De economische evolutie en sociale beleidsopties leiden er toe dat terbeschikkingstelling en uitzendarbeid gaandeweg een grotere plaats innemen in het dagelijkse leven van een onderneming. Anderzijds draagt de overheid de strijd tegen de sociale fraude, waarmede terbeschikkingstelling gepaard kan gaan, hoog in het vaandel. Het uitlenen van personeel met overdracht van werkgeversgezag is in België verboden, behalve in de door de wet voorziene uitzonderingsgevallen. Dit verbod werd ingesteld om misbruiken in de vorm van koppelbazerij te kunnen bestrijden. Recent (30 december 2016) is ook de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers in werking getreden, die de richtlijn 2014/67/EU van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers omgezet heeft in het Belgische arbeidsrecht.

Zeer actueel zijn de nieuwe verplichtingen die vanaf 1 oktober 2017 gelden inzake detachering: buitenlandse werkgevers die werknemers naar België sturen om er tijdelijk en/of deeltijds te komen werken, moeten zoals vroeger voorafgaandelijk een Limosa-melding doen, maar vanaf 1 oktober 2017 worden een aantal nieuwe gegevenscategorieën aan deze Limosa-melding toegevoegd. 

Deze studienamiddag is een grondige en praktijkgerichte studie van deze en diverse andere aangelegenheden, zodat het een meerwaarde biedt voor de jurist die ermee te maken heeft.

Sprekers

luc_eliaerts

meester Luc Eliaerts

Advocaat-vennoot, Stappers, Eliaerts & Thiers

Luc adviseert over individueel en collectief sociale zekerheidsrecht en vennootschapsrechtelijke aspecten waaronder fusies en overnames. 

Luc behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. Verder staan er een aantal publicaties op zijn naam waaronder het boek 'Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid' en 'Beschermde werknemers, ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk'. 

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Terbeschikkingstelling binnen de Belgische landsgrenzen: een praktijkgerichte update

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

sociaal_wetboekje-sociale_zekerheid_2017

Sociaal wetboekje - Sociale zekerheid 2017

Wolters Kluwer

Checkt u graag even snel de letter van de wet? Of wilt u controleren of u bij een belangrijke beslissing geen enkel detail over het hoofd hebt gezien? Dan biedt dit wetboekje u een ideale oplossing. Het bundelt de belangrijkste wetten en besluiten uit het socialezekerheidsrecht.

De sociale zekerheid van werknemers bevat de volgende rubrieken: algemene beginselen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, gezinsbijslag, pensioenen, werkloosheid en ziekteverzekering. De sociale zekerheid van zelfstandigen is gegroepeerd rond de rubrieken sociaal statuut en pensioenen. Het derde deel is gewijd aan de bepalingen uit het Sociaal Strafwetboek die betrekking hebben op deze materie.

Het boek is overzichtelijk ingedeeld per deelgebied en bevat een gedetailleerde inhoudstafel en een chronologisch register. Zo vindt u onmiddellijk wat u zoekt.

De editie 2017 bevat de bijwerking en de coördinatie van alle reeds opgenomen teksten, en is bijgewerkt tot 1 januari 2017. Wij hopen dat u met dit wetboekje een praktisch werkinstrument in handen heeft waarmee u efficiënt aan de slag kan.

 

arbeidsrecht_toegepast

Arbeidsrecht toegepast

Intersentia

Dit handboek stelt het Belgische arbeidsrecht op een overzichtelijke wijze voor. De auteurs blijven daarbij stilstaan bij de belangrijkste topics, zonder zich te verliezen in al te verregaande details. De Arbeidsovereenkomstenwet wordt grondig besproken (aangaan van de arbeidsovereenkomst, rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst). Ook de bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet worden belicht.

Concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar de rechtspraak maken de meest ingewikkelde materies aanschouwelijk. Op die wijze biedt het boek een praktische leidraad die zowel geschikt is voor een eerste kennismaking met het arbeidsrecht als voor een meer diepgaande studie ervan. De overzichtelijke indeling maakt Arbeidsrecht toegepast tot een handig werkinstrument.

tewerkstelling_buitenlandse_werknemers_2015

Tewerkstelling buitenlandse werknemers 2015

Wolters Kluwer

Buitenlandse werknemers kunnen niet zomaar in België tewerkgesteld worden. Doorgaans moeten zowel de werkgever als de buitenlandse werknemer een aantal formaliteiten vervullen. Daarenboven gelden strenge sancties ingeval van niet-naleving die de werkgever en ingeval van (onder)aanneming zelfs de opdrachtgever en (onder)aannemer zuur kunnen opbreken.

Dit boek geeft een praktisch overzicht van de verschillende stappen die de werkgever en de buitenlandse werknemer in de huidige stand van de wetgeving (januari 2015) moeten doorlopen opdat de werknemer wettig in België zou kunnen werken en verblijven. Deze gelden meestal ongeacht of de buitenlandse werknemer vanuit het buitenland door een buitenlandse werkgever naar België wordt gedetacheerd, dan wel in dienst treedt bij een in België gevestigde werkgever. Zowel werknemers uit de EER of Zwitserland als werknemers van daarbuiten worden onder de loep genomen en dit telkens voor een verblijf van meer of minder dan 3 maanden (90 dagen). Ook de formaliteiten voor de (Unieburger en/of derdelander) familieleden van de buitenlandse werknemer die hem willen vervoegen, worden kort behandeld. Vervolgens wordt stilgestaan bij de Europese blauwe kaart die sinds 2012 in voege is.

Tot slot bekijken de auteurs de diverse sancties en de bijzondere aansprakelijkheidsregeling voor de opdrachtgever en/of (onder)aannemer bij tewerkstelling van illegale derdelanders door hun (onder)aannemer.

de_inning_en_invordering_van_sociale_zekerheidsbijdragen_door_de_rsz

De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ

Larcier

Eerste complete naslagwerk over de invordering van RSZ-bijdragen: rechten en plichten van de RSZ, werkgever, werknemer en derden

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft als wettelijke opdracht tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen over te gaan. De correcte inning belangt niet enkel de RSZ aan maar ook de werkgever, de werknemer en zelfs derden. Het boek behandelt de inning vanuit deze verschillende invalshoeken doch niet zonder de onderlinge samenhang uit het oog te verliezen.

De rode draad in het boek is het gelijknamige hoofdstuk IV van de RSZ-Wet. 

De verschillende aspecten die met de inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen gepaard gaan, krijgen met dit werk de aandacht die het verdient.  Voor het eerst wordt de belangrijkste rechtsleer en rechtspraak in verband met dit onderwerp gesynthetiseerd en in een afzonderlijke bijdrage gebundeld.  

Praktische informatie

Tijdstip 10 oktober 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

210 EUR (excl btw)

275 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Incl. het boek ‘Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid' (uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 119.91), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Terbeschikkingstelling binnen de Belgische landsgrenzen - 10/10/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37