Sinds 30 juni 2017 is de nieuwe regelgeving inzake Overheidsopdrachten volledig van kracht. Intussen is ook een multi-reparatie KB gepubliceerd. Door het multi-KB wordt er verholpen aan verschillende toepassingsproblemen en onduidelijkheden die inmiddels aan het licht zijn gekomen na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten sinds 30 juni 2017.

Tijdens ons jaarlijks seminarie ‘Actualia Overheidsopdrachten’ geven wij graag een actuele stand van zaken.

Tijdens deze studiedag zult u dus een volledig overzicht krijgen van de meest recente evoluties in dit complexe rechtsdomein.

Programma

08:45 - 09:30 Onthaal met koffie | Registratie van de deelnemers

09:30 - 11:00

Sessie 1 | Overheidsopdrachten anno 2019: nieuwe wet- en regelgeving en specifieke aandachtspunten
Meester Peter Flamey

11:00 - 11:15 Pauze

11:15 - 12:45

Sessie 2 | Raamovereenkomsten en aankoopcentrales
Meester Gitte Laenen

12:45 - 13:45

Middagpauze met broodjesbuffet

13:45 - 15:15

Sessie 3 | Overzicht van rechtspraak inzake overheidsopdrachten gepubliceerd in 2018-2019
De heer Bart Gheysens

15:15 - 15:30

Pauze

15:30 - 17:00

Sessie 4 | De selectie- en gunningscriteria: de nieuwe regels en recente rechtspraak
Meester Peter Teerlinck

17:00 - 17:15

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

peter-flamey
Meester Peter Flamey
Advocaat-vennoot, Flamey Advocaten

Peter Flamey behaalde in 1982 de diploma's van Licentiaat in de Rechtsgeleerdheid en Baccalaureaat in de Thomistische Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Hij volgde vanaf 1984 stage als advocaat in het kantoor van Mr. Hervé Nelissen-Grade, Ere-deken van de Nationale Orde van advocaten en Oud-Stafhouder van de Balie te Leuven.

Hij verbond zich in 1988 aan de Balie te Brussel om zich in het kantoor van Mr. Martin Denys te bekwamen in het publiek en administratief recht.

In 1994 stichtte hij het eerste nichekantoor in Vlaanderen, gespecialiseerd in het publiek en administratief recht.

Lees meer
gitte-laenen
Meester Gitte Laenen
Advocaat-vennoot, GD&A Advocaten

Gitte Laenen studeerde in 2002 af in de opleiding Rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel, in de optie publiekrecht.

Daarna werkte zij gedurende vier jaar bij de vakgroep Staats- en Bestuursrecht aan de VUB, eerst als assisterend academisch personeelslid, later als FWO-beursaal (onder prof. Marnix Vandamme en prof. Kaat Leus). Tijdens deze jaren verrichtte zij uitgebreid onderzoek binnen het administratief recht, en in het bijzonder binnen de materie van de overheidsopdrachten.

In 2004 behaalde zij een bijkomend diploma in de specialisatieopleiding “Economisch Publiek Recht” aan de VUB. Tot september 2012 is zij verbonden gebleven aan de vakgroep Staats- en bestuursrecht (VUB) als deeltijds (10%) praktijkassistent en als begeleidster van de Masterproeven publiek recht. Bovendien doceerde zij in de academiejaren 2008-2009 en 2009-2010 de cursus “Administratieve contracten” in het tweede Masterjaar, afstudeerrichting publiek recht (dit in vervanging van professor Sven Baeten die tijdelijk in het buitenland verbleef).

In juni 2006 maakte Gitte Laenen de overstap naar de advocatuur en startte zij bij GD&A Advocaten.

Ook nu nog tracht Gitte Laenen op wetenschappelijke basis bezig te zijn met (in hoofdzaak) de overheidsopdrachtenmaterie, zowel door het redigeren van wetenschappelijke artikels, bijdragen, nieuwsbrieven als door het spreken op studiedagen, colloquia en het geven van vormingen inzake overheidsopdrachten. Zij geeft bovendien talrijke in house opleidingen op maat van besturen en bedrijven, en is vaste docente bij Escala/Syntra, CVO Mechelen en CVO Geel.

Bij GD&A Advocaten is Gitte Laenen sedert 2010 als vennoot verantwoordelijk voor het Departement Administratief recht, PPS en Overheidscontracten, alwaar zij in hoofdzaak bezig is met dossiers betreffende overheidsopdrachten, concessies, lokaal personeelsrecht, onteigeningen en publiek aannemingsrecht.

Lees meer
peter_teerlinck
Meester Peter Teerlinck
Advocaat-vennoot, & De Bandt

Peter Teerlinck focuses on Belgian and European public procurement law, and commercial law. He is a member of the bar of Brussels.

His broad practice and experience cover complex litigation with regard to public procurement, and national and international business litigation. He assists companies in drafting commercial contracts in a broad sense, and in particular distribution agreements. Public authorities as well as companies can contact him concerning the drafting of respectively their tenders and offers, as well as for legal assistance in the administrative or civil courts in case of a dispute.

His clients include multinational firms as well as small and medium-sized enterprises and public authorities of different sizes. They can all count on tailor-made advice and defense.

Peter has published numerous legal articles concerning public procurement law and competition law. He regularly lectures on national and European aspects of public procurement law.

Peter studied law in Namur and at the Catholic University of Leuven (1986-1991), and obtained a post graduate degree in European law at the ’Institut de droit européen’ (University of Brussels, 1992). He began his career as a lawyer in 1992 with the law firm Schuermans & Schuermans, where he became partner in 2001. In July 2010 he became partner at & DE BANDT.          

Peter Teerlinck practices in Dutch, French, English, German and Spanish, and has a passive knowledge of Italian.

Lees meer
bart-gheysens
De heer Bart Gheysens
Juridisch adviseur Overheidsopdrachten, Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Meer informatie volgt.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

26 april 2019

09.30u - 17.15u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

310 EUR (excl btw)

380 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Overheidsopdrachtenrecht - boek III: de uitvoering van overheidsopdrachten', documentatie
(digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

Instituut voor Bedrijfsjuristen

6 punten

6 uren

6 uren

6 punten (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving)

Gerelateerde boeken

overheidsopdrachtenrecht-boek-iii
Overheidsopdrachtenrecht - boek III: de uitvoering van overheidsopdrachten 2019
Wolters Kluwer

Dit boek bevat de gecoördineerde tekst van het KB AUR 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar.

Sommige wijzigingen zijn ingrijpend. Zoals de wijzigingen die gebaseerd zijn op de implementatie van de pressetext-Nachrichtenagentur-rechtspraak van het Hof van Justitie over de (on)mogelijkheid om een opdracht te wijzigen tijdens de uitvoering ervan. Deze rechtspraak is door artikel 72 van de Overheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU omgezet in Europese wetgeving. De omzetting van dit artikel in nationaal recht vindt u nu in de gewijzigde artikelen 37 en 38 en in de nieuwe artikelen 38/1 tot 38/19 van het KB AUR 2013.

Andere belangrijke wijzigingen zijn de nieuwe bepalingen die kaderen in de strijd tegen de sociale dumping, zoals de nieuwe artikelen 12/1 tot 12/4. Die hebben respectievelijk betrekking op de transparantie omtrent de onderaannemingsketen, de verificatie in hoofde van onderaannemers of er uitsluitingsgronden voorhanden zijn, de beperking van de onderaannemingsketen en het opleggen dat ook de onderaannemer voldoet aan de eisen inzake kwalitatieve selectie. Zo kan ook verwezen worden naar het nieuwe artikel 78/1 omtrent de naleving van de regeling inzake de erkenning van aannemers in de onderaannemingsketen.

Voor de in het KB AUR 2013 verplaatste ‘oude’ artikelen zorgt een kruisverwijzing in de artikelsgewijze commentaar én een als bijlage aangehechte concordantietabel ervoor dat de lezer de link behoudt met het vroegere artikelnummer en dus de commentaar en informatie opgenomen in de editie 2014 van dit boek.

Naast de in de artikelsgewijze commentaar vermelde rechtsleer reikt een thematisch ingedeelde bibliografie de lezer een overzicht aan van de sinds 2013 gepubliceerde boeken en artikelen over de uitvoeringsregels sensu lato van het overheidsopdrachtenrecht.

Tot slot heeft dit boek een uitgebreid trefwoordenregister waardoor u de belangrijkste passages per thema snel kunt terugvinden.

De materie werd bijgehouden tot 30 juni 2018.

Lees meer
zakboekje-overheidsopdrachten-wetboek-2018
Zakboekje overheidsopdrachten - wetboek 2019
Wolters Kluwer

In de loop der tijd is de overheidsopdrachtenwetgeving sterk uitgebreid. De regelgeving bevat momenteel bijvoorbeeld specifieke normen voor concessies. Veel opdrachten gaan vandaag ook verder dan de fundamentele wetgeving, wanneer het gaat over water, energie, vervoer en postdiensten – de zogenaamde ‘speciale sectoren’. Zo ontstond de nood om een uitgebreid en praktisch instrument ter beschikking te stellen met een volledig overzicht van de federale wetgeving rond overheidsopdrachten.

Dit Zakboekje Overheidsopdrachtenwetgeving – Wetboek bevat de federale wetgeving rond overheidsopdrachten voor de klassieke sectoren, de speciale sectoren en voor defensie en veiligheid. Het bevat eveneens de nationale bepalingen rond concessies en rechtsbescherming alsook onderdelen uit het Strafwetboek van toepassing op overheidsopdrachten. Specifiek voor werken verzamelt dit boek bovendien de normering rond erkenning en tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

Lees meer
zakboekje-overheidsopdrachten-2019
Zakboekje overheidopdrachten 2019
Wolters Kluwer

Een overheidsopdracht is nooit evident. De kleinste procedurefout kan voor zowel een overheid als een bedrijf catastrofaal zijn. U wilt juridisch juist handelen, maar u heeft misschien geen tijd om de overheidsopdrachtenwetgeving helemaal te bestuderen? Of u heeft een specifieke vraag waarop u snel een antwoord wilt? Dan is het Zakboekje Overheidsopdrachten – Klassieke sectoren 2019 zeker iets voor u!

Het Zakboekje Overheidsopdrachten- Klassieke sectoren 2019 legt niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema’s zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten worden helder en beknopt uitgelegd. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante uittreksels uit de wetgeving en belangrijke rechtspraak.

Deze editie is afgestemd op de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving die van kracht is sinds 30 juni 2017. U krijgt onder meer een overzicht van:

 • het nieuw juridisch kader voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
 • een overzicht van de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures;
 • aangepaste regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten;
 • specifieke en aanvullende opdrachten en procedures;
 • een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen;
 • de wetteksten van de nieuwe Wet inzake overheidsopdrachten, het nieuwe KB Plaatsing en van het aangepaste KB Uitvoering.
Lees meer
praktijkboek-overheidsopdrachten-2018
Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe pas je de regels concreet toe? 2018
Wolters Kluwer

De Overheidsopdrachtenwetgeving wordt steeds complexer, ondanks de bedoeling van de wetgever om ze te vereenvoudigen. Aanbestedende overheden en ondernemingen zien door het bos van regels en uitzonderingen de bomen niet meer.  Dit praktijkboek brengt verheldering en helpt u om de opdrachten correct te sluiten en uit te voeren.

Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen.

In het Praktijkboek Overheidsopdrachten vindt u bondige praktische informatie en voorbeelden over :

 • De raming van de waarde van de opdracht
 • De plaatsingsprocedures
 • Samengestelde procedures
 • Kenmerken van de opdracht voor werken, leveringen en diensten
 • Selectie van de deelnemers aan opdrachten
 • Gunning van de opdracht
 • Prijsherziening, vertraging en wijzigingen tijdens de uitvoering van de opdracht
Lees meer
overheidsopdrachtenrecht-boek-ii
Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
Wolters Kluwer

Dit boek – dat  een organisch geheel uitmaakt met het boek Overheidsopdrachtenrecht. De Wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten heeft het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 tot voorwerp. Dit koninklijk besluit is bij zijn inwerkingtreding op 30 juni 2017 in de plaats gekomen van het koninklijk besluit van 15 juli en geeft uitvoering aan titel 2 van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016. Die beheerst de overgrote meerderheid van de overheidsopdrachten die worden geplaatst door de Belgische aanbestedende overheden van lokaal tot federaal niveau.

In een eerste deel van het boek worden de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden geduid die het KB Plaatsing 2017 met zich meebrengt ten opzichte van het KB Plaatsing 2011. In een tweede deel volgt de artikelsgewijze commentaar met relevante informatie geput uit het Verslag aan de Koning en het advies van de Raad van State. Het boek bevat ook een overzicht van de belangrijkste verschilpunten tussen het KB Plaatsing 2017 en het KB Plaatsing speciale sectoren 2017. Een uitgebreide inhouds­opgave en een exhaustief trefwoordenregister ontsluiten de artikelen van het KB Plaatsing 2017 afdekt verwijzen verder naar de randnummers waarin de nieuwigheden en eigenaardigheden die het KB Plaatsing 2017 kenmerken, meer uitgebreid worden besproken.

In het boek wordt rekening gehouden met de nieuwe Europese drempelbedragen geldend voor de periode 2018-2019 en met het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies ("multi-reparatie-KB", BS 18 april 2018).

Lees meer
overheidsopdrachten
Overheidsopdrachten: Algemeen en Bijzonder deel 2017
Wolters Kluwer

Dit boek bevat een systematische analyse van het Belgisch en Europees overheidsopdrachtenrecht, zowel op grond van de Overheidsopdrachtenwet van 2006 als op grond van de nieuwe Overheidsopdrachtenwet 2016 die weldra in werking treedt.

In het Algemeen Deel wordt ingegaan op het corpus van het overheidsopdrachtenrecht tot en met het verloop van de reguliere procedure, waaronder de algemene op alle overheidsopdrachten toepasselijke voorschriften.

In het Bijzonder Deel wordt het verloop onderzocht van bijzondere gunningswijzen, de overheidsopdrachten in de nutssectoren en in de defensiesector, het onderscheid met de overheidsovereenkomsten en ten slotte de beroepsmogelijkheden, waaronder beknopt de uitvoeringsgeschillen. Het boek focust in het bijzonder op de historische gelaagdheid en de constante wijziging van het overheidsopdrachtenrecht alsmede ten slotte op de belangrijke evoluties in de rechtspraak.

Lees meer
overheidsopdrachtenrecht-de-wet-van-17-juni-2016-inzake-overheidsopdrachten
Overheidsopdrachtenrecht. De Wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten
Wolters Kluwer

Dit boek behandelt de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2016. Deze wet zet de Europese overheidsopdrachtenrichtlijnen 2014/24/EU (klassieke sectoren) en 2014/25/EU (speciale sectoren) om in Belgische wetgeving en zal bij zijn inwerkingtreding de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten integraal vervangen. De Overheidsopdrachtenwet 2016 bevat de grote principes en de algemene, maar soms ook gedetailleerde voorschriften die in acht genomen moeten worden bij de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren.

In het eerste deel van dit boek gaan de auteurs in op de ratio legis en de structuur van de Overheidsopdrachtenwet 2016. Daarbij duiden ze de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden die deze wet met zich meebrengt ten opzicht van de Overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006. Ze gaan ook uitgebreid in op een aantal blijvende knelpunten van het overheidsopdrachtenrecht, zoals het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwet, de aanwending van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, de (facultatieve en verplichte) uitsluitingsgronden en de (on)mogelijkheid tot wijziging van een overheidsopdracht eens deze opdracht is gesloten.

Het tweede deel van dit boek bevat de artikelsgewijze commentaar met relevante informatie uit de memorie van toelichting en het parlementaire commissieverslag bij het wetsontwerp.

Lees meer
jaarboek-overheidsopdrachten-2017-2018
Jaarboek Overheidsopdrachten 2017-2018
EBP

Sinds 2008 wordt jaarlijks het Jaarboek Overheidsopdrachten uitgebracht.  Met dit boek wordt de lezer een overzicht aangereikt van de relevante Europese en nationale wetgeving, rechtspraak en rechtsleer van dat jaar.

Met dit Jaarboek stellen we tot doel de gebruikers een nuttige overzichts- en bronneninstrument ter beschikking te stellen waarmee de oceaan van regelgeving beter georiënteerd kan worden bevaren.  In elke editie zitten een 40-tal thema-artikelen die betrekking hebben op specifieke knelpunten in de betreffende materie, geschreven door dé specialisten terzake.

 

Lees meer

Inschrijven | Actualia overheidsopdrachten - 26/04/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer