Tewerkstelling in de bouwsector verdient in 2018 meer dan ooit speciale aandacht. Bepaalde afwijkingen die voorzien werden in de Wet ter invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden zijn opgehouden te bestaan  vanaf 1 januari 2018. Specifiek inzake de bouwsector zijn de veranderingen groot: de opzegtermijnen worden gelijkgeschakeld en het willekeurig ontslag verdwijnt. Maar daarnaast is er ook de impact van het baanbrekend arrest van het Hof van Justitie van 6 februari 2018, waarbij het Hof geoordeeld heeft dat een nationale rechter in geval van fraude het detacheringsformulier E101/A1 buiten toepassing kan laten. Zeker wat de bouwsector betreft, waar met heel veel buitenlandse arbeidskrachten wordt gewerkt, heeft dit arrest een grote impact.

Sprekers

dieter_dejonghe

Meester Dieter Dejonghe

Advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Dieter legt zich toe op individueel en collectief arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en sociaal strafrecht. Hij heeft zich onder meer gespecialiseerd in een aantal deelgebieden, zoals herstructurering (collectief ontslag, sluiting, overdracht van onderneming), arbeidsduur, managementovereenkomsten, privacy, discriminatie en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

Omtrent deze en andere materies werkt hij geregeld mee aan seminaries en publicaties. Dieter is tevens redactielid van het tijdschrift Sociaalrechtelijke Kronieken. Hij wordt door Who’s Who Legal omschreven als één van de "world’s leading management labour & employment lawyers".

Dieter behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent (UGent) en een speciale licentie sociaal recht aan de Universiteit van Brussel (ULB).

valerie-mastelinck

Meester Valerie Mastelinck

Advocaat - medewerker, Claeys & Engels

Valerie is gespecialiseerd in individueel en collectief arbeidsrecht met de klemtoon op arbeidsduur en bedrijfsherstructureringen. Daarnaast pleit zij regelmatig voor de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven.

Een bijzondere belangstelling van Valerie gaat uit naar het aspect arbeidsduur. Zij volgt de ontwikkelingen ter zake op de voet en is zeer goed vertrouwd met de verschillende typische en atypische arbeidsduurregelingen. Zij spreekt over dit onderwerp dan ook regelmatig op interne en externe seminaries. Zij is ook coauteur van het "Praktijkboek Ontslag".

Valerie behaalde haar diploma Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 2010. Vooraleer de balie van Kortrijk in september 2011 te vervoegen, volgde zij een specialisatiejaar aan de Université Libre de Bruxelles.

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Tewerkstelling in de bouwsector

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

sociaal-wetboekje-arbeidsrecht-2018

Sociaal Wetboekje - Arbeidsrecht 2018

Wolters Kluwer

Checkt u graag even snel de letter van de wet? Of wilt u controleren of u bij een belangrijke beslissing geen enkel detail over het hoofd hebt gezien? Dan biedt dit wetboekje u een ideale oplossing. Het bundelt de belangrijkste wetten, besluiten en nationale CAO’s uit het arbeidsrecht.

praktijkboek-ontslag-2017

Praktijkboek ontslag 2017

Wolters Kluwer

Met dit Praktijkboek beantwoorden de auteurs van het advocatenkantoor Claeys & Engels op een praktische wijze allerlei vragen en problemen die opduiken bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van of door een werknemer.

De opzet van het boek is een werkgever, evenals een werknemer, die geconfronteerd wordt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, concrete oplossingen te geven zonder te vervallen in juridisme. Waar nodig worden de wettelijke bepalingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten aangehaald. Alleen de richtinggevende rechtspraak of de rechtspraak die voorbeelden illustreert, wordt vermeld. Dankzij praktische schema’s en een handig trefwoordenregister vindt de lezer gemakkelijk zijn weg naar het antwoord.

Het boek bevat alle regels over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslagbeschermingen, speciale regels over ontslagdrempels, dringende reden, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, outplacement, werkloosheid met bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’), overdracht van onderneming, sociale documenten, enz.

Het boek wordt jaarlijks geüpdatet.

sociaal-zakboekje-2017-2

Sociaal zakboekje 2017/2

Wolters Kluwer

Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.

Essentiële informatie, in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid werden de referenties naar de wetgeving mee opgenomen. Op die manier kunt u er zelf makkelijk de letter van de wet op nalezen.

Wat mag u verwachten ?

  • een kwaliteitsvolle verheldering van de volledige sociale wetgeving (arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht voor loontrekkers en zelfstandigen, zorgverzekering, sociale bijstand, sociaal strafrecht, handhavingsrecht, inschakeling en detachering van buitenlandse werknemers …)
  • betrouwbare informatie dankzij Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie
  • directe en doorzichtige verklaring van het recht, verrijkt met verwijzingen naar de wetteksten

De inhoud van deze pocket wordt 2 keer per jaar geactualiseerd. Recente bedragen en nieuwe reglementeringen met de gevolgen voor uw praktijk worden daardoor snel opgenomen. Deze nieuwe editie van het Sociaal Zakboekje bevat het meest recente cijfermateriaal, alsook de aanpassingen rond "Beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor SWT-begunstigden".

arbeidsrecht-geannoteerd-2017

Arbeidsrecht geannoteerd 2017

Die Keure

Het geannoteerd wetboek Arbeidsrecht geeft u een overzicht van de geactualiseerde tekst van de diverse wetteksten en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht.

De wetgeving bevat de wijzigingen die tot en met 30 juni 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden.

tewerkstelling_buitenlandse_werknemers_2015

Tewerkstelling buitenlandse werknemers 2015

Wolters Kluwer

Buitenlandse werknemers kunnen niet zomaar in België tewerkgesteld worden. Doorgaans moeten zowel de werkgever als de buitenlandse werknemer een aantal formaliteiten vervullen. Daarenboven gelden strenge sancties ingeval van niet-naleving die de werkgever en ingeval van (onder)aanneming zelfs de opdrachtgever en (onder)aannemer zuur kunnen opbreken.

Dit boek geeft een praktisch overzicht van de verschillende stappen die de werkgever en de buitenlandse werknemer in de huidige stand van de wetgeving (januari 2015) moeten doorlopen opdat de werknemer wettig in België zou kunnen werken en verblijven. Deze gelden meestal ongeacht of de buitenlandse werknemer vanuit het buitenland door een buitenlandse werkgever naar België wordt gedetacheerd, dan wel in dienst treedt bij een in België gevestigde werkgever. Zowel werknemers uit de EER of Zwitserland als werknemers van daarbuiten worden onder de loep genomen en dit telkens voor een verblijf van meer of minder dan 3 maanden (90 dagen). Ook de formaliteiten voor de (Unieburger en/of derdelander) familieleden van de buitenlandse werknemer die hem willen vervoegen, worden kort behandeld. Vervolgens wordt stilgestaan bij de Europese blauwe kaart die sinds 2012 in voege is.

Tot slot bekijken de auteurs de diverse sancties en de bijzondere aansprakelijkheidsregeling voor de opdrachtgever en/of (onder)aannemer bij tewerkstelling van illegale derdelanders door hun (onder)aannemer.

de-inning-en-invordering-van-sociale-zekerheidsbijdragen

De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ 2017

Larcier

Eerste complete naslagwerk over de invordering van RSZ-bijdragen: rechten en plichten van de RSZ, werkgever, werknemer en derden

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft als wettelijke opdracht tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen over te gaan. De correcte inning belangt niet enkel de RSZ aan maar ook de werkgever, de werknemer en zelfs derden. Het boek behandelt de inning vanuit deze verschillende invalshoeken doch niet zonder de onderlinge samenhang uit het oog te verliezen.

De rode draad in het boek is het gelijknamige hoofdstuk IV van de RSZ-Wet. 

De verschillende aspecten die met de inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen gepaard gaan, krijgen met dit werk de aandacht die het verdient.  Voor het eerst wordt de belangrijkste rechtsleer en rechtspraak in verband met dit onderwerp gesynthetiseerd en in een afzonderlijke bijdrage gebundeld.  

Praktische informatie

Tijdstip 19 april 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

BIV

 

3 punten

3,5 uren

3,5 uren

3,5 uren

 

Inschrijven | Tewerkstelling in de bouwsector: een stand van zaken - 19/04/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.