De procedure van gerechtelijke reorganisatie die in 2009 werd ingevoerd door de Wet betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen (WCO) werd sindsdien al tweemaal gewijzigd, eerst door de Wet van 27 mei 2013 en daarna, bij de integratie van de WCO in Boek XX van het WER, door de Wet van 11 augustus 2017. Parallel daarmee hebben de hoven en rechtbanken zich sinds 2009 over de meest diverse aspecten van de procedure uitgesproken. Voor de rechtspraktizijn is het dan ook niet altijd eenvoudig om het overzicht te behouden.

Tijdens deze studienamiddag wordt er u een algemeen overzicht geboden van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, waarbij alle aspecten van de procedure de revue passeren. Het doel is om u daarbij een praktijkgerichte synthese te brengen van de wettelijke en jurisprudentiële evoluties van de voorbije 10 jaar, zodat u weer helemaal mee bent.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Komen onder meer aan bod:

 • Algemene principes en definities van het insolventierecht
 • Toepassingsgebied ratione personae
 • Territoriale bevoegdheid van de rechtbank
 • Insolventiefunctionarissen
 • Faillissementspreventie
 • De gerechtsmandataris en de voorlopige bewindvoerder
 • De ondernemingsbemiddelaar
 • Het buitengerechtelijk minnelijk akkoord
 • De procedure van gerechtelijke reorganisatie
  • De toegang tot de procedure
  • De gevolgen van de neerlegging van het verzoekschrift
  • Het vonnis
  • De opschorting en haar gevolgen
  • Het doel van de procedure van gerechtelijke reorganisatie en de wijziging ervan
  • Het gerechtelijk minnelijk akkoord
  • Het collectief akkoord
  • De overdracht onder gerechtelijk gezag
 • Het einde van de procedure van gerechtelijke reorganisatie

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

dominique-de-marez
Meester Dominique De Marez
Advocaat , Balie West-Vlaanderen (Eubelius)

Dominique De Marez is advocaat aan de balie West-Vlaanderen (Eubelius) en gastdocent aan de KULeuven, campus Brussel. Dominique treedt vaak op als advocaat in insolventieprocedures en geeft regelmatig seminaries over insolventierecht en andere thema’s in verband met ondernemingen in moeilijkheden.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

27 september 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Elewijt Elewijt Center
Prijs

 

205 EUR (excl. btw)

260 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

 

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het 'Boek XX', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Attest

 

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF 

IAB

IBJ

 

  

4 punten

3 uren (aangevraagd)

3.5 uren

3.5 uren

4 uren (aangevraagd)

 

Gerelateerde boeken

boek-xx
Boek XX
Die Keure

Op 1 mei 2018 is het nieuwe Boek XX van het WER in werking getreden.

Boek XX smelt de WCO en de Faillissementswet samen tot één coherent geheel. Daarbij heeft de wetgever zich echter niet beperkt tot een loutere coördinatie. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het insolventierecht op diverse punten te wijzigen, waarbij sommige van deze wijzigingen zeer ingrijpend en andere eerder juridisch-technisch van aard zijn.

De meest fundamentele wijziging is ongetwijfeld dat het toepassingsgebied ratione personae van het insolventierecht gevoelig uitgebreid wordt. Voortaan kunnen bijvoorbeeld ook vzw’s, maatschappen en beoefenaars van vrije beroepen het voorwerp zijn van een procedure van gerechtelijke reorganisatie of van een faillissementsprocedure. Een andere opvallende ingreep is dat de wetgever een aantal aan het faillissement verbonden aansprakelijkheidsregels overhevelt naar Boek XX, waarbij deze regels inhoudelijk gewijzigd worden en een veel ruimere draagwijdte krijgen dan voorheen.

Net vóór de inwerkingtreding van Boek XX verschenen op 27 april 2018 in het Belgisch Staatsblad nog de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht – die Boek XX op een aantal punten wijzigt – en twee uitvoeringsbesluiten bij Boek XX.

Met het Koninklijk Besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep wordt de toepassing van Boek XX op de beoefenaars van vrije beroepen meer in detail geregeld en het Koninklijk Besluit van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen regelt de aan curatoren en andere insolventiefunctionarissen toekomende vergoedingen.

Dit boek neemt u in meer dan 300 bladzijden mee doorheen de bepalingen van Boek XX, waarbij de auteurs focussen op de vele grote en kleine wijzigingen die aan het bestaande insolventierecht werden aangebracht. Daarbij streven zij er onder meer ook naar om een overzicht te geven van de reeds in de rechtsleer verschenen commentaren.

De stof werd bijgehouden tot en met 30 april 2018, hetgeen betekent dat ook de hiervoor vermelde Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht en de uitvoeringsbesluiten verwerkt werden.

Lees meer
beslagzakboekje-2019
Beslagzakboekje 2019
Wolters Kluwer

Het Beslagzakboekje is een praktisch hulpmiddel voor iedere jurist die regelmatig in aanraking komt met dit sterk technische rechtsonderdeel.

Het zakboekje biedt een schematisch en praktijkgericht overzicht van het volledige Belgische privaatrechtelijke beslagrecht, vertrekkende vanuit de wettekst en de rechtspraak, maar zonder academische of theoretische polemieken. Aan de orde komen: de basisbegrippen, de algemene regels, en een gedetailleerde behandeling van alle afzonderlijke beslagvormen. Alleen dagelijks bruikbare informatie wordt opgenomen.

In deze editie 2018 vindt u ondermeer:

 • de nieuwste rechtspraak over de wetgeving inzake de invordering van onbetwiste geldschulden
 • de gewijzigde voorlopige tenuitvoerlegging
 • de burgerlijke boete (art. 780bis Ger.W.) in het beslagrecht 

De stof is bijgehouden tot medio 2017 (rechtsleer en rechtspraak) en 9 januari 2018 (wetgeving).

Lees meer
roerende-zekerheden-na-de-pandwet
Roerende zekerheden na de Pandwet 2017
Intersentia

Het Belgische recht inzake zakelijke zekerheden is door de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 op de roerende zekerheden (“Pandwet”) en de reparatiewet van 25 december 2016 grondig gewijzigd. Dit boek bevat een diepgaande bespreking van de meeste aspecten van deze nieuwe wetgeving, alsook een inzicht in het Belgische recht inzake roerende zekerheden zoals het er na de inwerkingtreding van deze wetten uitziet. Het gaat om een ingrijpende hervorming, waarbij vele facetten van het recht inzake roerende zekerheden werden gewijzigd. Het samenspel tussen de nieuwe regels en de regels die blijven gelden is niet altijd even eenvoudig en daarom bieden de auteurs zowel stevig onderbouwde analyses als praktische antwoorden op een hele reeks concrete vragen.

Met bijdragen van Luc Bontinck, Eric Dirix, Roel Fransis, Robbert Jacobs, Ruud Jansen, Jasmine Malekzadem, Koen Panis, Vincent Sagaert, Reinhard Steennot, Matthias E. Storme en Sander Van Loock.

Lees meer
curatoren-en-vereffenaars-iv
Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV 2017
Intersentia

De Faillissementswet vereist dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Maar ook vereffenaars
van vennootschappen worden gecontroleerd door de rechtbank van koophandel, zonder dat er evenwel wettelijke bekwaamheidsvereisten worden gesteld. In dit licht wordt met een vaste regelmaat de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar georganiseerd door de KU Leuven en de UAntwerpen.

Dit boek bundelt de belangrijkste bijdragen van sprekers die meewerkten aan deze opleiding. De verschillende bijdragen behandelen thema’s en onderwerpen die nieuw zijn sinds 2014. Deze nieuwe uitgave vormt m.a.w. een aanvulling op de eerder verschenen boeken, die uiteraard op verschillende punten hun gelding behouden. Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruime aandacht besteed aan de verscherpte confrontatie van het insolventierecht
met diverse andere rechtstakken, zoals sociaal recht, fiscaal recht e.a. 

Dit boek is een onmisbaar en actueel naslagwerk voor curatoren, maar ook voor vele andere rechtspractici, zoals advocaten, vereffenaars van vennootschappen, voorlopig bewindvoerders, rechters in handelszaken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants. De auteurs zijn allen vooraanstaande magistraten, curatoren en academici.

Lees meer
achterstelling_schuldvorderingen_insolventierecht-2017
Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht 2017
Intersentia

Hoewel de achterstelling van schuldvorderingen in de praktijk courant gebruikt wordt, besteden zowel de rechtspraak als de rechtsliteratuur er maar weinig aandacht aan. Deze allesomvattende studie komt aan deze lacune tegemoet. De auteur biedt een antwoord op de complexe problemen die de achterstelling doet ontstaan. Zo worden voor de rechtspractici relevante vragen behandeld over de juridische aard van de achterstelling, de rechtsgeldigheid en de tegenwerpelijkheid aan derden, de rechtsgevolgen van de achterstelling en de uitwerking in insolventieprocedures.
Dit boek is bijgevolg een onmisbaar naslagwerk voor advocaten, curatoren, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten.
Roel Fransis promoveerde in 2013 tot Doctor in de rechten (KU Leuven). Hij is verbonden aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven. Sedert 2005 is hij advocaat aan de balie van Brussel met specialisatie in het insolventierecht en geschillenbeslechting.

Lees meer

Inschrijven | De procedure van gerechtelijke reorganisatie anno 2019 - 27/09/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer