Studienamiddag

Contracteren met de overheid

 • 03/12/2019
 • 13.30u tot 17.00u
 • Sint-Niklaas
 • 199,00€

Tijdens deze studienamiddag worden een aantal juridische knelpunten bij de toewijzing en de uitvoering van Overheidsopdrachten nader geanalyseerd. Overheidsopdrachten zijn een ingewikkelde materie: zowel de aanbestedende overheid als de ondernemingen moeten zeer precies te werk gaan bij het uitschrijven of het indienen van een overheidsopdracht. Aan de hand van recente wetgeving en actuele rechtspraak worden een aantal knelpunten nader bekeken en toegelicht. De studienamiddag bevat concrete tips & tricks voor overheden en ondernemingen die zonder kleerscheuren willen deelnemen aan overheidsopdrachten.

Programma

12.45 – 13.30

 Registratie van de deelnemers (broodjesbuffet voorzien)

13.30 – 17.30

 • Waar vind ik de toepasselijke regels?
 • In welke gevallen is de reglementering van toepassing?
 • Reglementering niet van toepassing, toch verplichting om in mededinging te stellen?
 • Welke zijn de verschillende gunningsprocedures en wanneer zijn deze geschikt?
 • Verloop van een typisch gunningsproces: aandachtspunten voor overheden en ondernemingen op basis van recente rechtspraak
 • Welke risico’s loop ik bij niet-(correcte)naleving van de reglementering? Rechtsbescherming
 • Welke regels zijn van toepassing bij de uitvoering van overheidsopdrachten? Aandachtspunten voor overheden en ondernemingen op basis van recente rechtspraak
 • Mogelijkheid tot vraagstelling

17u30

Einde

Sprekers

valentijn-de-boe
Meester Valentijn De Boe
Advocaat , Loyens & Loeff

Valentijn heeft aanzienlijke ervaring in publiek-private samenwerkingen (PPS), overheidsopdrachten, administratieve overeenkomsten, publiekrechtelijke entiteiten en publiek en administratief recht. Tot zijn cliënten behoren aannemers, dienstverleners, aanbestedende diensten en banken in België en in Europa.

Hij wordt vermeld in zijn expertisedomein als 'Up and Coming' door Chambers & Partners Europe. Valentijn spreekt regelmatig op conferenties over publiek recht en PPS, en heeft verscheidene artikels geschreven over deze onderwerpen.

 

Lees meer
felix-feyt
Meester Felix Feyt
Advocaat, Loyens & Loeff

Felix maakt deel uit van de Public Law Praktijkgroep van Loyens & Loeff in België en hij is ook een lid van het Procurement and Administrative Law Team in Brussel.

Hij is werkzaam bij Loyens & Loeff sinds 2018.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

03 december 2019

13.30u - 17.00u

Locatie Sint-Niklaas Serwir
Prijs

199 EUR (excl. btw)

290 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek ‘Zakboekje overheidsopdrachten 2019 - wetboek 2019’ extra documentatie, broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

 

Gerelateerde boeken

zakboekje-overheidsopdrachten-2020
Zakboekje overheidsopdrachten 2020
Wolters Kluwer

Een overheidsopdracht is nooit evident. De kleinste procedurefout kan voor zowel een overheid als een bedrijf catastrofaal zijn. U wilt juridisch juist handelen, maar u heeft misschien geen tijd om de overheidsopdrachtenwetgeving helemaal te bestuderen? Of u heeft een specifieke vraag waarop u snel een antwoord wilt? Dan is het Zakboekje Overheidsopdrachten – Klassieke sectoren 2019 zeker iets voor u!

Het Zakboekje Overheidsopdrachten- Klassieke sectoren 2019 legt niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema’s zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten worden helder en beknopt uitgelegd. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante uittreksels uit de wetgeving en belangrijke rechtspraak.

Deze editie is afgestemd op de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving die van kracht is sinds 30 juni 2017. U krijgt onder meer een overzicht van:

 • het nieuw juridisch kader voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
 • een overzicht van de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures;
 • aangepaste regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten;
 • specifieke en aanvullende opdrachten en procedures;
 • een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen;
 • de wetteksten van de nieuwe Wet inzake overheidsopdrachten, het nieuwe KB Plaatsing en van het aangepaste KB Uitvoering.

Auteur Luc Westhovens is licentiaat in de rechten en momenteel verantwoordelijk voor het administratief en juridisch toezicht op de overheidsopdrachten voor het Provinciebestuur van Limburg. 

Dit Zakboekje Overheidsopdrachten – Klassieke sectoren  is het eerste deel in een reeks van twee. In het tweede deel - het Zakboekje Overheidsopdrachten – Wetboek  – bundelt auteur Patrick Thiel alle relevante wetteksten rond overheidsopdrachten voor zowel klassieke als speciale sectoren in een handig zakboekformaat

Lees meer
overheidsopdrachten-rechtspraak-2018-2019
Overheidsopdrachten- Rechtspraak 2018 - 2019
Wolters Kluwer

Een beredeneerde selectie van de in 2018 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht.

 • Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot overheidsopdrachten werden voor 2018 17 relevante arresten geselecteerd.
 • Uit de 403 arresten in 2018 gewezen door de VIe (Franstalige) Kamer en de XIIe (Nederlandstalige) Kamer van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, met betrekking tot overheidsopdrachten werden 46 Franstalige en 53 Nederlandstalige uitspraken geselecteerd.

Aanpak:

 • In dit boek vindt u meteen de belangrijkste, meest bruikbare rechtspraak:
  De selectiecriteria die voor de keuze van deze arresten werden aangewend, waren enerzijds de concrete bruikbaarheid van deze arresten voor de rechtspraktijk en anderzijds hun transcendent, i.e. de individuele casuïstiek overschrijdend, karakter.
 • Krijg snel zicht op de relevantie van recente overheidsopdrachtenrechtspraak voor uw zaak:
  De uitgekozen arresten worden weergegeven onder de vorm van abstracts.
 • Win tijd door snel het juiste arrest te vinden:
  De arresten worden via alfabetisch geordende trefwoorden op een gemakkelijk consulteerbare manier ter beschikking gesteld.

Bestemd voor advocaten (publiek recht), magistraten, bedrijfsjuristen, juridische dienst van aanbestedende overheden (federaal, regionaal, provinciaal, lokaal (gemeente, politie, OCMW)).

Lees meer
overheidsopdrachtenrecht-boek-iii-de-uitvoering-van-overheidsopdrachten-2019
Overheidsopdrachtenrecht-boek III: de uitvoering van overheidsopdrachten- 2019
Wolters Kluwer

Dit boek bevat de gecoördineerde tekst van het KB AUR 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar.

Sommige wijzigingen zijn ingrijpend. Zoals de wijzigingen die gebaseerd zijn op de implementatie van de pressetext-Nachrichtenagentur-rechtspraak van het Hof van Justitie over de (on)mogelijkheid om een opdracht te wijzigen tijdens de uitvoering ervan. Deze rechtspraak is door artikel 72 van de Overheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU omgezet in Europese wetgeving. De omzetting van dit artikel in nationaal recht vindt u nu in de gewijzigde artikelen 37 en 38 en in de nieuwe artikelen 38/1 tot 38/19 van het KB AUR 2013.

Andere belangrijke wijzigingen zijn de nieuwe bepalingen die kaderen in de strijd tegen de sociale dumping, zoals de nieuwe artikelen 12/1 tot 12/4. Die hebben respectievelijk betrekking op de transparantie omtrent de onderaannemingsketen, de verificatie in hoofde van onderaannemers of er uitsluitingsgronden voorhanden zijn, de beperking van de onderaannemingsketen en het opleggen dat ook de onderaannemer voldoet aan de eisen inzake kwalitatieve selectie. Zo kan ook verwezen worden naar het nieuwe artikel 78/1 omtrent de naleving van de regeling inzake de erkenning van aannemers in de onderaannemingsketen.

Voor de in het KB AUR 2013 verplaatste ‘oude’ artikelen zorgt een kruisverwijzing in de artikelsgewijze commentaar én een als bijlage aangehechte concordantietabel ervoor dat de lezer de link behoudt met het vroegere artikelnummer en dus de commentaar en informatie opgenomen in de editie 2014 van dit boek.

Naast de in de artikelsgewijze commentaar vermelde rechtsleer reikt een thematisch ingedeelde bibliografie de lezer een overzicht aan van de sinds 2013 gepubliceerde boeken en artikelen over de uitvoeringsregels sensu lato van het overheidsopdrachtenrecht.

Tot slot heeft dit boek een uitgebreid trefwoordenregister waardoor u de belangrijkste passages per thema snel kunt terugvinden.

De materie werd bijgehouden tot 30 juni 2018.

Overheidsopdrachtenrecht. Boek III. De Uitvoering van Overheidsopdrachten – Artikelsgewijze commentaar van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten is het sluitstuk van de bij Wolters Kluwer gepubliceerde reeks Overheidsopdrachtenrecht over de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 en zijn belangrijkste uitvoeringsbesluiten. In deze reeks verschenen reeds eerder: Overheidsopdrachtenrecht. Boek I. De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (2016) en Overheidsopdrachtenrecht. Boek II. Het Koninklijk Besluit Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren van 18 april 2017 (2017).

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten kan ook samengelezen worden met editie 2014 van dit boek. Editie 2014, die de oorspronkelijke artikelen en commentaren van het KB AUR 2013 bevat, is inhoudelijk complementair met editie 2018. Het KB AUR 2013 in z'n toestand voor het wijzigend KB van 22 juni 2017 is overigens nog van toepassing op langer lopende overheidsopdrachten die vóór 30 juni 2017 zijn bekendgemaakt. Editie 2014 is daarom nog steeds bestelbaar op deze website.

Lees meer
praktijkboek-overheidsopdrachten-hoe-pas-je-de-regels-concreet-toe-2018
Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe pas je de regels concreet toe? 2018
Wolters Kluwer

De Overheidsopdrachtenwetgeving wordt steeds complexer, ondanks de bedoeling van de wetgever om ze te vereenvoudigen. Aanbestedende overheden en ondernemingen zien door het bos van regels en uitzonderingen de bomen niet meer.  Dit praktijkboek brengt verheldering en helpt u om de opdrachten correct te sluiten en uit te voeren.

Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen.

In het Praktijkboek Overheidsopdrachten vindt u bondige praktische informatie en voorbeelden over :

 • De raming van de waarde van de opdracht
 • De plaatsingsprocedures
 • Samengestelde procedures
 • Kenmerken van de opdracht voor werken, leveringen en diensten
 • Selectie van de deelnemers aan opdrachten
 • Gunning van de opdracht
 • Prijsherziening, vertraging en wijzigingen tijdens de uitvoering van de opdracht
Lees meer
overheidsopdrachtenrecht-boek-ii-kb-plaatsing-overheidsopdrachten-in-de-klassieke-sectoren-2018
Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren 2018
Wolters Kluwer

Dit boek maakt  een organisch geheel uit met het 'boek Overheidsopdrachtenrecht boek I - De Wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten' en heeft het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 tot voorwerp. Dit koninklijk besluit is bij zijn inwerkingtreding op 30 juni 2017 in de plaats gekomen van het koninklijk besluit van 15 juli en geeft uitvoering aan titel 2 van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016. Die beheerst de overgrote meerderheid van de overheidsopdrachten die worden geplaatst door de Belgische aanbestedende overheden van lokaal tot federaal niveau.

In een eerste deel van het boek worden de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden geduid die het KB Plaatsing 2017 met zich meebrengt ten opzichte van het KB Plaatsing 2011. In een tweede deel volgt de artikelsgewijze commentaar met relevante informatie geput uit het Verslag aan de Koning en het advies van de Raad van State. Het boek bevat ook een overzicht van de belangrijkste verschilpunten tussen het KB Plaatsing 2017 en het KB Plaatsing speciale sectoren 2017. Een uitgebreide inhouds­opgave en een exhaustief trefwoordenregister ontsluiten de artikelen van het KB Plaatsing 2017 afdekt verwijzen verder naar de randnummers waarin de nieuwigheden en eigenaardigheden die het KB Plaatsing 2017 kenmerken, meer uitgebreid worden besproken.

In het boek wordt rekening gehouden met de nieuwe Europese drempelbedragen geldend voor de periode 2018-2019 en met het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies ("multi-reparatie-KB", BS 18 april 2018).

Bekijk ook boek I en III in de reeks Overheidsopdrachtenrecht:

Lees meer
overheidsopdrachten-algemeen-en-bijzonder-deel
Overheidsopdrachten: Algemeen en bijzonder deel – APR-reeks’ 2017
Wolters Kluwer

Dit boek bevat een systematische analyse van het Belgisch en Europees overheidsopdrachtenrecht, zowel op grond van de Overheidsopdrachtenwet van 2006 als op grond van de nieuwe Overheidsopdrachtenwet 2016 die weldra in werking treedt.

In het Algemeen Deel wordt ingegaan op het corpus van het overheidsopdrachtenrecht tot en met het verloop van de reguliere procedure, waaronder de algemene op alle overheidsopdrachten toepasselijke voorschriften.

In het Bijzonder Deel wordt het verloop onderzocht van bijzondere gunningswijzen, de overheidsopdrachten in de nutssectoren en in de defensiesector, het onderscheid met de overheidsovereenkomsten en ten slotte de beroepsmogelijkheden, waaronder beknopt de uitvoeringsgeschillen. Het boek focust in het bijzonder op de historische gelaagdheid en de constante wijziging van het overheidsopdrachtenrecht alsmede ten slotte op de belangrijke evoluties in de rechtspraak.

Lees meer
zakboekje-overheidsopdrachten-2019-wetboek-2019
Zakboekje overheidsopdrachten 2019 - wetboek 2019
Wolters Kluwer

In de loop der tijd is de overheidsopdrachtenwetgeving sterk uitgebreid. De regelgeving bevat momenteel bijvoorbeeld specifieke normen voor concessies. Veel opdrachten gaan vandaag ook verder dan de fundamentele wetgeving, wanneer het gaat over water, energie, vervoer en postdiensten – de zogenaamde ‘speciale sectoren’. Zo ontstond de nood om een uitgebreid en praktisch instrument ter beschikking te stellen met een volledig overzicht van de federale wetgeving rond overheidsopdrachten.

Dit Zakboekje Overheidsopdrachtenwetgeving – Wetboek bevat de federale wetgeving rond overheidsopdrachten voor de klassieke sectoren, de speciale sectoren en voor defensie en veiligheid. Het bevat eveneens de nationale bepalingen rond concessies en rechtsbescherming alsook onderdelen uit het Strafwetboek van toepassing op overheidsopdrachten. Specifiek voor werken verzamelt dit boek bovendien de normering rond erkenning en tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

Dit boek is het tweede deel in de reeks ‘Zakboekje Overheidsopdrachten’. Deel 1 is Zakboekje Overheidsopdrachten – Klassieke sectoren van auteur Luc Westhovens

Lees meer

Inschrijven | Contracteren met de overheid - 03/12/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer