Door de invoering van Boek XX werd het insolventierecht op heel wat vlakken zeer ingrijpend gewijzigd. Ondertussen stond de tijd ook niet stil in een aantal verwante rechtsdomeinen, zoals bijvoorbeeld het zekerheden- en het vennootschapsrecht.

We laten vier specialisten aan het woord die elk grondig ingaan op een actueel onderdeel van het ruime insolventierecht.

Programma

08:45 - 09:30 Onthaal met koffie | Registratie van de deelnemers

09:30 - 11:00

 

Sessie 1 | Overzicht van recente rechtspraak insolventierecht en
zekerhedenrecht

Meester Roel Fransis

11:00 - 11:15 Pauze

11:15 - 12:45

Sessie 2 | De aansprakelijkheid van de bestuurders van een onderneming in moeilijkheden na Boek XX en het WVV
Meester Dominique De Marez

12:45 - 13:45

Middagpauze met broodjesbuffet

13:45 - 15:15

 

Sessie 3 | Voorlopige maatregelen en de overname van ondernemingen in moeilijkheden
(overdracht onder gerechtelijk gezag, overname uit een faling)

Meester Virginie Frémat
 

Deze sessie behandelt de krachtlijnen van het nieuwe Boek XX WER met betrekking tot insolventiepreventie en gerechtelijke reorganisatie. In deze praktische opleiding wordt er zowel stil gestaan bij de positie van de onderneming in moeilijkheden alsook haar schuldeisers. Met een focus op de voornaamste struikelblokken bij gerechtelijke reorganisaties voorkom je om in de toekomst geconfronteerd te worden met onaangename verrassingen.

DEEL 1: Algemeen

 • Inleiding (krachtlijnen hervorming van het insolventierecht, structuur van het nieuwe boek XX WER, nieuwe begrip ondernemingen)
 • Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden (gegevensverzameling en kamer van ondernemingen in moeilijkheden)
 • Voorlopige maatregelen (gerechtsmandataris en voorlopig bewindvoerder)
 • Ondernemingsbemiddelaar en buitengerechtelijk minnelijk akkoord

DEEL 2: Gerechtelijke reorganisaties

 •  Algemeen
  • Verzoek tot opening van gerechtelijke reorganisatie
  • Gevolgen van de opening van een gerechtelijke reorganisatie
  • Verlenging, wijziging van het doel of beëindiging van gerechtelijke reorganisatie
 • Gerechtelijk minnelijk akkoord
 • Gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord
  • Opening van de procedure
  • Opstellen van het plan
  • Stemming en homologatie
  • Uitvoering van het plan
 • Gerechtelijke reorganisatie door een overdracht onder gerechtelijk gezag

DEEL 3: Overdrachten van ondernemingen na opening faillissement

15:15 - 15:30

Pauze

15:30 - 17:00

Sessie 4 | De Pandwet: stand van zaken en vragen uit de praktijk
Prof. Joke Baeck

17:00 - 17:15

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

roel-fransis
Meester Roel Fransis
Advocaat-vennoot , Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick

Roel Fransis is a Partner in the Banking and Finance Practice Group. He specialises in banking and (international) insolvency law. He advises national and international clients and has extensive experience in litigation in these fields.

He holds a law degree (2005) and a PhD in Law (Contractual subordination of claims in insolvency law, 2013) from the University of Leuven (KU Leuven). He is a researcher at the Institute for Commercial and Insolvency Law of the University of Leuven. He is author of many publications in the field of insolvency law, and is a regular speaker at national and international insolvency law conferences. He is a member of Insol Europe, Insol Europe Academic Forum and the Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law (NACIIL).

He joined Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick in 2005 and became partner in 2014.

Lees meer
dominique-de-marez
Meester Dominique De Marez
Advocaat , Balie West-Vlaanderen (Eubelius)

Dominique De Marez is advocaat aan de balie West-Vlaanderen (Eubelius) en gastdocent aan de KULeuven, campus Brussel. Dominique treedt vaak op als advocaat in insolventieprocedures en geeft regelmatig seminaries over insolventierecht en andere thema’s in verband met ondernemingen in moeilijkheden.

Lees meer
virginie-frémat
Meester Virginie Frémat
Advocaat-vennoot, CMS Law

Virginie specialises in Insurance law, corporate litigation (M&A litigation, directors’ liability, shareholders disputes, banking litigation) and restructuring matters (judicial reorganisation, bankruptcies and distressed acquisitions). She acts for both insurers and corporates in complex litigation and arbitration matters.

Lees meer
joke-baeck
Prof. Joke Baeck
Hoofddocent , UGent

Hoofddocent UGent

Onderzoeksdisciplines:
Burgerlijk recht
Rechtstheorie, rechtsmethodologie en wetgevingsleer
Rechtsvergelijking

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

18 juni 2019

09.30u - 17.15u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

305 EUR (excl btw)

360 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het 'Boek XX', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

6 punten

6 uren

6 uren

6 uren

Gerelateerde boeken

boek-xx
Boek XX
Die Keure

Op 1 mei 2018 is het nieuwe Boek XX van het WER in werking getreden.

Boek XX smelt de WCO en de Faillissementswet samen tot één coherent geheel. Daarbij heeft de wetgever zich echter niet beperkt tot een loutere coördinatie. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het insolventierecht op diverse punten te wijzigen, waarbij sommige van deze wijzigingen zeer ingrijpend en andere eerder juridisch-technisch van aard zijn.

De meest fundamentele wijziging is ongetwijfeld dat het toepassingsgebied ratione personae van het insolventierecht gevoelig uitgebreid wordt. Voortaan kunnen bijvoorbeeld ook vzw’s, maatschappen en beoefenaars van vrije beroepen het voorwerp zijn van een procedure van gerechtelijke reorganisatie of van een faillissementsprocedure. Een andere opvallende ingreep is dat de wetgever een aantal aan het faillissement verbonden aansprakelijkheidsregels overhevelt naar Boek XX, waarbij deze regels inhoudelijk gewijzigd worden en een veel ruimere draagwijdte krijgen dan voorheen.

Net vóór de inwerkingtreding van Boek XX verschenen op 27 april 2018 in het Belgisch Staatsblad nog de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht – die Boek XX op een aantal punten wijzigt – en twee uitvoeringsbesluiten bij Boek XX.

Met het Koninklijk Besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep wordt de toepassing van Boek XX op de beoefenaars van vrije beroepen meer in detail geregeld en het Koninklijk Besluit van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen regelt de aan curatoren en andere insolventiefunctionarissen toekomende vergoedingen.

Dit boek neemt u in meer dan 300 bladzijden mee doorheen de bepalingen van Boek XX, waarbij de auteurs focussen op de vele grote en kleine wijzigingen die aan het bestaande insolventierecht werden aangebracht. Daarbij streven zij er onder meer ook naar om een overzicht te geven van de reeds in de rechtsleer verschenen commentaren.

De stof werd bijgehouden tot en met 30 april 2018, hetgeen betekent dat ook de hiervoor vermelde Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht en de uitvoeringsbesluiten verwerkt werden.

Lees meer
continuïteit-van-ondernemingen-2018
Continuïteit van ondernemingen 2018
Intersentia

Met de introductie op 1 mei 2018 van Boek XX WER onderging het Belgische insolventierecht een ware metamorfose. Om de insolventiewetgeving coherenter, bevattelijker en leesbaarder te maken, werden de WCO en de Faillissementswet samengebracht tot één samenhangend geheel. Dit nieuwe wetboek brengt tal van ingrijpende en tevens technisch-juridische wijzigingen met zich mee. Niet alleen wordt het toepassingsgebied ratione personae gevoelig uitgebreid, waardoor nu ook vzw’s, maatschappen en beoefenaars van vrije beroepen het voorwerp kunnen zijn van een procedure van gerechtelijke reorganisatie of van een faillissementsprocedure, maar ook de het insolventiedossier werd gemoderniseerd door de elektronische procedure en de aansprakelijkheden werden inhoudelijk gewijzigd en krijgen een veel ruimer toepassingsgebied dan in het verleden. 

Dit handige boek behandelt artikelsgewijs de eerste vijf titels van Boek XX WER, van de algemene beginselen tot en met de gerechtelijke reorganisatie. Met hun keuze om het faillissementsrecht als zodanig niet te behandelen sluiten de auteurs nauw aan bij de keuze van de wetgever om in de eerste plaats in te zetten op de redding en de continuïteit van ondernemingen.

Maar een onderneming, en in het bijzonder een onderneming in moeilijkheden, is niet alleen een zaak van haar aandeelhouders, bestuurders en schuldeisers, maar ook van haar werknemers. Aan dit aspect besteedt het boek eveneens aandacht door een uitvoerige artikelsgewijze bespreking van CAO nr. 102. Ook de vraag of artikel XX.86 WER en CAO nr. 102 potentieel strijdig zijn met het Europese recht komt uitvoerig aan bod.

Dit lijvige naslagwerk biedt u een solide en betrouwbaar houvast voor alle aspecten van continuïteitsdossiers. Het is dan ook een onmisbaar standaardwerk voor curatoren, magistraten en eenieder die met de continuïteit van ondernemingen te maken heeft.

Lees meer
themis-107-insolventie-en-beslagrecht-2018
Themis 107 - Insolventie - en beslagrecht 2018
Die Keure

Themis 107 behandelt volgende onderwerpen in het insolventie- en beslagrecht:

 • Insolventieprocedures met grensoverschrijdende elementen. De nieuwe Europese Insolventieverordening
  Geert Van Calster, Gewoon hoogleraar KU Leuven

 • De insolventieprocedures in het nieuwe Boek XX WER
  Joeri Vananroye, Hoofddocent ondernemingsrecht KU Leuven, Instituut voor Handels- en Insolventierecht, advocaat te Brussel (Quinz)
  Roel Verheyden, Doctoraatsbursaal KU Leuven, Instituut voor Handels- en Insolventierecht

 • Actuele ontwikkelingen en tendensen inzake beslagrecht (2015-2018)
  Rubben Lindemans, advocaat balie Brussel

 • Roerende zekerheidsrechten
  Matthias E. Storme, gewoon hoogleraar KU Leuven

Lees meer
beslagzakboekje-2018
Beslagzakboekje 2018
Wolters Kluwer

Het Beslagzakboekje is een praktisch hulpmiddel voor iedere jurist die regelmatig in aanraking komt met dit sterk technische rechtsonderdeel.

Het zakboekje biedt een schematisch en praktijkgericht overzicht van het volledige Belgische privaatrechtelijke beslagrecht, vertrekkende vanuit de wettekst en de rechtspraak, maar zonder academische of theoretische polemieken. Aan de orde komen: de basisbegrippen, de algemene regels, en een gedetailleerde behandeling van alle afzonderlijke beslagvormen. Alleen dagelijks bruikbare informatie wordt opgenomen.

In deze editie 2018 vindt u ondermeer:

 • de nieuwste rechtspraak over de wetgeving inzake de invordering van onbetwiste geldschulden
 • de gewijzigde voorlopige tenuitvoerlegging
 • de burgerlijke boete (art. 780bis Ger.W.) in het beslagrecht 

De stof is bijgehouden tot medio 2017 (rechtsleer en rechtspraak) en 9 januari 2018 (wetgeving).

Lees meer
insolventie-van-ondernemingen-2017
Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017
Wolters Kluwer

Dit boek is een eerste kennismaking met het nieuwe insolventierecht. Met behulp van de memorie van toelichting wordt elk artikel nader toegelicht. 

De wet van 11 augustus 2017 voegt het insolventierecht in het Wetboek van economisch recht in. Boek XX van het WER zal in werking treden op 1 mei 2018 en poogt het insolventierecht te moderniseren.

Hoofdaspecten van de nieuwe wetgeving zijn de volledige elektronische procedure, het uitbreiden van het toepassingsgebied naar alle ondernemingen, een verstrengde bestuurdersaansprakelijkheid, wijzigingen met betrekking tot het ereloon van de curator en het vervangen van de verschoonbaarheid door de kwijtschelding. De nieuwe wet beklemtoont bovendien buitengerechtelijke vormen van insolventie en moedigt minnelijke akkoorden aan.

Lees meer
achterstelling_schuldvorderingen_insolventierecht-2017
Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht 2017
Intersentia

Hoewel de achterstelling van schuldvorderingen in de praktijk courant gebruikt wordt, besteden zowel de rechtspraak als de rechtsliteratuur er maar weinig aandacht aan. Deze allesomvattende studie komt aan deze lacune tegemoet. De auteur biedt een antwoord op de complexe problemen die de achterstelling doet ontstaan. Zo worden voor de rechtspractici relevante vragen behandeld over de juridische aard van de achterstelling, de rechtsgeldigheid en de tegenwerpelijkheid aan derden, de rechtsgevolgen van de achterstelling en de uitwerking in insolventieprocedures.
Dit boek is bijgevolg een onmisbaar naslagwerk voor advocaten, curatoren, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten.
Roel Fransis promoveerde in 2013 tot Doctor in de rechten (KU Leuven). Hij is verbonden aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven. Sedert 2005 is hij advocaat aan de balie van Brussel met specialisatie in het insolventierecht en geschillenbeslechting.

Lees meer

Inschrijven | Actualia insolventierecht - 18/06/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer