Het omgevingsrecht blijft permanent in beweging. De omgevingsvergunning is bijna anderhalf jaar in werking op alle niveau’s, maar de regelgeving is alweer aan een update toe.

Voldoende stof voor een gevulde actua-opleiding.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Komen onder meer aan bod:

 • De integratie van de vergunningen voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen.
 • Het Verzameldecreet Omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw)
  bekrachtigd en afgekondigd op 26 april 2019.
  Dit Verzameldecreet voert alweer heel wat wijzigingen door aan de VCRO, het omgevingsvergunningendecreet en het DABM.
 • De wijziging van de archeologiewetgeving op 1 april 2019.
 • Het nieuwe gemeentewegendecreet aangenomen op 24 april 2019 door het Vlaams Parlement,
  met de regels voor afschaffing en wijziging van gemeentewegen. Het decreet zal ook van toepassing zijn
  op de buurtwegen. Daarmee komt een einde aan de oude buurtwegenwet van 1841.
  Ook het omgevingsvergunningsdecreet wordt gewijzigd wat betreft de zaak van de wegen.

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

bart-de-becker
Meester Bart De Becker
Advocaat De Becker Advocaten, Voorzitter commissie publiek recht OVB

Meester Bart De Becker
advocaat De Becker Advocaten

Voorzitter commissie publiek recht OVB

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

27 juni 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

205 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

Gerelateerde boeken

vastgoedzakboekje-2017
Vastgoedzakboekje 2018
Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementing m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

De informatie is zeer gebruiksvriendelijk gestructureerd. Alle onderwerpen zijn immers gerangschikt volgens thema en waar nodig verduidelijkt met interpretaties en rechtspraak. 

Lees meer
zakboekje-handhaving-ruimtelijke-ordening-2018
Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018
Wolters Kluwer

In dit zakboekje vindt u het hele traject terug voor de behandeling van stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken: van opsporing via de gerechtelijke en bestuurlijke handhavingsinstrumenten tot de uitvoering van gerechtelijke herstelmaatregelen. Met daarbovenop alle nuttige adressen. Dankzij dit zakboekje bent u dus steeds zeker van uw verantwoordelijkheid én weet u hoe u ze correct invult.

Editie 2018 van dit zakboekje is volledig gebaseerd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening. Met dit nieuwe decreet wordt de handhaving volledig omgegooid. Nieuw zijn onder meer:

 • het onderscheid tussen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken;
 • de raadgeving en aanmaning als zachte handhavingsinstrumenten;
 • het bestuurlijke handhavingsspoor zowel bij beboeting en bestraffing als in het herstelbeleid.

Het Handhavingsbesluit RO doet de nieuwe handhavingsregels in werkingtreden op 1 maart 2018.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening wordt meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de (bestaande en nieuwe) handhavingsinstrumenten. Essentieel daarbij is ook de trajectaanpakwaarbij niet alleen de inzet van de instrumenten maar ook hun onderlinge verhouding en opeenvolging nader wordt bepaald: Wanneer kiezen voor het gerechtelijk of bestuurlijk traject? In welke fase welk instrument inzetten en hoe daarover te communiceren met alle betrokkenen?

En zo werd editie 2018 van het zakboekje een volledig nieuw boek. Hieronder vindt u de - volledig vernieuwde - inhoudelijke structuur van het zakboekje:

 • Hoofdstuk 1 - Inleiding
 • Hoofdstuk 2 - Beleid
 • Hoofdstuk 3 - Stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken
 • Hoofdstuk 4 - Opsporing en vaststelling
 • Hoofdstuk 5 - Gerechtelijke en bestuurlijke sancties
 • Hoofdstuk 6 - Zachte handhaving (raadgeving en aanmaning)
 • Hoofdstuk 7 - Bestuurlijk stakingsbevel
 • Hoofdstuk 8 - Herstel van ruimtelijke schade
 • Hoofdstuk 9 - Bij het herstel betrokken overheden
 • Hoofdstuk 10 - Gerechtelijke herstelmaatregel
 • Hoofdstuk 11 - Bestuurlijke herstelmaatregel
 • Hoofdstuk 12 - Minnelijke schikking
 • Hoofdstuk 13 - De afzonderlijke akte als (bijkomende) titel
 • Hoofdstuk 14 - Uitvoering van gerechtelijke en bestuurlijke herstelmaatregelen
 • Hoofdstuk 15 - Herstelhandhaving en de redelijke termijn
 • Hoofdstuk 16 - Rechtsplegingsvergoeding

Kortom, het zakboekje maakt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning praktisch en inzichtelijk, met aandacht voor recente wijzigingen. Zo kunt u meteen aan de slag!

Lees meer
vlaamse-codex-ruimtelijke-ordening-2018
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2018
Wolters Kluwer

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, ‘codextrein’ genoemd, wijzigde 14 decreten die verband houden met deze materies.

De codextrein bevat 242 decreetartikels, waaronder 134 tot wijziging en uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Kortom deze codex werd grondig door elkaar gehaald.

De parlementaire voorbereiding in deze uitgave is een nuttig en werkbaar instrument om de  wil van de decreetgever in deze complexe materie te kunnen terugvinden. Wie de parlementaire voorbereiding aandachtig leest, zal tussen de regels merken dat de ‘codextrein’ de ‘betonstop’ sluimerend legistiek ingevoerd heeft in de codex.

Als praktisch sluitstuk bevat het boek de integrale actuele gecoördineerde tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening.

Lees meer
het-vlaams-onteigeningsdecreet-in-hoofdlijnen
Het Vlaams Onteigeningsdecreet in hoofdlijnen 2019
Wolters Kluwer

Het boek omvat de algemene krijtlijnen van het vernieuwde onteigeningsrecht, waarbij aangegeven wordt hoe de grondwettelijke onteigeningswaarborgen doorwerken in de nieuwe decreetgeving. Ook wordt de procedureregeling van het Vlaams Onteigeningsdecreet op een praktijkgericht wijze uiteengezet, waarbij gefocust wordt op de bestuurlijke fase van de onteigeningsprocedure. Het boek omvat tevens een artikelsgewijze toelichting bij het Vlaams Onteigeningsdecreet, waarbij per artikel verduidelijkingen en beschouwingen opgenomen worden.

Het boek situeert de nieuwe regelgeving in het ruimere kader van de grondwettelijke onteigeningswaarborgen en relevante Europese ontwikkelingen. Zo wordt de projectnota bij een onteigeningsdossier afgetoetst aan de (erg recent verstrengde rechtspraak over de) plan-MER-richtlijn en wordt de verhouding tussen het zelfrealisatiebeginsel en de overheidsopdrachtenrichtlijnen geduid.

Lees meer
vastgoedwetboek-2017-2018
Vastgoedwetboek 2018
Wolters Kluwer

Al deze aan vastgoed gerelateerde wetten, decreten en andere reglementaire bepalingen liggen verspreid over diverse rechtstakken. Het vergt van elke vastgoedprofessional die zich op het terrein wil wagen dus een grote inspanning om zich al deze disciplines eigen te maken.

Het vastgoedrecht ontwikkelt zich bovendien snel. Deze dynamiek ontstond onder impuls van het Europees recht en van het consumentenrecht, en versnelt steeds meer door de conjuncturele bewegingen op de vastgoedmarkt, door politieke initiatieven en niet in het minst door maatschappelijke en sociologische evoluties.

Elke vastgoedprofessional moet dus goed bij de les zijn om in dit brede vakdomein overeind te blijven. Een vastgoedwetboek is daarbij zonder twijfel een van de belangrijkste instrumenten. Dit geldt a fortiori voor studenten die zich in de materie moeten verdiepen en er de noodzakelijke kennis over moeten vergaren. Dit vastgoedwetboek vormt voor hen zowel een eerste introductie in als een leidraad bij de meeste aandachtsgebieden van het onroerendgoedrecht.

De lezer die dit vastgoedwetboek goed weet te gebruiken, zal zijn entree in de vastgoedwereld niet missen!

Alle wetgeving die in het Vastgoedwetboek is opgenomen, kan ook op ImmoSpector geraadpleegd worden (en alle wijzigingen aan de wetgeving na de publicatie van het boek), aan de hand van de codenummers die het opschrift van de akten worden vermeld. Toekomstige wijzigingen worden eveneens vermeld (in duidelijk te onderscheiden kleiner lettertype.

Tot slot bevat het boek een duidelijke inhoudstafel om het opzoeken de vergemakkelijken.

Lees meer
zakboekje-ruimtelijke-ordening
Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2019
Wolters Kluwer

Op 1 januari 2018 werden de vergunningsregels van het Decreet betreffende de omgevingsvergunning veralgemeend (in alle Vlaamse gemeenten) van kracht. Op 1 maart 2018 treden ook de nieuwe regels rond de handhaving van de omgevingsvergunning in werking. Daarbovenop komt de impact van aanverwante nieuwe regelgeving rond bijvoorbeeld complexe projecten, onteigeningen, onroerend erfgoed en milieueffectrapportage.

Dit maakt het omgevingsrecht, en meer specifiek de ruimtelijke ordening, tot een complex geheel dat continu in beweging is. Toch houden we het graag overzichtelijk en toegankelijk. Daarom vindt u vooraan het zakboekje een handig overzicht van de wijzigingen in 2017. Met paginaverwijzing, zodat u meteen kan doorbladeren naar de recentste updates in het zakboekje.

Wat is nieuw in editie 2018:

 • Deel XIII 'Handhaving' van het zakboekje werd integraal vernieuwd om rekening te houden met het nieuwe Decreet betreffende de Handhaving van de Omgevingsvergunning (DHO). De tekst houdt ook rekening met het (ontwerp van) Handhavingsbesluit dat de nieuwe handhavingsregels op 1 maart 2018 inw erking doe treden. Volledig nieuw zijn onder meer:
  • het onderscheid tussen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken;
  • de raadgeving en aanmaning als zachte handhavingsinstrumenten;
  • en het bestuurlijke handhavingsspoor zowel bij beboeting en bestraffing als in het herstelbeleid.
 • De omgevingsvergunningsprocedure zelf trad op 23 februari 2017 in werking maar kan door de meeste Vlaamse gemeenten pas worden toegepast sinds 1 januari 2018. Intussen verscheen ook de Codextrein die niet alleen de proceduregels van de omgevingsvergunning maar ook het materieel recht rond de vergunningsplicht tegen die datum nog grondig wijzigde.
 • Ook op bestuurlijk vlak laten de gevolgen van de ééngemaakte omgevingsvergunning zich voelen. Sinds 1 april 2017 vormen het departement Ruimte Vlaanderen en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie vormen samen het departement Omgeving.
 • De Codextrein zal tevens ingrijpende wijzigingen aanbrengen in de regeling omtrent de ruimtelijke plannen. Niet minder ingrijpend is echter het Integratiedecreet RUP’s dat in werking trad op 1 mei 2017.
 • Bovendien traden het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid en het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet in het voorjaar van 2017 in werking. En nu de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Vlaams Onteigeningsdecreet definitief heeft goedgekeurd, kan dit nieuw decreet eveneens van start op 1 januari 2018.

Ook aan tal van andere wijzigingen besteedt editie 2018 van het Zakboekje ruimtelijke ordening de nodige aandacht. Het zakboekje wijst steeds op de verschillen met de vroegere wetgeving en legt uit wat de praktische gevolgen zijn.

Kortom, het zakboekje maakt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening praktisch en inzichtelijk, met aandacht voor recente wijzigingen. Zo kunt u meteen aan de slag!

 

Lees meer

Inschrijven | Actualia omgevingsrecht - 27/06/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer