Op deze studienamiddag zal een grondig overzicht worden gegeven van het bewijs in strafzaken aan de hand van (recente) rechtspraak.

Daarbij zal niet enkel aandacht worden besteed aan de nationale rechtspraak, maar ook aan die van het EHRM en het Hof van Justitie.

Tijdens dit seminarie krijg je alles te horen wat je moet weten over bewijslast, de bewijsmiddelen, de bewijswaardering, de bewijsstandaard, het onrechtmatig verkregen bewijs en de temporele werking van wijzigingen aan het bewijsregime.

Komen onder meer aan bod: het onderscheid tussen bewijs en inlichtingen, de bewijswaarde van processen-verbaal, de strafrechtelijke en fiscale antigoondoctrine, …

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

 

Komen onder meer aan bod:

 • Bewijs versus inlichtingen
 • Pv’s tot bewijs van het tegendeel
 • Strafrechtelijke en fiscale antigoondoctrine

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

joachim-meese
Prof. Joachim Meese
Advocaat, Hoofddocent UAntwerpen

Diploma’s

Licentiaat in de Rechten, Universiteit Gent, 1997
Licentiaat in de Criminologische Wetenschappen, Universiteit Gent, 1998
Doctor in de Rechten, Universiteit Gent, 2005 (proefschrift: De duur van het strafproces)
Getuigschrift van de bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken, 2015

Ervaring

Ingeschreven aan de Balie van Gent sinds 1998
Professor straf(proces)recht aan de Universiteit Antwerpen sinds 2010

Talen

Nederlands, Frans, Engels (attest CEFR level C1), Duits

Activiteiten

Professor straf(proces)recht aan de Universiteit Antwerpen
Doceert volgende opleidingsonderdelen: strafprocesrecht, grondige studie strafprocesrecht, jeugdbeschermingsrecht
Redactielid Nullum Crimen (Intersentia)
Redactielid Wetboeken Die Keure – Strafrecht
Redactielid Digital Evidence and Electronic Signature Law Review
Redactielid Bibliotheek Strafrecht (De Boeck & Larcier)
Redactielied boekenreeks Strafprocesrecht en politierecht in perspectief (Die Keure)
Redactielid Sdu Commentaar EVRM online (Sdu Uitgevers)
Redactielid Jubel.be
Nalezer Actua Leges (De Boeck & Larcier)
Vast lid van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland
Lid van de Raad van Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht
Wetenschappelijk medewerker databank Kluwer (gegevensbeheer voor Jura)
Plaatsvervangend lid van de Adviescommissie voor de benoeming van advocaten bij het Hof van Cassatie
Jurylid jaarlijkse prijs Orde van Advocaten te Antwerpen
Veel gevraagd spreker op nationale en internationale wetenschappelijke evenementen

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

13 juni 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Groot-Bijgaarden Waerboom
Prijs

201 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

zakboekje_strafprocesrecht
Zakboekje strafprocesrecht 2019
Wolters Kluwer

Sinds de Salduz-wet komen politiemensen en advocaten steeds vaker met elkaar in contact. Voor beiden is het belangrijk om te weten welke procedureregels omschreven staan in het Wetboek van strafvordering, en hoe ze praktisch toegepast kunnen worden. Dit Zakboekje Strafprocesrecht is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. 

Het zakboekje bevat en bespreekt de meest relevante wetteksten die nodig zijn om het strafprocesrecht met kennis van zaken te beoefenen: het Wetboek van strafvordering, de Wet op de voorlopige hechtenis en de Wet op het politieambt. De zes auteurs met nauwe banden met politie, magistratuur, de balie en het onderwijs putten voor de samenstelling van de commentaarteksten uit hun eigen praktijkervaring. Zo krijgt de lezer inzicht in de samenhang tussen de regels en concrete tips om de regels om te zetten in de praktijk.

Editie 2017 van het Zakboekje Strafprocesrecht werd redactioneel afgesloten op 31 december 2016. In het voorjaar van 2019 verschijnt er een nieuwe editie.

Dit Zakboekje Strafprocesrecht bevat in combinatie met het Zakboekje Strafrecht een volledig overzicht van het Belgische strafrecht en strafprocesrecht. De twee zakboekjes zijn complementair en elke editie krijgt om de twee jaar een update. Samen vormen ze een onmisbare bron van kennis voor wie dagelijks of sporadisch met deze thematiek in aanraking komt en snel een antwoord wil op concrete vragen. 

Lees meer
de-verjaring-van-de-strafvordering-uitgeklaard
De verjaring van de strafvordering uitgeklaard
Intersentia

De verjaring van de strafvordering uitgeklaard behandelt de termijnen waarbinnen een strafprocedure op straffe van verval moet zijn afgewikkeld. 

Dit Cahier biedt de advocaat, magistraat of parketjurist een uniek en handig instrument dat het hem mogelijk maakt de verjaring van de strafvordering correct te berekenen. Hoewel de berekening van die verjaring in theorie heel eenvoudig kan zijn, is het in de meeste zaken bijzonder complex. Niet alleen is er de zoektocht naar de laatste stuitingsdaad gesteld binnen de eerste termijn, die in voorkomend geval verlengd moet worden met de duur van de schorsing die zich binnen die termijn heeft voorgedaan; daarnaast moeten soms verschillende periodes van schorsing in rekening worden gebracht. Bovendien kan er op zich al discussie zijn over de precieze aanvang van de verjaringstermijn en moet rekening gehouden worden met diverse wetswijzigingen, waardoor ook oude verjaringsregimes gekend moeten blijven en soms moeten worden toegepast. 

Toch moet in elke strafzaak worden nagegaan of de verjaring niet is ingetreden, zelfs ambtshalve. De verjaring is immers van openbare orde, want ze bestaat, anders dan de redelijke termijn, niet in het belang van de beklaagde maar in het algemeen belang. Het is dus geen overbodige luxe om te beschikken over een duidelijke ‘handleiding’ waarin alle principes die van tel zijn bij het berekenen van de verjaring van de strafvordering, worden uiteengezet.

Dit boek brengt deze complexe materie op een duidelijke wijze in kaart. De verschillende facetten van de berekening van de verjaring worden besproken vanuit een ‘stappenplan’ om tot een correcte berekening te komen. De handige bijlagen bieden een schematisch overzicht van de essentiële elementen van die stappen, rekening houdend met de verschillende verjaringsregimes die van toepassing waren doorheen de tijd.

Lees meer
duiding-strafrecht-2018
Duiding strafrecht 2018
Larcier

Deze Duiding geeft een volledige bespreking van alle artikelen uit het Strafwetboek. Daarnaast is ook bijzondere wetgeving opgenomen:
- Probatiewet
- Wet verzachtende omstandigheden
- Wet 9/4/1930 Bescherming maatschappij
- Wet 5/3/1952 Opdecimes 
- KB 18/12/1986 Slachtofferfonds 

Nieuw voor de editie 2018: in deze derde bijgewerkte editie zijn ook een aantal nieuwe teksten opgenomen i.v.m. de hulp van de overheid aan de slachtoffers van terrorisme

- het Koninklijk Besluit van 16 februari 2017 houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft (B.S. 3 maart 2017)
- het Koninklijk Besluit van 16 februari 2017 houdende de procedure volgens dewelke de Koning kan overgaan tot erkenning van een daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 (B.S. 3 maart 2017)
- de Koninklijk besluiten van 15 maart, 26 oktober en 25 december 2017 tot erkenning van daden als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 (B.S. 17 maart en 10 november 2017, 4 januari 2018) 

De teksten zijn bijgewerkt tot 1 november 2018.

Artikelsgewijs becommentarieerd vanuit diverse rechtsbronnen

Per artikel vindt u een uitvoerige duiding:
niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak: Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wie een beter inzicht wil verwerven in het strafrecht en zijn recente evolutie wil doorgronden dient deze rechtspraak in zijn onderzoek te betrekken.
Ook de rechtsleer wordt in de bespreking betrokken.

