De Wet Renault omtrent collectief ontslag is reeds meer dan 20 oud. De wet was een direct gevolg van de onverwachte en drastische sluiting van Renault Vilvoorde in 1997 en verduidelijkte de regelgeving inzake collectief ontslag.

De reglementering inzake collectief ontslag voorziet in een voorafgaande inlichting en raadpleging van de betrokken werknemers.

De wet Renault – eigenlijk een onderdeel van de ruimere Wet van 13 februari 1998 – beschrijft de procedure die daarbij gevolgd moet worden meer inhoudelijk en voorziet in draconische sancties bij miskenning ervan.

De ganse reglementering collectief ontslag heeft sinds haar inwerkingtreding al een hele evolutie doorgemaakt. Tal van vonnissen en arresten dienden cruciale vragen te beantwoorden.

Tijdens deze studienamiddag zetten meester Hanne Cattoir en meester Bart Vanschoebeke de voornaamste ontwikkelingen van deze regelgeving op een rijtje en geven zij op basis van hun jarenlange ervaring een praktijkgericht overzicht m.b.t. de huidige verplichtingen die de onderneming heeft wanneer zij haar voornemen om tot collectief ontslag over te gaan, wil kenbaar maken en wil implementeren. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan de inhoud van sociale plannen, waarbij wordt stilgestaan bij een aantal evoluties sinds de Eenheidswet.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Collectief ontslag

  • over "meervoudig ontslag" naar "collectief ontslag";
  • informatie en consultatie voorafgaand aan de beslissing of
    voorafgaandelijk aan de implementatie van de beslissing: de impact van de Wet - Renault?
  • concreet verloop van het proces en concrete aandachtspunten;
  • betwisting van de informatie- en consultatieprocedure;
  • activerend beleid en sociale plannen - actuele topics en concrete voorbeelden.

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

bart-vanschoebeke
Meester Bart Vanschoebeke
Advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Bart is actief inzake sociaal recht, met de klemtoon op verschillende aspecten van arbeidsrecht en sociale zekerheid, met inbegrip van arbeidscontractenrecht, ontslagen, herstructureringen, Europese ondernemingsraden en Europese sociale zekerheid.

Hij geeft veelvuldig lezingen over deze onderwerpen en heeft verschillende publicaties inzake arbeidsrecht op zijn naam. Bart is lid van het wetenschappelijk comité  van het Journal du Tribunal de Travail en wordt als expert vermeld in de 2018 editie van Chambers and Partners Europe

Bart behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de universiteit van Leuven (K.U.Leuven; 1992) en een speciale licentie sociaal recht aan de universiteit van Brussel (ULB; 1993).

Lees meer
hanne-cattoir
Meester Hanne Cattoir
Advocaat, Claeys & Engels

Hanne verleent dagelijks advies aan cliënten met betrekking tot de verschillende aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht, zoals onder andere inzake ontslagrecht, arbeidsovereenkomstenrecht, aanwervingen, beschermde werknemers, sociale verkiezingen, SWT en outplacement. Daarnaast legt Hanne zich ook toe op gerechtelijke procedures en pleit zij dan ook regelmatig voor de arbeidsrechthoven en -rechtbanken.

In juni 2013 behaalde Hanne haar diploma aan de Universiteit van Gent met grote onderscheiding. Tijdens haar eerste masterjaar studeerde zij een semester aan de University of Santa Clara Law School (California, USA).

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

28 februari 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

praktijkboek-ontslag-2017
Praktijkboek ontslag 2018
Wolters Kluwer

Met dit Praktijkboek beantwoorden de auteurs van het advocatenkantoor Claeys & Engels op een praktische wijze allerlei vragen en problemen die opduiken bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van of door een werknemer.

De opzet van het boek is een werkgever, evenals een werknemer, die geconfronteerd wordt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, concrete oplossingen te geven zonder te vervallen in juridisme. Waar nodig worden de wettelijke bepalingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten aangehaald. Alleen de richtinggevende rechtspraak of de rechtspraak die voorbeelden illustreert, wordt vermeld. Dankzij praktische schema’s en een handig trefwoordenregister vindt de lezer gemakkelijk zijn weg naar het antwoord.

Het boek bevat alle regels over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslagbeschermingen, speciale regels over ontslagdrempels, dringende reden, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, outplacement, werkloosheid met bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’), overdracht van onderneming, sociale documenten, enz.

Het boek wordt jaarlijks geüpdatet.

Lees meer
ontslag-wegens-dringende-reden-2016
Ontslag wegens dringende reden 2016
Wolters Kluwer

Het ontslag om dringende reden is een veel gebruikte manier om aan arbeidsovereenkomsten een einde te maken. Bovendien zijn er ook bijzonder veel rechterlijke uitspraken dienaangaande.

Het boek geeft een volledige analyse van het concept van de dringende reden en de strikte vormvereisten die daarbij moeten worden nageleefd. Vanzelfsprekend komt ook de bewijsproblematiek van de feiten die het ontslag om dringende reden moeten rechtvaardigen uitgebreid aan bod, met de nodige aandacht voor fouten begaan via sociale media, internet en e-mail. Een overzicht van de verschillende gevallen die tot ontslag om dringende reden hebben geleid wordt eveneens gegeven.

Het boek is naast de grondige juridisch technische analyse van het begrip dringende reden ook een zeer omvangrijk overzicht van de rechtspraak. Ten slotte wordt er diepgaand ingegaan op de bewijsproblematiek die speelt in het kader van ontslag om dringende reden, inclusief de Antigoon rechtspraak.

Lees meer
herstructureren-in-tijden-van-crisis
Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu?
Wolters Kluwer

De doelstelling van dit boekje is een eerste toelichting te bieden bij de diverse aspecten die aan bod komen bij een herstructurering. De klemtoon hierbij ligt op de sociaal juridische invalshoek en de rol van de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging in de verschillende processen.

De materie is bovendien bijzonder delicaat en dit op alle betrokken vlakken (economisch, financieel, commercieel, en vanzelfsprekend op het menselijke vlak): de relaties in de onderneming, de toekomstverwachtingen van de werknemers die kunnen blijven tegenover degenen waarvoor dit niet mogelijk is, de communicatie met werknemers en hun vertegenwoordigers.

Deze toelichting wilt u een eerste richting duiden op deze moeilijke weg.

Lees meer
kroniek-ontslagrecht-overzicht-van-rechtspraak-2011-2015
Kroniek ontslagrecht. Overzicht van rechtspraak 2011-2015
Larcier

Een ontslag geeft vaak aanleiding tot juridische discussies. De oplossing staat niet altijd in de wet. Daarom is een goede kennis van de rechtspraak, met alle mogelijke nuances en klemtonen, van groot belang voor iedereen die zich met sociaal recht bezighoudt. Dit boek geeft een overzicht van die rechtspraak in de periode 2011-2015.

In 18 hoofdstukken komen alle thema’s aan bod die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met ontslag. Niet alleen evidente materies als opzeggingsvergoedingen, opzeggingstermijnen, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en ontslag om dringende reden worden behandeld, maar ook markante uitspraken inzake taalwetgeving, (individuele en sectorale) werkzekerheidsbedingen, beschermde werknemers, concurrentiebedingen, verjaring en nog veel meer.

Zoals de titel aangeeft, staat de rechtspraak en haar vernieuwende of nuancerende rol centraal in dit boek. De lezer zal merken dat in de onderzochte periode opvallend veel belangrijke arresten van het Hof van Cassatie werden geveld. Deze komen uiteraard uitgebreid aan bod en worden aangevuld met gepubliceerde en vooral ook veel niet gepubliceerde rechtspraak van de feitenrechters. Op die manier slagen de auteurs erin de vaak abstracte materie tot leven te brengen. Zo wordt een uitgebreid overzicht gegeven van concrete gevallen en cases inzake ontslag om dringende reden, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en misbruik van ontslagrecht.

De nodige aandacht werd vanzelfsprekend besteed aan de relevante wetgevende wijzigingen die in de onderzochte periode zijn tot stand gekomen .Het ontslagrecht is  grondig gewijzigd met de wet op het eenheidsstatuut (in werking getreden op 1 januari 2014)
alsmede met de algemene motiveringsplicht (in werking getreden op 1 april 2014).

De auteurs schetsen echter ook het breder kader. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een afdeling waarin de belangrijkste rechtsleer uit de onderzochte periode wordt aangehaald. Dit laat de lezer toe een welbepaald thema verder uit te diepen.

Dit boek is niet alleen van het grootste belang voor de arbeidsrechterlijke jurist en advocaat, maar veel meer nog voor elke bedrijfsleider, bedrijfsjurist en HR-verantwoordelijke die rechtstreeks of onrechtstreeks met het fenomeen ontslag te maken krijgen.
De auteurs zijn allen actief binnen het advocatenkantoor Claeys & Engels, dat een vooraanstaande rol speelt in het behandelen aan human ressources gerelateerde materies.

Lees meer

Inschrijven | Collectief ontslag - 28/02/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer