Intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien, merken, modellen en auteursrechten, vormen vaak één van de belangrijkste vermogensbestanddelen van een onderneming of organisatie. Net om die reden is het belangrijk te weten wat de proceduremogelijkheden zijn wanneer er inbreuken worden gepleegd op deze intellectuele eigendomsrechten.

Tijdens deze studienamiddag krijgt u van de spreker een praktijkgericht overzicht van de verschillende actiemogelijkheden en hun eigenheden, de sanctiemechanismen en de mogelijke schade- en kostenvergoedingen. De bedoeling is om u zo een inzicht te geven in de meest efficiënte strategie om de intellectuele eigendomsrechten van een onderneming of organisatie af te dwingen.

Sprekers

pieter_callens

Meester Pieter Callens

advocaat, Eubelius

Pieter Callens is licentiaat in de rechten (KU Leuven, 2003) en houder van een ManaMa in het economisch recht (ULB, 2004). Hij werd advocaat aan de balie van Kortrijk en bij Eubelius in 2004 en is Senior Counsel sinds januari 2015. Hij is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht, informaticarecht en marktpraktijken.

Pieter is auteur van verschillende publicaties over intellectueel eigendomsrecht en wordt vaak uitgenodigd als spreker over intellectuele eigendom.

Hij zetelt in de Raad voor de Intellectuele Eigendom en is lid van het redactiecomité van het juridisch tijdschrift “L’ingénieur Conseil – Intellectual Property” en van de Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom (BNVBIE).

Pieter schrijft ook geregeld op de Kluwer Patent Blog.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Procederen over intellectuele eigendomsrechten

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

themawetboek-ict-recht-2017

Themawetboek ICT-recht 2017

Larcier

Dit themawetboek werd samengesteld ter ondersteuning van de cursus ICT-recht aan de KU Leuven. Als compacte en actuele verzameling van wetteksten is het niet alleen voor de studenten een handig werkinstrument, maar voor iedereen die zich in de wetgeving rond ICT wenst te verdiepen.

Het wetboek bestaat uit vijf onderdelen.

Het eerste deel, met als titel Marktspelers, begint met artikel 101 t.e.m. 109 van het VWEU van 13 december 2007. Voorts bevat het de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie. Ook boek XII van het Wetboek economisch recht werd integraal opgenomen.

Het tweede deel, Verbintenissen, bevat naast art. 1315 t.e.m. 1386bis van het Burgerlijk Wetboek ook de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken en de wet van 9 juli 2001 aangaande de elektronische handtekening. Boek VI van het Wetboek economisch recht (marktpraktijken en consumentenbescherming) staat in dit deel centraal.

Deel drie, Intellectuele rechten, bevat die uittreksels uit het Wetboek economisch recht met betrekking tot intellectuele eigendom die relevant zijn voor het ICT-recht, namelijk titel V t.e.m. VIII van boek XI.

In het vierde deel, Privacy en gegevensverwerking, vindt men de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001 terug.

Het vijfde en laatste deel, Cybercriminaliteit, bevat ten slotte die uittreksels uit het Strafwetboek en het Wetboek van strafvordering die rechtstreeks betrekking hebben op het ICT-recht. Ook het KB van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, werd hierin ondergebracht.

Voor deze nieuwe editie werd de selectie van wetgeving, oorspronkelijk vastgesteld door Jos Dumortier, bijgewerkt door Peggy Valcke en Anton Vedder.

mystery-shopping

Mystery shopping 2017

Intersentia

Aanvankelijk bedoeld als quality control, evolueert mystery shopping steeds meer naar een instrument voor vaststellingen die aan de basis liggen van de beteugeling van inbreuken. Dat roept een aantal vragen op. Wat met de privacy? Waar ligt de grens tussen mystery shopping en uitlokking? Wat zijn de bewijsrechtelijke gevolgen? De auteurs behandelen het onderwerp niet alleen vanuit het economisch recht, maar ook vanuit het strafrecht, het administratief en tuchtrecht en het bewijsrecht.

ip-wetboek-2016-2017

IP Codex 2016-2017

Larcier

Doordat dit wetboek met de grootste zorg is samengesteld, en door de praktijkgerichte selectie, is de IP codex  een uiterst nuttig werkinstrument voor de praktizijn, alsook voor de studenten die zich in deze materie wensen te specialiseren.

Dit wetboek bevat een tweetalige verzameling wetgeving in verband met octrooien, merken, domeinnamen, tekeningen en modellen, auteursrecht en kwekersrechten, maar ook de relevante bepalingen van gerechtelijk recht en de wetgeving betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, en de fiscale bepalingen.

Hierbij werden meer dan 50 internationale, Europese en nationale teksten geselecteerd
De Nederlandse en Franse teksten staan naast elkaar in kolommen. De teksten zijn bijgewerkt tot B.S. 15/08/2016.

Het handige formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een optimale consulteerbaarheid.

potpourri1

Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging 2016

Wolters Kluwer

In het Justitieplan werden een aantal maatregelen voorgesteld met het oog op het efficiënter en daardoor rechtvaardiger maken van justitie, dit zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet. Deze voorgestelde maatregelen zouden opgenomen worden in vier ‘Potpourri’ wetten. De eerste Potpourri wet is de Wet van 19 oktober 2015 houdende de wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2015.

Deze wet bevat niet de grote hervorming van de burgerlijke rechtspleging, die tijdens de bespreking in de Kamercommissie voor de Justitie wel al aangekondigd werd eenmaal de potpourri wetten aangenomen zouden zijn. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het belang van de wijzigingen die door de Wet van 19 oktober 2015 aangebracht worden. De wijzigingen aan de regels inzake de burgerlijke rechtspleging hebben een belangrijke invloed op de dagdagelijkse praktijk van advocaten, magistraten, griffiers en gerechtsdeurwaarders. Zo is er de nieuwe informatieverplichting van advocaten naar de griffie toe, de verplichting tot concentratie van het geding en de opgelegde structuur waaraan conclusies moeten beantwoorden. Daarnaast wordt een buitengerechtelijke procedure ingevoerd ter invordering van niet-betwiste geldschulden, waarbij de gerechtsdeurwaarder een centrale rol toebedeeld kreeg. Op het vlak van het hoger beroep worden belangrijke wijzigingen aangebracht zoals het uitstellen van de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen vonnissen alvorens recht te doen en de principiële opheffing van de schorsende werking van het hoger beroep. Ook op het vlak van de rechterlijke organisatie worden wijzigingen aangebracht.

In dit boek worden de belangrijkste wijzigingen die de Wet van 19 oktober 2015 doorvoert besproken. De bespreking is beperkt tot de hervorming van de eigenlijke burgerlijke rechtspleging. Wat de wijzigingen aangebracht aan de rechterlijke organisatie betreft, wordt ingegaan op de nieuwe regels inzake de samenstelling van de zetel.

octrooien_in_belgie

Octrooien in België 2016

Die Keure

Octrooien in België maakt het octrooirecht via een pedagogische beschrijving breed toegankelijk. Met dit werk krijgt u een overzicht van het Belgische octrooirecht in zijn geheel. Daarnaast is het ook mogelijk op een vlotte manier informatie afzonderlijk terug te vinden.

Dit boek benadert:

  • de theoretisch-juridische invalshoek
  • de praktische invalshoek
  • en de personele invalshoek rond octrooieren in België

De praktische voorbeelden zijn een mooie aanvulling op de nauwkeurige analyse van de wettelijke bepalingen.

Net omdat de auteurs elk een verschillende achtergrond hebben (advocaten, zelfstandige octrooigemachtigden en octrooigemachtigden werkzaam binnen de industrie), bieden ze de lezer een geschikte leidraad om zich te begeven in het domein van Belgische octrooien.

Kortom: Octrooien in België is het naslagwerk bij uitstek voor iedereen die vanuit studie of beroep betrokken is bij het Belgische octrooirecht.

 

handels-en-ondernemingsrecht

Handboek Handels- en Ondernemingsrecht 2016

Die Keure

Deze zevende editie van het Handboek Handels- en Ondernemingsrecht is zeer grondig herwerkt op twee verschillende vlakken:

  • Enerzijds zorgt een uitgebreid voetnotenapparaat voor de nodige referenties naar de voornaamste regelgeving, rechtspraak en rechtsleer.
  • Anderzijds is het boek geactualiseerd en aangepast aan het sterk gewijzigde regelgevende kader, waaronder, naast diverse nieuwe basiswetgeving in het domein van het insolventierecht en het financieel recht, in het bijzonder ook het (nieuwe) Wetboek van Economisch Recht van 2013.

Dit handboek biedt dan ook een overzichtelijke analyse van het rijke landschap aan Belgische wetgeving die het handels- en ondernemingsrecht thans beheerst, zonder daarbij evenwel volledigheid te ambiëren.

transacties_geschillenbeslechting_wetboek_economisch_recht

Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek van Economisch Recht 2016

Intersentia

Het Wetboek van Economisch Recht bracht sinds de introductie ervan zowel vernieuwing als nieuwe vraagstukken. Het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel is nagegaan in welke mate het WER een overzichtelijk, duidelijk en leesbaar wetboek is geworden dat door de rechtspracticus op een eenvoudige manier geconsulteerd kan worden. Immers, naast het samenvoegen van de verschillende teksten moesten ook bepaalde tegenstellingen uit de wereld worden geholpen en werd van de gelegenheid gebruikgemaakt om bepaalde wetten te actualiseren en een aantal punten aan te passen.

Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek van Economisch Recht bevat geen loutere bespreking van de verschillende boeken waaruit het WER is samengesteld, maar biedt een doordachte selectie die nader wordt toegelicht vanuit het oogpunt van de adviesverlening enerzijds en dat van de geschillenbeslechting anderzijds. Zo komen
onder andere de marktpraktijken en consumentenbescherming, ook voor vrije beroepen, de overeenkomsten op afstand en e-commerce, en de rol van de advocaat in het kader van adviesverlening rond het mededingingsrecht aan bod evenals de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, handelsagentuurovereenkomsten en concessies van alleenverkoop. Daarnaast wordt stilgestaan bij de handhaving van het mededingingsrecht, bij de class action in het WER en bij de handhaving van intellectuele rechten. 

Dit boek biedt de praktijkjurist een duidelijke leidraad om het WER op de meest efficiënte manier te gebruiken in de dagelijkse juridische praktijk. Het is dan ook onmisbaar in de bibliotheek van advocaten, maar is evenzeer interessant voor notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten en andere actoren in de ondernemingspraktijk.

basiswetteksten_inzake_recht_intellectuele_eigendom_achtste_editie

Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom, achtste editie 2015

Intersentia

In dit wetboek worden de belangrijkste en meest relevante basisteksten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bijeengebracht. De keuze van de opgenomen teksten gebeurde in functie van de colleges ‘Recht van de intellectuele eigendom’, zoals deze gedoceerd worden aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent, en van de dagelijkse juridische praktijk. 

Het wetboek is volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek van economisch recht (WER) en aan de opname van de intellectuele eigendom in dit wetboek.

beslag_inzake_namaak

Beslag inzake namaak - een stand van zaken 2017

Larcier

Het beslag inzake namaak is een populair instrument in de strijd tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, zoals blijkt uit de vele beslissingen die hierover verschijnen. In dit Cahier zetten de auteurs de verschillende aspecten van het beslag inzake namaak nog eens op een rijtje.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een beslag inzake namaak? Wie kan er om verzoeken en welke maatregelen kan men bekomen? Hoe kan men er zich tegen verzetten? Aan de hand van de meest recente rechtspraak onderzoeken de auteurs hoe het beslag inzake namaak in de praktijk wordt toegepast en wat de grenzen hiervan zijn. Hierbij hebben ze ook aandacht voor de internationale aspecten en toekomstige ontwikkelingen, zoals het Eengemaakt Octrooirecht.

ter voorbereiding voor het nieuwe en toekomstige UPC-regime
Het werk  is zeer actueel en houdt rekening met recente evoluties in de rechtspraak en met het nieuwe UPC Agreement voor de creatie van een eenheidsoctrooi met een grensoverschrijdende werking en de mogelijkheid om grensoverschrijdend beslag inzake namaak te leggen.


Dit Cahier beoogt voor de practicus een handige leidraad te zijn, met een duidelijk overzicht van de verschillende procedurestappen en mogelijkheden.

Sterke punten:

  • Bespreking van de recente cassatierechtspraak en van de eerste toepassingen in de lagere rechtspraak.
  • Zeer praktisch uitgangspunt.
  • Nieuwe UPC regelgeving komt aan bod.
  • Bespreking van grensoverschrijdende mogelijkheden

Praktische informatie

Tijdstip 14 december 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl btw)

252 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.


Incl. het boek ‘Beslag inzake namaak-een stand van zaken 2017’ (uitgave Larcier ter waarde van € 55),
documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Procederen over intellectuele eigendomsrechten - 14/12/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37