Deze verhelderende commentaren vanuit rechtspraak en rechtsleer zijn een onmisbare bron om de diverse bepalingen van het Strafwetboek en de bijzondere wetgeving te begrijpen en correct toe te passen in de praktijk.

Veilig houvast voor al wie met strafrecht te maken heeft: wetgeving als uitgangspunt, voorzien van verdere verwijzingen

Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze annotaties bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek. Bepaalde topics zijn uitgewerkt tot echte overzichtscommentaren die recent verworven inzichten uiteenzetten en het probleem in al zijn complexiteit vatten.

Onmisbaar naslagwerk voor én door practici: 
Dit werk is het resultaat van de kruisbevruchting tussen academici, advocaten en zetelende en staande magistraten, met inbreng van zowel de jongere beloftevolle strafrechtspecialisten als van practici met lange staat van dienst.

Lees meer
strafrecht-geannoteerd-2018
Strafrecht geannoteerd 2018
Die Keure

Deze editie is bijgewerkt t.e.m. 1 oktober 2018. Het wetboek bundelt het ‘Strafwetboek’, het ‘Wetboek van Strafvordering’ en een aantal relevante bijzondere wetten.

Met medewerking van:

 • Lien De Geyter, Referendaris bij het Grondwettelijk Hof
 • Joost Huysmans, Advocaat, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
 • Koen Lemmens, Hoofddocent KU Leuven
 • Jan Theunis, Referendaris bij het Grondwettelijk Hof, hoofddocent UHasselt
 • Nathalie Van Leuven, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker CIRC Université Saint-Louis
 • Frédéric Vanneste, Auditeur in de Raad van State, docent UAntwerpen, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
 • Jeroen Van Nieuwenhove, Staatsraad, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
 • Nele Verbrugghe, Assistente KU Leuven
 • Willem Verrijdt, Referendaris bij het Grondwettelijk Hof, praktijklector KU Leuven
Lees meer
strafrecht-en-strafprocesrecht-doel-of-middel-in-een-veranderde-samenleving
Strafrecht en strafprocesrecht: doel of middel in veranderde samenleving?
Wolters Kluwer

Dat onze samenleving grondig veranderd is en immer evolueert, behoeft geen toelichting. Verandering moet vroeg of laat leiden tot nieuwe evenwichten en enige stabiliteit. Maatschappelijke vrede heet zoiets. In dit proces heeft het recht een belangrijke rol te spelen. Dat geldt inzonderheid voor het strafrecht en het strafprocesrecht. Hoewel de rol van het strafrecht niet mag worden overschat en de wet in het algemeen niet het meest geschikte instrument is om mentaliteiten te veranderen, blijft het strafrecht wel een nuttig en noodzakelijk instrument om rechtszekerheid in een snel veranderende samenleving te bewerkstelligen. In deze optiek werd ervoor  geopteerd om, zoals in de editie van 2006, aandacht te besteden aan diverse aspecten van het materieel en formeel strafrecht en dit zowel vanuit nationaal- als internationaalrechtelijk oogpunt. Het bijzonder strafrecht en de strafuitvoering ontbreken evenmin.

Daarmee ligt een rijke oogst voor aan kwalitatief hoogstaande bijdragen over het strafrecht in de brede zin (die alle het voorwerp van blind peer review hebben uitgemaakt), aangevuld met de visie van de minister van Justitie op het strafrechtelijk beleid vroeger en nu. Dit uitgebreide en gevarieerde programma werd, in de goede traditie van de Postuniversitaire Cyclus, vormgegeven met de medewerking van eminente sprekers uit zowel de academische wereld als de praktijk. Hierdoor worden theoretisch-wetenschappelijke inzichten gecombineerd met gedegen praktijkanalyses.

Lees meer

Inschrijven | Bewijs in strafzaken - 13/06/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer