Het strafrecht en het strafprocesrecht ondergaan sinds enige tijd een snelle evolutie. Naast de potpourriwetten zijn er nog tal van wetgevende initiatieven geweest met een belangrijke impact op het straf- en strafprocesrecht.

Door de wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht wou de wetgever het strafwetboek en wetboek van strafvordering conformeren aan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.

Tijdens deze studienamiddag zal de sprekers deze actuele evolutie in de wetgeving, de rechtspraak en de prioriteiten van het openbaar ministerie toelichten.

Sprekers

tom-bauwens
Meester Tom Bauwens
Advocaat-vennoot , Eubelius

Tom legt zich toe op het straf- en strafprocesrecht in het algemeen, en op het ondernemingsstrafrecht en rechten van de mens in het bijzonder. Hij treedt in dat verband op voor alle rechtbanken, inclusief het Hof van Cassatie zetelend in strafzaken.

Hij is partner van Eubelius sinds 1 januari 2015 en lid van de Brusselse balie sinds 2001.

Tom werd in 2001 licentiaat in de rechten aan de VUB.

Tom is lid van de Hoge Commissie Bescherming Maatschappij, (die beslist over de beroepen en verzoeken tot invrijheidsstelling van geïnterneerden).

Hij doceert strafprocesrecht aan de Politieschool (ad hoc) en strafrecht en strafprocesrecht aan de Stageschool van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Hij is lid van verschillende commissies van de Orde van Vlaamse Balies en de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel inzake strafrecht, witwas en huiszoekingen / beroepsgeheim.

Tom spreekt regelmatig op studiedagen inzake strafrecht, publiceert ter zake, en is lid van de Redactieraad van het Tijdschrift voor Strafrecht.

Lees meer
catherine-van-de-heyning
Meester Catherine Van De Heyning
Advocaat - Senior Attorney, Eubelius

Catherine concentreert zich op het vennootschaps –en financieel recht en heeft een bijkomende expertise in cybercrime. Zij is houder van het getuigschrift voor cassatie in strafzaken (2015).

Zij trad toe tot de Brusselse balie in 2012 en is sinds 2016 werkzaam bij Eubelius.

Catherine behaalde een licentiaat (2006) en doctoraat (2011) in de rechten aan de Universiteit Antwerpen en een LL.M aan University College of London (2007). Zij behaalde een bijkomende expertise in het recht van het internationaal strafhof (NUI Galway) en international human rights lawyering (University of Oxford).

Catherine is eveneens verbonden aan de VUB als gastprofessor in het strafprocesrecht en academisch medewerker aan de Universiteit Antwerpen.

Zij is redactielid van het Tijdschrift voor Strafrecht, het Tijdschrift voor Mensenrechten en RABG. Daarnaast is zij eveneens opgenomen in het Legal Expert Advisory Team van de internationale NGO Fair Trials als expert voor België. 

Zij is de auteur van verschillende internationale en nationale publicaties aangaande de bescherming van de rechten van verdediging.

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Strafprocesrecht

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

zakboekje_strafprocesrecht
Zakboekje Strafprocesrecht 2017
Wolters Kluwer

Sinds de Salduz-wet komen politiemensen en advocaten steeds vaker met elkaar in contact. Voor beiden is het belangrijk om te weten welke procedureregels omschreven staan in het Wetboek van strafvordering, en hoe ze praktisch toegepast kunnen worden. Dit Zakboekje Strafprocesrecht is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. 

Het zakboekje bevat en bespreekt de meest relevante wetteksten die nodig zijn om het strafprocesrecht met kennis van zaken te beoefenen: het Wetboek van strafvordering, de Wet op de voorlopige hechtenis en de Wet op het politieambt. De zes auteurs met nauwe banden met politie, magistratuur, de balie en het onderwijs putten voor de samenstelling van de commentaarteksten uit hun eigen praktijkervaring. Zo krijgt de lezer inzicht in de samenhang tussen de regels en concrete tips om de regels om te zetten in de praktijk.

Nieuw in editie 2017:

In deze editie zullen onder meer alle wijzigingen opgenomen zijn n.a.v. Potpourriwetten en de wetswijziging rond Salduz.

Lees meer
duiding_strafprocesrecht
Duiding Strafprocesrecht – 2017
Larcier

Handige en actuele* bundeling voor de rechtspraktizijn: 
Dit becommentarieerd wetboek bevat

  • het Wetboek van Strafvordering, 
  • de Wet op de Voorlopige Hechtenis, 
  • de Huiszoekingswet, 
  • de Wet op het Politieambt.

De wetgevende teksten zijn bijgehouden tot 1 januari 2017. 

Lees meer
overzicht_belgisch_strafprocesrecht
Overzicht van het Belgisch strafprocesrecht - 2017
Die Keure

De wetgever draait op volle toeren, ook op het vlak van het strafprocesrecht. Sinds de eerste editie (2014) van het "Overzicht van het Belgisch Strafprocesrecht" zijn bijzonder ingrijpende wijzigingen aangebracht aan de materie van het strafprocesrecht.

Daarbij springen de diverse zgn. Potpourri-wetten uiteraard het meest in het oog. Er zijn er, bij het verschijnen van deze editie, reeds vier gepubliceerd (de wetten van 19 oktober 2015, 5 februari 2016, 4 mei 2016 en 25 december 2016). Doch ook meerdere wetten ter bestrijding van het terrorisme hebben belangrijke wijzigingen met zich meegebracht (de wetten van 20 juli 2015, 27 april 2016 en 3 augustus 2016). Daarnaast zijn er nog de (obligate) wetten houdende diverse bepalingen inzake Justitie (wetten van 25 april 2014 en 19 december 2014), is er de tweede Salduz-wet van 21 november 2016 m.b.t. de rechten van personen die worden gehoord, is er de wet van 25 december 2016 tot wijziging en aanvulling van de bijzondere opsporingsmethoden en andere methoden, en zo kan men nog wel even doorgaan.
 
In deze nieuwe editie wordt, in een bevattelijke structuur, een overzicht van het vigerende strafprocesrecht gegeven. Dit boek is een leerboek en tracht op een bondige - maar niettemin volledige - en methodische wijze de complexiteit van het strafprocesrecht te doorgronden en te overstijgen.
 
De wetgeving werd nagekeken tot en met het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2017.

Lees meer
potpourri-ii-strafrecht-en-strafprocesrecht-2016
Potpourri II - Strafrecht en strafprocesrecht 2016
Intersentia

Op 19 februari 2016 werd in het Staatsblad de tweede Potpourri-wet gepubliceerd: de “wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie”. Met deze Potpourri II-wet wordt het plan van de regering om de werklast van justitie te verminderen en de procedures efficiënter te maken, verder gerealiseerd. Dat plan brengt voor de beoefenaars van het strafrecht niet alleen ingrijpende wijzigingen met zich mee aan bestaande procedureregels en rechtsmiddelen, maar daarnaast doen ook een aantal nieuwigheden hun intrede in ons strafrecht.

De wijzigingen zijn talrijk. Zo werd onder meer de mini-instructie uitgebreid en werden de vormvereisten inzake telefoontap herzien. Alle misdaden werden correctionaliseerbaar en de assisenprocedure werd gewijzigd. Een procedure van voorafgaande erkenning van schuld (guilty plea) werd ingevoerd, de verzwarende omstandigheid van de blijvende arbeidsongeschiktheid werd afgeschaft en dwingende conclusietermijnen kunnen worden opgelegd. Er zijn verschillende wijzigingen aangaande de voorlopige hechtenis en de minnelijke schikking. De modaliteiten van (probatie)uitstel, opschorting en de autonome straffen werden herzien. Ook de strafuitvoering werd gewijzigd. Verder werd het recht op verzet beperkt, er werd een grievenstelsel bij hoger beroep ingevoerd, de beroepstermijnen werden gewijzigd en ten slotte werden ook de cassatieberoepen tijdens het strafproces beperkt.

Dit boek, geschreven door ervaren penalisten en rechtspractici, biedt een stevig houvast en een duidelijke richtlijn voor advocaten, magistraten, leden van het Openbaar Ministerie en griffiers die geconfronteerd worden met een grondig gewijzigde praktijk.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 25 oktober 2018 13.30u - 17.30u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

199 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

IBR

IAB-B0458/2016-01


4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Inschrijven | Strafprocesrecht - 25/10/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer