Tijdens deze studienamiddag worden, naar jaarlijkse traditie, een aantal belangrijke evoluties in het faillissementsrecht kritisch geanalyseerd, aangezien er in de tweede helft van 2018 en 2019 heel wat belangrijke arresten en vonnissen werden gewezen. Zowel het Europees Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie als diverse hoven van beroep en rechtbanken van koophandel hebben talrijke uitspraken geveld, waaruit de sprekers een selectie hebben gemaakt ten behoeve van de practicus van het faillissementsrecht.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Net als de vorige jaren worden een aantal specifieke thema’s behandeld aan de hand van relevante gerechtelijke uitspraken
(periode 1 mei 2018-1 september 2019):

 1. Procedure:
  • Derdenverzet
  • Aangifte schuldvordering
  • Bevoegdheid
  • Samenloop collectieve schuldenregeling en faillissement
  • Bevoegdheden voorlopige bewindvoerders
 2. Ondernemingsbegrip
 3. Kwijtschelding
  • Verzoek
  • Verschoonbaarheid
 4. Aansprakelijkheden (zaakvoerders, bestuurders)
 5. Tegenwerpelijkheid aan failliete boedel (Pauliaanse vordering)
 6. Grensoverschrijdende insolventie
 7. Faillissementsmisdrijven
 8. Buitengewone schuldeisers in procedure gerechtelijke reorganisatie
 9. Boedelschulden
 10. Bescherming werknemers bij insolventie (arrest Plessers)
 11. Slotverrichtingen (kwijting, vergoeding kosten curator)

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

eddy-van-camp
Meester Eddy Van Camp
Advocaat-vennoot, EVC Advocaten

Studies :

 • Doctor in de Rechten K.U. Leuven;
 • Licentiaat in het Notariaat.

Activiteiten :

 • Advocaat aan de Balie te Antwerpen sinds 1969.
 • Curator;
 • Auteur van “Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017  " (reeks Nieuwe Wetgeving Kluwer)
 • Redactielid Kluwer faillissement en gerechtelijk akkoord.
 • Sedert 2005 spreker in het jaarlijks seminarie M&D - Faillissementsrecht en bijzondere insolventiewetgeving:  Overzicht van recente rechtspraak
Lees meer
ilse_mertens
Meester Ilse Mertens
Advocaat-vennoot, EVC Advocaten

Studies:

 • Complement toegepaste economie UFSIA 1983
 • Licentiaat in de Rechten Universiteit Gent 1986

Activiteiten:

 • Advocaat aan de Balie van Antwerpen sinds 1988
 • Curator
 • Auteur van “Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017  " (reeks Nieuwe Wetgeving Kluwer)
 • Sedert 2005 spreker in het jaarlijks seminarie M&D - Faillissementsrecht en bijzondere insolventiewetgeving:  Overzicht van recente rechtspraak
Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 13 februari 2020 13.30u - 17.30u
Locatie

Leuven

Faculty Club

Prijs

210 EUR (excl btw)

250 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017’ , documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

 

Orde van Vlaamse Balies

Nationale kamer van gerechtsdeurwaarder 

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

IBJ

 

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

4 punten

 

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

insolventie-van-ondernemingen-2017
Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017
Wolters Kluwer

Dit boek is een eerste kennismaking met het nieuwe insolventierecht. Met behulp van de memorie van toelichting wordt elk artikel nader toegelicht. 

De wet van 11 augustus 2017 voegt het insolventierecht in het Wetboek van economisch recht in. Boek XX van het WER zal in werking treden op 1 mei 2018 en poogt het insolventierecht te moderniseren.

Hoofdaspecten van de nieuwe wetgeving zijn de volledige elektronische procedure, het uitbreiden van het toepassingsgebied naar alle ondernemingen, een verstrengde bestuurdersaansprakelijkheid, wijzigingen met betrekking tot het ereloon van de curator en het vervangen van de verschoonbaarheid door de kwijtschelding. De nieuwe wet beklemtoont bovendien buitengerechtelijke vormen van insolventie en moedigt minnelijke akkoorden aan.

Lees meer
boek-xx
Boek XX : Een commentaar bij het nieuwe insolventierecht
Die Keure

Op 1 mei 2018 is het nieuwe Boek XX van het WER in werking getreden.

Boek XX smelt de WCO en de Faillissementswet samen tot één coherent geheel. Daarbij heeft de wetgever zich echter niet beperkt tot een loutere coördinatie. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het insolventierecht op diverse punten te wijzigen, waarbij sommige van deze wijzigingen zeer ingrijpend en andere eerder juridisch-technisch van aard zijn.

De meest fundamentele wijziging is ongetwijfeld dat het toepassingsgebied ratione personae van het insolventierecht gevoelig uitgebreid wordt. Voortaan kunnen bijvoorbeeld ook vzw’s, maatschappen en beoefenaars van vrije beroepen het voorwerp zijn van een procedure van gerechtelijke reorganisatie of van een faillissementsprocedure. Een andere opvallende ingreep is dat de wetgever een aantal aan het faillissement verbonden aansprakelijkheidsregels overhevelt naar Boek XX, waarbij deze regels inhoudelijk gewijzigd worden en een veel ruimere draagwijdte krijgen dan voorheen.

Net vóór de inwerkingtreding van Boek XX verschenen op 27 april 2018 in het Belgisch Staatsblad nog de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht – die Boek XX op een aantal punten wijzigt – en twee uitvoeringsbesluiten bij Boek XX.

Met het Koninklijk Besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep wordt de toepassing van Boek XX op de beoefenaars van vrije beroepen meer in detail geregeld en het Koninklijk Besluit van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen regelt de aan curatoren en andere insolventiefunctionarissen toekomende vergoedingen.

Dit boek neemt u in meer dan 300 bladzijden mee doorheen de bepalingen van Boek XX, waarbij de auteurs focussen op de vele grote en kleine wijzigingen die aan het bestaande insolventierecht werden aangebracht. Daarbij streven zij er onder meer ook naar om een overzicht te geven van de reeds in de rechtsleer verschenen commentaren.

De stof werd bijgehouden tot en met 30 april 2018, hetgeen betekent dat ook de hiervoor vermelde Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht en de uitvoeringsbesluiten verwerkt werden.

Lees meer
beslagzakboekje-2019
Beslagzakboekje 2019
Wolters Kluwer

Het Beslagzakboekje is een praktisch hulpmiddel voor iedere jurist die regelmatig in aanraking komt met dit sterk technische rechtsonderdeel.

Het zakboekje biedt een schematisch en praktijkgericht overzicht van het volledige Belgische privaatrechtelijke beslagrecht, vertrekkende vanuit de wettekst en de rechtspraak, maar zonder academische of theoretische polemieken. Aan de orde komen: de basisbegrippen, de algemene regels, en een gedetailleerde behandeling van alle afzonderlijke beslagvormen. Alleen dagelijks bruikbare informatie wordt opgenomen.

In deze editie 2019 vindt u ondermeer:

 • nieuwe rechtspraak over de beperktheid van het gezag van gewijsde van de beslissingen van de beslagrechter;
 • verduidelijking hoe u een een bedrijfsgeheim als bedoeld in art. XI.332/4 WER kan beschermen;
 • nieuwe cassatierechtspraak over het gemeenrechtelijk beslag onder derden op een verpande schuldvordering.

De stof is bijgehouden tot medio 2018 (rechtsleer en rechtspraak) en 22 januari 2019 (wetgeving).

Lees meer

Inschrijven | Faillissementsrecht - 13/02/2020

Contact

sophie-nottebaert
Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37

Lees meer
klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer