Tijdens deze studienamiddag wordt een analyse gegeven van de laatste rechtspraak inzake een conventionele overdracht van onderneming. Niet alleen wordt een analyse gegeven van wanneer er sprake is van een overgang van onderneming of van een bedrijfsgedeelte, maar ook de concrete gevolgen van een overgang van onderneming op de relatie tussen werkgever en werknemer komen aan bod. Deelnemers aan de studienamiddag kunnen het boek ‘Conventionele overgang van ondernemingen’ van meester Nicholas Thoelen aan gunsttarief kopen. 

Sprekers

nicholas-thoelen
Meester Nicholas Thoelen
Advocaat, Claeys & Engels

Nicholas geeft cliënten dagelijks advies met betrekking tot uiteenlopende aspecten van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Hij begeleidt cliënten bij bedrijfsoverdrachten, organisatie van de arbeidsduur, ontslag, controles door de sociale inspectie, ...

In het bijzonder heeft Nicholas zich gespecialiseerd in overgang van onderneming, herstructureringen (collectief ontslag en sluiting van onderneming), collectief overleg met vakbonden, arbeidsduurreglementering en het recht op privacy in de onderneming (verwerking van persoonsgegevens). Hij is lid van de "International Practice Group Privacy" binnen Ius Laboris.

Nicholas spreekt regelmatig op interne en externe seminaries en werkte mee aan verschillende juridische publicaties. Hij is onder meer de auteur van het handboek "Conventionele overgang van ondernemingen" (2015).

Nicholas behaalde in 1997 het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen en in 1998 eveneens een speciale licentie in het sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles. Hij startte als advocaat aan de balie te Antwerpen in 1998 en is lid van de balie van Hasselt sinds 2007.

Lees meer
martijn-baert
Meester Martijn Baert
Advocaat, Claeys & Engels

Martijn adviseert op dagelijkse basis Belgische en buitenlandse werkgevers over alle aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht. Hij focust zich daarbij in het bijzonder op vragen die verband houden met internationale tewerkstelling. Martijn pleit eveneens geregeld voor de arbeidsrechtbanken en staat werkgevers bij die geconfronteerd worden met een sociale inspectie.

Hij is co-auteur van de jaarlijkse publicatie "Praktijkboek Ontslag" en het boek "Tewerkstelling Buitenlandse Werknemers", en publiceerde verschillende juridische artikels, met name over internationale tewerkstelling.

Martijn behaalde zijn diploma van Master in Rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 2010 en startte datzelfde jaar zijn carrière als advocaat aan de balie te Brussel.

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Conventionele overdracht van onderneming en de arbeidsrechtelijke aspecten

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

praktijkboek-ontslag-2017
Praktijkboek ontslag 2017
Wolters Kluwer

Met dit Praktijkboek beantwoorden de auteurs van het advocatenkantoor Claeys & Engels op een praktische wijze allerlei vragen en problemen die opduiken bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van of door een werknemer.

De opzet van het boek is een werkgever, evenals een werknemer, die geconfronteerd wordt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, concrete oplossingen te geven zonder te vervallen in juridisme. Waar nodig worden de wettelijke bepalingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten aangehaald. Alleen de richtinggevende rechtspraak of de rechtspraak die voorbeelden illustreert, wordt vermeld. Dankzij praktische schema’s en een handig trefwoordenregister vindt de lezer gemakkelijk zijn weg naar het antwoord.

Het boek bevat alle regels over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslagbeschermingen, speciale regels over ontslagdrempels, dringende reden, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, outplacement, werkloosheid met bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’), overdracht van onderneming, sociale documenten, enz.

Het boek wordt jaarlijks geüpdatet.

Lees meer
conventionele-overgang-van-ondernemingen
Conventionele overgang van ondernemingen 2015
Larcier

Deze tweede volledig herziene uitgave behandelt de arbeidsrechtelijke aspecten van de conventionele overgang van onderneming in de zin van de CAO nr. 32bis en de Europese richtlijnen.

In een eerste fase wordt onderzocht wat precies verstaan moet worden onder een overgang van onderneming. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de evolutie en de invloed van het Europees Hof van Justitie en de wijze waarop deze rechtspraak vertaald wordt door de Belgische rechtbanken.

Vervolgens worden de eigenlijke gevolgen van een overdracht van onderneming geanalyseerd. Niet alleen de invloed van de CAO nr. 32bis en de Europese richtlijnen op de individuele relatie tussen werkgever en werknemer wordt onderzocht; ook de gevolgen voor de overlegorganen (ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk, vakbondsafvaardiging en Europese onderneming) en de interne dienst voor preventie en bescherming komen aan bod.

Ook wordt nagegaan welke verplichtingen de overdrager en overnemer naar aanleiding van een overgang van onderneming moeten naleven op het vlak van de informatie en raadpleging van het personeel.

Deze grondig herziene editie schenkt bijkomend aandacht aan de nieuwe rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en biedt een aanvullend overzicht van de rechtspraak van de Belgische rechtbanken. Tot slot wordt er tevens dieper ingegaan op de wisselwerking tussen vennootschapsrecht en CAO nr. 32bis en op de grensoverschrijdende bedrijfsovergangen.

Lees meer
sociaal-wetboekje-arbeidsrecht-2018
Sociaal wetboekje - Arbeidsrecht 2018
Wolters Kluwer

Checkt u graag even snel de letter van de wet? Of wilt u controleren of u bij een belangrijke beslissing geen enkel detail over het hoofd hebt gezien? Dan biedt dit wetboekje u een ideale oplossing. Het bundelt de belangrijkste wetten, besluiten en nationale CAO’s uit het arbeidsrecht.

Lees meer
sociaal-zakboekje-2017-2
Sociaal zakboekje 2018/1
Wolters Kluwer

Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.

Essentiële informatie, in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid werden de referenties naar de wetgeving mee opgenomen. Op die manier kunt u er zelf makkelijk de letter van de wet op nalezen.

Wat mag u verwachten ?

  • een kwaliteitsvolle verheldering van de volledige sociale wetgeving (arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht voor loontrekkers en zelfstandigen, zorgverzekering, sociale bijstand, sociaal strafrecht, handhavingsrecht, inschakeling en detachering van buitenlandse werknemers …)
  • betrouwbare informatie dankzij Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie
  • directe en doorzichtige verklaring van het recht, verrijkt met verwijzingen naar de wetteksten

De inhoud van deze pocket wordt 2 keer per jaar geactualiseerd. Recente bedragen en nieuwe reglementeringen met de gevolgen voor uw praktijk worden daardoor snel opgenomen. Deze nieuwe editie van het Sociaal Zakboekje bevat het meest recente cijfermateriaal, alsook de aanpassingen rond "Beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor SWT-begunstigden".

Lees meer
arbeidsrecht-geannoteerd-2017
Arbeidsrecht geannoteerd 2017
Die Keure

Het geannoteerd wetboek Arbeidsrecht geeft u een overzicht van de geactualiseerde tekst van de diverse wetteksten en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht.

De wetgeving bevat de wijzigingen die tot en met 30 juni 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden.

Lees meer
overgang-van-onderneming-in-het-kader-van-cao-32bis
Overgang van onderneming in het kader van de CAO nr. 32bis - 2017
Die Keure

De problematiek rond de overgang van onderneming en de sociaalrechtelijke gevolgen ervan is er een waar de invloed van het Europese op het nationale recht zich zeer sterk laat voelen. Het Hof van Justitie heeft zich reeds vele malen moeten uitspreken zowel over het toepassingsgebied van de richtlijn Overgang van Onderneming als over de gevolgen van de toepasselijkheid van de Richtlijn voor de betrokken werknemers en hun arbeidsvoorwaarden.

Dit boek behandelt de problematiek van de conventionele overgang van onderneming in zijn integraliteit. Hierbij wordt enerzijds gebruikgemaakt van alle gepubliceerde Europese rechtspraak van het Hof van Justitie en van de Belgische hoven en rechtbanken, en anderzijds van een massa aan ongepubliceerde Belgische rechtspraak.

Deze onderwerpen komen in het boek aan bod:

  • Een uiterst grondige analyse van het toepassingsgebied van de CAO nr. 32bis
  • De gevolgen van de overgang op de individuele arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van de werknemers: Gaat de arbeidsovereenkomst automatisch mee over? Kan een overgang in kortgeding worden afgedwongen?
  • De moeilijke problematiek van de CAO's in het kader van een overgang van onderneming die gepaard gaat met een verandering van paritair comité
  • Het lot van de overlegorganen: de nationale organen (OR, CPBW, VA) en de Europese ondernemingsraad.
  • Een analyse van informatie- en consultatieverplichtingen op nationaal en transnationaal vlak
  • De mogelijke informatiestroom tussen overlater en overnemer: Wat laat de data privacy wetgeving in deze context toe? Welke gegevens kunnen meegedeeld en wanneer? En welke taalregeling is van toepassing?


Dit boek werd bijgewerkt tot 28 februari 2017.

Lees meer
de-inning-en-invordering-van-sociale-zekerheidsbijdragen
De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ 2017
Larcier

Eerste complete naslagwerk over de invordering van RSZ-bijdragen: rechten en plichten van de RSZ, werkgever, werknemer en derden

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft als wettelijke opdracht tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen over te gaan. De correcte inning belangt niet enkel de RSZ aan maar ook de werkgever, de werknemer en zelfs derden. Het boek behandelt de inning vanuit deze verschillende invalshoeken doch niet zonder de onderlinge samenhang uit het oog te verliezen.

De rode draad in het boek is het gelijknamige hoofdstuk IV van de RSZ-Wet. 

De verschillende aspecten die met de inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen gepaard gaan, krijgen met dit werk de aandacht die het verdient.  Voor het eerst wordt de belangrijkste rechtsleer en rechtspraak in verband met dit onderwerp gesynthetiseerd en in een afzonderlijke bijdrage gebundeld. 

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

28 september 2018

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

210 EUR (excl btw)

290 EUR (excl btw)


30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Conventionele overgang van ondernemingen 2015', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

 

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Conventionele overdracht van onderneming en de arbeidsrechtelijke aspecten - 28/09/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer