Op 26 maart 2019 keurde het Europees parlement de nieuwe Auteursrechtrichtlijn goed.

Deze nieuw richtlijn probeert een antwoord te bieden op de verdere digitalisering van de internetmarkt. De EU lidstaten hebben nu twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten.

Op 1 maart 2019 traden de nieuwe bepalingen van het Benelux merkenrecht in werking, als gevolg van de omzetting van de richtlijn van 16 december 2015 tot aanpassing van het merkenrecht.

Hierdoor hebben er enkele belangrijke wijzigheden plaatsgevonden in het merkenrecht die van groot belang zijn voor de praktijk.

De spreker zal u tijdens deze studienamiddag wegwijs maken in al deze nieuwigheden.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

De vernieuwingen onder de auteursrechtrichtlijn – De vernieuwingen onder de BVIE

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

lynn-pype
Meester Lynn Pype
Advocaat, Timelex

Lynn Pype is gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrecht (IP), bedrijfsgeheimen en oneerlijke marktpraktijken. Ze geeft advies over auteursrecht, merken, modellen, octrooien en databanken. Ze stelt IP-licentie- en exploitatieovereenkomsten op en staat ondernemingen  bij in geschillen die daarover kunnen ontstaan. Daarnaast adviseert ze ook over IP-inbreuken of oneerlijke concurrentie die ermee gepaard kunnen gaan.

Ze heeft ervaring in het opzetten van distributiesystemen, en onderzoekt samen met ondernemingen wat de gepaste commerciële strategie is, zoals handelsagentuur, franchise of (alleen)verkoop of in combinatie. 

Lynn adviseert ook over mediarecht, zoals over de regelgevende omtrent lineaire en niet-lineaire uitzenddiensten en de bescherming van journalistiek brongeheim. 

Ze is ook gespecialiseerd in privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Ze analyseert de GDPR-uitdagingen binnen ondernemingen en helpt hen om hun GDPR-verplichtingen na te leven.

Ze stelt ook contracten op voor IT- en softwareprojecten. Ze begeleidt app- en technologieontwikkelaars bij hun juridische vragen. Ze adviseert ook over de juridische aspecten van e-commerce en onlinemarketing.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

25 juni 2019

13.30u - 17.30u

Locatie

Gent

Holiday Inn Gent Expo

Prijs

205 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Gerelateerde boeken

handhaving-van-intellectuele-rechten-in-belgië
Handhaving van intellectuele rechten in België
Larcier

De Europese richtlijn 2004/48/EC beoogde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming van de intellectuele eigendomsrechten te introduceren in alle lidstaten van de Europese Unie. De Belgische implementatie van de richtlijn ligt intussen 10 jaar achter ons. In het boek wordt een overzicht gegeven van de omzetting, zowel in de wetgeving als in de rechtspraak, en wordt nagegaan  hoe het nu met de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten in ons land gesteld is. 

Het boek wordt gekenmerkt door een veelheid van auteurs met diverse juridische achtergronden, zoals academici, magistraten en advocaten. Zij bespreken verschillende relevante onderwerpen en trachten een inzicht te verschaffen in kwesties zoals:

-    Het mededelen van persoonsgegevens en het recht op informatie
-    Het oplegging van maatregelen tegen tussenpersonen
-    De maatregelen die de stakingsrechter kan uitspreken
-    De openbaarmaking van rechtelijke uitspraken
-    De doeltreffendheid van arbitrage in geschillen over intellectuele rechten
-    De kosten en erelonen in geschillen over intellectuele rechten

Deze onderwerpen worden op een bondige maar exhaustieve wijze behandeld zodanig dat de lezers een veelzijdig en grondig beeld krijgen van de problematiek die zich in de praktijk heeft voorgedaan en hoe men hier in de wetgeving, rechtsleer of rechtspraak aan tegemoet gekomen is.

Lees meer
themis-104-ip-ict-recht
Themis 104 - IP & ICT-Recht
Die Keure

De datum van 25 mei 2018 waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van toepassing wordt, staat in de kalenders van veel bedrijven, instellingen en hun raadslieden reeds lang in het rood aangekruist. Dr. Els Kindt maakt de lezer vertrouwd met dit nieuw regelgevend kader en met de belangrijkste nieuwigheden – en valkuilen – in vergelijking met  de situatie vandaag. Dr. Yung Shin Van Der Sype spitst deze nieuwigheden vervolgens verder toe op een arbeidsrechtelijke context. De bescherming van het privéleven en de persoonsgegevens van werknemers wordt anno 2018 immers op verschillende vlakken uitgedaagd. Er wordt dieper ingegaan op enkele specifiekere punten die de praktische toepassing van de Algemene verordening kunnen bemoeilijken, zoals het delen van HR gegevens binnen een internationale groep, het al dan niet vragen van toestemming van de werknemer en het toevoegen van nieuwe clausules in het arbeidsreglement.

In het domein van het intellectueel eigendomsrecht werd gekozen voor het merken- en octrooirecht en de procedure van beslag inzake namaak. Prof. Marie-Christine Janssens behandelt het merkenrecht en geeft toelichting bij de gewijzigde Europese merkenwetgeving en zijn gevolgen voor de Benelux. Daarnaast zoomt zij in op enkele belangwekkende beslissingen van het Hof van Justitie over eengemaakte concepten van merkenrecht. Hoe het staat met het Europees eenheidsoctrooi wordt verduidelijkt door Prof. Geertui Van Overwalle. Zij geeft een stand van zaken en legt de pijnpunten bloot van de procedure van beslag inzake namaak in het octrooirecht.

Lees meer
het-belgische-auteursrecht-2018
Het Belgische auteursrecht. Artikelsgewijze commentaar 2018
Larcier

In deze vierde herziene uitgave van het Huldeboek Jan Corbet becommentariëren vooraanstaande auteursrechtspecialisten de verschillende artikelen van de wetgeving betreffende het Belgische auteursrecht. Ieder artikel wordt grondig besproken en ontleed in de taal van de auteur, d.w.z. in het Nederlands of in het Frans. 

Door deze herwerkte versie van de artikelsgewijze commentaar krijgt de
lezer een goed overzicht van de huidige stand van het Belgische auteursrecht.


Een vierde editie was noodzakelijk geworden omdat het Belgische auteursrecht sinds de derde editie heel wat wijzigingen onderging, zoals de opname van de auteurswet van 1994 in het Wetboek van Economisch Recht. Ook werd geopteerd voor een verruiming van de artikelsgewijze commentaar door de opname en bespreking van de bepalingen inzake software en databanken. 

Ook de inhoud zelf van de regels van het auteursrecht werd soms in
belangrijke mate gewijzigd, o.a. in omzetting van Europese richtlijnen en om in overeenstemming te zijn met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Lees meer

Inschrijven | Nieuwe auteursrechtrichtlijn en nieuwigheden merkenrecht - 25/06/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer