Voor iedere arbeidsrechtpracticus is het nuttig een jaarlijkse update te krijgen van de recente ontwikkelingen rond ontslagrecht. Ook het afgelopen jaar werden tientallen belangrijke vonnissen en arresten geveld, die een nieuwe blik werpen op het ontslagrecht.

Deze studienamiddag behandelt de voornaamste ontwikkelingen in het ontslagrecht vanuit en voor de praktijk. De sprekers op dit seminarie hebben, naar jaarlijkse gewoonte, de wetgeving en de rechtspraak van het afgelopen jaar grondig bestudeerd en hieruit een aantal belangrijke topics geselecteerd.

Sprekers

bart-vanschoebeke

Meester Bart Vanschoebeke

Advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Bart Vanschoebeke focuses on various aspects of labour law and social security, including the law on employment contracts, dismissals, restructuring, European Works Councils and European social security.

He frequently lectures on these topics and has various labour law publications to his name. He is member of the editorial staff of the Journal du Tribunal de travail and he is referred to as an expert in Chambers Europe.

Bart graduated from the University of Leuven (K.U.Leuven; 1992) and has a special degree in labour law from the University of Brussels (ULB; 1993).

ann-witters

Meester Ann Witters

Advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Ann advises employers in individual and collective labour issues and assists clients on a daily basis with respect to hiring, employing and firing employees.  She has specialised in a number of sub-areas, including restructuring of companies with multiple redundancies, negotiations with the employee representatives, and the legislation regarding the wellbeing of workers.

Ann graduated from the University of Ghent (UGent) in 1991. She obtained a special degree in labour and economic law at the same university in 1992. The same year she started her career as a lawyer at the Brussels’ Bar. Since 2000 she has been a partner at Claeys & Engels.

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Actualia ontslagrecht

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

praktijkboek-ontslag-2017

Praktijkboek ontslag 2017

Wolters Kluwer

Met dit Praktijkboek beantwoorden de auteurs van het advocatenkantoor Claeys & Engels op een praktische wijze allerlei vragen en problemen die opduiken bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van of door een werknemer.

De opzet van het boek is een werkgever, evenals een werknemer, die geconfronteerd wordt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, concrete oplossingen te geven zonder te vervallen in juridisme. Waar nodig worden de wettelijke bepalingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten aangehaald. Alleen de richtinggevende rechtspraak of de rechtspraak die voorbeelden illustreert, wordt vermeld. Dankzij praktische schema’s en een handig trefwoordenregister vindt de lezer gemakkelijk zijn weg naar het antwoord.

Het boek bevat alle regels over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslagbeschermingen, speciale regels over ontslagdrempels, dringende reden, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, outplacement, werkloosheid met bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’), overdracht van onderneming, sociale documenten, enz.

Het boek wordt jaarlijks geüpdatet.

ontslag-wegens-dringende-reden-2016

Ontslag wegens dringende reden 2016

Wolters Kluwer

Het ontslag om dringende reden is een veel gebruikte manier om aan arbeidsovereenkomsten een einde te maken. Bovendien zijn er ook bijzonder veel rechterlijke uitspraken dienaangaande.

Het boek geeft een volledige analyse van het concept van de dringende reden en de strikte vormvereisten die daarbij moeten worden nageleefd. Vanzelfsprekend komt ook de bewijsproblematiek van de feiten die het ontslag om dringende reden moeten rechtvaardigen uitgebreid aan bod, met de nodige aandacht voor fouten begaan via sociale media, internet en e-mail. Een overzicht van de verschillende gevallen die tot ontslag om dringende reden hebben geleid wordt eveneens gegeven.

Het boek is naast de grondige juridisch technische analyse van het begrip dringende reden ook een zeer omvangrijk overzicht van de rechtspraak. Ten slotte wordt er diepgaand ingegaan op de bewijsproblematiek die speelt in het kader van ontslag om dringende reden, inclusief de Antigoon rechtspraak.

sociaal-wetboekje-arbeidsrecht-2018

Sociaal wetboekje - Arbeidsrecht 2018

Wolters Kluwer

Checkt u graag even snel de letter van de wet? Of wilt u controleren of u bij een belangrijke beslissing geen enkel detail over het hoofd hebt gezien? Dan biedt dit wetboekje u een ideale oplossing. Het bundelt de belangrijkste wetten, besluiten en nationale CAO’s uit het arbeidsrecht.

sociaal-zakboekje-2017-2

Sociaal zakboekje 2018/1

Wolters Kluwer

Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.

Essentiële informatie, in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid werden de referenties naar de wetgeving mee opgenomen. Op die manier kunt u er zelf makkelijk de letter van de wet op nalezen.

Wat mag u verwachten ?

  • een kwaliteitsvolle verheldering van de volledige sociale wetgeving (arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht voor loontrekkers en zelfstandigen, zorgverzekering, sociale bijstand, sociaal strafrecht, handhavingsrecht, inschakeling en detachering van buitenlandse werknemers …)
  • betrouwbare informatie dankzij Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie
  • directe en doorzichtige verklaring van het recht, verrijkt met verwijzingen naar de wetteksten

De inhoud van deze pocket wordt 2 keer per jaar geactualiseerd. Recente bedragen en nieuwe reglementeringen met de gevolgen voor uw praktijk worden daardoor snel opgenomen. Deze nieuwe editie van het Sociaal Zakboekje bevat het meest recente cijfermateriaal, alsook de aanpassingen rond "Beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor SWT-begunstigden".

arbeidsrecht-geannoteerd-2017

Arbeidsrecht geannoteerd 2017

Die Keure

Het geannoteerd wetboek Arbeidsrecht geeft u een overzicht van de geactualiseerde tekst van de diverse wetteksten en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht.

De wetgeving bevat de wijzigingen die tot en met 30 juni 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden.

kroniek-ontslagrecht-overzicht-van-rechtspraak-2011-2015

Kroniek ontslagrecht. Overzicht van rechtspraak 2011-2015

Larcier

Een ontslag geeft vaak aanleiding tot juridische discussies. De oplossing staat niet altijd in de wet. Daarom is een goede kennis van de rechtspraak, met alle mogelijke nuances en klemtonen, van groot belang voor iedereen die zich met sociaal recht bezighoudt. Dit boek geeft een overzicht van die rechtspraak in de periode 2011-2015.

In 18 hoofdstukken komen alle thema’s aan bod die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met ontslag. Niet alleen evidente materies als opzeggingsvergoedingen, opzeggingstermijnen, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en ontslag om dringende reden worden behandeld, maar ook markante uitspraken inzake taalwetgeving, (individuele en sectorale) werkzekerheidsbedingen, beschermde werknemers, concurrentiebedingen, verjaring en nog veel meer.

Zoals de titel aangeeft, staat de rechtspraak en haar vernieuwende of nuancerende rol centraal in dit boek. De lezer zal merken dat in de onderzochte periode opvallend veel belangrijke arresten van het Hof van Cassatie werden geveld. Deze komen uiteraard uitgebreid aan bod en worden aangevuld met gepubliceerde en vooral ook veel niet gepubliceerde rechtspraak van de feitenrechters. Op die manier slagen de auteurs erin de vaak abstracte materie tot leven te brengen. Zo wordt een uitgebreid overzicht gegeven van concrete gevallen en cases inzake ontslag om dringende reden, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en misbruik van ontslagrecht.

De nodige aandacht werd vanzelfsprekend besteed aan de relevante wetgevende wijzigingen die in de onderzochte periode zijn tot stand gekomen .Het ontslagrecht is  grondig gewijzigd met de wet op het eenheidsstatuut (in werking getreden op 1 januari 2014)
alsmede met de algemene motiveringsplicht (in werking getreden op 1 april 2014).

De auteurs schetsen echter ook het breder kader. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een afdeling waarin de belangrijkste rechtsleer uit de onderzochte periode wordt aangehaald. Dit laat de lezer toe een welbepaald thema verder uit te diepen.

Dit boek is niet alleen van het grootste belang voor de arbeidsrechterlijke jurist en advocaat, maar veel meer nog voor elke bedrijfsleider, bedrijfsjurist en HR-verantwoordelijke die rechtstreeks of onrechtstreeks met het fenomeen ontslag te maken krijgen.
De auteurs zijn allen actief binnen het advocatenkantoor Claeys & Engels, dat een vooraanstaande rol speelt in het behandelen aan human ressources gerelateerde materies.

de-beschermde-werknemers-en-de-duur-van-hun

De beschermde werknemers en de duur van hun bescherming tegen ontslag en overplaatsing na de sociale verkiezingen 2016

Larcier

De werknemersvertegenwoordigers voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (verder comité(s) genoemd) werden in  mei 2016 in tal van ondernemingen verkozen.

De (kandidaat-)personeelsafgevaardigden voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk genieten een bijzondere bescherming tegen ontslag en overplaatsing.

De ontslagprocedure is bijzonder complex en in geval van niet naleving kan de beschermingsvergoeding oplopen tot 8 jaar loon en voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst.

In een algemeen deel wordt een beknopte résumé gegeven van de toepasselijke wetgeving;de aard van de ontslagbescherming; beschermde werknemers; draagwijdte van de bescherming.

Vervolgens wordt een inventaris opgesteld in de hiernavolgende hypothesen:

 

  • de verkiezingsprocedure in 2016 heeft geleid tot de instelling van een nieuwe ondernemingsraad of een nieuw comité;
  • de verkiezingsprocedure in 2016 heeft niet geleid tot de instelling van een nieuwe ondernemingsraad of een nieuw comité;
  • de verkiezingen werden in 2016 niet georganiseerd.

 

 Dit Cahier geeft een praktijkgericht overzicht van de beschermde werknemers en de aanvang en het einde van hun bescherming tegen ontslag en overplaatsing na voornoemde verkiezingen.

De  vakliteratuur werd verwerkt tot 29 april 2016.

Gerelateerde tools

Praktische informatie

Tijdstip

19 juni 2018

13.30u - 17.00u

Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl btw)

630 EUR (excl btw)


30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het 'Praktijkboek ontslag 2017 van Claeys & Engels', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

 

3 punten

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Inschrijven | Actualia ontslagrecht - 19/06/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30