Voor iedere arbeidsrechtpracticus is het nuttig een jaarlijkse update te krijgen van de recente ontwikkelingen rond ontslagrecht. Ook het afgelopen jaar werden tientallen belangrijke vonnissen en arresten geveld, die een nieuwe blik werpen op het ontslagrecht.

Deze studienamiddag behandelt de voornaamste ontwikkelingen in het ontslagrecht vanuit en voor de praktijk. De sprekers op dit seminarie hebben, naar jaarlijkse gewoonte, de wetgeving en de rechtspraak van het afgelopen jaar grondig bestudeerd en hieruit een aantal belangrijke topics geselecteerd.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Wordt behandeld:

 1. Horen en motiveren bij ontslag in publieke sector volgens het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en
  de feitenrechters;
 2. Inzetbaarheidsverhogende maatregelen: Quid?
 3. Ontslag preventieadviseurs : een aantal verduidelijkingen;
 4. Te korte opzeg: altijd recht op een aanvullende verbrekingsvergoeding?
 5. Opzegclausules en de Eenheidswet
 6. Enkele topics inzake ontslag beschermde werknemers
 7. Een aantal aspecten rond outplacement
 8. Ontslag en discriminatie op grond van huidige/toekomstige gezondheidstoestand
 9. Einde van de arbeidsovereenkomst door overmacht of het zich verwezenlijken van een ontbindend beding
 10. Ontslag om dringende reden: wat met bewijselementen die werden verkregen met miskenning van
  het recht op eerbiediging van het privéleven?

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

bart-vanschoebeke
Meester Bart Vanschoebeke
Advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Bart is actief inzake sociaal recht, met de klemtoon op verschillende aspecten van arbeidsrecht en sociale zekerheid, met inbegrip van arbeidscontractenrecht, ontslagen, herstructureringen, Europese ondernemingsraden en Europese sociale zekerheid.

Hij geeft veelvuldig lezingen over deze onderwerpen en heeft verschillende publicaties inzake arbeidsrecht op zijn naam. Bart is lid van het wetenschappelijk comité en wordt als expert vermeld in de 2018 editie van Chambers and Partners Europe: "Bart Vanschoebeke is a long-standing employment adviser, providing advice at the domestic and EU level. Vanschoebeke pays particular service to contracts, dismissals and restructuring."

Who’s Who Legal: Labour & Employment 2018 vermeldt Bart als volgt: "Bart Vanschoebeke’s expertise spans the gamut of employment matters including contracts, dismissals, social security and restructuring on a European level. He is widely known and well respected within the international market, receiving nominations from peers around the world.".

Bart  behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de universiteit van Leuven (K.U.Leuven; 1992) en een speciale licentie sociaal recht aan de universiteit van Brussel (ULB; 1993).

Lees meer
ann-witters
Meester Ann Witters
Advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Ann adviseert werkgevers in individueel en collectief arbeidsrecht en begeleidt cliënten bij dagdagelijkse vragen inzake aanwerving, tewerkstelling en ontslag.  Ze heeft zich onder meer gespecialiseerd in herstructureringen van ondernemingen met meervoudig ontslag, onderhandelingen met werknemersafgevaardigden, en de wetgeving inzake welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk.

Ann adviseert regelmatig over het recht op privacy en verwerking van persoonsgegevens in een nationale en internationale context.

Zij is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries en verzorgde talrijke juridische publicaties. Zij is mede-auteur van het jaarlijks boek "Actief Eindigen". Ann is lid van onder meer de "Personnel Managers Club" en van de "Internationale Practice Group Individual Employments Rights" in de schoot van  Ius Laboris.

Ann behaalde haar diploma van Licentiaat in Rechten aan de Universiteit van Gent in 1991. Aan diezelfde universiteit behaalde zij in 1992 de speciale Licentie "Sociaal en Economisch recht". Datzelfde jaar startte zij haar carrière als advocaat. Sedert 2000 is zij vennoot bij Claeys & Engels.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

9 mei 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

630 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het 'Praktijkboek Ontslag 2018' van Claeys & Engels, documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

sociaal-zakboekje-2018-2
Sociaal zakboekje 2018/2
Wolters Kluwer

Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.

Essentiële informatie, in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid werden de referenties naar de wetgeving mee opgenomen. Op die manier kunt u er zelf makkelijk de letter van de wet op nalezen.

Wat mag u verwachten ?

 • een kwaliteitsvolle verheldering van de volledige sociale wetgeving (arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht voor loontrekkers en zelfstandigen, zorgverzekering, sociale bijstand, sociaal strafrecht, handhavingsrecht, inschakeling en detachering van buitenlandse werknemers …)
 • betrouwbare informatie dankzij Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie
 • directe en doorzichtige verklaring van het recht, verrijkt met verwijzingen naar de wetteksten

De inhoud van deze pocket wordt 2 keer per jaar geactualiseerd. Recente bedragen en nieuwe reglementeringen met de gevolgen voor uw praktijk worden daardoor snel opgenomen. Deze nieuwe editie van het Sociaal Zakboekje bevat het meest recente cijfermateriaal, alsook de aanpassingen rond "Beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor SWT-begunstigden".

Lees meer
sociaal-wetboekje-arbeidsrecht-2018
Sociaal wetboekje - Arbeidsrecht 2019
Wolters Kluwer

Checkt u graag even snel de letter van de wet? Of wilt u controleren of u bij een belangrijke beslissing geen enkel detail over het hoofd hebt gezien? Dan biedt dit wetboekje u een ideale oplossing. Het bundelt de belangrijkste wetten, besluiten en nationale CAO’s uit het arbeidsrecht.

Lees meer
ontslag-wegens-dringende-reden-2016
Ontslag wegens dringende reden 2016
Wolters Kluwer

Het ontslag om dringende reden is een veel gebruikte manier om aan arbeidsovereenkomsten een einde te maken. Bovendien zijn er ook bijzonder veel rechterlijke uitspraken dienaangaande.

Het boek geeft een volledige analyse van het concept van de dringende reden en de strikte vormvereisten die daarbij moeten worden nageleefd. Vanzelfsprekend komt ook de bewijsproblematiek van de feiten die het ontslag om dringende reden moeten rechtvaardigen uitgebreid aan bod, met de nodige aandacht voor fouten begaan via sociale media, internet en e-mail. Een overzicht van de verschillende gevallen die tot ontslag om dringende reden hebben geleid wordt eveneens gegeven.

Het boek is naast de grondige juridisch technische analyse van het begrip dringende reden ook een zeer omvangrijk overzicht van de rechtspraak. Ten slotte wordt er diepgaand ingegaan op de bewijsproblematiek die speelt in het kader van ontslag om dringende reden, inclusief de Antigoon rechtspraak.

Lees meer
kroniek-ontslagrecht-overzicht-van-rechtspraak-2011-2015
Kroniek ontslagrecht. Overzicht van rechtspraak 2011-2015
Larcier

Een ontslag geeft vaak aanleiding tot juridische discussies. De oplossing staat niet altijd in de wet. Daarom is een goede kennis van de rechtspraak, met alle mogelijke nuances en klemtonen, van groot belang voor iedereen die zich met sociaal recht bezighoudt. Dit boek geeft een overzicht van die rechtspraak in de periode 2011-2015.

In 18 hoofdstukken komen alle thema’s aan bod die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met ontslag. Niet alleen evidente materies als opzeggingsvergoedingen, opzeggingstermijnen, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en ontslag om dringende reden worden behandeld, maar ook markante uitspraken inzake taalwetgeving, (individuele en sectorale) werkzekerheidsbedingen, beschermde werknemers, concurrentiebedingen, verjaring en nog veel meer.

Zoals de titel aangeeft, staat de rechtspraak en haar vernieuwende of nuancerende rol centraal in dit boek. De lezer zal merken dat in de onderzochte periode opvallend veel belangrijke arresten van het Hof van Cassatie werden geveld. Deze komen uiteraard uitgebreid aan bod en worden aangevuld met gepubliceerde en vooral ook veel niet gepubliceerde rechtspraak van de feitenrechters. Op die manier slagen de auteurs erin de vaak abstracte materie tot leven te brengen. Zo wordt een uitgebreid overzicht gegeven van concrete gevallen en cases inzake ontslag om dringende reden, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en misbruik van ontslagrecht.

De nodige aandacht werd vanzelfsprekend besteed aan de relevante wetgevende wijzigingen die in de onderzochte periode zijn tot stand gekomen .Het ontslagrecht is  grondig gewijzigd met de wet op het eenheidsstatuut (in werking getreden op 1 januari 2014)
alsmede met de algemene motiveringsplicht (in werking getreden op 1 april 2014).

De auteurs schetsen echter ook het breder kader. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een afdeling waarin de belangrijkste rechtsleer uit de onderzochte periode wordt aangehaald. Dit laat de lezer toe een welbepaald thema verder uit te diepen.

Dit boek is niet alleen van het grootste belang voor de arbeidsrechterlijke jurist en advocaat, maar veel meer nog voor elke bedrijfsleider, bedrijfsjurist en HR-verantwoordelijke die rechtstreeks of onrechtstreeks met het fenomeen ontslag te maken krijgen.
De auteurs zijn allen actief binnen het advocatenkantoor Claeys & Engels, dat een vooraanstaande rol speelt in het behandelen aan human ressources gerelateerde materies.

Lees meer

Inschrijven | Actualia ontslagrecht - 09/05/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer