Eind maart 2019 benoemde het parlement de 5 leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit betekende de eigenlijke start van de GBA. Inmiddels zijn de eerste beslissingen - met en zonder boete - een feit.

Tijdens dit seminarie worden deze beslissingen en die van verschillende andere nationale gegevensbeschermingsautoriteiten door de sprekers belicht en besproken. De sprekers gaan daarnaast in op recente rechtspraak van het Hof van Justitie. De deelnemers gaan naar huis met praktische aanvullingen op de GDPR en de laatste stand van zaken.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15

- Introductie: prioriteiten en handhavingspraktijk van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit


- Beslissingspraktijk van de Belgische en andere nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en recente rechtspraak van het Hof van Justitie inzake:

  • verder gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden,
  • (voorwaarden voor) geldige toestemming,
  • melding van data lekken en beveiliging
  • internationale data transfers,
  • cookies,

 

- Blik op de toekomst

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

anouk-focquet
Meester Anouk Focquet
Advocaat, Contrast-Law

Anouk is counsel bij contrast waar zij deel uitmaakt van het EU regulatory departement en hoofd is van het privacy en data protection team.

Anouk voert samen met haar team privacy en data protection audits uit voor internationale en Belgische ondernemingen in verschillende sectoren: van de automobiel industrie tot retail en consultancy. Ze is verder ervaren in alle aspecten van privacy wetgeving, waaronder e-privacy wetgeving.

Anouk is als onderzoeker verbonden aan de Research Group on Law, Science, Technology & Society (‘LSTS’) van de Vrije Universiteit Brussel.

Lees meer
2017_04_03_d3s8464-1600x0
Meester Julie Van Pée
Advocaat, Contrast-Law

Julie is associate bij contrast en maakt deel uit van het privacy en data protection team, binnen het EU regulatory departement.

Julie is gedreven in het uitvoeren van privacy en data protection audits voor zowel internationale als Belgische ondernemingen in verscheidene sectoren. Zij heeft bovendien een bijzondere expertise in de kwalificatie van partijen als verwerkingsverantwoordelijke / verwerker onder de GDPR en in het opstellen van, onder meer, verwerkers- en intra-groepovereenkomsten. Samen met Meester Anouk Focquet legt zij zich ook toe op de eerbiediging van de GDPR en andere privacywetgeving in M&A-context.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

 18 maart 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Serwir
Prijs

205 EUR (excl. btw)

290 EUR (excl. btw) 

30 EUR (excl. btw)

 

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek ‘Praktische gids privacy in de onderneming’ (uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 118) en incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

Instituut voor Bedrijfsjuristen

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

4 punten aangevraagd (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving)

Gerelateerde boeken

gdpr
GDPR - General Data Protection Regulation: texts, commentaries and practical guidelines - 2018
Wolters Kluwer

The General Data Protection Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data is a landmark that disrupts the rules in the world of data and the digital environment of businesses from May 25th 2018.

In today’s hyper-connected and Big Data-driven world, securing personal data is a major concern for all businesses. Protection is the watchword, now more than ever.

Both public and private enterprises need to know and understand the obligations it creates and the innovative concepts it introduces (such as privacy by design, security by default, accountability, data protection officer) in order to be able to proactively grasp how it is going to impact their activities.

The stakes are high and the risks are great for all organisations: harm to brand and reputation, misappropriation of trade secrets, data theft (not only their data but also those of their partners and customers) and civil and criminal suits, especially where their computer network has been hacked and used for unlawful activities.

Lees meer
uw-organisatie-gdpr-compliant-2018
Uw organisatie GDPR compliant Modellen voor een praktische implementatie -2018
Wolters Kluwer

Op 25 mei 2018 treedt in alle lidstaten van de EU de algemene verordening op de gegevensbescherming in werking. Deze verordening is beter gekend als de GDPR (General Data Protection Regulation). Dit boek begeleidt de gebruiker in het nemen van de strategische beslissingen betreffende de gdpr en de privacy.

Het bevat modellen omtrent alle vormen van communicatie met de betrokkenen, de ontvangers, de onderaannemers en de stakeholders. Deze modellen begeleiden de gebruiker in de stappen die moeten worden gezet om het privacybeleid op het juiste niveau te brengen en dat in de bewoordingen die aangewezen zijn in deze materie.Ze zijn praktijkgericht, makkelijk aan te passen aan uw onderneming, vereniging of organisatie, en worden in  vier talen opgenomen (NL, FR, ENG en DUI).

Het boek bevat ook een juridische toelichting over de regelgeving rond gegevensbeheer en –bescherming, de rol van de verwerkingsverantwoordelijke, de rechten van de betrokkenen, de principes van privacy by design en by default, de taken van een data protection officer en de nieuwe rol van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere privacycommissie) als volwaardig toezichthouder op alle bevoegdheden.

Lees meer
naar-een-gei-ntegreerde-privacybescherming-in-de-onderneming
Naar een geïntegreerde privacybescherming in de onderneming - 2017
Wolters Kluwer

Het privéleven en de persoonsgegevens van werknemers worden door een veelheid aan ongelijksoortige juridische waarborgen beschermd. Dit regelgevend kader waarop werknemers zich kunnen beroepen wordt in het eerste deel van het boek uiteengezet. 

In het tweede deel worden de zwakheden van de bestaande beschermingsmechanismes onderzocht. Het is onvermijdelijk dat op het snijpunt van al deze normen soms nieuwe spelregels ontstaan die initieel niet door de wetgever voorzien konden worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vraag naar de toelaatbaarheid van bewijs dat met miskenning van de privacyrechten van de werknemer werd verkregen. Hierbij komt het recht op bescherming van de werknemer in conflict met andere fundamentele rechten, zoals het recht op een eerlijk proces, maar ook met beginselen uit andere rechtstakken, zoals het arbeidsrecht en het procesrecht.

In het derde deel wordt een concreet beoordelingskader ontwikkeld voor de afweging in geval van conflicten tussen privacyrechten en andere rechten in de arbeidsverhouding op basis van de specifieke contextuele elementen van een inmenging in de persoonlijke levenssfeer of een verwerking van persoonsgegevens. Dit beoordelingskader wordt de ‘geïntegreerde beschermingsmethode’ genoemd.

De geïntegreerde beschermingsmethode kan preventief door werkgevers worden gebruikt als hulpmiddel bij de keuze van de gepaste maatregelen om privacy-inbreuken te voorkomen of de negatieve gevolgen ervan in te perken. Daarnaast maakt de methode het mogelijk om de privacybescherming van werknemers achteraf te beoordelen, d.w.z. dat met de methode kan worden nagegaan of er sprake is van een ongeoorloofde inbreuk op een privacy-norm en of de werknemer door deze inbreuk morele schade heeft geleden.

Lees meer
praktische-gids-privacy-in-de-onderneming
Praktische gids privacy in de onderneming
Wolters Kluwer

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensverwerking of GDPR zijn privacy en gegevensbescherming niet meer weg te denken uit de dagdagelijkse activiteiten van zowel grote als kleine bedrijven, in eender welke sector.

Privacy en gegevensbescherming zijn echter zoveel meer dan de GDPR alleen. Denk maar aan camerabewaking, privacy in een HR context, beveiliging van gegevens, enz.

Vele praktische en prangende vragen bestonden al vóór de GDPR en worden er niet noodzakelijk door opgelost. In hun praktijk als advocaten in een zakenkantoor worden de auteurs van dit boek dagelijks geconfronteerd met deze vragen. Met dit boek willen zij de lezer een antwoord bieden dat verder gaat dan de wet, en waarmee de lezer onmiddellijk praktisch aan de slag kan.

Dit boek is geschreven vanuit de praktijkervaring van de auteurs. Het is geen academisch werk, maar een praktijkgericht naslagwerk voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken en professionelen die hen hierbij bijstaan (DPO’s, juristen,...). De verschillende hoofdstukken zijn opgedeeld aan de hand van concrete vragen die de auteurs in hun praktijk tegenkomen engaan verder dan de loutere toepassing van de GDPR.

De auteurs over deze 2019 update
Het opzet van ons boek is altijd geweest om ruimer te gaan dan louter de GDPR, en een praktische
bundeling te maken van alle bepalingen die voor een onderneming van belang zijn in het omgaan
met privacy. Alle bepalingen die relevant zijn, en ook enkel deze bepalingen, praktisch toegepast.

Maar zelfs als de focus ruimer is dan de GDPR, neemt deze verordening wel een zeer belangrijke
plaats in in het boek. Sinds de publicatie van de eerste editie zijn een aantal onduidelijkheden over
de interpretatie en toepassing van de verordening uitgeklaard, heeft de Belgische wetgever zijn werk
gedaan en is de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit gedoopt en aan de slag gegaan. Tezelfdertijd
werden bijv. ook de regeling rond camerabewaking en het rijksregister onder handen genomen.

Privacy is nog steeds een hot topic en de materie evolueert snel. Een eerste update leek dus aangewezen.

Lees meer

Inschrijven | Update GDPR/privacy - 18/03/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer