Tijdens deze studienamiddag worden, naar jaarlijkse traditie, een aantal belangrijke evoluties in het faillissementsrecht kritisch geanalyseerd, aangezien er in de tweede helft van 2017 en 2018 heel wat belangrijke arresten en vonnissen werden gewezen. Zowel het Europees Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie als diverse hoven van beroep en rechtbanken van koophandel hebben talrijke uitspraken geveld, waaruit de sprekers een selectie hebben gemaakt ten behoeve van de practicus van het faillissementsrecht.

Op 1 mei 2018 is ook het nieuwe Boek XX van het WER in werking getreden, waarin de WCO en de Faillissementswet samen tot één coherent geheel worden opgenomen. De wetgever beperkte zich niet tot een loutere coördinatie maar maakte van de gelegenheid gebruik om het insolventierecht op diverse punten te wijzigen, waarbij sommige van deze wijzigingen zeer ingrijpend en andere eerder juridisch-technisch van aard zijn.

Tijdens deze studienamiddag wordt door de sprekers uitvoerig duiding gegeven bij deze aanpassingen.

Spreker

eddy-van-camp
Meester Eddy Van Camp
Advocaat-vennoot, EVC Advocaten

Studies :

 • Doctor in de Rechten K.U. Leuven;
 • Licentiaat in het Notariaat.

Activiteiten :

 • Advocaat aan de Balie te Antwerpen sinds 1969.
 • Curator;
 • Auteur van “Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017  " (reeks Nieuwe Wetgeving Kluwer)
 • Redactielid Kluwer faillissement en gerechtelijk akkoord.
 • Sedert 2005 spreker in het jaarlijks seminarie M&D - Faillissementsrecht en bijzondere insolventiewetgeving:  Overzicht van recente rechtspraak
Lees meer
ilse_mertens
Meester Ilse Mertens
Advocaat-vennoot, EVC Advocaten

Studies:

 • Complement toegepaste economie UFSIA 1983
 • Licentiaat in de Rechten Universiteit Gent 1986

Activiteiten:

 • Advocaat aan de Balie van Antwerpen sinds 1988
 • Curator
 • Auteur van “Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017  " (reeks Nieuwe Wetgeving Kluwer)
 • Sedert 2005 spreker in het jaarlijks seminarie M&D - Faillissementsrecht en bijzondere insolventiewetgeving:  Overzicht van recente rechtspraak
Lees meer
dogan-alper
Meester Dogan Alper
Advocaat EVC Advocaten, Praktijkassistent Jan Ronse instituut KU Leuven

Meer informatie volgt.

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Faillissementsrecht

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

insolventie-van-ondernemingen-2017
Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017
Wolters Kluwer

Dit boek is een eerste kennismaking met het nieuwe insolventierecht. Met behulp van de memorie van toelichting wordt elk artikel nader toegelicht. 

De wet van 11 augustus 2017 voegt het insolventierecht in het Wetboek van economisch recht in. Boek XX van het WER zal in werking treden op 1 mei 2018 en poogt het insolventierecht te moderniseren.

Hoofdaspecten van de nieuwe wetgeving zijn de volledige elektronische procedure, het uitbreiden van het toepassingsgebied naar alle ondernemingen, een verstrengde bestuurdersaansprakelijkheid, wijzigingen met betrekking tot het ereloon van de curator en het vervangen van de verschoonbaarheid door de kwijtschelding. De nieuwe wet beklemtoont bovendien buitengerechtelijke vormen van insolventie en moedigt minnelijke akkoorden aan.

Lees meer
boek-xx-een-commentaar-bij-het-nieuwe-insolventierecht
Boek XX. Een commentaar bij het nieuwe insolventierecht 2018
Die Keure

Een commentaar bij het nieuwe insolventierecht

Op 1 mei 2018 is het nieuwe Boek XX van het WER in werking getreden.

Boek XX smelt de WCO en de Faillissementswet samen tot één coherent geheel. Daarbij heeft de wetgever zich echter niet beperkt tot een loutere coördinatie. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het insolventierecht op diverse punten te wijzigen, waarbij sommige van deze wijzigingen zeer ingrijpend en andere eerder juridisch-technisch van aard zijn.

De meest fundamentele wijziging is ongetwijfeld dat het toepassingsgebied ratione personae van het insolventierecht gevoelig uitgebreid wordt. Voortaan kunnen bijvoorbeeld ook vzw’s, maatschappen en beoefenaars van vrije beroepen het voorwerp zijn van een procedure van gerechtelijke reorganisatie of van een faillissementsprocedure. Een andere opvallende ingreep is dat de wetgever een aantal aan het faillissement verbonden aansprakelijkheidsregels overhevelt naar Boek XX, waarbij deze regels inhoudelijk gewijzigd worden en een veel ruimere draagwijdte krijgen dan voorheen.

Net vóór de inwerkingtreding van Boek XX verschenen op 27 april 2018 in het Belgisch Staatsblad nog de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht – die Boek XX op een aantal punten wijzigt – en twee uitvoeringsbesluiten bij Boek XX.

Met het Koninklijk Besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep wordt de toepassing van Boek XX op de beoefenaars van vrije beroepen meer in detail geregeld en het Koninklijk Besluit van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen regelt de aan curatoren en andere insolventiefunctionarissen toekomende vergoedingen.

Dit boek neemt u in meer dan 300 bladzijden mee doorheen de bepalingen van Boek XX, waarbij de auteurs focussen op de vele grote en kleine wijzigingen die aan het bestaande insolventierecht werden aangebracht. Daarbij streven zij er onder meer ook naar om een overzicht te geven van de reeds in de rechtsleer verschenen commentaren.

De stof werd bijgehouden tot en met 30 april 2018, hetgeen betekent dat ook de hiervoor vermelde Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht en de uitvoeringsbesluiten verwerkt werden.

Lees meer
capita-selecta-nationaal-en-internationaal-beslagrecht
Capita selecta nationaal en internationaal beslagrecht 2018
Intersentia

Dit Cahier reikt praktijkjuristen adequate antwoorden aan op de vele vragen die de recente wetswijzigingen in het nationale en internationale beslagrecht doen rijzen. Het is niet de ambitie van de auteurs om volledig en exhaustief te zijn. Daarvoor zijn er immers de klassieke handboeken. De auteurs zijn er wel in geslaagd enkele minder bekende onderwerpen uit het beslagrecht te belichten en te verduidelijken voor de rechtspracticus.

Voor het internationale beslagrecht wordt de recente Verordening Europees Bewarend Bankbeslag besproken alsook enkele aspecten die raken aan de uitvoeringsimmuniteit van een vreemde staat of een buitenlandse centrale bank. In het luik nationaal beslagrecht komen achtereenvolgens aspecten aan bod van de revindicatievordering, de impact van een cassatie en een verwijzing naar een nieuwe bodemrechter, de mogelijkheid tot zaakvervanging bij beslag, enkele vragen over het wettelijk sekwester alsook het beslag tot terugvordering.

Lees meer
beslagzakboekje-2018
Beslagzakboekje 2018
Wolters Kluwer

Het Beslagzakboekje is een praktisch hulpmiddel voor iedere jurist die regelmatig in aanraking komt met dit sterk technische rechtsonderdeel.

Het zakboekje biedt een schematisch en praktijkgericht overzicht van het volledige Belgische privaatrechtelijke beslagrecht, vertrekkende vanuit de wettekst en de rechtspraak, maar zonder academische of theoretische polemieken. Aan de orde komen: de basisbegrippen, de algemene regels, en een gedetailleerde behandeling van alle afzonderlijke beslagvormen. Alleen dagelijks bruikbare informatie wordt opgenomen.

In deze editie 2018 vindt u ondermeer:

 • de nieuwste rechtspraak over de wetgeving inzake de invordering van onbetwiste geldschulden
 • de gewijzigde voorlopige tenuitvoerlegging
 • de burgerlijke boete (art. 780bis Ger.W.) in het beslagrecht 

De stof is bijgehouden tot medio 2017 (rechtsleer en rechtspraak) en 9 januari 2018 (wetgeving).

Lees meer
collectieve-schuldenregeling-2017
Collectieve schuldenregeling 2017
Intersentia

Het boek is een praktische handleiding door de collectieve schuldenregeling, van begin tot einde. De auteur gidst de lezer door de verschillende fasen van de procedure, geeft hierbij handige tips en waarschuwt voor eventuele valkuilen. In elk hoofdstuk wordt de relevante wetgeving opgenomen.

De modeldocumenten in de bijlagen reiken de hulpmiddelen aan om de schuldbemiddeling vlot en efficiënt te laten verlopen. De bijlagen bevatten o.a. een vragenlijst in verband met de mee te brengen documenten, een modelverzoekschrift, een leidraad voor een eerste gesprek, een modelbrief naar de FOD Financiën, een model jaarverslag en een overzichtstabel met inkomsten en uitgaven.

Lees meer
achterstelling_schuldvorderingen_insolventierecht-2017
Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht 2017
Intersentia

Hoewel de achterstelling van schuldvorderingen in de praktijk courant gebruikt wordt, besteden zowel de rechtspraak als de rechtsliteratuur er maar weinig aandacht aan. Deze allesomvattende studie komt aan deze lacune tegemoet. De auteur biedt een antwoord op de complexe problemen die de achterstelling doet ontstaan. Zo worden voor de rechtspractici relevante vragen behandeld over de juridische aard van de achterstelling, de rechtsgeldigheid en de tegenwerpelijkheid aan derden, de rechtsgevolgen van de achterstelling en de uitwerking in insolventieprocedures.
Dit boek is bijgevolg een onmisbaar naslagwerk voor advocaten, curatoren, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten.
Roel Fransis promoveerde in 2013 tot Doctor in de rechten (KU Leuven). Hij is verbonden aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven. Sedert 2005 is hij advocaat aan de balie van Brussel met specialisatie in het insolventierecht en geschillenbeslechting.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

14 november 2018

20 november 2018

13.30u - 17.30u
Locatie

Gent

Kontich

Holiday Inn Gent Expo

De Jachthoorn

Prijs

210 EUR (excl. btw)

250 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)


Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

 

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

4 punten (aangevraagd)

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde.
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Inschrijven | Faillissementsrecht - 14/11/2018 en 20/11/2018

Kies hieronder welke dag u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer