In mei 2020 zullen in meer dan 6000 Belgische ondernemingen sociale verkiezingen plaatsvinden. Het gaat daarbij om zowel ondernemingen uit de privésector met handels- of industriële finaliteit, als  ondernemingen zonder winstoogmerk, zoals de sociale en gezondheidsdiensten. Ze zorgen voor de aanstelling of de hernieuwing van de werknemersafgevaardigden in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk.

De verkiezingsprocedure die eindigt met de daadwerkelijke verkiezingen beslaat een periode van 150 dagen en moet volgens strikte regels en termijnen worden doorlopen. Deze procedure start in december 2019.

De verschillende procedurestappen geven steeds aanleiding tot een waaier aan betwistingen voor de arbeidsgerechten. Een goede kennis van mogelijke twistpunten is dan ook geen overbodige luxe om de verkiezingsprocedure in goede banen te leiden.

Er worden u evenwel ook oplossingen vanuit de praktijk geboden om dergelijke discussies reeds preventief uit de weg te gaan tijdens uw voorbereidingen in 2019.

Tijdens deze studienamiddag zullen de sprekers op basis van hun analyse van de vonnissen van alle Belgische arbeidsgerechten ingaan op de verschillende begrippen en knelpunten die tijdens de procedure van de vorige verkiezingen van 2016 aan bod zijn gekomen.

Wij bieden u bovendien de mogelijkheid om het boek ‘Sociale verkiezingen 2016 – Overzicht van rechtspraak van de hand van Olivier Wouters en Henri-François Lenaerts (advocatenkantoor Claeys & Engels) en dat de leidraad vormt van deze studienamiddag, aan een gunsttarief aan te kopen.

In dit boek worden alle juridische knelpunten van de vorige verkiezingen en de interpretaties die de rechters hieraan gegeven hebben gedetailleerd in kaart gebracht en becommentarieerd: zowel de sleutelbegrippen en andere aspecten van de verkiezingsprocedure als de aandachtspunten op het vlak van de gerechtelijke procedure.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Knelpunten bij de belangrijkste begrippen:

 • Werknemers, expats, uitzendkrachten, (schijn)zelfstandigen: wie telt mee en waarvoor?
 • Kan de werkgever die de verkiezingsprocedure heeft opgestart, hierop nog terugkomen als de drempels toch
  niet overschreden werden?
 • Technische bedrijfseenheid: begrenzing, geen statisch gegeven, belang van de werknemers, wettelijk
  vermoeden tot samenvoeging, economische en sociale criteria, …
 • Wat kan de vakbond eisen? Eén ondernemingsraad en meerdere preventiecomités? Een opsplitsing
  van de huidige structuren? Of een samenvoeging?
 • Leidinggevend personeel, kaderleden: hoe te kwalificeren? Welke criteria hanteert de rechtspraak?
 • Wie kan zich kandidaat stellen? Kan de werkgever zich verzetten? De occulte beschermingsperiode
  belicht, …
 • Rechtspraak over de abusieve kandidatuurstelling
 • Taalwetgeving

De verkiezingskalender en de betwistingen voor de rechtbank

 • Wat kan voor de rechtbank betwist worden? Door wie? Territoriale bevoegdheid?
 • Wat zijn de termijnen?
 • Openbare orde: over de vlag en de lading.

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

olivier-wouters
Meester Olivier Wouters
Advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Olivier adviseert en begeleidt bedrijven over alle aspecten in verband met individuele en collectieve arbeidsrelaties. Hij heeft een sterke expertise in materies als ontslag, reorganisatieprojecten, collectief overleg, rechten en plichten van personeelsafgevaardigden, sociale verkiezingen, stakingen, uitzendarbeid, managementovereenkomsten, deeleconomie (“Gig economy”). Hij is ook een ervaren pleiter voor de Belgische arbeidsrechtbanken en arbeidshoven.

Olivier is een frequent spreker op seminaries en workshops over deze onderwerpen. Hij publiceert hierover ook geregeld bijdragen in juridische tijdschriften en boeken. Hij is onder andere co-auteur van het jaarlijks "Praktijkboek Ontslag" en het vierjaarlijkse boek "Rechtspraakoverzicht sociale verkiezingen". Hij is lid van de redactieraad van het vaktijdschrift "Oriëntatie".

Hij studeerde af als Licentiaat in de rechten aan de K.U.Leuven in 1998, na zijn Kandidatuurstudies te hebben voltooid aan de Facultés Notre-Dame de la Paix in Namen. In 1999 behaalde hij een speciale licentie sociaal recht aan de Université libre de Bruxelles.

Olivier startte in 1999 zijn carrière als advocaat bij Claeys & Engels en werd in 2009 vennoot. Sinds 1 januari 2015 bekleedt hij ook de functie van Managing Partner van Claeys & Engels.

Lees meer
ward-bouciqué
Meester Ward Bouciqué
Advocaat - counsel, Claeys & Engels

Ward verleent op de eerste plaats juridisch en strategisch advies aan werkgevers en dit met betrekking tot alle aspecten van zowel individueel als collectief arbeidsrecht, met de nadruk op herstructureringen, arbeidsovereenkomstenrecht, aanwervingen, policies, ontslagrecht, schijnzelfstandigheid, beschermde werknemers, sociale verkiezingen en overdracht van onderneming.

Ward is ook een frequent spreker op seminaries omtrent deze onderwerpen en publiceert ook in juridische tijdschriften en HR magazines.

Naast het dagelijks advieswerk specialiseert Ward zich ook in gerechtelijke procedures om werkgevers bij te staan in geschillen met ex-werknemers. Hij pleit dan ook op geregelde basis voor de Belgische arbeidsrechtbanken en arbeidshoven.

Ward werkte ook gedurende drie maanden in New York bij de US partner van de internationale alliantie Ius Laboris, waarvan Claeys & Engels deel uitmaakt.

Ward studeerde cum laude af aan de K.U.Leuven in 2004, na voordien tevens gedurende zes maanden gestudeerd te hebben aan de universiteit van Bologna in het kader van het Erasmus programma. In 2005 behaalde hij een speciale licentie sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

25 juni 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

199 EUR (excl btw)

260 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Sociale verkiezingen 2016 - Overzicht van rechtspraak', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

sociale-verkiezingen-2016
Sociale verkiezingen 2016 - Overzicht van rechtspraak
Larcier

De volgende vierjaarlijkse sociale verkiezingen van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk zullen plaatsvinden  in mei 2020.

Aan de verkiezingsdag gaat een nauwkeurig na te volgen procedure van 150 dagen vooraf, die dus reeds start in december 2019. Daarenboven is 2018 het referentiejaar voor de berekening van het aantal werknemers en uitzendkrachten.

De procedure van de sociale verkiezingen leidt doorgaans tot een waaier van betwistingen en gerechtelijke procedures. Dit was niet anders tijdens de vorige sociale verkiezingen van 2016. Een goede kennis van potentiële discussiepunten is dan ook onmisbaar om de verkiezingsprocedure in goede banen te leiden. 

Oplossingen, gedistilleerd uit de rechtspraak om twistpunten preventief uit de weg te ruimen:
In dit boek worden alle juridische knelpunten van de vorige verkiezingen en de interpretaties die de rechters hieraan gegeven hebben gedetailleerd in kaart gebracht en becommentarieerd: niet alleen i.v.m. procedurele aspecten, maar ook over de klassieke kwesties. 
Hiertoe bespreekt het werk alle (hoofdzakelijk ongepubliceerde) rechtspraak van alle arbeidsgerechten en het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof betreffende de sociale verkiezingen van 2016.

Op die manier vormt het een handige leidraad voor de practicus in zijn of haar zoektocht naar de invulling van de fundamentele principes en begrippen die eigen zijn aan de verkiezingsprocedure en krijgen knelpunten uit de praktijk een duidelijke oplossing.

Dit overzicht van rechtspraak vormt dan ook  een onmisbaar werkinstrument voor een succesvol verloop van de komende verkiezingsprocedure.

Lees meer
sociaal-zakboekje-2018-2
Sociaal zakboekje 2018/2
Wolters Kluwer

Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.

Essentiële informatie, in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid werden de referenties naar de wetgeving mee opgenomen. Op die manier kunt u er zelf makkelijk de letter van de wet op nalezen.

Wat mag u verwachten ?

 • een kwaliteitsvolle verheldering van de volledige sociale wetgeving (arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht voor loontrekkers en zelfstandigen, zorgverzekering, sociale bijstand, sociaal strafrecht, handhavingsrecht, inschakeling en detachering van buitenlandse werknemers …)
 • betrouwbare informatie dankzij Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie
 • directe en doorzichtige verklaring van het recht, verrijkt met verwijzingen naar de wetteksten

De inhoud van deze pocket wordt 2 keer per jaar geactualiseerd. Recente bedragen en nieuwe reglementeringen met de gevolgen voor uw praktijk worden daardoor snel opgenomen. Deze nieuwe editie van het Sociaal Zakboekje bevat het meest recente cijfermateriaal, alsook de aanpassingen rond "Beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor SWT-begunstigden".

Lees meer
sociaal-procesrecht-2018
Sociaal procesrecht 2018
Intersentia

Het sociaal procesrecht heeft reeds in het verleden het voorwerp uitgemaakt van een aantal overzichtswerken. Dit boek biedt echter een diepgaande analyse van een aantal recente ontwikkelingen in de materie.

Zo wordt aandacht besteed aan vier grote thema’s: de organisatie en de samenstelling van de arbeidsgerechten met focus op het arbeidsauditoraat in burgerlijke zaken, de materiële bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake arbeidsgeschillen, de financiële drempels bij de toegang tot de arbeidsgerechten en het bewijs in sociale zaken. Een slotrede met een pleidooi voor het behoud van autonome arbeidsgerechten sluit het boek af. 

Dit boek is een initiatief van de Onderzoeksgroep Rechtshandhaving van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. De verschillende onderwerpen worden op een wetenschappelijk onderbouwde wijze en met het oog op de praktijk belicht. Deze uitgave is daarmee een waardevol naslagwerk voor advocaten, magistraten en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Lees meer
het-ontslag-van-beschermde-werknemers-2016
Het ontslag van beschermde werknemers 2016
Wolters Kluwer

In deze vijfde uitgave van de monografie gewijd aan Het ontslag van beschermde werknemers, analyseren de auteurs in detail de ontslagbescherming van werknemersvertegenwoordigers. Wie geniet de bescherming en hoelang? Wat houdt de bescherming in? Is het mogelijk om te verzaken aan dit beschermingsstatuut? Onder welke voorwaarden kan de arbeidsovereenkomst van deze werknemers worden beëindigd? Welke procedures moeten worden gevolgd? Wat zijn de sancties bij onregelmatige beëindiging? Een hele reeks vragen die, in het kader van de voorbije sociale verkiezingen van 2016, brandend actueel zijn. De auteurs analyseren ze stuk voor stuk in het licht van de overvloedige rechtspraak over dit onderwerp en geven op die manier diepgang aan de wetteksten.

Het werk geeft u een volledig overzicht voor:

- de (kandidaten)personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (draagwijdte, openbaar karakter, ontstaan en voorwaarden, duur en einde van de bescherming, procedure van ontslag om dringende reden en om economische of technische redenen, sancties bij onregelmatig ontslag);

- de leden van de vakbondsafvaardiging (het statuut van de vakbondsafgevaardigden in ondernemingen zonder comité voor preventie en bescherming op het werk, het statuut van de plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden, duur van de bescherming, ontslagprocedure, sancties bij onregelmatig ontslag).

Lees meer
ondernemingsraadzakboekje-2018
Ondernemingsraadzakboekje 2019-2020
Wolters Kluwer

Als deelnemer aan het sociaal overleg loopt u ongetwijfeld al eens vast in de bijzonder ingewikkelde spelregels, de vele verplichtingen of strikte procedures.

Het Ondernemingsraadzakboekje biedt u een klare kijk op de verplichtingen en procedures eigen aan het sociaal overleg. Tegelijk krijgt u als werkgever, kaderlid of vakbondsafgevaardigde een duidelijk beeld van uw rechten, plichten en bevoegdheden.

U krijgt kortom een verhelderend, praktisch en actueel overzicht van alles wat u over de werking van de ondernemingsraad moet weten.

Lees meer
collectieve-conflicten-oplossen-2018
Collectieve conflicten oplossen - Van bemiddeling en verzoening tot rechterlijke interventie
Wolters Kluwer

Men hecht veel belang aan de stabiliteit in de arbeidsverhoudingen. Ondanks dit feit zijn er steeds vaker collectieve arbeidsconflicten. Om de maatschappelijke orde niet te veel te verstoren mogen deze conflicten niet te lang aanslepen.

In deze bijdrage wordt onderzocht hoe collectieve arbeidsconflicten in België worden opgelost.

Het boek bestaat uit vier grote delen waarbij men dieper ingaat op de verschillende aspecten van het collectieve conflict.

In het eerste deel wordt het begrip omschreven met specifieke aandacht voor de beschikbare actiemiddelen. Daarna gaat men dieper in op het Belgische stelsel van bemiddeling en verzoening.

In deel drie bespreekt men de conventionele verzoeningsprocedures die vastgelegd zijn in de verscheidene CAO’s. Het vierde en laatste deel wordt beschouwd als het meest controversiële, gezien men hier de rechterlijke tussenkomst in het collectieve conflict bespreekt. Hierbij zullen enkele recente arresten van het Hof van Justitie worden besproken.

Lees meer

Inschrijven | Sociale verkiezingen: lessen uit de rechtspraak - 25/06/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer