We kennen ze allemaal, de algemene voorwaarden op webshops. Hoewel het ongetwijfeld niet de meest gelezen documenten zijn, moet de handelaar er toch de nodige aandacht aan besteden. De Europese en Belgische wetgever hebben vrij specifiek bepaald wat men in algemene voorwaarden zet, en in sommige gevallen ook de manier waarop de informatie ter beschikking wordt gesteld. Eén en ander maakt het schrijven van algemene voorwaarden voor webshops een juridisch interessante uitdaging.

 

 

Sprekers

ruben-roex

Meester Ruben Roex

Advocaat-vennoot, time.lex

Ruben Roex is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel en is werkzaam bij  time.lex een advocatenkantoor gespecialiseerd in technologie, intellectuele eigendom, media en e-business.

Als medewerker bij time.lex adviseert Ruben over uiteenlopende onderwerpen binnen ICT-recht, waaronder e-commerce, privacy & data protection, consumentenbescherming en cybercrime.

Voor Ruben time.lex vervoegde in oktober 2014, was hij onderzoeker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Gedurende drie jaar (2011-September 2014) nam hij deel aan verschillende onderzoeksprojecten, waaronder het Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (B-CCENTRE). Hij gaf ook verschillende gastlessen over uiteenlopende topics binnen het IT-recht.

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

E-commerce

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

marktpraktijken

Marktpraktijken RABG 2017/5

Larcier

Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, kortweg RABG, ontsluit voor u tweemaal per maand vernieuwende en interessante rechtspraak en wetgeving. Vooraanstaande juristen bieden u een boeiende kijk op thematisch gestructureerde rechtspraak, aangevuld met diverse informatie voor de praktijkjurist.

Wat maakt RABG zo bijzonder?

RABG, de Nederlandse tegenhanger van de JLMB, werkt elk nummer rond een actueel thema. Een multidisciplinaire redactie bestaande uit ervaren praktijkjuristen selecteert de vonnissen en arresten. Elke uitspraak wordt voorafgegaan door een aantal trefwoorden en een samenvatting, en gevolgd door een korte verhelderende noot.

Daarnaast wordt de vinger aan de pols van de actualiteit gehouden met het opvolgen van belangrijkste wetswijzigingen, relevante prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof met verwijzing naar de website, een overzicht van boeken en publicaties, benoemingen, rechtsplegingsvergoedingen, indexcijfers, enz.

praktische-gids-privacy-in-de-onderneming

Praktische gids privacy in de onderneming 2017

Wolters Kluwer

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensverwerking of GDPR zijn privacy en gegevensbescherming niet meer weg te denken uit de dagdagelijkse activiteiten van zowel grote als kleine bedrijven, in eender welke sector.

Privacy en gegevensbescherming zijn echter zoveel meer dan de GDPR alleen (denk maar aan camerabewaking, privacy in een HR context, beveiliging van gegevens, enz.).

Vele praktische en prangende vragen bestonden al vóór de GDPR en worden er niet noodzakelijk door opgelost. In hun praktijk als advocaten in een zakenkantoor worden de auteurs van dit boek dagelijks geconfronteerd met deze vragen. Met dit boek willen zij bedrijven een antwoord bieden dat verder gaat dan de wet, en waarmee zij zoveel mogelijk praktisch aan de slag kunnen.

codex-economisch-recht-2017

Codex economisch recht 2017

Wolters Kluwer

De Codex Economisch Recht is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2017 en bezit alle belangrijke wetteksten van het economisch recht sensu lato. Zo zijn naast het Wetboek van economisch recht onder meer ook het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van vennootschappen, de Faillissementswet, de WCO en de Verdragen van de Europese Unie opgenomen.

De Codex Economisch Recht neemt enkel de wettekst op om zo de omvang beperkt te houden en de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen. Elke akte heeft een uniek nummer waarmee u deze snel kan opzoeken in de databank Jura en zo de meest actuele (of vorige) versies kan raadplegen.

naar-een-gei-ntegreerde-privacybescherming-in-de-onderneming

Naar een geïntegreerde privacybescherming in de onderneming 2017

Wolters Kluwer

Het privéleven en de persoonsgegevens van werknemers worden door een veelheid aan ongelijksoortige juridische waarborgen beschermd. Dit regelgevend kader waarop werknemers zich kunnen beroepen wordt in het eerste deel van het boek uiteengezet. 

In het tweede deel worden de zwakheden van de bestaande beschermingsmechanismes onderzocht. Het is onvermijdelijk dat op het snijpunt van al deze normen soms nieuwe spelregels ontstaan die initieel niet door de wetgever voorzien konden worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vraag naar de toelaatbaarheid van bewijs dat met miskenning van de privacyrechten van de werknemer werd verkregen. Hierbij komt het recht op bescherming van de werknemer in conflict met andere fundamentele rechten, zoals het recht op een eerlijk proces, maar ook met beginselen uit andere rechtstakken, zoals het arbeidsrecht en het procesrecht.

In het derde deel wordt een concreet beoordelingskader ontwikkeld voor de afweging in geval van conflicten tussen privacyrechten en andere rechten in de arbeidsverhouding op basis van de specifieke contextuele elementen van een inmenging in de persoonlijke levenssfeer of een verwerking van persoonsgegevens. Dit beoordelingskader wordt de ‘geïntegreerde beschermingsmethode’ genoemd.

De geïntegreerde beschermingsmethode kan preventief door werkgevers worden gebruikt als hulpmiddel bij de keuze van de gepaste maatregelen om privacy-inbreuken te voorkomen of de negatieve gevolgen ervan in te perken. Daarnaast maakt de methode het mogelijk om de privacybescherming van werknemers achteraf te beoordelen, d.w.z. dat met de methode kan worden nagegaan of er sprake is van een ongeoorloofde inbreuk op een privacy-norm en of de werknemer door deze inbreuk morele schade heeft geleden.

actualia-economisch-recht-en-consumentenbescherming-2017

Actualia economisch recht en consumentenbescherming 2017

Intersentia

Dit Cahier geeft de rechtsbeoefenaar toelichting bij enkele actuele ontwikkelingen van economisch recht. Daarin gaat voornamelijk aandacht naar de verhouding tussen ondernemingen en consumenten.

Eerst krijgt de voorgenomen wetgeving tot modernisering van het ondernemingsrecht aandacht. Zij vergroot onmiskenbaar de greep van het economische recht op natuurlijke en rechtspersonen, waaronder niet in het minst de vrije beroepsbeoefenaars. Vrije beroepsbeoefenaars hebben onder impuls van Europese wetgeving ruime informatieverplichtingen ten aanzien van de consument en andere geadresseerden. Deze informatieplicht wordt in het Cahier toegelicht. Daarnaast stelt het Hof van Justitie in het arrest Vanderborght dat absolute reclameverboden voor activiteiten van vrije beroepsbeoefenaars niet kunnen. De gevolgen van dit arrest worden eveneens gepreciseerd. 

Ook op het terrein van handelspraktijken blijft het Hof van Justitie actief. Bijgevolg krijgen enkele recente evoluties met betrekking tot misleidende (vergelijkende) reclame alsook op het gebied van onrechtmatige bedingen hun beslag in dit Cahier.

Praktische informatie

Tijdstip 5 juni 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01 

3 punten

3,5 uren

3,5 uren 

Inschrijven | Informatieverplichtingen in het kader van e-commerce - 05/06/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30