Een onderneming die een beroep doet op een onderaannemer of een zelfstandige samenwerking wenst aan te gaan, moet rekening houden met tal van zaken.

De inspectiediensten liggen immers op de loer teneinde na te gaan of de gekozen kwalificatie wel strookt met de werkelijkheid: is er wel sprake van aanneming of wordt er in realiteit personeel ingehuurd? Is er mogelijks sprake van schijnzelfstandigheid?

Daarnaast gelden nog tal van bijkomende verplichtingen in hoofde van de opdrachtgever, zoals de controleplicht op de Limosa documenten, de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden en de inhoudingsplicht en meldingsplicht voor werkzaamheden in onroerende staat.

Op 11 juli 2018 veroordeelde het Hof van Justitie de Belgische anti-misbruikbepaling die de Belgische inspectiediensten toeliet om het detacheringsformulier A1 eenzijdig in te trekken. Dit arrest heeft een belangrijke impact op Belgische opdrachtgevers die werken met buitenlandse dienstverleners.

Sprekers

dieter_dejonghe
Meester Dieter Dejonghe
Advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Dieter legt zich toe op individueel en collectief arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en sociaal strafrecht. Hij heeft zich onder meer gespecialiseerd in een aantal deelgebieden, zoals herstructurering (collectief ontslag, sluiting, overdracht van onderneming), arbeidsduur, managementovereenkomsten, privacy, discriminatie en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

Omtrent deze en andere materies werkt hij geregeld mee aan seminaries en publicaties. Dieter is tevens redactielid van het tijdschrift Sociaalrechtelijke Kronieken. Hij wordt door Who’s Who Legal omschreven als één van de "world’s leading management labour & employment lawyers".

Dieter behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent (UGent) en een speciale licentie sociaal recht aan de Universiteit van Brussel (ULB).

Lees meer
veerle-van-keirsbilck
Meester Veerle Van Keirsbilck
Senior-asscociate, Claeys & Engels

Veerle spitst zich toe op verschillende domeinen van het sociaal recht. Zo geeft zij advies inzake individueel arbeidsrecht en voert zij in deze materies procedures voor de arbeidsrechtbank. Bovendien is zij gespecialiseerd in sociaal strafrecht. Zij staat dan ook frequent cliënteel bij bij sociale inspecties en pleit geregeld voor de correctionele rechtbank.

Zij studeerde in 2009 af als Master in de rechten aan de universiteit van Gent. Na haar studies heeft zij het kantoor vervoegd en is zij aangesloten bij de balie van Kortrijk.

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Werken met onderaannemers en zelfstandigen

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

sociaal-wetboekje-arbeidsrecht-2018
Sociaal wetboekje - Arbeidsrecht 2018
Wolters Kluwer

Checkt u graag even snel de letter van de wet? Of wilt u controleren of u bij een belangrijke beslissing geen enkel detail over het hoofd hebt gezien? Dan biedt dit wetboekje u een ideale oplossing. Het bundelt de belangrijkste wetten, besluiten en nationale CAO’s uit het arbeidsrecht.

Lees meer
praktijkboek-ontslag-2017
Praktijkboek ontslag 2018
Wolters Kluwer

Met dit Praktijkboek beantwoorden de auteurs van het advocatenkantoor Claeys & Engels op een praktische wijze allerlei vragen en problemen die opduiken bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van of door een werknemer.

De opzet van het boek is een werkgever, evenals een werknemer, die geconfronteerd wordt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, concrete oplossingen te geven zonder te vervallen in juridisme. Waar nodig worden de wettelijke bepalingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten aangehaald. Alleen de richtinggevende rechtspraak of de rechtspraak die voorbeelden illustreert, wordt vermeld. Dankzij praktische schema’s en een handig trefwoordenregister vindt de lezer gemakkelijk zijn weg naar het antwoord.

Het boek bevat alle regels over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslagbeschermingen, speciale regels over ontslagdrempels, dringende reden, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, outplacement, werkloosheid met bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’), overdracht van onderneming, sociale documenten, enz.

Het boek wordt jaarlijks geüpdatet.

Lees meer
sociaal-zakboekje-2017-2
Sociaal zakboekje 2018/1
Wolters Kluwer

Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.

Essentiële informatie, in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid werden de referenties naar de wetgeving mee opgenomen. Op die manier kunt u er zelf makkelijk de letter van de wet op nalezen.

Wat mag u verwachten ?

  • een kwaliteitsvolle verheldering van de volledige sociale wetgeving (arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht voor loontrekkers en zelfstandigen, zorgverzekering, sociale bijstand, sociaal strafrecht, handhavingsrecht, inschakeling en detachering van buitenlandse werknemers …)
  • betrouwbare informatie dankzij Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie
  • directe en doorzichtige verklaring van het recht, verrijkt met verwijzingen naar de wetteksten

De inhoud van deze pocket wordt 2 keer per jaar geactualiseerd. Recente bedragen en nieuwe reglementeringen met de gevolgen voor uw praktijk worden daardoor snel opgenomen. Deze nieuwe editie van het Sociaal Zakboekje bevat het meest recente cijfermateriaal, alsook de aanpassingen rond "Beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor SWT-begunstigden".

Lees meer
sociaal-recht-in-essentie-2018
Sociaal recht in essentie 2018
Intersentia

Het Belgisch sociaal recht is een uitgebreid kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Het bevat zo veel regels en uitzonderingen dat men snel de weg dreigt kwijt te raken. Dit handboek vormt een gids voor wie een volledig overzicht wenst, maar biedt tegelijkertijd ook voldoende diepgang voor wie meer wil weten. Het bespreekt op overzichtelijke wijze de essentie van het sociaal recht. De auteurs blijven stilstaan bij de belangrijkste topics, zonder zich te verliezen in al te verregaande details.

Het boek bestaat uit vijf delen. Na een eerste algemeen deel wordt in het tweede deel uitgebreid stilgestaan bij de Arbeidsovereenkomstenwet (aangaan van de overeenkomst, rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst). Daarnaast komen ook de belangrijkste bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet, de Arbeidsreglementenwet en de jaarlijkse vakantie aan bod. In het derde deel wordt eerst een globaal overzicht gegeven van de sociale zekerheid in België. In het vierde deel komt dan het statuut van de zelfstandige ter sprake. Ten slotte gaan de auteurs in een vijfde deel nog in op de oplossing van sociale geschillen. 

Sociaal recht in essentie is een algemeen inleidend werk, specifiek gericht op hogeschoolstudenten, maar dankzij de totaalbenadering is het boek ook zeer toegankelijk voor andere gebruikers. Aan de hand van concrete en duidelijke voorbeelden worden de meest ingewikkelde materies aanschouwelijk voorgesteld.

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten, bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via www.intersentia.be kunnen zij contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen tot het elektronische oefenpakket. Met behulp van ons digitale leerplatform kunnen docenten hun studenten de materie op een interactieve manier laten inoefenen.

Lees meer
tewerkstelling_buitenlandse_werknemers_2015
Tewerkstelling buitenlandse werknemers 2015
Wolters Kluwer

Buitenlandse werknemers kunnen niet zomaar in België tewerkgesteld worden. Doorgaans moeten zowel de werkgever als de buitenlandse werknemer een aantal formaliteiten vervullen. Daarenboven gelden strenge sancties ingeval van niet-naleving die de werkgever en ingeval van (onder)aanneming zelfs de opdrachtgever en (onder)aannemer zuur kunnen opbreken.

Dit boek geeft een praktisch overzicht van de verschillende stappen die de werkgever en de buitenlandse werknemer in de huidige stand van de wetgeving (januari 2015) moeten doorlopen opdat de werknemer wettig in België zou kunnen werken en verblijven. Deze gelden meestal ongeacht of de buitenlandse werknemer vanuit het buitenland door een buitenlandse werkgever naar België wordt gedetacheerd, dan wel in dienst treedt bij een in België gevestigde werkgever. Zowel werknemers uit de EER of Zwitserland als werknemers van daarbuiten worden onder de loep genomen en dit telkens voor een verblijf van meer of minder dan 3 maanden (90 dagen). Ook de formaliteiten voor de (Unieburger en/of derdelander) familieleden van de buitenlandse werknemer die hem willen vervoegen, worden kort behandeld. Vervolgens wordt stilgestaan bij de Europese blauwe kaart die sinds 2012 in voege is.

Tot slot bekijken de auteurs de diverse sancties en de bijzondere aansprakelijkheidsregeling voor de opdrachtgever en/of (onder)aannemer bij tewerkstelling van illegale derdelanders door hun (onder)aannemer.

Lees meer
arbeidsovereenkomstenwet-na-40-jaar
Arbeidsovereenkomstenwet na 40 jaar ... opnieuw anders bekeken - 2018
Larcier

De Arbeidsovereenkomstenwet viert zijn 40-jarig bestaan.

Dit biedt de gelegenheid om enkele van de belangrijkste controversen die over deze wet ontstaan zijn, of nog moeten ontstaan, onder de loep te nemen, bij wijze van terugblik, reflectie of vooruitblik.

In dit werk worden 40 knelpunten in verband met de Arbeidsovereenkomstenwet behandeld.  40 persoonlijke bijdragen, in het Frans of het Nederlands, van de hand van 40 advocaten van het kantoor Claeys & Engels, dat gespecialiseerd is in deze materie.

Inhoudstafel met de  behandelde topics

1. Inger Verhelst    Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden: de “never ending road” naar het eenheidsstatuut
2. Olivier Debray    L’article 2bis: la «participation aux bénéfices» exclue de la notion de rémunération, quelle portée?
3. Olivier Wouters    Over de draagwijdte van het vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers. 
4. Morgane Merveille    Rompre un contrat de travail suspendu de commun accord, quels dangers?
5. Patrick Maerten    Deeltijdse arbeid: naar een vereenvoudiging en modernisering van de regelgeving.
6. Daan De Backer    De vervangingsovereenkomst: het ongelezen boek uit de bib?
7. Nadège Toussaint    La prescription des actions résultant du contrat de travail. L’option ex contractu ou ex delicto reste un point d’attention pour l’employeur.
8. Sophie Maes    Hoe ‘private’ is uw bedrijfsinformatie?
9. Ward Bouciqué    Perte totale van de bedrijfswagen (of speed-pedelec): wie draait op voor de kosten?
10. Dieter Dejonghe    Impliciet ontslag: waar een wil is, is een (uit)weg! 
11. Annabelle Truyers    Het scholingsbeding: het leren zult gij eren.
12. Sarah Cluydts    Clauses de modification: de l’importance de distinguer l’essentiel de l’accessoire.
13. Fabienne Raepsaet    Les heures perdues tout de même gagnées.
14. Sara Torrekens    Controle op de arbeidsongeschiktheid, (nog altijd) een fictie?
15. Oriane Bauchau    Contrat à durée (in)déterminée ?
16. Gaëlle Willems    L’incapacité définitive et la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale.
17. Ann Witters    Ontslag op termijn leidt tot het onmiddellijk einde van de arbeidsovereenkomst! Kan een dading dit remediëren?
18. Chris Engels    Een dringende reden en toch nog moeten betalen? Hebben we nu echt een antwoord ontvangen van het Hof van Cassatie?
19. Jean-Paul Lacomble    Preuve du motif grave et vie privée du travailleur. Une question d’équilibre...
20. Bart Vanschoebeke    Waarom duidelijke afspraken inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet altijd gehonoreerd moeten worden?
21. Henri-François Lenaerts    Indemnité de préavis: un vrai forfait?
22. Julie De Maere    Opzeggingsvergoeding en variabel loon. Heeft de eenheidswet duidelijkheid gebracht?
23. Florence Sine    Peut-on licencier un travailleur en incapacité de longue durée?
24. Nele Gysemans    Willekeurig ontslag: een kroniek van een aangekondigde kennelijke onredelijkheid.
25. Jean-Yves Verslype    Concurrence et contrat de travail : (dés)espoirs.
26. Stephanie Raets    Kostenvergoedingen voor thuiswerk: onderscheid tussen huisarbeid en telewerk.
27. Nicholas Thoelen    Arbeidsvoorwaarden bij overgang van onderneming: beton of rubber?
28. Tatienne Flahaut    Renonciation, quittance et transaction: les incontournables de la négociation post-rupture 
29. Lynn Van Den Meersche    Een werknemer staat onder gezag: schijn bedriegt!
30. Veerle Van Keirsbilck     Tijden veranderen, maar de uitwinningsvergoeding niet.
31. Joris Beernaert    Ontslag en aanvullende voordelen : twee keer langs de kassa ?
32. Valerie Mastelinck    Schorsing van de opzegtermijn. Komaf ermee?
33. Dries Faingnaert    Opstellen van een detacheringsbrief: “less is not more”
34. Frédéric Henry    Equité et droit du travail: espaces de convergences.
35. Leen Peeters    De korte opzeg bij pensionering: een verhaal van (on)gelijkheden.
36. Barbara Callewier    De kortgedingrechter en (on)eerlijke concurrentie. Wie trekt er aan het kortste eind?
37. Hanne Cattoir     Wie is er eigenlijk bevoegd om over te gaan tot ontslag (om dringende reden)?
38. Mieke Deconinck    Het volstaat niet zeker te zijn, een dringende reden moet je bewijzen. En welke bewijswaarde kennen Facebook-berichten, Twitter-meldingen en LinkedIn-profielen?
39. Amélie Desmadryl    Anciënniteit en opzeggingstermijnen : over de vlag en de lading.
40. Arnout Crauwels    De opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Niet langer een contradictio in terminis.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

4 oktober 2018

13.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

199 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

 

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Werken met onderaannemers en zelfstandigen - 04/10/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer