Het Vlaamse omgevingsrecht blijft permanent in beweging. De omgevingsvergunning is sinds 1 januari 2018 in werking op alle niveaus, maar de regelgeving blijft in beweging. Nieuwe wijzigingen blijven zich aandienen. We bekijken de belangrijkste nieuwigheden. Daarnaast zijn er een aantal bepalingen van de Codextrein en het Verzameldecreet Omgeving gefaseerd in werking getreden (of moeten nog in werking treden). Bovendien heeft het Grondwettelijk Hof een aantal bepalingen uit die teksten ondertussen alweer vernietigd. Er is eveneens aandacht voor andere relevante rechtspraak, ook op vlak van bestuurlijke handhaving.

 

Codextrein en Verzameldecreet Omgeving: recent in werking getreden bepalingen en vernietigingen Grondwettelijk Hof
Wijzigingen Omgevingsvergunningsdecreet, VCRO en uitvoeringsbesluiten
Relevante rechtspraak omgevingsrecht.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:00

Volgende items komen aan bod:

 

 • Codextrein en Verzameldecreet Omgeving: recent in werking getreden bepalingen en vernietigingen Grondwettelijk Hof
 • Wijzigingen Omgevingsvergunningsdecreet, VCRO en uitvoeringsbesluiten
 • Relevante rechtspraak omgevingsrecht

 

17:00 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

bart-de-becker
Meester Bart De Becker
Advocaat De Becker Advocaten, Voorzitter commissie publiek recht OVB

Meester Bart De Becker
advocaat De Becker Advocaten

Voorzitter commissie publiek recht OVB

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

30 januari 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

199 EUR (excl btw)

360 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek ‘Zakboekje ruimtelijk ordening 2020’ (uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 206.71), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse  Balies

Nationale Kamer van Notarissen

IBJ

BIV

4 punten

3 uren (aangevraagd)

4 punten

3,5 uren (aangevraagd)

Gerelateerde boeken

zakboekje-ruimtelijke-ordening-2020
Zakboekje ruimtelijke ordening 2020
Wolters Kluwer

Op 1 januari 2018 werden de vergunningsregels van het Decreet betreffende de omgevingsvergunning veralgemeend (in alle Vlaamse gemeenten) van kracht. Op 1 maart 2018 treden ook de nieuwe regels rond de handhaving van de omgevingsvergunning in werking. Op 5 mei 2018 maakten ook de ruimtelijke beleidsplannen hun intrede, als opvolger van de huidige ruimtelijke structuurplannen. De Codextrein die deze plannen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) loodste, bracht ook allerlei andere nieuwigheden inzake ruimtelijke planning, de procedures rond de omgevingsvergunning en de handhaving van het ruimtelijk beleid.

Dit maakt het omgevingsrecht, en meer specifiek de ruimtelijke ordening, tot een complex geheel dat continu in beweging is. Toch houden we het graag overzichtelijk en toegankelijk. Daarom vindt u vooraan het zakboekje een handig overzicht van de wijzigingen in 2018. Met paginaverwijzing, zodat u meteen kan doorbladeren naar de recentste updates in het zakboekje.

Wat is nieuw in editie 2019:

 • DEEL I: Op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau maken de stedenbouwkundige ambtenaren plaats voor omgevingsambtenaren. En op lokaal niveau zijn nu ook intergemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening mogelijk.
 • DELEN II tot VI (over planologie): De Codextrein introduceerde de ruimtelijke beleidsplannen in de VCRO. De formele regeling van deze plannen op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk / intergemeentelijk niveau werd in de loop van 2018 verder uitgewerkt. Hiermee kunnen besturen de overstap maken van ruimtelijke structuurplannen naar ruimtelijke beleidsplannen.
 • Voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen op gemeentelijk en provinciaal niveau geldt nu een nieuwe toezichtsregeling.
 • DEEL VII behandelt onder meer het nieuw Vlaams Onteigeningsdecreet. Sinds de inwerkingtreding van dit decreet op 1 januari 2018 is de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook bevoegd inzake beroepen tegen onteigeningsbesluiten (meer over de Raad vindt u in DEEL XI).
 • DEEL X: Ook de omgevingsvergunning werd sterk gewijzigd door de Codextrein, zowel formeel (vergunnings- en meldingsprocedures) als materieel (beoordelingsgronden voor vergunningen). Daarnaast traden de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie en de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten in werking op 1 augustus 2018.
 • DEEL XIII: Sinds 1 maart 2018 zijn de nieuwe handhavingsregels ruimtelijke ordening uit het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning (DHO) en het Handhavingsbesluit RO volledig van toepassing
  Nieuw zijn onder meer:
  • het onderscheid tussen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken;
  • de raadgeving en aanmaning als zachte handhavingsinstrumenten;
  • en het bestuurlijke handhavingsspoor zowel bij beboeting en bestraffing als in het herstelbeleid.
 • Over deze handhaving 'nieuwe stijl' verscheen reeds heel wat belangrijke Cassatierechtspraak.
 • NIEUW DEEL XIV: Het zakboekje sluit af met een vooruitblik op het Instrumentendecreet. Dit decreet dat nog in voorontwerp is, bouwt verder op het Decreet Landinrichting en de rechtsregels rond planschade/planbaten, onteigening, stedenbouwkundige lasten, maar introduceert ook een heel reeks nieuwe instrumenten.


Kortom, het zakboekje maakt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening praktisch en inzichtelijk, met aandacht voor recente wijzigingen. Zo kunt u meteen aan de slag!

 

Lees meer
milieuwetboek-omgevingsvergunning-2020
Omgevingsvergunning 2020 - Milieuwetboek
Wolters Kluwer

In het deel Omgevingsvergunning vindt u de volledige gecoördineerde tekst van het Decreet en het Besluit, inclusief alle invoegingen en wijzigingen die er sinds 1991 op zijn aangebracht.


