De wet van 11 augustus 2017 (Staatsblad van 11 september 2017) moderniseert het bestaande insolventierecht van ondernemingen en treedt grotendeels in werking op 1 mei 2018.

De bestaande Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de "WCO") en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 worden samengesmolten tot één geheel, dat tegelijkertijd geïntegreerd wordt in het WER. De wetgever heeft zich daarbij echter niet beperkt tot een loutere coördinatie van bestaande wetgeving: het insolventierecht werd op een aantal punten grondig gewijzigd en er werden er ook heel wat punctuele aanpassingen doorgevoerd. De kernprincipes achter de procedure tot gerechtelijke reorganisatie werden grotendeels behouden, maar er werden wel een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Tijdens deze studienamiddag krijgt u een grondige en praktijkgerichte bespreking van de toepassing van de WCO in 2018, met aandacht voor de wijzigingen en de praktische toepassingen.

Sprekers

De heer Guy Hermans

Rechter, Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

De heer Guy Hermans is rechter bij de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

De vennootschap in moelijkheden: de WCO in het nieuwe insolventierecht

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

insolventie-van-ondernemingen-2017

Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017

, Wolters Kluwer

Dit boek is een eerste kennismaking met het nieuwe insolventierecht. Met behulp van de memorie van toelichting wordt elk artikel nader toegelicht. 

De wet van 11 augustus 2017 voegt het insolventierecht in het Wetboek van economisch recht in. Boek XX van het WER zal in werking treden op 1 mei 2018 en poogt het insolventierecht te moderniseren.

Hoofdaspecten van de nieuwe wetgeving zijn de volledige elektronische procedure, het uitbreiden van het toepassingsgebied naar alle ondernemingen, een verstrengde bestuurdersaansprakelijkheid, wijzigingen met betrekking tot het ereloon van de curator en het vervangen van de verschoonbaarheid door de kwijtschelding. De nieuwe wet beklemtoont bovendien buitengerechtelijke vormen van insolventie en moedigt minnelijke akkoorden aan.

curatoren-en-vereffenaars-iv

Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV - 2017

Intersentia

De Faillissementswet vereist dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Maar ook vereffenaars
van vennootschappen worden gecontroleerd door de rechtbank van koophandel, zonder dat er evenwel wettelijke bekwaamheidsvereisten worden gesteld. In dit licht wordt met een vaste regelmaat de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar georganiseerd door de KU Leuven en de UAntwerpen.

Dit boek bundelt de belangrijkste bijdragen van sprekers die meewerkten aan deze opleiding. De verschillende bijdragen behandelen thema’s en onderwerpen die nieuw zijn sinds 2014. Deze nieuwe uitgave vormt m.a.w. een aanvulling op de eerder verschenen boeken, die uiteraard op verschillende punten hun gelding behouden. Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruime aandacht besteed aan de verscherpte confrontatie van het insolventierecht
met diverse andere rechtstakken, zoals sociaal recht, fiscaal recht e.a. 

Dit boek is een onmisbaar en actueel naslagwerk voor curatoren, maar ook voor vele andere rechtspractici, zoals advocaten, vereffenaars van vennootschappen, voorlopig bewindvoerders, rechters in handelszaken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants. De auteurs zijn allen vooraanstaande magistraten, curatoren en academici.

achterstelling_schuldvorderingen_insolventierecht-2017

Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht - 2017

Intersentia

Hoewel de achterstelling van schuldvorderingen in de praktijk courant gebruikt wordt, besteden zowel de rechtspraak als de rechtsliteratuur er maar weinig aandacht aan. Deze allesomvattende studie komt aan deze lacune tegemoet. De auteur biedt een antwoord op de complexe problemen die de achterstelling doet ontstaan. Zo worden voor de rechtspractici relevante vragen behandeld over de juridische aard van de achterstelling, de rechtsgeldigheid en de tegenwerpelijkheid aan derden, de rechtsgevolgen van de achterstelling en de uitwerking in insolventieprocedures.
Dit boek is bijgevolg een onmisbaar naslagwerk voor advocaten, curatoren, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten.
Roel Fransis promoveerde in 2013 tot Doctor in de rechten (KU Leuven). Hij is verbonden aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven. Sedert 2005 is hij advocaat aan de balie van Brussel met specialisatie in het insolventierecht en geschillenbeslechting.

roerende-zekerheden-na-de-pandwet

Roerende zekerheden na de Pandwet 2017

Intersentia

Het Belgische recht inzake zakelijke zekerheden is door de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 op de roerende zekerheden (“Pandwet”) en de reparatiewet van 25 december 2016 grondig gewijzigd. Dit boek bevat een diepgaande bespreking van de meeste aspecten van deze nieuwe wetgeving, alsook een inzicht in het Belgische recht inzake roerende zekerheden zoals het er na de inwerkingtreding van deze wetten uitziet. Het gaat om een ingrijpende hervorming, waarbij vele facetten van het recht inzake roerende zekerheden werden gewijzigd. Het samenspel tussen de nieuwe regels en de regels die blijven gelden is niet altijd even eenvoudig en daarom bieden de auteurs zowel stevig onderbouwde analyses als praktische antwoorden op een hele reeks concrete vragen.

Met bijdragen van Luc Bontinck, Eric Dirix, Roel Fransis, Robbert Jacobs, Ruud Jansen, Jasmine Malekzadem, Koen Panis, Vincent Sagaert, Reinhard Steennot, Matthias E. Storme en Sander Van Loock.

collectieve_schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling - 2017

Intersentia

Het boek is een praktische handleiding door de collectieve schuldenregeling, van begin tot einde. De auteur gidst de lezer door de verschillende fasen van de procedure, geeft hierbij handige tips en waarschuwt voor eventuele valkuilen. In elk hoofdstuk wordt de relevante wetgeving opgenomen.

De modeldocumenten in de bijlagen reiken de hulpmiddelen aan om de schuldbemiddeling vlot en efficiënt te laten verlopen. De bijlagen bevatten o.a. een vragenlijst in verband met de mee te brengen documenten, een modelverzoekschrift, een leidraad voor een eerste gesprek, een modelbrief naar de FOD Financiën, een model jaarverslag en een overzichtstabel met inkomsten en uitgaven.

beslagzakboekje2017

Beslagzakboekje 2017

, Wolters Kluwer

Het Beslagzakboekje is een praktisch hulpmiddel voor iedere jurist die regelmatig in aanraking komt met dit sterk technische rechtsonderdeel.

Het zakboekje biedt een schematisch en praktijkgericht overzicht van het volledige Belgische privaatrechtelijke beslagrecht, vertrekkende vanuit de wettekst en de rechtspraak, maar zonder academische of theoretische polemieken. Aan de orde komen: de basisbegrippen, de algemene regels, en een gedetailleerde behandeling van alle afzonderlijke beslagvormen. Alleen dagelijks bruikbare informatie wordt opgenomen.

In deze editie 2017 vindt u ondermeer:

  • de nieuwe wetgeving inzake de invordering van onbetwiste geldschulden
  • het dwangbevel in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hoe de beslagrechter volgens het Hof van Cassatie hiermee moet omgaan 
  • de nieuwe cassatierechtspraak inzake de omvang van de bevoegdheid van de beslagrechter 

De stof is bijgehouden tot medio 2016 (rechtsleer en rechtspraak) en 15 januari 2017 (wetgeving).

Praktische informatie

Tijdstip

16 maart 2018

13.30u - 17.15u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

289 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. het boek 'Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

FSMA

3 punten

aangevraagd voor 3 punten


3,5 uren

3,5 uren

2 punten voor compliance officers en tussenpersonen bank en beleggingen

Inschrijven | De vennootschap in moeilijkheden: de WCO in het nieuwe insolventierecht - 16/03/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37