Op 29 november 2017 keurde het Vlaams Parlement een wijziging van het Bodemdecreet goed, die het bodembeleid op vier belangrijke punten wijzigde (met o.m. een verplichting tot bodemonderzoek voor nog niet onderzochte gronden met potentieel historische bodemverontreiniging).

Het wijzigingsdecreet verscheen op 2 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad.

De spreker analyseert de impact van het vernieuwde Bodemdecreet op de praktijk. Er wordt ook vooruitgekeken naar de aangepaste grondverzetregeling in het Vlarebo. Er wordt ook stilgestaan bij relevante recente rechtspraak (o.m. inzake bodemattesten bij overdrachten).

Spreker

bart-de-becker
Meester Bart De Becker
Advocaat De Becker Advocaten, Voorzitter commissie publiek recht OVB

Meester Bart De Becker
advocaat De Becker Advocaten

Voorzitter commissie publiek recht OVB

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Bodemverontreinigingen, bodemsaneringen en grondverzet

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

zakboekje-ruimtelijke-ordening
Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2018
Wolters Kluwer

Op 1 januari 2018 werden de vergunningsregels van het Decreet betreffende de omgevingsvergunning veralgemeend (in alle Vlaamse gemeenten) van kracht. Op 1 maart 2018 treden ook de nieuwe regels rond de handhaving van de omgevingsvergunning in werking. Daarbovenop komt de impact van aanverwante nieuwe regelgeving rond bijvoorbeeld complexe projecten, onteigeningen, onroerend erfgoed en milieueffectrapportage.

Dit maakt het omgevingsrecht, en meer specifiek de ruimtelijke ordening, tot een complex geheel dat continu in beweging is. Toch houden we het graag overzichtelijk en toegankelijk. Daarom vindt u vooraan het zakboekje een handig overzicht van de wijzigingen in 2017. Met paginaverwijzing, zodat u meteen kan doorbladeren naar de recentste updates in het zakboekje.

Wat is nieuw in editie 2018:

 • Deel XIII 'Handhaving' van het zakboekje werd integraal vernieuwd om rekening te houden met het nieuwe Decreet betreffende de Handhaving van de Omgevingsvergunning (DHO). De tekst houdt ook rekening met het (ontwerp van) Handhavingsbesluit dat de nieuwe handhavingsregels op 1 maart 2018 inw erking doe treden. Volledig nieuw zijn onder meer:
  • het onderscheid tussen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken;
  • de raadgeving en aanmaning als zachte handhavingsinstrumenten;
  • en het bestuurlijke handhavingsspoor zowel bij beboeting en bestraffing als in het herstelbeleid.
 • De omgevingsvergunningsprocedure zelf trad op 23 februari 2017 in werking maar kan door de meeste Vlaamse gemeenten pas worden toegepast sinds 1 januari 2018. Intussen verscheen ook de Codextrein die niet alleen de proceduregels van de omgevingsvergunning maar ook het materieel recht rond de vergunningsplicht tegen die datum nog grondig wijzigde.
 • Ook op bestuurlijk vlak laten de gevolgen van de ééngemaakte omgevingsvergunning zich voelen. Sinds 1 april 2017 vormen het departement Ruimte Vlaanderen en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie vormen samen het departement Omgeving.
 • De Codextrein zal tevens ingrijpende wijzigingen aanbrengen in de regeling omtrent de ruimtelijke plannen. Niet minder ingrijpend is echter het Integratiedecreet RUP’s dat in werking trad op 1 mei 2017.
 • Bovendien traden het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid en het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet in het voorjaar van 2017 in werking. En nu de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Vlaams Onteigeningsdecreet definitief heeft goedgekeurd, kan dit nieuw decreet eveneens van start op 1 januari 2018.

Ook aan tal van andere wijzigingen besteedt editie 2018 van het Zakboekje ruimtelijke ordening de nodige aandacht. Het zakboekje wijst steeds op de verschillen met de vroegere wetgeving en legt uit wat de praktische gevolgen zijn.

Kortom, het zakboekje maakt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening praktisch en inzichtelijk, met aandacht voor recente wijzigingen. Zo kunt u meteen aan de slag!

Lees meer
vastgoedzakboekje-2017
Vastgoedzakboekje 2018
Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementing m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

De informatie is zeer gebruiksvriendelijk gestructureerd. Alle onderwerpen zijn immers gerangschikt volgens thema en waar nodig verduidelijkt met interpretaties en rechtspraak. 

Lees meer
7500077792-1
Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018
Wolters Kluwer

In dit zakboekje vindt u het hele traject terug voor de behandeling van stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken: van opsporing via de gerechtelijke en bestuurlijke handhavingsinstrumenten tot de uitvoering van gerechtelijke herstelmaatregelen. Met daarbovenop alle nuttige adressen. Dankzij dit zakboekje bent u dus steeds zeker van uw verantwoordelijkheid én weet u hoe u ze correct invult.

Editie 2018 van dit zakboekje is volledig gebaseerd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening. Met dit nieuwe decreet wordt de handhaving volledig omgegooid. Nieuw zijn onder meer:

 • het onderscheid tussen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken;
 • de raadgeving en aanmaning als zachte handhavingsinstrumenten;
 • het bestuurlijke handhavingsspoor zowel bij beboeting en bestraffing als in het herstelbeleid.

Het Handhavingsbesluit RO doet de nieuwe handhavingsregels in werkingtreden op 1 maart 2018.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening wordt meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de (bestaande en nieuwe) handhavingsinstrumenten. Essentieel daarbij is ook de trajectaanpakwaarbij niet alleen de inzet van de instrumenten maar ook hun onderlinge verhouding en opeenvolging nader wordt bepaald: Wanneer kiezen voor het gerechtelijk of bestuurlijk traject? In welke fase welk instrument inzetten en hoe daarover te communiceren met alle betrokkenen?

En zo werd editie 2018 van het zakboekje een volledig nieuw boek. Hieronder vindt u de - volledig vernieuwde - inhoudelijke structuur van het zakboekje:

 • Hoofdstuk 1 - Inleiding
 • Hoofdstuk 2 - Beleid
 • Hoofdstuk 3 - Stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken
 • Hoofdstuk 4 - Opsporing en vaststelling
 • Hoofdstuk 5 - Gerechtelijke en bestuurlijke sancties
 • Hoofdstuk 6 - Zachte handhaving (raadgeving en aanmaning)
 • Hoofdstuk 7 - Bestuurlijk stakingsbevel
 • Hoofdstuk 8 - Herstel van ruimtelijke schade
 • Hoofdstuk 9 - Bij het herstel betrokken overheden
 • Hoofdstuk 10 - Gerechtelijke herstelmaatregel
 • Hoofdstuk 11 - Bestuurlijke herstelmaatregel
 • Hoofdstuk 12 - Minnelijke schikking
 • Hoofdstuk 13 - De afzonderlijke akte als (bijkomende) titel
 • Hoofdstuk 14 - Uitvoering van gerechtelijke en bestuurlijke herstelmaatregelen
 • Hoofdstuk 15 - Herstelhandhaving en de redelijke termijn
 • Hoofdstuk 16 - Rechtsplegingsvergoeding

Kortom, het zakboekje maakt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning praktisch en inzichtelijk, met aandacht voor recente wijzigingen. Zo kunt u meteen aan de slag!

Lees meer
zakboekje-milieuhandhaving-2017
Zakboekje Milieuhandhaving 2018
Wolters Kluwer

Zakboekje Milieuhandhaving is de wegwijzer voor handhavers van milieuhygiëne bij openbare besturen en politie. Niet zelden worden reguliere politiediensten en (inter)gemeentelijke milieuambtenaren / omgevingsambtenaren als eerste op de hoogte gesteld van allerlei vormen van milieuhinder, zoals geluidsoverlast of geurhinder. Als lokale toezichthouder heeft u het niet altijd makkelijk. Wat wordt er wanneer en hoe van u verwacht?

Zakboekje Milieuhandhaving legt uit hoe het Milieuhandhavingsdecreeten het bijbehorende Milieuhandhavingsbesluit in praktijk kunnen worden toegepast. Helder en praktisch synthetiseert het zakboekje de regelgeving inzake milieuhandhaving met als uitgangspunt: hoe moet het op het terrein. Wat doe ik bij vaststelling of controle? Op welke wetgeving kan ik terugvallen? Wie moet ik contacteren? Wie is strafbaar? Wat zijn de sancties? In Zakboekje Milieuhandhaving leggen specialisten op het terrein uit wat u concreet moet doen bij de meest voorkomende milieuschadelijke activiteiten en milieudelicten.

Dankzij Zakboekje Milieuhandhaving bent u steeds zeker van uw verantwoordelijkheid en weet u hoe u ze correct invult.

Nieuw in editie 2017

Hoewel de vergunningsprocedure voor de omgevingsvergunning in de meeste gemeenten pas vanaf 1 januari 2018 (volledig) van toepassing wordt, moet de lokale toezichthouder nu reeds rekening houden met heel wat wijzigingen in de regelgeving. Voor de nieuwe editie van Zakboekje Milieuhandhaving betekent dit dat alle verwijzingen naar de milieuregelgeving zorgvuldig werden gecheckt en waar nodig aangepast. Want het is belangrijk om bij mogelijke overtredingen altijd de meest recente versie van de regelgeving te consulteren.

 • Zo zijn het Milieuvergunningsdecreet en Vlarem I sinds 23 februari 2017 volledig opgeheven als rechtsgrond voor vergunningsbesluiten. De vergunningsplicht van hinderlijke inrichtingen en vergunningsplichtige activiteiten wordt sindsdien omschreven in het Omgevingsvergunningsbesluit en zijn uitvoeringsbesluiten:
  • De 'materiële' voorschriften van het vroegere Milieuvergunningsdecreet zijn thans ondergebracht in de nieuwe titel V van het DABM.
  • Van Vlarem I werd de indelingslijst van hinderlijke inrichtingen behouden, maar dans als bijlage bij Vlarem II, met heel wat inhoudelijke aanpassingen. Ook de definities uit Vlarem I zijn grotendeels overgenomen in Vlarem II.
 • Ook voor de inwerkingtreding van de nieuwe handhavingsregels wordt 1 januari 2018 wellicht de startdatum. In deze editie van het zakboekje kan u lezen wat reeds bekend en bevestigd is inzake handhaving. Zo werd het Milieuhandhavingscollege reeds omgedoopt tot een Handhavingscollege met uitgebreider bevoegdheden. En sinds 1 april 2017 vormen de vroegere departementen "Leefmilieu, Natuur en Energie" en "Ruimte Vlaanderen" samen het nieuwe Departement "Omgeving". De bestaande handhavingsprocessen en -bevoegdheden worden geclusterd binnen de nieuwe afdeling "Handhaving". Achteraan het zakboekje vindt u alle adressen.
 • Deze update 2017 van het zakboekje houdt uiteraard rekening met alle relevante wijzigingen aan de sectorale regelingen inzake milieuhygiëne (onder meer in Vlarem II, VLAREMA (afval), VLAREME (mest), de regelgeving rond omgevingslawaai en luchtkwaliteit, ...) en de handhavingsbevoegdheden (onder meer rond de toepassing van Salduz, ...).
 • Nieuwe modeldocumenten in bijlage inzake bestuurlijke handhaving: raadgeving, aanmaning.
Lees meer
milieuzakboekje-2018
Milieuzakboekje 2018
Wolters Kluwer

Uw compacte wegwijzer doorheen het juridische milieulandschap

Het Milieuzakboekje biedt een volledig overzicht van alle bepalingen inzake leefmilieu die in Vlaanderen van toepassing zijn, of die nu lokaal, regionaal, nationaal of internationaal van oorsprong zijn.

De auteurs herwerken de ingewikkelde milieureglementering tot een boeiend en duidelijk geheel. Vlot geschreven en doorspekt met concrete voorbeelden, nuttige praktijktips en overzichtelijke procedureschema’s en checklists.

Het Milieuzakboekje is bijzonder handig opgesteld. De gedetailleerde inhoudstafel en het alfabetische trefwoordenregister tonen u onmiddellijk waar u de informatie vindt die u zoekt. Door het gebruik van twee verschillende lettertypes onderscheidt u bovendien ogenblikkelijk hoofdzaken van achtergrondinfo.

Door zijn volledigheid, overzichtelijkheid en praktische bruikbaarheid richt dit zakboekje zich tot een ruim en gevarieerd publiek. 

Het Milieuzakboekje van Wolters Kluwer wordt samengesteld door mensen met een specifieke knowhow en ervaring in de milieumaterie:

 • Erwin De Pue, Directeur-generaal van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV);
 • Luc Lavrysen, Rechter in het Grondwettelijk Hof en Professor milieurecht aan de Universiteit Gent;
 • Paul Stryckers, Directeur Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, lector milieurecht Plantijnhogeschool en verbonden aan de Katholieke Hogeschool Leuven.

Wat vindt u in dit zakboekje?

 • Een bondige en vlot geschreven commentaar van alle lokale, regionale, nationale en internationale bepalingen inzake leefmilieu die in Vlaanderen gelden
 • Overzichtelijke schema's en checklists

Welke voordelen biedt het u?

 • Oriëntatie: het zakboekje is het ideale vertrekpunt om uw weg te vinden in de complexe structuur van de wetgeving
 • Gebruiksgemak: een compacte gids, die u overal mee naartoe kan nemen
 • Zekerheid: dankzij de jaarlijks nieuwe edities blijft uw wegwijzer op punt
Lees meer
duiding-vastgoed-2018
Duiding Vastgoed 2018
Larcier

Handige verzameling van alle relevante wetgeving:

Dit becommentarieerd wetboek bundelt zowel wetgeving over de publiekrechtelijke (stedenbouw, monumenten, stads- en dorpsgezichten, grond- en pandenbeleid, buurtwegen, openbaarheid van bestuur) als privaatrechtelijke (o.a. B.W., erfpacht, opstal, Wooncode) en fiscale aspecten. Daarnaast worden ook de beroepsreglementering voor de vastgoedmakelaars en bepalingen i.v.m. handelspraktijken en consumentenbescherming opgenomen.

Voorzien van een grondige verhelderende commentaar:

De wetgeving wordt toegelicht door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren  met verwijzingen naar andere wet- en regelgeving en naar de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om de reglementering te begrijpen en toe te passen, en rechtsleer.

Hierdoor is het een uiterst nuttig werkinstrument voor advocaten, magistraten, notarissen en alle professionals in de vastgoedsector (waarbij ook landmeters, syndici, de vereniging van mede-eigenaars, CIB-leden, etc).

Volledig up-top-date.

De vorige editie dateerde van 2013; Deze nieuwe editie was noodzakelijk geworden ingevolge de vele wijzigingen in deze materie sinds 2013, onder meer inzake:
- marktpraktijken en consumentenbescherming’, nu geïncorporeerd in  het WER;
- aanpassingen aan de wet 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van de vastgoedmakelaar;
- Onroerenderfgoeddecreet;
- nieuw stagereglement;
- Vlaamse Codex Fiscaliteit;….

Deze nieuwigheden zijn alle geïntegreerd.

 

Lees meer
omgevingsrecht-geannoteerd
Omgevingsrecht geannoteerd 2018
Die Keure

Het omgevingsrecht heeft de voorbije jaren in snel tempo ingang gevonden als overkoepelende rechtstak voor het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. De term staat echter voor meer dan louter een overkoepeling, maar is ook ingegeven door de steeds verdergaande integratie van het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. Een exponent van deze integratie vormt het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, dat op 1 januari 2018 nu voor iedereen in werking is getreden. Hierdoor is ook de terminologie op het vlak van vergunningverlening veranderd en spreken we niet langer van milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, maar van omgevingsvergunningen.
 
Hoog tijd dus ook voor de redactieteams van de eerdere wetboeken Milieurecht en Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw om de koppen bij elkaar te steken en beide wetboeken te integreren in dit nieuwe Wetboek Omgevingsrecht.
 
Het omgevingsrecht is een van de belangrijkste en meest relevante rechtstakken. Tegelijkertijd is het ook een complexe en omvangrijke rechtstak. Een eigen wetboek kon dan ook niet ontbreken. Deze uitgave komt tegemoet aan de nood aan een dergelijk wetboek.
 
Zoals dit het geval is voor de andere wetboeken binnen de reeks geannoteerde “Blauwe Wetboeken”, bevat dit wetboek de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de belangrijkste omgevingswetgeving in het Vlaamse Gewest. Het betreft wetgeving omtrent zowel algemene bepalingen, als meer specifiek de ruimtelijke ordening en het milieu. De focus ligt op de relevante decreten en wetten. Zo gaat het onder meer om:

 • het Omgevingsvergunningsdecreet
 • het Decreet Complexe Projecten
 • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
 • het Rooilijnendecreet
 • het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
 • het Bodemdecreet
 • het Natuurbehoudsdecreet
 • de Milieustakingswet
 • ...

Het wetboek is voorzien van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak, interessante rechtsleer en overzichten van rechtspraak.
 
Voor al wie in het omgevingsrecht bedrijvig is, is dit geannoteerd Wetboek Omgevingsrecht hét werkinstrument bij uitstek.
 

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 23 oktober 2018 13.30u - 17.30u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

199 EUR (excl. btw) 

310 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het 'Vastgoedzakboekje 2018', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

BIV

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

3,5 uren (aangevraagd)

Inschrijven | Bodemverontreinigingen, bodemsaneringen en grondverzet - 23/10/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer