U weet wellicht dat buitenlandse werknemers niet zomaar in België tewerkgesteld mogen worden en dat werkgevers daarvoor in principe een toelating moeten verkrijgen. Wist u echter ook dat die (strikte) regels inzake tewerkstelling van buitenlandse werknemers zeer binnenkort fundamenteel zullen veranderen en dat werkgevers hun interne processen dus danig zullen moeten aanpassen?

De gekende combinatie van arbeidskaart en visum/verblijfsvergunning wordt grotendeels naar de prullenmand verwezen. In de plaats daarvan komt één enkele aanvraagprocedure, aan het eind waarvan één enkele Single Permit wordt afgeleverd die zowel geldt als toelating tot verblijf en als toelating tot tewerkstelling. Een hele vereenvoudiging? Niet noodzakelijk, nu de eengemaakte procedure tot 4 maanden kan duren en er zeker niet minder documenten moeten overgemaakt worden. In ieder geval: de nieuwe procedure komt er aan, en het is essentieel om te weten wie precies verantwoordelijk is voor wat.

Een heel aantal categorieën van buitenlandse werknemers zijn vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart te verkrijgen (bv. bepaalde familieleden van Unieburgers). Nog anderen kunnen vandaag zelf eenvoudig een arbeidskaart C aanvragen (denk aan de student die tijdens het academiejaar graag wilt bijklussen). Ook voor deze werknemers verandert er heel wat, zowel formeel als inhoudelijk.

Minstens even belangrijk is dat het Vlaams Gewest van plan is om met ingang van 1 januari 2019 ingrijpende wijzigingen aan te brengen aan de inhoudelijke regels rond tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Met andere woorden: voor het Vlaams Gewest wijzigt niet alleen de manier waarop buitenlandse werknemers mogen worden tewerkgesteld, maar zouden ook de categorieën van werknemers die in Vlaanderen mogen werken veranderen. Zo zou het veel makkelijker worden om buitenlandse werknemers aan te werven om een erkend knelpuntberoep uit te oefenen. Ook al zijn deze wijzigingen nog in de ontwerpfase, toch loont het de moeite om hier reeds bij stil te staan (zeker omdat de bedoeling zou zijn dat zij vanaf 1 januari in werking treden).

Last but not least brengt 2019 ook de Brexit: op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk naar alle waarschijnlijkheid de Europese Unie. Of er een ‘Brexit deal’ komt blijft koffiedik kijken, dus werkgevers bereiden zich maar best voor op een harde Brexit. Wat brengt dat met zich mee voor Britse onderdanen die in België wonen en werken, en wat kunnen zij vandaag doen om hun rechten zoveel mogelijk te vrijwaren?

Sprekers

sophie_maes
Meester Sophie Maes
Advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Meester Sophie Maes adviseert nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van internationale tewerkstelling (met inbegrip van arbeidskaarten en verblijf van buitenlandse werknemers), het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar België, het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, het opstarten van activiteiten in België, herstructureringen en overnames.

Sophie werkt regelmatig nauw samen met andere leden van Ius Laboris op grensoverschrijdende projecten en vragen. Daarnaast geeft Sophie advies in uiteenlopende dagdagelijkse HR-aangelegenheden en algemene arbeidsrechtelijke vragen.

Lees meer
martijn-baert
Meester Martijn Baert
Advocaat - senior-asscociate, Claeys & Engels

Martijn adviseert op dagelijkse basis Belgische en buitenlandse werkgevers over alle aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht. Hij focust zich daarbij in het bijzonder op vragen die verband houden met internationale tewerkstelling. Martijn pleit eveneens geregeld voor de arbeidsrechtbanken en staat werkgevers bij die geconfronteerd worden met een sociale inspectie.

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Grensoverschrijdende tewerkstelling: Single Permit

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

sociaal-wetboekje-arbeidsrecht-2018
Sociaal wetboekje - Arbeidsrecht 2018
Wolters Kluwer

Checkt u graag even snel de letter van de wet? Of wilt u controleren of u bij een belangrijke beslissing geen enkel detail over het hoofd hebt gezien? Dan biedt dit wetboekje u een ideale oplossing. Het bundelt de belangrijkste wetten, besluiten en nationale CAO’s uit het arbeidsrecht.

Lees meer
duiding-sociaal-strafrecht
Duiding Sociaal Strafrecht
Larcier

Beleidsmatig wordt steeds meer belang besteed aan een efficiënte bestrijding van de sociale fraude en de sociale dumping. Het geactualiseerd Sociaal Strafwetboek is hierin een onmisbare hoeksteen om deze strijd juridisch correct te kunnen voeren!

Het Sociaal Strafwetboek kwam tot stand door de wetten van 2 juni 2010 en 6 juni 2010, beiden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010. Dit gebeurde tien jaar na de oprichting van de Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht bij het koninklijk besluit van 19 juli 2001.
Het Sociaal Strafwetboek wil remediëren aan de euvels die eigen waren aan het sociaal strafrecht: alle strafbepalingen in het sociaal strafrecht zijn nu vervat in één codex, handhaving is in brede zin opgevat (strafrechtelijke én de administratieve handhaving), met inbegrip van al de aspecten van de handhaving (opsporing, vervolging,…).

Handige en actuele bundeling voor de rechtspraktizijn: 
Dit becommentarieerd wetboek bevat de belangrijkste wetteksten i.v.m. sociaal strafrecht, voorzien van commentaar: het Sociaal Strafwetboek (met alle procedurele, administratieve en strafbepalingen van het sociaal strafrecht), en andere federale en regionale wetgeving en de belangrijkste internationale overeenkomsten omtrent dit onderwerp.

De basiswetgeving toegelicht vanuit praktisch oogpunt:
De artikels worden uitvoerig becommentarieerd: niet alleen kruisverwijzingen en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral een uitgebreide toelichting hoe het sociaal strafrecht moet toegepast worden in de praktijk, op basis van de rechtspraak en rechtsleer. 

Commentaar die een onmiddellijk inzicht geeft in de wet en de toepassing ervan: 
Dit werk is een leidraad om inzicht te krijgen in de taken en bevoegdheden van de arbeidsinspectie. Het is tevens een hulpmiddel om na te gaan of er sprake is van strafrechtelijk beteugelde handelingen of niet en om de regels van de administratieve procedures te leren kennen – strafrechtelijke handhaving is daarentegen opgenomen in het Wetboek van Strafvordering.

Deze tweede editie van de Duiding Sociaal strafrecht verschijnt zes jaar na de eerste editie. Er hebben zich immers verschillende wetswijzigingen voorgedaan: verandering van bepaalde bevoegdheden, toevoegingen of verwijdering van enkele feiten, etc. die een nieuwe editie noodzakelijk maakten

Deze Duiding Sociaal Strafrecht is ook beschikbaar in een Franse versie: Code Commenté Droit pénal social.

kortom:
Het volledig overzicht van de wetgeving in de materie van het sociaal strafrecht, waarbij veel artikelen zijn voorzien van een diepgaande analyse van de wettekst, van de rechtspraak en de rechtsleer betreffende dit artikel én van commentaar van auteurs die dagdagelijks werkzaam zijn in deze materie en hebben meegewerkt aan het tot stand brengen van het Sociaal Strafwetboek, staan garant voor een referentiewerk voor al wie met het sociaal strafrecht te maken heeft.

Lees meer
sociaal-compendium-arbeidsrecht-2018-2019
Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019
Wolters Kluwer

Dit encyclopedisch naslagwerk bevat een volledige beschrijving van het arbeidsrecht, met verwerking van alle rechtsbronnen: verdragen, wetgeving, CAO's, rechtspraak, doctrine en administratieve interpretaties.

Het Sociaal Compendium Arbeidsrecht is tegelijkertijd een wetboek, een rechtspraakoverzicht en een bibliografie, met verwijzingen en referenties naar andere experten.

In het Compendium vindt u een gedetailleerde uitleg over de fiscale impact van alle arbeidsrechtelijke vergoedingen en alle wetgeving die voor de rechtspraktijk van belang is. Verder krijgt u verwijzingen naar de meest relevante artikels uit de rechtsleer. U vindt ook een compleet overzicht van alle nog gangbare monografieën, verzamelingen van wetgevingen en CAO's en overzichten van rechtspraak.

Jaarlijks verschijnt er van het Sociaal Compendium Arbeidsrecht een geactualiseerde uitgave.

De redactie van het Sociaal Compendium is in handen van Willy van Eeckhoutte. Zijn expertise als buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en zijn jarenlange praktijkervaring als advocaat bij het Hof van Cassatie garanderen u 100% betrouwbare informatie.

Lees meer
tewerkstelling_buitenlandse_werknemers_2015
Tewerkstelling buitenlandse werknemers 2015
Wolters Kluwer

Buitenlandse werknemers kunnen niet zomaar in België tewerkgesteld worden. Doorgaans moeten zowel de werkgever als de buitenlandse werknemer een aantal formaliteiten vervullen. Daarenboven gelden strenge sancties ingeval van niet-naleving die de werkgever en ingeval van (onder)aanneming zelfs de opdrachtgever en (onder)aannemer zuur kunnen opbreken.

Dit boek geeft een praktisch overzicht van de verschillende stappen die de werkgever en de buitenlandse werknemer in de huidige stand van de wetgeving (januari 2015) moeten doorlopen opdat de werknemer wettig in België zou kunnen werken en verblijven. Deze gelden meestal ongeacht of de buitenlandse werknemer vanuit het buitenland door een buitenlandse werkgever naar België wordt gedetacheerd, dan wel in dienst treedt bij een in België gevestigde werkgever. Zowel werknemers uit de EER of Zwitserland als werknemers van daarbuiten worden onder de loep genomen en dit telkens voor een verblijf van meer of minder dan 3 maanden (90 dagen). Ook de formaliteiten voor de (Unieburger en/of derdelander) familieleden van de buitenlandse werknemer die hem willen vervoegen, worden kort behandeld. Vervolgens wordt stilgestaan bij de Europese blauwe kaart die sinds 2012 in voege is.

Tot slot bekijken de auteurs de diverse sancties en de bijzondere aansprakelijkheidsregeling voor de opdrachtgever en/of (onder)aannemer bij tewerkstelling van illegale derdelanders door hun (onder)aannemer.

Lees meer
aanduiding-toepasselijke-wetgeving-int-tewerkstelling-van-werknemers-in-europa
Aanduiding van de toepasselijke wetgeving bij internationale tewerkstelling van werknemers in Europa
Wolters Kluwer

De vraag welk recht van toepassing is bij grensoverschrijdende tewerkstelling van werknemers is brandend actueel. Diverse stakeholders (zowel inspectiediensten, werkgevers, werknemers, vakbonden als beleidsmakers) worstelen hiermee en bijten er soms hun tanden op stuk. Dit boek heeft de ambitie een compleet naslagwerk te zijn voor iedereen die geconfronteerd wordt met deze complexe, maar uitermate boeiende problematiek. 

Voor wat het toepasselijk arbeidsrecht betreft, vertrekt het boek van het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 (EVO) en de Verordening Rome I, om dan over te gaan tot een analyse van de Detacheringsrichtlijn die daar een verbijzondering van uitmaakt. Ook de zgn. Handhavingsrichtlijn wordt in detail besproken, alsook de recente omzetting ervan in Belgisch recht. Dit telkens aan de hand van de rechtspraak van zowel het Hof van Justitie, als van de Belgische hoven en rechtbanken. Ook de laatste ontwikkelingen inzake de verplichte LIMOSA-melding en de recente voorstellen van de Europese Commissie tot herziening van de Detacheringsrichtlijn komen aan bod. 

Voor wat de aanwijzing van het toepasselijk recht betreft op het gebied van de sociale zekerheid, vertrekt het boek vanuit het eigen Belgisch kader, om vervolgens de Europese coördinatieverordening 883/2004 en haar uitvoeringsverordening 987/2009 te bespreken. Er wordt ook teruggeblikt naar de vorige coördinatieverordening 1408/71 en de lezer krijgt ook de nodige achtergrond bij het principe van eenheid van onderwerping en het werklandbeginsel.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

12 december 2018

13.30u - 17.30u

Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

 

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Grensoverschrijdende tewerkstelling: Single Permit - 12/12/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer