De CAO nr. 109 van 12 februari 2014 voerde op 1 april 2014 het eengemaakt begrip “kennelijk onredelijk ontslag” in en voerde de verplichting in tot motivering van ontslag. Sinds die invoering zijn er al heel wat gerechtelijke uitspraken geweest, die ruim aan bod komen en waarbij de spreker op basis van zijn ervaringen en aan de hand van deze uitspraken voor de praktijkjurist waardevolle conclusies zal trekken en wijzen op mogelijke valkuilen die absoluut moeten vermeden worden.

Tijdens deze studienamiddag maakt de spreker, tevens auteur van het boek “Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag” dat u als deelnemer ontvangt, een eerste balans op, waarbij hij de kern van de nieuwe hervorming bespreekt aan de hand van meer dan tachtig ongepubliceerde uitspraken.

Sprekers

dieter_dejonghe

meester Dieter Dejonghe

advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Dieter legt zich toe op individueel en collectief arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en sociaal strafrecht. Hij heeft zich onder meer gespecialiseerd in een aantal deelgebieden, zoals herstructurering (collectief ontslag, sluiting, overdracht van onderneming), arbeidsduur, managementovereenkomsten, privacy, discriminatie en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

Omtrent deze en andere materies werkt hij geregeld mee aan seminaries en publicaties. Dieter is tevens redactielid van het tijdschrift Sociaalrechtelijke Kronieken. Hij wordt door Who’s Who Legal omschreven als één van de "world’s leading management labour & employment lawyers".

Dieter behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent (UGent) en een speciale licentie sociaal recht aan de Universiteit van Brussel (ULB).

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

kroniek-ontslagrecht

Kroniek Ontslagrecht: Overzicht van rechtspraak 2011-2015

Larcier

Een ontslag geeft vaak aanleiding tot juridische discussies. De oplossing staat niet altijd in de wet. Daarom is een goede kennis van de rechtspraak, met alle mogelijke nuances en klemtonen, van groot belang voor iedereen die zich met sociaal recht bezighoudt. Dit boek geeft een overzicht van die rechtspraak in de periode 2011-2015.

In 18 hoofdstukken komen alle thema’s aan bod die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met ontslag. Niet alleen evidente materies als opzeggingsvergoedingen, opzeggingstermijnen, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en ontslag om dringende reden worden behandeld, maar ook markante uitspraken inzake taalwetgeving, (individuele en sectorale) werkzekerheidsbedingen, beschermde werknemers, concurrentiebedingen, verjaring en nog veel meer.

ontslagmotivering_en_kennelijk_onredelijk_ontslag-2017

Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag – 2017

Intersentia

De wet van 26 december 2013 inzake het eenheidsstatuut liet het aan de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad over om bij CAO te zorgen voor een gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de bescherming tegen willekeurig ontslag. CAO nr. 109 voerde aldus op 1 april 2014 een eengemaakt begrip “kennelijk onredelijk ontslag” in, dat zowel van toepassing is op arbeiders als op bedienden. Artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat voorheen de problematiek van het willekeurig ontslag van arbeiders regelde, werd opgeheven, althans voor de private sector. Naast het kennelijk onredelijk ontslag, bevat CAO nr. 109 ook een regeling inzake ontslagmotivering.

Ondertussen is de eerste rechtspraak volop op gang gekomen. Hoe zit het met kennelijk onredelijk ontslag en rechtsmisbruik in het nieuwe stelsel? Wanneer en hoe moet het ontslag gemotiveerd worden? Heeft een vordering effectief kans op slagen? Hoe gaan de arbeidsrechtbanken om met de “marginale toetsing” en hoe groot zijn de toegekende vergoedingen? De auteurs maken in kort bestek een eerste balans op, waarbij zij de kern van de nieuwe hervorming bespreken aan de hand van meer dan tachtig ongepubliceerde uitspraken. Zij focussen hierbij op de essentiële punten voor zover die een weerslag vonden in deze recente rechtspraak. Door het onderzoek van een zeer ruim staal aan niet gepubliceerde vonnissen van diverse arbeidsrechtbanken in Vlaanderen, Brussel en Wallonië kan een meer representatief overzicht van rechtspraak over de CAO gegeven worden. Daaruit blijkt o.a. dat het aantal veroordelingen van werkgevers relatief beperkt blijft. Dit handige overzicht van rechtspraak is een nuttig instrument voor advocaten, magistraten, personeelsverantwoordelijken en al wie geconfronteerd wordt met de juridische aspecten van ontslag.

praktijkboek-ontslag-2017

Praktijkboek ontslag 2017

Wolters Kluwer

Met dit Praktijkboek beantwoorden de auteurs van het advocatenkantoor Claeys & Engels op een praktische wijze allerlei vragen en problemen die opduiken bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van of door een werknemer.

De opzet van het boek is een werkgever, evenals een werknemer, die geconfronteerd wordt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, concrete oplossingen te geven zonder te vervallen in juridisme. Waar nodig worden de wettelijke bepalingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten aangehaald. Alleen de richtinggevende rechtspraak of de rechtspraak die voorbeelden illustreert, wordt vermeld. Dankzij praktische schema’s en een handig trefwoordenregister vindt de lezer gemakkelijk zijn weg naar het antwoord.

Het boek bevat alle regels over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslagbeschermingen, speciale regels over ontslagdrempels, dringende reden, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, outplacement, werkloosheid met bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’), overdracht van onderneming, sociale documenten, enz.

Het boek wordt jaarlijks geüpdatet.

sociaal_zakboekje-2017

Sociaal zakboekje 2017

Wolters Kluwer

Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.

Essentiële informatie, in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid werden de referenties naar de wetgeving mee opgenomen. Op die manier kunt u er zelf makkelijk de letter van de wet op nalezen.

Wat mag u verwachten ?

  • een kwaliteitsvolle verheldering van de volledige sociale wetgeving (arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht voor loontrekkers en zelfstandigen, zorgverzekering, sociale bijstand, sociaal strafrecht, handhavingsrecht, inschakeling en detachering van buitenlandse werknemers …)
  • betrouwbare informatie dankzij Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie
  • directe en doorzichtige verklaring van het recht, verrijkt met verwijzingen naar de wetteksten

De inhoud van deze pocket wordt 2 keer per jaar geactualiseerd. Recente bedragen en nieuwe reglementeringen met de gevolgen voor uw praktijk worden daardoor snel opgenomen. Deze nieuwe editie van het Sociaal Zakboekje bevat het meest recente cijfermateriaal, alsook de aanpassingen rond "Beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor SWT-begunstigden".

sociaal_compendium_arbeidsrecht_2016-2017

Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2016-2017

Wolters Kluwer

 

Dit encyclopedisch naslagwerk bevat een volledige beschrijving van het arbeidsrecht, met verwerking van alle rechtsbronnen: verdragen, wetgeving, CAO's, rechtspraak, doctrine en administratieve interpretaties.

Het Sociaal Compendium Arbeidsrecht is tegelijkertijd een wetboek, een rechtspraakoverzicht en een bibliografie, met verwijzingen en referenties naar andere experten.

In het Compendium vindt u een gedetailleerde uitleg over de fiscale impact van alle arbeidsrechtelijke vergoedingen en alle wetgeving die voor de rechtspraktijk van belang is. Verder krijgt u verwijzingen naar de meest relevante artikels uit de rechtsleer. U vindt ook een compleet overzicht van alle nog gangbare monografieën, verzamelingen van wetgevingen en CAO's en overzichten van rechtspraak.

Jaarlijks verschijnt er van het Sociaal Compendium Arbeidsrecht een geactualiseerde uitgave.

ontslag_wegens_dringende_reden-2016

Ontslag wegens dringende reden 2016

Wolters Kluwer

Het ontslag om dringende reden is een veel gebruikte manier om aan arbeidsovereenkomsten een einde te maken. Bovendien zijn er ook bijzonder veel rechterlijke uitspraken dienaangaande.

Het boek geeft een volledige analyse van het concept van de dringende reden en de strikte vormvereisten die daarbij moeten worden nageleefd. Vanzelfsprekend komt ook de bewijsproblematiek van de feiten die het ontslag om dringende reden moeten rechtvaardigen uitgebreid aan bod, met de nodige aandacht voor fouten begaan via sociale media, internet en e-mail. Een overzicht van de verschillende gevallen die tot ontslag om dringende reden hebben geleid wordt eveneens gegeven.

Het boek is naast de grondige juridisch technische analyse van het begrip dringende reden ook een zeer omvangrijk overzicht van de rechtspraak. Ten slotte wordt er diepgaand ingegaan op de bewijsproblematiek die speelt in het kader van ontslag om dringende reden, inclusief de Antigoon rechtspraak.

beschermde-werknemers

De beschermde werknemers en de duur van hun bescherming tegen ontslag en overplaatsing na de sociale verkiezingen 2016

Larcier

De werknemersvertegenwoordigers voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (verder comité(s) genoemd) werden in  mei 2016 in tal van ondernemingen verkozen.

De (kandidaat-)personeelsafgevaardigden voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk genieten een bijzondere bescherming tegen ontslag en overplaatsing.

De ontslagprocedure is bijzonder complex en in geval van niet naleving kan de beschermingsvergoeding oplopen tot 8 jaar loon en voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst.

In een algemeen deel wordt een beknopte résumé gegeven van de toepasselijke wetgeving;de aard van de ontslagbescherming; beschermde werknemers; draagwijdte van de bescherming.

Vervolgens wordt een inventaris opgesteld in de hiernavolgende hypothesen:

  • de verkiezingsprocedure in 2016 heeft geleid tot de instelling van een nieuwe ondernemingsraad of een nieuw comité;
  • de verkiezingsprocedure in 2016 heeft niet geleid tot de instelling van een nieuwe ondernemingsraad of een nieuw comité;
  • de verkiezingen werden in 2016 niet georganiseerd.

 Dit Cahier geeft een praktijkgericht overzicht van de beschermde werknemers en de aanvang en het einde van hun bescherming tegen ontslag en overplaatsing na voornoemde verkiezingen.

De  vakliteratuur werd verwerkt tot 29 april 2016.

Praktische informatie

Tijdstip 19 oktober 2017 13.30u - 17.15u
Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

225 EUR (excl btw)

Incl. het boek ‘Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag – 2017’ (uitgave Intersentia, ter waarde van €30), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag - 19/10/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37