Hoewel de Belgische wetgeving geen algemene regel kent die werkgevers verplicht om werknemers gelijk te behandelen, moet er wel rekening gehouden worden met de wettelijke bepalingen die verbieden dat werknemers op basis van bepaalde criteria ongelijk worden behandeld zonder dat daarvoor een door de wet aanvaarde verantwoording bestaat. Deze bepalingen liggen o.m. vervat in de zgn. "Antidiscriminatiewetten" die ingevoerd werden in 2007 en dus hun 10-jarig bestaan 'vieren'.

In deze tien jaar is het belang van discriminatie op de werkvloer toegenomen: in 2016 steeg het aantal klachten over discriminatie op het werk bij Unia met 48% in vergelijking met 2015.

Tijdens deze studienamiddag zullen de sprekers, n.a.v. het recente arrest en het 10-jarig bestaan van de antidiscriminatiewetten, de problematiek van mogelijke discriminatiegronden op de werkvloer schetsen en vanuit een praktijkbenadering de voornaamste aandachts- en knelpunten op een rijtje zetten.

Dat het topic zeker actueel is en blijft, blijkt nog uit het recent afgesloten zomerakkoord, waarin de minister van Werk met zgn. “mystery calls” de mogelijkheid biedt voor de Sociale inspectie om via anonieme tests discriminatie op te speuren.

Sprekers

inger-verhelst

meester Inger Verhelst

advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Inger geeft cliënten dagdagelijks advies in individueel en collectief arbeidsrecht en begeleidt cliënten bij ontslagen, reorganisaties, overnames en onderhandelingen met vakbonden. Zij volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de einde loopbaan problematiek en SWT. Inger pleit ook regelmatig voor de arbeidsrechtbanken.

Een bijzondere belangstelling gaat uit naar discriminatie en psychosociaal welzijn op het werk. Inger adviseert bovendien zeer regelmatig over het recht op privacy en verwerking van persoonsgegevens.

leen_peeters

meester Leen Peeters

advocaat, Claeys & Engels

Leen verleent dagdagelijks advies aan cliënten inzake individueel en collectief arbeidsrecht en staat cliënten eveneens bij in gerechtelijke procedures. Leen pleit regelmatig voor de arbeidsgerechten.

Leen is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries, en zij is mede-auteur van het jaarlijks boek "Praktijkboek Ontslag". In 2015 werkte Leen gedurende drie maanden in Londen bij Lewis Silkin, de Engelse partner van onze internationale alliantie Ius laboris.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Discriminatie op de werkvloer

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

discriminatie_in_arbeidsrelaties

Discriminatie in arbeidsrelaties

Larcier

Wat komt er in de dagelijkse Belgische praktijk terecht van de bescherming tegen discriminatie in arbeidsbetrekkingen?

Met de wetten van 10 mei 2007 is het Belgische discriminatierecht in zijn definitieve plooi gevallen. Het opzet van dit boek is om na te gaan wat de eerste ervaringen zijn in de praktijk.

Aangestuurd vanuit de Europese Unie heeft het antidiscriminatierecht grote en hooggestemde ambities. Hoe vinden die ambities hun weg in de Belgische rechtspraak en in het Belgisch recht in het algemeen? Wat is er “op de begane grond” van het arbeidsrecht te merken van al het gefilosofeer in de “ivoren torens van de rechtsgeleerdheid” over het begrip discriminatie en de bestanddelen ervan? 

Het boek vertrekt vanuit de Kaderrichtlijn 2000/78 /EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep en de daarin opgenomen discriminatiegronden godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid.

De auteur analyseert grondig de rechtspraak  waarin het Hof van Justitie zijn visie ontwikkeld  heeft over de Kaderrichtlijn en het verbod van discriminatie op grond van godsdienst, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid. 

Het werk geeft antwoord op concrete vragen zoals :
Is obesitas die een werknemer niet meer toelaat om rechtstaande te werken een handicap? Zijn anciënniteitsbarema’s in strijd met het verbod van discriminatie op grond van leeftijd? Is een hoofddoekverbod op de werkvloer een discriminatie op grond van geloof? 

sociaal_zakboekje-2017

Sociaal zakboekje 2017

Wolters Kluwer

Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.

Essentiële informatie, in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid werden de referenties naar de wetgeving mee opgenomen. Op die manier kunt u er zelf makkelijk de letter van de wet op nalezen.

Wat mag u verwachten ?

  • een kwaliteitsvolle verheldering van de volledige sociale wetgeving (arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht voor loontrekkers en zelfstandigen, zorgverzekering, sociale bijstand, sociaal strafrecht, handhavingsrecht, inschakeling en detachering van buitenlandse werknemers …)
  • betrouwbare informatie dankzij Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie
  • directe en doorzichtige verklaring van het recht, verrijkt met verwijzingen naar de wetteksten

De inhoud van deze pocket wordt 2 keer per jaar geactualiseerd. Recente bedragen en nieuwe reglementeringen met de gevolgen voor uw praktijk worden daardoor snel opgenomen. Deze nieuwe editie van het Sociaal Zakboekje bevat het meest recente cijfermateriaal, alsook de aanpassingen rond "Beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor SWT-begunstigden".

praktijkboek-ontslag-2017

Praktijkboek ontslag 2017

Wolters Kluwer

Met dit Praktijkboek beantwoorden de auteurs van het advocatenkantoor Claeys & Engels op een praktische wijze allerlei vragen en problemen die opduiken bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van of door een werknemer.

De opzet van het boek is een werkgever, evenals een werknemer, die geconfronteerd wordt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, concrete oplossingen te geven zonder te vervallen in juridisme. Waar nodig worden de wettelijke bepalingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten aangehaald. Alleen de richtinggevende rechtspraak of de rechtspraak die voorbeelden illustreert, wordt vermeld. Dankzij praktische schema’s en een handig trefwoordenregister vindt de lezer gemakkelijk zijn weg naar het antwoord.

Het boek bevat alle regels over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslagbeschermingen, speciale regels over ontslagdrempels, dringende reden, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, outplacement, werkloosheid met bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’), overdracht van onderneming, sociale documenten, enz.

Het boek wordt jaarlijks geüpdatet.

kroniek-ontslagrecht

Kroniek Ontslagrecht: Overzicht van rechtspraak 2011-2015

Larcier

Een ontslag geeft vaak aanleiding tot juridische discussies. De oplossing staat niet altijd in de wet. Daarom is een goede kennis van de rechtspraak, met alle mogelijke nuances en klemtonen, van groot belang voor iedereen die zich met sociaal recht bezighoudt. Dit boek geeft een overzicht van die rechtspraak in de periode 2011-2015.

In 18 hoofdstukken komen alle thema’s aan bod die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met ontslag. Niet alleen evidente materies als opzeggingsvergoedingen, opzeggingstermijnen, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en ontslag om dringende reden worden behandeld, maar ook markante uitspraken inzake taalwetgeving, (individuele en sectorale) werkzekerheidsbedingen, beschermde werknemers, concurrentiebedingen, verjaring en nog veel meer.

sociaal_compendium_arbeidsrecht_2016-2017

Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2016-2017

Wolters Kluwer

 

Dit encyclopedisch naslagwerk bevat een volledige beschrijving van het arbeidsrecht, met verwerking van alle rechtsbronnen: verdragen, wetgeving, CAO's, rechtspraak, doctrine en administratieve interpretaties.

Het Sociaal Compendium Arbeidsrecht is tegelijkertijd een wetboek, een rechtspraakoverzicht en een bibliografie, met verwijzingen en referenties naar andere experten.

In het Compendium vindt u een gedetailleerde uitleg over de fiscale impact van alle arbeidsrechtelijke vergoedingen en alle wetgeving die voor de rechtspraktijk van belang is. Verder krijgt u verwijzingen naar de meest relevante artikels uit de rechtsleer. U vindt ook een compleet overzicht van alle nog gangbare monografieën, verzamelingen van wetgevingen en CAO's en overzichten van rechtspraak.

Jaarlijks verschijnt er van het Sociaal Compendium Arbeidsrecht een geactualiseerde uitgave.

discriminatie_werkvloer

Tien jaar antidiscriminatiewetgeving voor de Belgische arbeidsgerechten

Wolters Kluwer

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de Belgische rechtspraak omtrent de drie antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007 en dit specifiek in het kader van de arbeidsbetrekkingen. 

In een eerste deel wordt een over zicht gegeven van hoe de rechtspraak de algemene principes van de wetten interpreteert. In een tweede deel wordt de rechtspraak besproken met betrekking tot de beschermde criteria (in de mate ze voorhanden is).

Praktische informatie

Tijdstip 7 november 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)


Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Discriminatie op de werkvloer - 07/11/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37