Andere beschikbare delen:

 • Vlarem II, Vlarem III
 • Afval & Water,
 • Milieuhandhaving.

 

Onze Milieuwetboeken bieden u een helder overzicht van de basisteksten van de grondwet, de federale milieuwetgeving, de samenwerkingsakkoorden en de Vlaamse milieuwetgeving.

 • Compact: alle informatie gebundeld in één boek
 • Gebruiksgemak: overzichtelijke inhoudstafel, bondig chronologisch register & trefwoordenregister
 • Zekerheid: uw informatie is volledig en wordt jaarlijks bijgewerkt

 

Onze Milieuwetboeken worden voor u samengesteld door experten met een specifieke knowhow en ervaring in de milieumaterie:

 • Jan Heyman: hoofdadviseur Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
 • Leopold Smout: juridisch adviseur.

 

Lees meer
zakboekje-handhaving-ruimtelijke-ordening-2019
Zakboekje Handhaving RuimteZakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2019
Wolters Kluwer

In dit zakboekje vindt u het hele traject terug voor de behandeling van stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken: van opsporing via de gerechtelijke en bestuurlijke handhavingsinstrumenten tot de uitvoering van gerechtelijke herstelmaatregelen. Met daarbovenop heel wat praktische bijlagen en een lijst met alle nuttige adressen. Dankzij dit zakboekje bent u dus steeds zeker van uw verantwoordelijkheid én weet u hoe u ze correct invult.

Editie 2019 van dit zakboekje is volledig gebaseerd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening. Met dit nieuwe decreet werd de handhaving volledig omgegooid. Nieuw zijn onder meer:

 • het onderscheid tussen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken;
 • de raadgeving en aanmaning als zachte handhavingsinstrumenten;
 • het bestuurlijke handhavingsspoor zowel bij beboeting en bestraffing als in het herstelbeleid.

Het Handhavingsbesluit RO deed de nieuwe handhavingsregels in werking treden op 1 maart 2018.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening wordt meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de (bestaande en nieuwe) handhavingsinstrumenten. Essentieel daarbij is ook de trajectaanpak waarbij niet alleen de inzet van de instrumenten maar ook hun onderlinge verhouding en opeenvolging nader wordt bepaald: Wanneer kiezen voor het gerechtelijk of bestuurlijk traject? In welke fase welk instrument inzetten en hoe daarover te communiceren met alle betrokkenen?

Vanuit dit inzicht werd editie 2019 verrijkt met een hoofdstuk informatiebronnen, dat dieper ingaat op de belangrijkste pijlers van het informatiesysteem van de VCRO (en het nieuwe Bestuursdecreet), zoals de omgevingsvergunning en het bijbehorende dossier, het vergunningenregister en het plannenregister. En achteraan in het boek, na de gewestelijke en gezamenlijke handhavingsprioriteiten ruimtelijke ordening, vindt u enkele nieuwe bijlagen:

 • het bestuurlijk beboetingskader, dat in het voorjaar van 2019 werd vastgesteld, met “met criteria op grond waarvan de hoogte van de bestuurlijke geldboete wordt bepaald, zodat rechtszekerheid kan worden geboden”;
 • een lijst van gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs en gewestelijke verbalisanten ruimtelijke ordening;
 • een overzicht van de inwerkingtreding van de gewestplannen, van belang bij de beoordeling van het vermoeden van vergunning

Uiteraard houdt het zakboekje ook rekening met alle relevante rechtspraak uit 2018 en 2019, onder meer over:

 • de vergunningsplicht voor het verkavelen (na de versoepeling door de Codextrein, nu opnieuw verstrengd);
 • de decretaal bepaalde herstelrangorde waarmee de rechter rekening moet houden bij het bevelen van herstel, alsook de regeling rond het integraal herstel;
 • het bepalen van de hersteltermijn;
 • de uitvoering van de herstelmaatregel door de veroordeelde niet-eigenaar;
 • de gerechtelijke dwangsom en de onmogelijkheid tot uitvoeren van de herstelmaatregel;
 • de verschillen tussen de oude en nieuwe regeling inzake de wettelijke hypotheek (als waarborg inzake de kosten van het uitvoeren van werken in de plaats en op kosten van de herstelplichtige).

Kortom, het zakboekje maakt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning praktisch en inzichtelijk, met aandacht voor recente wijzigingen. Zo kunt u meteen aan de slag!

 

Lees meer
aan-de-slag-met-de-omgevingsvergunning-voor-ingedeelde-inrichtingen-of-activiteiten
Aan de slag met de omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten - 2017
Wolters Kluwer

Deze publicatie biedt een theoretisch en praktisch houvast voor exploitanten van IIOA:

Deel 1: Theoretisch kader

 • structuur van de nieuwe wetgeving en blik op de toekomst;
 • definitie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten;
 • overzicht van stedenbouwkundige handelingen die samen met deze inrichtingen vergund moeten worden;
 • overzicht van de verschillen tussen de omgevingsvergunning en de “oude” milieuvergunning.

Deel 2: Praktische handleiding

 • aanvraag via het digitale omgevingsloket vanaf de voorbereiding tot en met de indiening;
 • opvolging van de verdere afhandeling van de aanvraag:

- de inspraak van het publiek, adviesinstanties en omgevingsvergunningscommissies,
- de verschillende stappen in de procedure tussen indiening en beslissing.

 • Wat bij beroep: over hoe en bij wie, met o.a. ook de tussenkomst van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De auteur

Jeroen Beghin is extern milieucoördinator bij PH7 voor bedrijven in verschillende sectoren.

Lees meer

Inschrijven | Actualia omgevingsrecht - 30/01/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer