Sinds 30 juni 2017 is de nieuwe regelgeving inzake Overheidsopdrachten volledig van kracht.

Tijdens onze jaarlijkse studienamiddag ‘Overheidsopdrachten’ geven wij graag een actuele stand van zaken. Dit jaar leggen wij de focus op de uitvoeringsregels bij overheidsopdrachten.

Centraal staat hier het koninklijk besluit van 22 juni 2017 (BS 27 juni 2017) ­dat het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (het zgn. “KB AUR 2013”) op verschillende plaatsen gewijzigd en aangevuld heeft.

Naast een aantal technische aanpassingen en aanpassingen in verband met de strijd tegen de sociale dumping, bevat dit KB een ingrijpende hervorming van de regels omtrent de wijzigingen aan de opdracht. Deze hervorming is ingegeven door artikel 72 van richtlijn 2014/24/EU en artikel 89 van richtlijn 2014/25/EU.

Onze spreker heeft deze problematiek grondig bestudeerd, wat resulteert in een nieuw te verschijnen boek: Overheidsopdrachtenrecht. Boek III. De uitvoering van Overheidsopdrachten.

Dit boek wordt in december 2018 verwacht. Deelnemers aan dit seminarie kunnen alvast intekenen voor dit boek en het aan voordeeltarief aanschaffen.

Sprekers

peter-flamey
Meester Peter Flamey
Advocaat-vennoot, Flamey Advocaten

Peter Flamey behaalde in 1982 de diploma's van Licentiaat in de Rechtsgeleerdheid en Baccalaureaat in de Thomistische Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Hij volgde vanaf 1984 stage als advocaat in het kantoor van Mr. Hervé Nelissen-Grade, Ere-deken van de Nationale Orde van advocaten en Oud-Stafhouder van de Balie te Leuven.

Hij verbond zich in 1988 aan de Balie te Brussel om zich in het kantoor van Mr. Martin Denys te bekwamen in het publiek en administratief recht.

In 1994 stichtte hij het eerste nichekantoor in Vlaanderen, gespecialiseerd in het publiek en administratief recht.

Lees meer

Programma

09:30 - 10:00
Registratie van de deelnemers
13:30 - 17:15

Overheidsopdrachten. Actualia uitvoeringsregels

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

jaarboek-overheidsopdrachten-2017-2018
Jaarboek Overheidsopdrachten 2017-2018
EBP

Sinds 2008 wordt jaarlijks het Jaarboek Overheidsopdrachten uitgebracht.  Met dit boek wordt de lezer een overzicht aangereikt van de relevante Europese en nationale wetgeving, rechtspraak en rechtsleer van dat jaar.

Met dit Jaarboek stellen we tot doel de gebruikers een nuttige overzichts- en bronneninstrument ter beschikking te stellen waarmee de oceaan van regelgeving beter georiënteerd kan worden bevaren.  In elke editie zitten een 40-tal thema-artikelen die betrekking hebben op specifieke knelpunten in de betreffende materie, geschreven door dé specialisten terzake.

 

Lees meer
overheidsopdrachten-rechtspraak-2017
Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017
Wolters Kluwer
 • Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot overheidsopdrachten werden voor 2017 11 relevante arresten geselecteerd.
 • Uit de 464 arresten gewezen door de VIe (Franstalige) Kamer en de XIIe (Nederlandstalige) Kamer van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, met betrekking tot overheidsopdrachten werden 32 Franstalige en 47 Nederlandstalige uitspraken geselecteerd.

Aanpak:

 • In dit boek vindt u meteen de belangrijkste, meest bruikbare rechtspraak:
  De selectiecriteria die voor de keuze van deze arresten werden aangewend, waren enerzijds de concrete bruikbaarheid van deze arresten voor de rechtspraktijk en anderzijds hun transcendent, i.e. de individuele casuïstiek overschrijdend, karakter.
 • Krijg snel zicht op de relevantie van recente overheidsopdrachtenrechtspraak voor uw zaak:
  De uitgekozen arresten worden weergegeven onder de vorm van abstracts.
 • Win tijd door snel het juiste arrest te vinden:
  De arresten worden via alfabetisch geordende trefwoorden op een gemakkelijk consulteerbare manier ter beschikking gesteld.

Bestemd voor advocaten (publiek recht), magistraten, bedrijfsjuristen, juridische dienst van aanbestedende overheden (federaal, regionaal, provinciaal, lokaal (gemeente, politie, OCMW)).

Lees meer
zakboekje-overheidsopdrachten-2018
Zakboekje overheidsopdrachten 2018
Wolters Kluwer

Een overheidsopdracht is nooit evident. De kleinste procedurefout kan voor zowel een overheid als een bedrijf catastrofaal zijn. U wilt juridisch juist handelen, maar u heeft misschien geen tijd om de overheidsopdrachtenwetgeving helemaal te bestuderen? Of u heeft een specifieke vraag waarop u snel een antwoord wilt? Dan is het Zakboekje Overheidsopdrachten – Klassieke sectoren 2018 zeker iets voor u!

Het Zakboekje Overheidsopdrachten- Klassieke sectoren 2018 legt niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema’s zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten worden helder en beknopt uitgelegd. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante uittreksels uit de wetgeving en belangrijke rechtspraak.

Deze grondig vernieuwde editie is volledig afgestemd op de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving die van kracht is sinds 30 juni 2017. U krijgt onder meer een overzicht van:

 • het nieuw juridisch kader voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
 • een overzicht van de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures;
 • aangepaste regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten;
 • specifieke en aanvullende opdrachten en procedures;
 • een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen;
 • de wetteksten van de nieuwe Wet inzake overheidsopdrachten, het nieuwe KB Plaatsing en van het aangepaste KB Uitvoering.
Lees meer
zakboekje-overheidsopdrachten-wetboek-2018
Zakboekje overheidopdrachten - wetboek 2018
Wolters Kluwer

In de loop der tijd is de overheidsopdrachtenwetgeving sterk uitgebreid. De regelgeving bevat momenteel bijvoorbeeld specifieke normen voor concessies. Veel opdrachten gaan vandaag ook verder dan de fundamentele wetgeving, wanneer het gaat over water, energie, vervoer en postdiensten – de zogenaamde ‘speciale sectoren’. Zo ontstond de nood om een uitgebreid en praktisch instrument ter beschikking te stellen met een volledig overzicht van de federale wetgeving rond overheidsopdrachten.

Dit Zakboekje Overheidsopdrachtenwetgeving – Wetboek bevat de federale wetgeving rond overheidsopdrachten voor de klassieke sectoren, de speciale sectoren en voor defensie en veiligheid. Het bevat eveneens de nationale bepalingen rond concessies en rechtsbescherming alsook onderdelen uit het Strafwetboek van toepassing op overheidsopdrachten. Specifiek voor werken verzamelt dit boek bovendien de normering rond erkenning en tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

 

Lees meer
overheidsopdrachtenrecht-boek-ii
Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
Wolters Kluwer

Dit boek – dat  een organisch geheel uitmaakt met het boek Overheidsopdrachtenrecht. De Wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten heeft het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 tot voorwerp. Dit koninklijk besluit is bij zijn inwerkingtreding op 30 juni 2017 in de plaats gekomen van het koninklijk besluit van 15 juli en geeft uitvoering aan titel 2 van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016. Die beheerst de overgrote meerderheid van de overheidsopdrachten die worden geplaatst door de Belgische aanbestedende overheden van lokaal tot federaal niveau.

In een eerste deel van het boek worden de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden geduid die het KB Plaatsing 2017 met zich meebrengt ten opzichte van het KB Plaatsing 2011. In een tweede deel volgt de artikelsgewijze commentaar met relevante informatie geput uit het Verslag aan de Koning en het advies van de Raad van State. Het boek bevat ook een overzicht van de belangrijkste verschilpunten tussen het KB Plaatsing 2017 en het KB Plaatsing speciale sectoren 2017. Een uitgebreide inhouds­opgave en een exhaustief trefwoordenregister ontsluiten de artikelen van het KB Plaatsing 2017 afdekt verwijzen verder naar de randnummers waarin de nieuwigheden en eigenaardigheden die het KB Plaatsing 2017 kenmerken, meer uitgebreid worden besproken.

In het boek wordt rekening gehouden met de nieuwe Europese drempelbedragen geldend voor de periode 2018-2019 en met het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies ("multi-reparatie-KB", BS 18 april 2018).

Lees meer
themawetboek-overheidsopdrachten-en-concessieovereenkomsten-2018-2019
Themawetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten 2018-2019
Larcier

Volledige en actuele verzameling van alle relevante wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten:

Met de vierde editie van het themawetboek Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten beschikt de rechtspraktizijn  in één handzame codex over de Belgische wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, van toepassing na het inwerkingtreden van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 en de Concessiewet van dezelfde datum, ter beschikking gesteld. 

In totaal zijn in het themawetboek vijf wetten, twaalf koninklijke besluiten en twee ministeriële besluiten opgenomen die inzonderheid de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren, de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied en de concessie­overeenkomsten tot voorwerp hebben. Vanzelfsprekend zijn eveneens de Rechts­bescher­mings­wet van 17 juni 2013 en de wet- en regelgeving inzake de erkenning van aannemers opgenomen. Aangezien ook het nieuwe Vlaamse Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (BS 15 februari 2018) voorschriften bevat voor het plaatsen van overheidsopdrachten, zijn de relevante artikelen van dit decreet eveneens in voorliggende codex opgenomen.

Met het oog op een maximale gebruiksvriendelijkheid bij het consulteren van het themawetboek zijn de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016, het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 en het KB Algemene Uitvoeringsregels van 14 januari 2013 – de basiswet- en regelgeving voor het leeuwendeel van de overheidsopdrachten die van lokaal tot federaal niveau worden geplaatst – ontsloten door een exhaustief trefwoordenregister, en  worden alle normatieve akten voorafgegaan door een inhoudstafel en zijn de teksten en hun artikelen voorzien van uitgebreide wetshistorieken wat de oriëntatie ratione temporis vergemakkelijkt.

Alle teksten werden gecoördineerd tot 27 april 2018 (publicatiedatum Belgisch Staatsblad)*. Er werd aldus o.a. rekening gehouden met het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten (BS 18 april 2018) en het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing van overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied (BS 27 april 2018).

+++

*De belangrijkste nieuwigheid t.o.v. de vorige editie (2013-2014) is de invoering in het themawetboek van de volledige nieuwe wet- en regelgeving inzake de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten, van toepassing sinds 30 juni 2017:

- de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016;
- de Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten;- het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017; -het KB Plaatsing Speciale Sectoren van   18 juni 2017;
-   het KB van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten

Met het oog op een maximale gebruiksvriendelijkheid bij het consulteren van het themawetboek zijn de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016, het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 en het KB Algemene Uitvoeringsregels van 14 januari 2013 – de basiswet- en regelgeving voor het leeuwendeel van de overheidsopdrachten die van lokaal tot federaal niveau worden geplaatst – ontsloten door een exhaustief trefwoordenregister.  

Aangezien ook het nieuwe Vlaamse Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (BS 15 februari 2018) diverse voorschriften bevat voor het plaatsen van overheidsopdrachten door steden en gemeenten, zijn de relevante artikelen van dit decreet eveneens in het themawetboek opgenomen.

Lees meer
overheidsopdrachtenrecht-de-wet-van-17-juni-2016-inzake-overheidsopdrachten
Overheidsopdrachtenrecht. De Wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten
Wolters Kluwer

Dit boek behandelt de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2016. Deze wet zet de Europese overheidsopdrachtenrichtlijnen 2014/24/EU (klassieke sectoren) en 2014/25/EU (speciale sectoren) om in Belgische wetgeving en zal bij zijn inwerkingtreding de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten integraal vervangen. De Overheidsopdrachtenwet 2016 bevat de grote principes en de algemene, maar soms ook gedetailleerde voorschriften die in acht genomen moeten worden bij de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren.

In het eerste deel van dit boek gaan de auteurs in op de ratio legis en de structuur van de Overheidsopdrachtenwet 2016. Daarbij duiden ze de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden die deze wet met zich meebrengt ten opzicht van de Overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006. Ze gaan ook uitgebreid in op een aantal blijvende knelpunten van het overheidsopdrachtenrecht, zoals het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwet, de aanwending van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, de (facultatieve en verplichte) uitsluitingsgronden en de (on)mogelijkheid tot wijziging van een overheidsopdracht eens deze opdracht is gesloten.

Het tweede deel van dit boek bevat de artikelsgewijze commentaar met relevante informatie uit de memorie van toelichting en het parlementaire commissieverslag bij het wetsontwerp.

Lees meer
overheidsopdrachten
Overheidsopdrachten: Algemeen en Bijzonder deel 2017
Wolters Kluwer

Dit boek bevat een systematische analyse van het Belgisch en Europees overheidsopdrachtenrecht, zowel op grond van de Overheidsopdrachtenwet van 2006 als op grond van de nieuwe Overheidsopdrachtenwet 2016 die weldra in werking treedt.

In het Algemeen Deel wordt ingegaan op het corpus van het overheidsopdrachtenrecht tot en met het verloop van de reguliere procedure, waaronder de algemene op alle overheidsopdrachten toepasselijke voorschriften.

In het Bijzonder Deel wordt het verloop onderzocht van bijzondere gunningswijzen, de overheidsopdrachten in de nutssectoren en in de defensiesector, het onderscheid met de overheidsovereenkomsten en ten slotte de beroepsmogelijkheden, waaronder beknopt de uitvoeringsgeschillen. Het boek focust in het bijzonder op de historische gelaagdheid en de constante wijziging van het overheidsopdrachtenrecht alsmede ten slotte op de belangrijke evoluties in de rechtspraak.

Lees meer
praktijkboek-overheidsopdrachten-2018
Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe pas je de regels concreet toe?
Wolters Kluwer

De Overheidsopdrachtenwetgeving wordt steeds complexer, ondanks de bedoeling van de wetgever om ze te vereenvoudigen. Aanbestedende overheden en ondernemingen zien door het bos van regels en uitzonderingen de bomen niet meer.  Dit praktijkboek brengt verheldering en helpt u om de opdrachten correct te sluiten en uit te voeren.

Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen.

In het Praktijkboek Overheidsopdrachten vindt u bondige praktische informatie en voorbeelden over :

 • De raming van de waarde van de opdracht
 • De plaatsingsprocedures
 • Samengestelde procedures
 • Kenmerken van de opdracht voor werken, leveringen en diensten
 • Selectie van de deelnemers aan opdrachten
 • Gunning van de opdracht
 • Prijsherziening, vertraging en wijzigingen tijdens de uitvoering van de opdracht
Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 28 november 2018 13.30u - 17.30u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

210 EUR (excl. btw)

254 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek ‘Overheidsopdrachten-Rechtspraak’, documentatie
(digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

Instituut voor Bedrijfsjuristen

6 punten

6 uren

6 uren

6 punten (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving)

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde.
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Inschrijven | Actualia overheidsopdrachten - 28/11/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer