Inzake aanvullende pensioenen voor zelfstandigen zijn er heel wat nieuwe ontwikkelingen, die een update meer dan noodzakelijk maken.

Zo is er vooreerst het nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap (wet van 18 februari 2018, gepubliceerd in het BS van 30 maart 2018) en dat uiteraard een praktijkgerichte analyse verdient.

Daarnaast stelt zich voor zelfstandige bedrijfsleiders stelt zich de terechte vraag naar de impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting, meer bepaald of overtollige liquiditeiten best benut worden voor het financieren van een pensioenkapitaal, dan wel eerder in de vennootschap aangehouden worden om later uitgekeerd te worden.

Ook heel wat andere ontwikkelingen verdienen alle aandacht: de implementatie door de verzekeraars van de nieuwe uitkeringsregels inzake aanvullende pensioenen tegen eind 2018, de vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler, de nieuwe Assuralia-gedragscode inzake verlenging van een invaliditeitsverzekering …

Spreker

paul-van-eesbeeck

De heer Paul Van Eesbeeck

Juridisch adviseur - Vennoot, Vereycken & Vereycken Legal

° 1963

Paul Van Eesbeeck startte zijn loopbaan in 1988 bij verzekeringsmaatschappij De Vaderlandsche (inmiddels Vivium), waar hij als directie-attaché de functie van fiscaal-juridisch adviseur voor de ‘levenzuil’ waarnam. Sinds 1998 is hij, als juridisch adviseur, vennoot van het kantoor Vereycken & Vereycken Legal. Paul Van Eesbeeck verzorgde reeds talrijke publicaties en tussenkomsten op seminaries en congressen en is lid van het redactiecomité van de nieuwsbrief Life & Benefits (Kluwer uitgevers) en is medewerker van de fiscale nieuwsbrief 'Fiscoloog' (Biblo). Paul Van Eesbeeck is tevens ondervoorzitter van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor Werknemers en docent in de leergang pensioenrecht aan de KULeuven.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen anno 2018

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

wetgeving_verzekeringen

Wetgeving Verzekeringen 2018

Wolters Kluwer

Door evoluties in het Belgisch en Europees verzekeringsrecht is een jaarlijkse update van Wetgeving Verzekeringen een absolute must. Dit wetboek bundelt het complete publiek en privaat verzekeringsrecht. De auteurs coördineren alle Europese richtlijnen en besteden uitgebreid aandacht aan de wetshistoriek.

De verzekeringsactiviteit en de distributie van verzekeringen wordt steeds meer geregeld door rechtstreeks werkende Europese wetgeving. De opgenomen wetgeving in het wetboek wordt dan ook in dat kader geactualiseerd en aangevuld.

De structuur maakt Wetgeving Verzekeringen uniek:

 • De wetgeving is gerangschikt volgens trefwoorden wat uw opzoekwerk vereenvoudigt, want ook zonder publicatiedatum vindt u de toepasselijke wetgeving snel terug.
 • Het trefwoorden- en het chronologische register helpen u bij het opsporen van minder gekende wetsbepalingen.

Nieuw in deze editie

 • Richtlijn 2016/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking)
 • Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
 • Koninklijk besluit van 13 mei 2016 tot goedkeuring van de statuten van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, het Belgisch Bureau van Autoverzekeraars en CANARA
verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht 2017

Larcier

Dit handboek is de Nederlandse versie van het boek “Droit des Assurances” (reeks Précis de la Faculté de Droit de l’Université catholique de Louvain, uitgave 2016). De eerste Nederlandstalige versie van dit standaardwerk verscheen in 1999.

Uiterst grondige analyse van het Belgisch en Europees verzekeringsrecht.
De auteur zet achtereenvolgens de gemeenschappelijke bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenkomsten, de bepalingen eigen aan de verzekeringen tot vergoeding van schade en tot uitkering van een vast bedrag, aan de schadeverzekeringen en aan de personenverzekeringen uiteen. Verder wordt aandacht besteed aan medeverzekering en herverzekering, aan de verzekeringsbemiddelaars. Daarnaast geeft het werk overzichten van het Europese verzekeringsrecht en de controleregelgeving.

Volledig geactualiseerd en bijgewerkt met belangrijke rechtspraak en rechtsleer
Ten opzichte van de vorige uitgave, die in 2010 verscheen, werd het boek grondig herschikt. Het houdt niet alleen rekening met de vele leerstellige en jurisprudentiële ontwikkelingen die het verzekeringsovereenkomstrecht nog heeft gekend, maar ook met de recente wet- en regelgeving.

Met bijzondere aandacht voor recente hervormingen en ontwikkelingen
De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst heeft plaatsgemaakt voor deel 4 van de wet van 4 april 2014. In deze laatste wet is ook de regelgeving betreffende de verzekeringsbemiddelaars opgenomen. De controleregeling voor de verzekeringsondernemingen is grondig veranderd, met name in aspecten die de contractuele relaties rechtstreeks beïnvloeden, zoals de explosie van informatieverplichtingen en de invoering van “gedragsregels” die worden opgelegd aan de verzekeraars en aan de bemiddelaars; een nieuwe controlewet werd aangenomen op 13 maart 2016. Het werk analyseert tevens de nieuwe ontwikkelingen in de problematiek van de grondrechten, met name wat betreft het non-discriminatiebeginsel.

alternatieve-beloning-en-fiscus-2017

Alternatieve beloning en fiscus 2017

Wolters Kluwer

Iedereen die een beroepswerkzaamheid uitoefent, wil hiervoor op de juiste manier vergoed worden. Wat in dit opzicht telt, is uiteraard het bedrag dat u na betaling van belastingen en socialezekerheidsbijdragen overhoudt. Het brutoloon van werknemers en bedrijfsleiders staat echter onder een enorme fiscale en parafiscale druk.

De auteur gaat na of er alternatieve vormen van beloning bestaan die deze druk kunnen doen afnemen en waardoor u uw netto-inkomen kan verhogen. De auteur bespreekt in dit verband een aantal vaak voorkomende technieken. Zo komen o.a. aan bod:

 • de voordelen van alle aard,
 • de kosten eigen aan de werkgever,
 • de aandelengerelateerde beloningen,
 • salarissplitsingen en
 • aanvullende pensioenen.

Tot slot, toont de auteur aan hoe met alternatieve beloningsvormen flexibel kan omgesprongen worden in steeds populairder wordendecafetariaplannen.

Fiscale rulings en wetswijzigingen werden bijgewerkt tot 15 juli 2017. Zo werden de wetswijzigingen inzake de taxshift (impact op verschuldigde socialebijdragen) en de pensioenen (‘langer werken’) verwerkt. Fiscale rulings leveren zoals gebruikelijk een aantal interessante nieuwigheden op o.a.

 • vrijgestelde kostenvergoedingen voor Bring Your Own Device,
 • een forfaitaire waardering voor gratis klusjesdiensten,
 • mobiliteitsplannen met bedrijfsfietsen en
 • een belastingvrije terugbetaling van betaalde belastingen op aandelenopties.
aanvullende-pensioenen-een-basishandleiding

Aanvullende pensioenen- een basishandleiding

Wolters Kluwer

Een aanvullend pensioen wordt georganiseerd in het kader van de arbeidsrelatie en moet er voor zorgen dat het verschil tussen het laatste loon en het wettelijk pensioen wordt gemilderd. Voor steeds meer werknemers is de groepsverzekering of het aanvullend pensioenplan een vaste waarde geworden binnen het verloningspakket.

Dit boek vormt een basishandleiding over aanvullende pensioenen voor werknemers en richt zich in het bijzonder op aanvullende pensioenplannen ingericht op ondernemingsniveau. We bekijken de volledige levensloop: van de invoering tot de uitbetaling.

De recente nieuwe wetgeving die begin 2016 een aantal ingrijpende wijzigingen doorvoerde is mee verwerkt in dit boek.

handboek-verzekeringsrecht

Handboek verzekeringsrecht 2016

Intersentia
Het Handboek Verzekeringsrecht biedt de grondigste analyse van het verzekeringsrecht in al zijn facetten. Alle soorten verzekeringen komen in dit boek aan bod. Het verzekeringsrecht wordt in dit referentiewerk steeds in een breder kader geplaatst: de verbanden met het verbintenissenrecht, het contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het Wetboek Economisch Recht, het familiaal vermogensrecht en – uiteraard – het Europees recht komen uitgebreid aan bod.
fiscale-eindejaarsoptimalisatie-voor-vennootschappen

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen

Wolters Kluwer

Het opzet van dit boek is tweeërlei, nl. eindejaarsoptimalisatie en actualisatie.

Enerzijds wil het u een praktijkgericht schematisch overzicht bieden van elementen die aan bod kunnen komen bij de eindejaarsoptimalisatie van een vennootschap. Het boek biedt u daartoe een uitgebreide concrete checklist, die u onmiddellijk kan implementeren in uw eigen dagdagelijkse praktijk (na eventuele aanpassing op maat). Het is niet gebonden aan de actualiteit van de voorbije periode.

Vervolgens worden in méér dan ca. 220 korte, krachtige en praktijkgerichte bijdragen de topics behandeld die in de voorbije jaren het voorwerp hebben uitgemaakt van nieuwigheden, wijzigingen en preciseringen. Daarbij komen zowel wetgeving, rechtspraak, administratieve standpunten, rechtsleer als praktische toepassingen en optimalisaties aan bod. Deze bijdragen, die vlot toegankelijk zijn via een uitgebreide inhoudstafel, bieden zo een antwoord op vele in uw praktijk voorkomende vragen en situaties.

Filip Mees is al meer dan 25 jaar docent vennootschapsbelastingen auteur/redactiemedewerker bij diverse publicaties en tijdschriften waaronder de Praktijkbrief Creatief Boekhouden. Hij treedt regelmatig op als spreker op diverse seminaries en opleidingen. In een vorig leven studeerde hij rechten, economie en fiscaliteit en was hij assistent fiscaal recht aan de KU Leuven. Als belastingconsulent is hij verbonden aan TeamAccount en BMV-Vandooren, met kantoren in Ieper, Poperinge, Kortrijk en Antwerpen, die zich toeleggen op boekhoudkundig, fiscaal, juridisch en managementadvies.

Praktische informatie

Tijdstip 20 juni 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)


Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

FSMA

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

3,5 punten voor verzekeringstussenpersonen

3 punten

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen anno 2018 – 20/06/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30