Het belang van de aanvullende pensioenrechten is recentelijk alleen maar toegenomen. De laatste jaren is er sprake van een groeiend aantal geschillen inzake aanvullende pensioenen. Tijdens deze studiemiddag loodsen de sprekers u doorheen een aantal recente en markante vonnissen en arresten.

Sprekers

jan_van_gysegem

Jan Van Gysegem

Advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Jan adviseert over aanvullende pensioenen en vennootschapsrechtelijke aspecten van human resources. In dat kader legt hij zich in het bijzonder toe op vragen van corporate en pension fund governance. Hij adviseert regelmatig over remuneratie van directieleden (onder meer optie-, aandelen- en andere LTI-plannen). Jan staat cliënten ook bij in outsourcing of verkooptransacties. Hij pleit in gerechtelijke procedures en arbitrages in deze domeinen.

barbara_heylen

meester Barbara Heylen

Advocaat, Claeys & Engels

Barbara geeft advies over de verschillende aspecten van aanvullende pensioenen en begeleidt cliënten bij de pensioenrechtelijke aspecten van reorganisaties, fusies en overnames.

Zij staat cliënten en pensioenfondsen bij wanneer zij vragen hebben over hun structuur en bestuur en helpt hen bij het opstellen van pensioenreglementen, statuten, beheersovereenkomsten, contracten met externe dienstverleners, governance documenten, enz. Zij verdedigt cliënten ook voor de rechtbanken in pensioenrechtelijke dossiers.

Barbara heeft ook ervaring in de coördinatie van internationale arbeidsrechtelijke en pensioenprojecten.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Overzicht rechtspraak aanvullende pensioenen

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

pensioenzakboekje2017

Pensioenzakboekje 2017

Wolters Kluwer

Het pensioenzakboekje is een praktische leidraad voor iedereen die te maken heeft met pensioenregelingen. In afzonderlijke hoofdstukken wordt de pensioenregeling voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, alsook de inkomensgarantie voor ouderen toegelicht. Telkens worden de belangrijkste principes en regels betreffende de toekenningsvoorwaarden en berekeningen uiteengezet. Tevens biedt het zakboekje u praktische informatie omtrent het aanvragen van een dossier, de uitbetaling van de pensioenen en de geschillenregeling. Ten slotte vindt u in het pensioenzakboekje alle nuttige contactadressen en een volledige chronologische lijst van de relevante wetten. Jaarlijks verschijnt er een aangepaste versie van het pensioenzakboekje. Zo blijft u gegarandeerd op de hoogte van de nieuwe regelingen.

In de editie 2017 van het pensioenzakboekje werden vooreerst de meest recente pensioenbedragen en coëfficiënten opgenomen. Zo werd er rekening gehouden met de gebruikelijke aanpassing van de bedragen op 1 januari 2017.

Bovendien bevat deze editie van het pensioenzakboekje alle nieuwe pensioenmaatregelen die tot en met 11 januari 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden, zoals de wijzigingen inzake minimumpensioenen of de hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte. Uiteraard komt ook de wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst uitvoerig aan bod, en worden ook de specifieke gevolgen zoals de integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector uitvoerig besproken.

Elk jaar verschijnt er een geactualiseerde versie.

aanvullende_pensioenen-een_basishandleiding

Aanvullende pensioenen – een basishandleiding 2016

Wolters Kluwer

Een aanvullend pensioen wordt georganiseerd in het kader van de arbeidsrelatie en moet er voor zorgen dat het verschil tussen het laatste loon en het wettelijk pensioen wordt gemilderd. Voor steeds meer werknemers is de groepsverzekering of het aanvullend pensioenplan een vaste waarde geworden binnen het verloningspakket.

Dit boek vormt een basishandleiding over aanvullende pensioenen voor werknemers en richt zich in het bijzonder op aanvullende pensioenplannen ingericht op ondernemingsniveau. We bekijken de volledige levensloop: van de invoering tot de uitbetaling.

De recente nieuwe wetgeving die begin 2016 een aantal ingrijpende wijzigingen doorvoerde is mee verwerkt in dit boek.

sociaal_wetboekje-sociale_zekerheid_2017

Sociaal wetboekje - Sociale zekerheid 2017

Wolters Kluwer

Checkt u graag even snel de letter van de wet? Of wilt u controleren of u bij een belangrijke beslissing geen enkel detail over het hoofd hebt gezien? Dan biedt dit wetboekje u een ideale oplossing. Het bundelt de belangrijkste wetten en besluiten uit het socialezekerheidsrecht.

De sociale zekerheid van werknemers bevat de volgende rubrieken: algemene beginselen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, gezinsbijslag, pensioenen, werkloosheid en ziekteverzekering. De sociale zekerheid van zelfstandigen is gegroepeerd rond de rubrieken sociaal statuut en pensioenen. Het derde deel is gewijd aan de bepalingen uit het Sociaal Strafwetboek die betrekking hebben op deze materie.

Het boek is overzichtelijk ingedeeld per deelgebied en bevat een gedetailleerde inhoudstafel en een chronologisch register. Zo vindt u onmiddellijk wat u zoekt.

De editie 2017 bevat de bijwerking en de coördinatie van alle reeds opgenomen teksten, en is bijgewerkt tot 1 januari 2017. Wij hopen dat u met dit wetboekje een praktisch werkinstrument in handen heeft waarmee u efficiënt aan de slag kan.

 

wijzigingen_inzake_aanvullende_pensioenen_2015

Wijzigingen inzake aanvullende pensioenen 2015. Dossier Life & Benefits

Wolters Kluwer

In 2014 werden drie wetten gestemd die in het bijzonder een aantal belangrijke wijzigingen inzake aanvullende pensioenen, en de daarop toepasselijke regelgeving, met zich meebrachten:

  • de wet van 5 mei 2014 tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen, tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen;
  • de wet van 8 mei 2014 betreffende de aanvullende pensioenen, andere aanvullingen van de voordelen toegekend door de verschillende takken van de sociale zekerheid en de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank;
  • de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen.

In dit cahier worden de verschillende wetten besproken en wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen die zich op het vlak van aanvullende pensioenen hebben voorgedaan.

 

alternatieve_beloning_en_fiscus_2015

Alternatieve beloning en fiscus 2015

Wolters Kluwer

Iedereen die een beroepswerkzaamheid uitoefent, wil hiervoor op de juiste manier vergoed worden. Wat in dit opzicht telt, is uiteraard het bedrag dat u na betaling van belastingen en socialezekerheidsbijdragen overhoudt. Het brutoloon van werknemers en bedrijfsleiders staat echter onder een enorme fiscale en parafiscale druk.

De auteur gaat na of er alternatieve vormen van beloning bestaan die deze druk kunnen doen afnemen en waardoor u uw netto-inkomen kan verhogen. De auteur bespreekt in dit verband een aantal vaak voorkomende technieken. Zo komen o.a. aan bod: de voordelen van alle aard, de kosten eigen aan de werkgever, de aandelengerelateerde beloningen, salarissplitsingen en aanvullende pensioenen. Tot slot, toont de auteur aan hoe met alternatieve beloningsvormen flexibel kan omgesprongen worden.

Fiscale rulings (o.a. inzake belastingvrije sociale voordelen) en wetswijzigingen (o.a. inzake de fiscaliteit van pensioenen) werden bijgewerkt tot 31 januari 2015. De impact van de Zesde Staatshervormingen de nieuwe fiscale antimisbruikregel worden eveneens besproken.

Praktische informatie

Tijdstip 3 oktober 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

FSMA

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

2 punten verzekering

Inschrijven | Overzicht rechtspraak aanvullende pensioenen - 03/10/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37