Net als in 2018, werd er door de Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude een concreet actieplan voor 2019 opgemaakt.

Het hoeft niet te verwonderen dat ook dit jaar de sociale dumping een prioritiet blijft, waarbij de nadruk wordt gelegd op een hogere pakkans en meer slagkracht voor de sociale inspectiediensten.

Andermaal wordt aldus duidelijk de strijd aangebonden tegen grensoverschrijdende sociale fraude.

In het kader daarvan kondigt de sociale inspectie een reeks van 'flitscontroles' aan in de diverse “risicosectoren”. Hoewel deze controles in de eerste plaats een informatief en preventief karakter hebben, leiden dergelijke acties soms ook tot de vaststelling van ernstige inbreuken.

Belgische opdrachtgevers vallen vaak uit de lucht indien zij plots betrokken worden in een dossier van sociale dumping. Dit heeft meestal te maken met het feit dat zij zondermeer samenwerkingen aangaan met buitenlandse onderaannemers zonder aandacht te besteden aan de vraag met wie men nu exact in zee gaat.

Teneinde de rol van de sociale inspectie en het arbeidsauditoraat in dergelijke dossiers toe te lichten, wordt vooreerst een kort overzicht gegeven van de verschillende inspectiediensten en hun bevoegdheden. Verder staan we stil bij het tijdsverloop tussen een eerste controle en een (eventuele) verschijning voor de correctionele rechtbank.

Ten slotte worden concrete thema’s behandeld die consequent terugkomen bij dossiers rond sociale dumping, o.a. verboden terbeschikkingstelling, detacheringsfraude en de betaling van de minimumlonen.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

 • Toelichting inzake sociale inspectie en haar bevoegdheden
 • Verloop van het onderzoek
 • Verboden terbeschikkingstelling
 • Detachering
 • Betaling minimumlonen

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

bart-adriaens
Meester Bart Adriaens
Advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Bart concentreert zijn activiteiten binnen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, waarover hij uitgebreid heeft gepubliceerd en gedoceerd tijdens talrijke seminaries. Hij wordt beschouwd als één van de toonaangevende advocaten in België op het vlak van actieve bijstand aan werkgevers die doorgedreven controles en onderzoeken ondergaan van de diverse sociale inspectiediensten.

Bart behoort tot de 26 Belgische experten op vlak van Labour, Employment & Benefits Law die opgelijst zijn in Who’s Who Legal: Labour & Employment 2017.

In de 2017 editie van Chambers and Partners wordt Bart als volgt vermeld: "Kortrijk-based partner Bart Adriaens focuses on social security law, with additional expertise in counselling clients subject to audits by the relevant authorities. With over 20 years of experience, he is also noted for his numerous publications and presentations at seminars on labour topics."

Bart startte zijn carrière aan de Brusselse Balie, en plaatste zich in 1995 over naar de Kortrijkse Balie, waar hij de eer had om in 1996 de plechtige openingsrede voor de Balie te mogen houden.

Hij behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de universiteit van Gent (UGent) en is tevens licentiaat in het sociaal recht, een diploma dat hij behaalde aan de universiteit van Brussel (ULB).

Lees meer
veerle-van-keirsbilck
Meester Veerle Van Keirsbilck
Senior-associate, Claeys & Engels

Veerle spitst zich toe op verschillende domeinen van het sociaal recht. Zo geeft zij advies inzake individueel arbeidsrecht en voert zij in deze materies procedures voor de arbeidsrechtbank. Bovendien is zij gespecialiseerd in sociaal strafrecht. Zij staat dan ook frequent cliënteel bij bij sociale inspecties en pleit geregeld voor de correctionele rechtbank.

Zij studeerde in 2009 af als Master in de rechten aan de universiteit van Gent. Na haar studies heeft zij het kantoor vervoegd en is zij aangesloten bij de balie van Kortrijk.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

5 juni 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Gerelateerde boeken

sociaal-zakboekje-2018-2
Sociaal zakboekje 2018/2
Wolters Kluwer

Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.

Essentiële informatie, in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid werden de referenties naar de wetgeving mee opgenomen. Op die manier kunt u er zelf makkelijk de letter van de wet op nalezen.

Wat mag u verwachten ?

 • een kwaliteitsvolle verheldering van de volledige sociale wetgeving (arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht voor loontrekkers en zelfstandigen, zorgverzekering, sociale bijstand, sociaal strafrecht, handhavingsrecht, inschakeling en detachering van buitenlandse werknemers …)
 • betrouwbare informatie dankzij Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie
 • directe en doorzichtige verklaring van het recht, verrijkt met verwijzingen naar de wetteksten

De inhoud van deze pocket wordt 2 keer per jaar geactualiseerd. Recente bedragen en nieuwe reglementeringen met de gevolgen voor uw praktijk worden daardoor snel opgenomen. Deze nieuwe editie van het Sociaal Zakboekje bevat het meest recente cijfermateriaal, alsook de aanpassingen rond "Beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor SWT-begunstigden".

Lees meer
sociaal-procesrecht-2018
Sociaal procesrecht 2018
Intersentia

Het sociaal procesrecht heeft reeds in het verleden het voorwerp uitgemaakt van een aantal overzichtswerken. Dit boek biedt echter een diepgaande analyse van een aantal recente ontwikkelingen in de materie.

Zo wordt aandacht besteed aan vier grote thema’s: de organisatie en de samenstelling van de arbeidsgerechten met focus op het arbeidsauditoraat in burgerlijke zaken, de materiële bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake arbeidsgeschillen, de financiële drempels bij de toegang tot de arbeidsgerechten en het bewijs in sociale zaken. Een slotrede met een pleidooi voor het behoud van autonome arbeidsgerechten sluit het boek af. 

Dit boek is een initiatief van de Onderzoeksgroep Rechtshandhaving van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. De verschillende onderwerpen worden op een wetenschappelijk onderbouwde wijze en met het oog op de praktijk belicht. Deze uitgave is daarmee een waardevol naslagwerk voor advocaten, magistraten en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Lees meer
sociale-controle-2017
Sociale controle 2017
Wolters Kluwer

Dit werk heeft als bedoeling antwoorden te verschaffen op de vele vragen die de “sociale actoren” (werkgevers, sociale mandatarissen, personeelsdirecteurs, bedrijfsjuristen, …) kunnen hebben in de aanloop naar een sociale controle, of voor zij die gewoon op de hoogte willen zijn van de belangrijkste wettelijke bepalingen binnen deze materie.

De volgende vragen worden behandeld:

 • Wat zijn de oorzaken van de sociale controle?
 • Hoe kan een werkgever zich voorbereiden op een aangekondigde sociale controle? Heeft hij het recht zich hiertegen te verzetten?
 • Wat zijn de belangrijkste verplichtingen van de sociaal inspecteurs in het kader van een sociale controle (beginselen van de finaliteit en proportionaliteit, vertrouwelijkheid van gegevens, deontologische regels, verbod tot bekendmaking van de identiteit van de klager, …)?
 • Wat zijn de belangrijkste bevoegdheden van de sociale inspecteurs (appreciatie, identificatie van personen, vrije toegang tot arbeidsplaatsen, verhoor van personen, …)? In welke omstandigheden mogen ze de woning betreden? Welke documenten mogen ze in beslag nemen?
 • Over welke rechtsmiddelen beschikt de gecontroleerde?

Verder worden in dit werk de belangrijkste bepalingen besproken omtrent de opsporing en vervolging van sociaalrechtelijke inbreuken. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het gamma van sancties voorzien in het Sociaal Strafwetboek, alsook aan de verhaalsmogelijkheden van de werkgevers die een sociale controle hebben ondergaan.

Bepaalde andere problematieken die gevolgen kunnen hebben voor de materie, worden eveneens geanalyseerd. Zoals bijvoorbeeld het recht van de werkgever om zichzelf niet te beschuldigen, het non bis in idem beginsel, …

Lees meer
actuele-problemen-van-het-socialezekerheidsrecht-2016
Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht 2016
Die Keure

Met genoegen biedt de Onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht u het verslagboek aan van de zesde reeks studienamiddagen “Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht”. Hierin werden de referaten gebundeld die de auteurs hebben gehouden op 9 oktober, 23 oktober, 6 november en 20 november 2015.

De selectie van de thema's biedt een mooi evenwicht  tussen bijdragen uit de academische wereld enerzijds, en teksten van rechtspractici anderzijds:

 • “Sociaal statuut van vennootschapsmandatarissen” (Luc Eliaerts en Line
  Hellemans)
 • “Wat voor een relatie? Ah een arbeidsrelatie!” (Lieven Lenaerts)
 • “Analyse van de beslissingen van de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie” (Kim Van den langenbergh en Anne Van Regenmortel)
 • “Bring Your Own Device – een andere manier van werken. De sociaalrechtelijke gevolgen” (Veerle Michiels)
 • “Twintig jaar Handvest van de sociaal verzekerde:een verjaardag
  die gevierd mag worden” (Enrico De Simone)
 • “Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid: mogelijkheden tot re-integratie in de uitkeringsverzekering voor werknemers en de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen” (Sofie Claeskens en Wouter Van Damme)
 • “Uitwisseling van medische gegevens tussen artsen betrokken bij de sociale zekerheid” (Michiel Callens en Michèle Morel)
 • “Recente pensioenhervormingen voor werknemers en zelfstandigen: meer of minder verantwoordelijkheid voor de eigen pensioenopbouw?” (Yves Stevens)
 • “(R)evolutie in de ambtenarenpensioenen: meer of minder gelijk voor welke wet?” (Ria Janvier)
 • “De werkbereidheidsvereiste in de werkloosheidsreglementering,
  de RMI-Wet en de OCMW-Wet” (Daniel Cuypers en
  Dirk Torfs)
Lees meer
de-aanpak-van-sociale-fraude-arbeidsuitbuiting-en-mensenhandel-2014
De aanpak van sociale fraude, arbeidsuitbuiting en mensenhandel 2014
Die Keure

Dit tweetalig verslagboek gaat onder meer in op:

 • De rechtspersoon als dader in het sociaal strafrecht
 • De strijd tegen sociale fraude: balanceren op een slappe Europese koord
 • Zorgvuldigheid als kern van een EU-beleid ter voorkoming en bestrijding van arbeidsuitbuiting en mensenhandel in de bedrijfsketen?
Lees meer

Inschrijven | De sociale inspectie in het kader van sociale dumping - 05/06/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer