Wij stelden voor u een studiedag 'Actualia vastgoed- en bouwrecht' samen met vier sessies gegeven door vier specialisten in dit uiteenlopende rechtsdomein met actuele topics rond bouwen, verbouwen, handelshuur, aansprakelijkheid en verzekeringen.

U kiest voor 2 of 4 sessies en stelt dus zelf uw programma samen. Uiteraard is er mogelijkheid tot vraagstelling na elke sessie.

Programma

08:45 - 09:30 Onthaal met koffie | Registratie van de deelnemers

09:30 - 11:00

 

Sessie 1 | Vastgoed en verzekeringen
Meester Astrid Clabots

 • Het verschil tussen burgerrechtelijke (buitencontractuele) aansprakelijkheid v. verzekeringscontract
  en verzekeringsrecht
 • De verschillende aangewezen verzekeringspolissen “in het gebouw”, de samenloop daarvan, conventies en uitsluitingen,
  wat doen in geval van schadegeval…
 • Hoe met kennis een verzekeringspolis afsluiten en goed weten waarvoor de dekking dient en vooral,
  waarvoor niet…
 • Hoe accuraat reageren bij een schadegeval?
11:00 - 11:15 Pauze

11:15 - 12:45

Sessie 2 | Handelshuur
Prof. dr. Kristof Vanhove

 • Handelshuur versus pop-up
 • Duur en opzegging van een handelshuur
 • Huurprijsherziening en nieuwe omstandigheden
 • Overdracht van huur en onderhuur
 • Valkuilen van de huurhernieuwingsaanvraag
 • Andere voorwaarden bij huurhernieuwing
 • Weigering van de hernieuwing
 • Uitzettingsvergoeding: principes en omvang
 • Huurhernieuwing (en uitzettingsvergoeding) bij onderhuurrelaties

12:45 - 13:45

Middagpauze met broodjesbuffet

13:45 - 15:15

 

Sessie 3 | Recuperatie van (ver)bouw(ings)werken door feitelijk/wettelijk
samenwonende partners: recente rechtspraak

De heer Ghijsbrecht Degeest 

 • Korte inleiding en probleemschets
 • Prevention is better than cure: voorafgaande zaken- en verbintenisrechtelijke mogelijkheden
 • Damage control: zaken- en verbintenisrechtelijke remedies
  • Stilzwijgende verzaking aan de natrekking
  • Artikel 555 BW
  • Kostenleer
  • Zaakwaarneming
  • Onverschuldigde betaling
  • Vermogensverschuiving zonder oorzaak

15:15 - 15:30

Pauze

15:30 - 17:00

 

Sessie 4 | Aansprakelijkheid van bouwactoren
Meester Kristof Uytterhoeven

 • Oplevering en aanvaarding
 • Aansprakelijkheid voor aanvaarding
 • 10-jarige aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid wegens lichte verborgen gebreken
 • De verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen in de bouwsector

17:00 - 17:15

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

kristof-vanhove
Prof. dr. Kristof Vanhove
Advocaat-vennoot , Integra Advocaten

Kristof Vanhove is gespecialiseerd in vastgoedrecht (huurrecht, handelshuurrecht, bouwrecht, zakenrecht) commercieel recht en contractenrecht. Hij heeft een uitgebreide expertise op het vlak van geschillenbeslechting, onderhandeling en bemiddeling.

De focus van zijn praktijk ligt op de retailsector (handelshuur / franchising).

Kristof is advocaat sinds 2003. Tot 2010 was hij verbonden aan de balie van Brussel. Sindsdien maakt hij deel uit van de balie van Hasselt, en is stichtend vennoot van INTEGRA (2013).

Sinds 2016 is Kristof erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken; hij wordt ook geregeld aangesteld als arbiter.

Kristof is lid van CEPANI, het toonaangevende Belgische centrum voor arbitrage en bemiddeling.

Kristof is licentiaat/master in de rechten (K.U. Leuven, 2002) en doctor in de rechten (Ph.D.) (K.U. Leuven, 2009). Hij promoveerde met een proefschrift over handelshuur aan de KULeuven. In 2011 behaalde hij bovendien het diploma Master in het Notariaat (K.U. Leuven, 2011, summa cum laude).

Hij is tevens hoofdeditor van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO).

Kristof Vanhove is auteur van diverse toonaangevende publicaties, waaronder zijn proefschrift over handelshuur (Handelshuur, Antwerpen, Intersentia, 2012, 560 p.).

Lees meer
ghijsbrecht-degeest
De heer Ghijsbrecht Degeest
Doctoraatsassistent Instituut voor Goederenrecht, KU Leuven

Ghijsbrecht is master in de rechten (2014) en in het notariaat (2015) en was in 2015 werkzaam als notarieel jurist en als praktijkassistent aan het Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven.

Sinds 2016 is Ghijsbrecht voltijds verbonden aan het Instituut voor Goederenrecht van de KU Leuven, waar hij een doctoraat voorbereidt over kwalificatie en herkwalificatie van zakelijke en persoonlijke gebruiksrechten.

Ghijsbrecht is redacteur voor het deelgebied Zakenrecht en Zekerheidsrechten van het Nieuw Juridisch Weekblad (NJW) en maakt tevens deel uit van het onderwijsteam Zaken- en Contractenrecht aan de UHasselt.

Lees meer
astrid-clabots
Meester Astrid Clabots
Advocaat-vennoot, Clabots Advocaten

Meester Astrid Clabots kan terugbuigen op bijna 20 jaar balie-ervaring en  heeft zich in de loop der jaren geprofileerd als specialist inzake vastgoedrecht met bijzondere aandacht voor allerhande juridische vraagstukken inzake appartementsgebouwen.

Naast de klassieke juridische geschillenbeslechting heeft ze zich inmiddels ook verdiept in een oplossingsgerichte aanpak via bemiddeling.

Lees meer
kristof-uytterhoeven
Meester Kristof Uytterhoeven
Advocaat-vennoot Caluwaerts-Uytterhoeven, Hoofddocent KU Leuven

Kristof Uytterhoeven legt zich toe op het vastgoedrecht en het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk bouwrecht in de ruime zin van het woord. Zijn expertise situeert zich in het bijzonder op het vlak van overheidsopdrachten, privaatrechtelijke bouwcontracten en het statuut en de deontologie van de architect. 

Door zijn jarenlange ervaring als advocaat biedt hij U een hoogstaande juridische adviesverlening, evenals een optimale bijstand bij het onderhandelen van vastgoedcontracten en het succesvol behandelen van geschillen zowel voor de burgerlijke rechtbanken als voor administratieve rechtscolleges.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

21 mei 2019

09.30u - 17.15u

Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

199 EUR (excl btw)

305 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Voor 2 sessies, incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Voor 4 sessies, incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement per 2 sessies voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

6 punten / 4 sessies - 3 punten / 2 sessies

6 uren / 4 sessies - 3 uren / 2 sessies

6 uren / 4 sessies - 3 uren / 2 sessies

Gerelateerde boeken

vastgoedzakboekje-2017
Vastgoedzakboekje 2018
Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementing m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

De informatie is zeer gebruiksvriendelijk gestructureerd. Alle onderwerpen zijn immers gerangschikt volgens thema en waar nodig verduidelijkt met interpretaties en rechtspraak. 

Lees meer
book_placeholder2
Het Vlaams Woninghuurdecreet 2019
Wolters Kluwer

Doordat de Vlaamse decreetgever vanuit de bezorgdheid voor continuïteit er voor opteerde heel wat bepalingen uit het algemeen huurrecht over te nemen, moeten verhuurder en huurder bij het vastleggen van hun onderlinge rechten en plichten deze afspraken afstemmen zowel op het federale algemeen huurecht als op het regionale woninghuurrecht .

Het handboek ‘Inleiding tot het Vlaams Woninghuurdecreet’ volgt dit tweesporentracé.

Na Deel I met een aantal inleidende beschouwingen over de regionalisering van de huurwetgeving, wordt in Deel II uitgebreid ingegaan op alle bepalingen uit het gemeen huurrecht die relevant blijven voor en zwaar wegen binnen het regionale woninghuurrecht. Daarbij wordt tevens bijzonder veel aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen in de rechtspraak, die geval per geval als een leidraad gehanteerd kunnen worden .

In Deel III worden alle bepalingen van de ‘Huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen’ uit het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet artikel na artikel op systematisch wijze ontleed en de praktische gevolgen er van toegelicht.

Tevens wordt een vergelijkende analyse gemaakt tussen ‘Medehuur’, waarvoor geen specifieke regels bestonden onder het federale huurrecht,  en de ‘Specifieke bepalingen voor de medehuur’ dat in het Vlaams Woninghuurdecreet met een specifiek regime werd bedacht.

Deel IV is gewijd aan de ‘Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten’, waarbij een grondige vergelijking wordt gemaakt tussen de tot dusver gangbare studentenhuurovereenkomst en de desbetreffende nieuwe regels, zoals ontwikkeld in het Vlaams Woninghuurdecreet.    

Deze eerste commentaar op het Vlaams Woninghuurdecreet is dan ook bedoeld als een handleiding bij de toepassing van de nieuwe huurregels in de dagelijkse praktijk .

Lees meer
handboek-appartementsrecht
Handboek Appartementsrecht 4de editie 2018
Wolters Kluwer

De wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenbeslechting geeft in titel 6 (diverse wijzigingen inzake de wetgeving betreffende de mede-eigendom) een nieuwe oriëntering aan het appartementsrecht. Bijna alle artikelen van de bestaande wetgeving worden aangepast of fundamenteel gewijzigd.

In deze vierde editie van het Handboek Appartementsrecht analyseert en verduidelijkt Roland Timmermans op een grondige manier de resultaten van de vele opvallende wetswijzigingen.

Daarnaast wordt de brug geslagen met tientallen nieuwe publicaties omtrent acute rechtsvragen in het appartementsrecht en met honderden nieuwe rechterlijke uitspraken over talloze praktische kwesties bij het leven in mede-eigendom.  Het handboek is aangevuld met meer dan 6500 voetnoten waarin een schat aan bronnenmateriaal en talloze rechtsvergelijkende verwijzingen zijn verwerkt.
Dit encyclopedische werkinstrument is een ondersteuning voor het beheer en de dagelijkse beleving van een flatgebouw én een belangrijk hulpinstrument in de rechtspraktijk van advocaten, magistraten, notarissen, bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, boekhouders en accountants.

Lees meer
vastgoedwetboek-2017-2018
Vastgoedwetboek 2018
Wolters Kluwer

Al deze aan vastgoed gerelateerde wetten, decreten en andere reglementaire bepalingen liggen verspreid over diverse rechtstakken. Het vergt van elke vastgoedprofessional die zich op het terrein wil wagen dus een grote inspanning om zich al deze disciplines eigen te maken.

Het vastgoedrecht ontwikkelt zich bovendien snel. Deze dynamiek ontstond onder impuls van het Europees recht en van het consumentenrecht, en versnelt steeds meer door de conjuncturele bewegingen op de vastgoedmarkt, door politieke initiatieven en niet in het minst door maatschappelijke en sociologische evoluties.

Elke vastgoedprofessional moet dus goed bij de les zijn om in dit brede vakdomein overeind te blijven. Een vastgoedwetboek is daarbij zonder twijfel een van de belangrijkste instrumenten. Dit geldt a fortiori voor studenten die zich in de materie moeten verdiepen en er de noodzakelijke kennis over moeten vergaren. Dit vastgoedwetboek vormt voor hen zowel een eerste introductie in als een leidraad bij de meeste aandachtsgebieden van het onroerendgoedrecht.

De lezer die dit vastgoedwetboek goed weet te gebruiken, zal zijn entree in de vastgoedwereld niet missen!

Alle wetgeving die in het Vastgoedwetboek is opgenomen, kan ook op ImmoSpector geraadpleegd worden (en alle wijzigingen aan de wetgeving na de publicatie van het boek), aan de hand van de codenummers die het opschrift van de akten worden vermeld. Toekomstige wijzigingen worden eveneens vermeld (in duidelijk te onderscheiden kleiner lettertype.

Tot slot bevat het boek een duidelijke inhoudstafel om het opzoeken de vergemakkelijken.

Lees meer
huurzakboekje-2017
Huurzakboekje 2018
Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementing m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

Het is een beknopte gids die u een schematisch, goed gestructureerd en actueel overzicht biedt van de materie, die vervat ligt in een enorm aantal afzonderlijke wetten, decreten en besluiten. Het behandelt het huurrecht vanuit verschillende situaties op een duidelijke en herkenbare wijze en houdt daarbij rekening met de regionale verschillen.

Lees meer
x-overeenkomsten-deel-2-bijzondere-overeenkomsten-aanneming-van-werk-lastgeving
X Overeenkomsten deel 2 Bijzondere Overeenkomsten Aanneming van werk - Lastgeving 2018
Wolters Kluwer

In dit werk worden de overeenkomsten van aanneming van werk en van lastgeving besproken. Deze overeenkomsten zijn de twee belangrijkste contracten waarmee juridisch gestalte wordt gegeven aan de wijze waarop de personen en de ondernemingen die werkzaam zijn in de dienstverlenende sector hun diensten aanbieden. Zij worden hier in één enkel boek grondig en uitvoerig geanalyseerd.

Eerst komt de overeenkomst van aanneming van werk aan bod. Achtereenvolgens behandelt de auteur :

 • het begrip en de geldige totstandkoming van deze overeenkomst
 • het bewijs en de interpretatie
 • de verbintenissen van de aannemer
 • de verbintenissen van de opdrachtgever
 • de eigendoms- en risico-overdracht
 • de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gebreken van het (bouw)werk na de aanvaarding
 • de onderaanneming
 • de aansprakelijkheid van de aannemer en de architect tegenover derden
 • de beëindiging van de aannemingsovereenkomst
 • de zgn. Wet Breyne

In het tweede deel van dit werk onderzoekt de auteur de overeenkomst van lastgeving. In dit deel komen achtereenvolgens aan bod :

 • de vertegenwoordiging
 • het belang
 • de kenmerken
 • de geldigheidsvereisten
 • de omvang en het bewijs van de lastgeving
 • de verbintenissen van de lasthebber
 • de verbintenissen van de lastgever
 • de werking van de lastgeving tegenover derden
 • de beëindiging van de lastgeving
Lees meer

Inschrijven | Actualia vastgoed- en bouwrecht - 21/05/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer