht. Omdat het er verband mee houdt, komt ook de invloed van het ruimtelijke-ordeningsrecht op het privaat procesrecht aan bod. 

Het boek is opgedeeld in drie delen. Deel I is volledig gewijd aan de informatieverplichtingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: vormen deze informatieverplichtingen een geldigheidsvoorwaarde voor de rechtsgeldige totstandkoming van overeenkomsten? Bereiken zij het doel waarvoor de decreetgever ze invoerde en doorstaan zij de toets aan de acht kenmerken van goede regelgeving? En hoe moet het nu verder met het as-builtattest, dat ruim zes jaar na de invoering nog steeds dode letter is?

Deel II wijdt de auteur aan de invloed van het ruimtelijke-ordeningsrecht op het voorwerp en de oorzaak als geldigheidsvereisten van privaatrechtelijke overeenkomsten: wanneer moet een privaatrechtelijke overeenkomst, omwille van een met het ruimtelijke-ordeningsrecht strijdige toestand, (absoluut) nietig worden verklaard? En wanneer moet, vanuit privaatprocesrechtelijk oogpunt, een vordering bij gebrek aan rechtmatig belang onontvankelijk of ontoelaatbaar verklaard worden? En kan in dit debat aan het ruimtelijke-ordeningsrecht zelf een belangrijke(re) en (meer) doorslaggevende rol toebedeeld 
worden?

Deel III spitst zich toe op concrete topics m.b.t. de aannemings-, koop- en huurovereenkomsten. Daarin onderzoekt de auteur tal van netelige kwesties: vormt de afwezigheid van een stedenbouwkundige vergunning een verborgen gebrek? Moet de verhuurder, op grond van zijn leveringsverplichting, een stedenbouwkundige vergunning aanvragen? enz.

Dit boek vormt een onmisbaar naslagwerk voor elke jurist, specialist of generalist, notaris of magistraat, advocaat of bedrijfsjurist.

Lees meer
de-bescherming-van-het-onroerend-erfgoed-in-het-vlaamse-gewest-2015
De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest 2015
Wolters Kluwer

In het boek komen de verschillende hoofdstukken van het nieuwe decreet met het uitvoeringsbesluit aan bod, waaronder de beschermingsprocedure van het onroerend erfgoed, de vaststelling van de inventarissen, de rechtsgevolgen van een bescherming, informatieplichten, erkenningen, premies en de handhaving. Daarnaast besteedt de auteur uitgebreid aandacht aan de problematiek van de archeologische opgravingen en vondsten, zowel in het Vlaamse Gewest als in de Noordzee. Het Onroerenderfgoeddecreet staat evenwel niet alleen, zodat ook de linken met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en andere regelgeving worden besproken. Op deze manier geeft het boek een mooi overzicht van de verschillende juridische aspecten van de bescherming van het onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 21 november 2018 13.30u - 17.30u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

205 EUR (excl btw)

339 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het 'Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2019', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Actualia VCRO - 21/11/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer