Het is geen geheim dat de (para)fiscale druk op onze lonen erg hoog is. Vandaar dat bedrijven op zoek gaan naar alternatieve loonvormen. Met deze extralegale voordelen wordt het basisloon van de werknemer uitgebreid.

Een adequaat loonbeleid uitstippelen is zoeken naar een evenwicht tussen verschillende - en soms tegenstrijdige - belangen: een optimaal verloningspakket verzoent dan ook enerzijds de mogelijkheden en behoeften van de werkgever met anderzijds de noden en verwachtingen van de werknemer. Bovendien beslaat het een divers juridisch kader met aspecten uit zowel het fiscaal; contractueel, arbeids- als socialezekerheidsrecht.

In de praktijk blijkt bovendien al snel dat uniformiteit niet meer werkt. Werknemers eisen inderdaad hoe langer hoe meer inspraak in de samenstelling van hun verloning: keuzevrijheid en flexibiliteit zijn essentieel geworden om goede werknemer aan te trekken en te houden. Een nieuwe generatie cafetariaplannen biedt de oplossing.

Tijdens deze studienamiddag worden de verschillende bezoldigingstechnieken onder de loep genomen en wordt er gekeken naar de consequenties op het vlak van de sociale bijdragen en wordt er stilgestaan bij de fiscale gevolgen voor de werkgever en de werknemer. Elke deelnemer aan deze studienamiddag krijgt als documentatie het praktijkgerichte boek ‘Alternatieve verloning’.

Uiteraard worden ook juridische aspecten toegelicht: welke voorwaarden gelden er, en welke formaliteiten moeten nageleefd worden bij de invoering van een bezoldigingstechniek? Wat gebeurt er bij ontslag? In welke mate hebben alternatieve loonvormen een impact op de berekening van de opzeggingsvergoeding?

Sprekers

kris_deschutter

meester Kris De Schutter

advocaat, Loyens & Loeff

Kris heeft uitgebreide kennis van individueel en collectief arbeidsrecht, vooral in verband met beloningsregelingen: Hij adviseert cliënten op dagelijkse basis om door het implementeren van alternatieve beloningsregelingen kosten te beperken, en dit in alle sectoren en de financiële- en verzekeringssector in het bijzonder.
Hij heeft ruime ervaring in het bijstaan en het vertegenwoordigen van grote multinationale ondernemingen bij herstructureringen.
Bij het vertegenwoordigen van Belgische bedrijven bijvoorbeeld, heeft hij intensief onderhandeld met de vakbonden over een sociaal plan voor honderden medewerkers. 

margo_caproni

meester Marga Caproni

advocaat, Loyens & Loeff

Marga heeft ruime ervaring verworven binnen het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht en pensioengerelateerde kwesties. Marga is actief betrokken geweest bij een aantal nationale en internationale herstructureringen, alsmede bij individuele ontslagprocedures voor beide partijen.

Marga staat daarnaast regelmatig cliënten bij die actief zijn in het welzijns- en vrijwilligerswerk, waardoor ze zeer vertrouwd is met de bijzondere juridische problemen in deze sector.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Bezoldigingstechnieken anno 2018

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

gids_loonfiscaliteit_ondernemingen_2017

Gids Loonfiscaliteit in ondernemingen 2017

Wolters Kluwer

De Gids voor loonfiscaliteit in ondernemingen biedt u een glasheldere en coherente synthese van de belangrijkste fiscale wetgeving met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing, de aanwervingsmaatregelen en situaties inzake vreemdelingschap (bv: de tewerkstelling van een buitenlands kaderlid). 

Onder andere volgende nieuwigheden werden mee opgenomen in deze 2017 editie:

  • de nieuwe regels met betrekking tot de aftrekbaarheid van de tankkaart
  • de regels rond de extra netto uren in de horeca
  • de nieuwe regeling met betrekking tot de belastingheffing voor bepaalde inkomens
  • de maatregelen op vlak van bedrijfsvoorheffing als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016
  • de veralgemening van de invoering van de elektronische fiscale administratie
  • de verduidelijking van de regels met betrekking tot de belastingvrijstelling toegestaan voor het flexiloon en het flexivakantiegeld
  • alle bedragen zijn aangepast aan de nieuwigheden en indexaties die van toepassing zijn op de inkomsten in 2017. De informatie met betrekking tot de fiscale administratie is van toepassing op de inkomsten uit 2016 en zijn in overeenkomst met de laatste administratieve instructies van de FOD Financiën. 

De Gids voor loonfiscaliteit in ondernemingen informeert u over de fiscale bijzonderheden die verbonden zijn aan de uitbetaling van een bezoldiging. Dit werkinstrument is in de eerste plaats gericht op de praktijk en bevat talrijke tabellen, schema’s en voorbeelden.

de_bonussen

De bonussen

Wolters Kluwer

Wat betekent de term bonus? Wat houdt dit begrip in? In het Belgisch recht bestaat er geen wettelijke definitie van de term 'bonus'. Het gaat veeleer om een gangbaar begrip waarmee een financiële stimulus wordt bedoeld.

Het woord 'bonus' doet denken aan een geldbedrag dat een werknemer ontvangt om hem te belonen voor zijn werk en voor de goede resultaten van de onderneming. Zo wordt algemeen aangenomen dat een bonus elke vorm van loon betekent die bovenop het contractueel vastgestelde loon komt en die variabel kan zijn. Echter de term 'bonus' kan ook in een andere context gebruikt worden, namelijk als een financiële stimulus, niet voor de werknemer, maar voor de werkgever. De bedoeling van deze techniek is de werkgevers aan te moedigen om bepaalde categorieën werknemers aan te werven, door aan de werkgever een voordeel in geld aan te bieden.

