Globalisering van diverse economische activiteiten zorgt dat ook het tewerkstellen van mensen internationale dimensies krijgt: bedrijven trekken buitenlandse krachten aan of stellen hun personeel ter beschikking van buitenlandse filialen of partners.

We spreken van detachering wanneer een bedrijf waarvan de zetel buiten België is gevestigd, zijn werknemer(s) tijdelijk in België tewerkstelt, bv. een in Frankrijk gevestigd moederbedrijf laat een Frans personeelslid tijdelijk aan de slag gaan in een Belgisch filiaal.

Bij detachering moeten bepaalde formaliteiten nageleefd worden, ook en vooral om sociale fraude te vermijden. In dat verband was er recent nog was er het arrest Altun (HvJ 6 februari 2018, Altun, C-359/16) met een belangrijke draagwijdte: inspectiediensten en sociale zekerheidsinstellingen van de ontvangststaten krijgen voortaan een ‘handvat’ om frauduleuze detacheringen aan te vechten voor de eigen rechtbanken.

Sprekers

luc_eliaerts

Meester Luc Eliaerts

Advocaat- vennoot, Stappers, Eliaerts en Thiers Advocaten

Luc Eliaerts is advocaat-vennoot bij Stappers, Eliaerts en Thiers advocaten.

Zijn voorkeurmateries zijn:

  • Arbeidsrecht: individueel en collectief
  • Socialezekerheidsrecht
  • Vennootschapsrecht, waaronder fusies en overnames

Meester Eliaerts is auteur van diverse publicaties:

  • "Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid", Kluwer, Antwerpen, 2014, 697 p.
  • "Beschermde werknemers, ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk - Herziene editie" Larcier, Brussel, 2013, 402 p.
  • “Beschermde werknemers, ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk” De Boeck en Larcier, Brussel, 2002, 346 p.

diverse artikelen in het Rechtskundig Weekblad, Journal des Tribunaux du Travail, Sociaalrechtelijke Kronieken

Programma

Topics die behandeld zullen worden:

Algemeen juridisch kader 
- Detacheringsrichtlijn,
- Handhavingsrichtlijn,
- Detacheringswet

Te vervullen formaliteiten
- Limosa
- Sociale documenten

Specifieke aandachtspunten
- Minimumlonen
- Hoofdelijke loonaansprakelijkheid bouw
- Schijnzelfstandigheid
- Grensoverschrijdende handhaving

Vooruitblik – met o.a. het voorstel tot herziening van de Detacheringsrichtlijn en de impact van het arrest Altun i.v.m. de A1 ingeval van fraude

Praktische informatie

Tijdstip 6 juni 2018 12.00u - 14.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

 
Attest

Orde van  Vlaamse Balies

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

2 punten

1,5 uren

2 uren

Attest

IGO

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. 
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Inschrijven

U zal worden doorverwezen naar de Opleidingen site van Wolters Kluwer. Hier kan u zich verder inschrijven.

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30