Dit werk wilt een overzicht geven van de mogelijkheden die de Belgische wetgeving inzake bonussen biedt en van de voordelen die daaruit kunnen voortvloeien.

kosten_eigen_aan_werkgever

Kosten eigen aan de werkgever

Wolters Kluwer

Door de hoge fiscale en sociale druk in België, vormen kosten eigen aan de werkgever een belangrijk instrument om werknemers en bedrijfsleiders te vergoeden.De algemene regel stelt dat vergoedingen in het kader van kosten eigen aan de werkgever wanneer ze werkelijk dergelijke uitgaven dekken zowel vrij zijn van socialezekerheidsbijdragen als van enige vorm van belasting.

Het wordt wat moeilijker wanneer forfaitaire vergoedingen worden uitbetaald. Maar hoe hoog mag de forfaitaire vergoeding zijn? En, wat als er betwisting rijst over de realiteit van de kostenvergoedingen? M.a.w. wat kan nog onder Di Rupo en wat niet? De werkgever heeft ook een zwaardere bewijslast en de sanctie is niet min: bij gebrek aan afdoend bewijs door de werkgever, wordt de kostenvergoeding als loon behandeld.

De auteur bespreekt in dit boek vanuit de praktijk de toepassing van deze kostenvergoedingen. Hij gaat daarbij ook dieper in op recente rechtspraak en rulings, waarbij ook diverse cijfergegevens worden meegegeven. Ook het verband tussen de fiscale en sociaalrechtelijke behandeling komt uitgebreid aan bod.

codex_aanvullende_sociale_verzekeringen_2015_2016

Codex Aanvullende Sociale Verzekeringen 2015-2016

Die Keure

Aanvullende pensioenen en hospitalisatieverzekeringen zijn veruit de bekendste vormen van aanvullende sociale verzekeringen (afgekort als ASV). Deze vormen van sociale bescherming kennen reeds enige jaren een enorme groei. Het maatschappelijk belang van aanvullende sociale verzekeringen neemt dan ook toe. Dit manifesteert zich op verscheidene vlakken. Zo vormen ASV voor vele werknemers een extra sociale bescherming, terwijl werkgevers het kaderen in een modern beloningsbeleid dat fiscale optimalisatie toelaat. Met de invoering van sectorpensioenen is er ook een democratiseringsgolf ingezet waarbij niet zozeer het loonelement als wel de sociale bescherming voorop staat.

ASV zitten (nog) niet in een duidelijk vast omlijnd juridisch kader maar bevinden zich op een juridisch kruispunt. Dit komt door de veelzijdigheid van de materie. De materie wordt beheerst door regels van verzekerings-, sociaal, fiscaal, gerechtelijk en financieel recht. Het is deze veelzijdigheid die aan de grondslag van de codex ligt.

Tijdens diverse colleges en seminaries aan het Instituut voor Sociaal Recht aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven bleek dat de studenten jaarlijks geconfronteerd werden met een zoektocht naar het allegaartje van relevante wetteksten. De vraag naar een geüniformeerd corpus van wetteksten is dan ook gegroeid vanuit de vraag van de studenten. Deze vraag was echter niet alleenstaand. Ook heel wat praktijkjuristen in de advocatuur, op personeelsdiensten, bij verzekeraars of pensioenfondsen (Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen of IBP’s), in sociale secretariaten of bij vakverenigingen ervoeren de problematiek. Vandaar dat de codex aanvullende sociale verzekeringen er niet alleen voor studenten is. De codex is een handig en volledig werkinstrument voor de praktijkjuristen die in contact komen met de vele facetten van aanvullende sociale verzekeringen. De codex verzamelt alle relevante wetteksten van de materie over de specifieke rechtsgrenzen heen.

alternatieve_verloning_2017

Alternatieve verloning 2017

Intersentia

Het basisloon van werknemers wordt steeds vaker aangevuld met allerhande extralegale voordelen. Deze vormen van alternatieve verloning zijn bijzonder aantrekkelijk voor de werkgever. Ze bieden hem de mogelijkheid om te ontsnappen aan de hoge fiscale en parafiscale druk. Werkgevers zijn dan ook enorm bedreven in het gebruiken en bedenken van alternatieve loonvormen: bedrijfswagens, bonussen ... Deze wijze van verloning is bovendien een handige manier om de werknemer aan het bedrijf te binden en speelt bijgevolg een cruciale rol in de verhouding werkgever-werknemer. De vraag rijst wat alternatieve verloning precies inhoudt. De afbakening van het begrip heeft immers verregaande implicaties op het vlak van de belastingen en de sociale bijdragen.
Dit boek geeft een duidelijk overzicht van de meest voorkomende alternatieve loonvormen. Elke loonvorm wordt apart onder de loep genomen: Wat zijn de consequenties op het vlak van de sociale bijdragen? Wat zijn de fiscale gevolgen voor de werkgever en de werknemer? Indien nodig, worden ook juridische aspecten toegelicht.

Praktische informatie

Tijdstip 8 December 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Beveren Van Der Valk
Prijs

280 EUR (excl btw)

Incl. het boek ‘Alternatieve verloning - 2017’ (uitgave Intersentia ter waarde van € 87), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Bezoldigingstechnieken anno 2018 - 08/12/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37