Op 25 mei 2019 was de AVG/GDPR 1 jaar van kracht. Hoog tijd dus om de balans op te maken.

Tijdens deze studienamiddag zal er ingezoomd worden, enerzijds op de voornaamste aandachtspunten voor ondernemingen die op vandaag nog niet in orde zijn op vlak van ‘GDPR compliance’, en anderzijds op een aantal ‘best practices’ die zich intussen hebben gevormd in de praktijk. Zowel de verwerking van persoonsgegevens in de arbeidsrelatie als in het kader van commerciële activiteiten komen aan bod. De sprekers zullen gebruik maken van praktische voorbeelden en aanbevelingen van en handhaving door de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Tips & tricks voor GDPR compliance na 1 jaar praktijk. Het seminarie loopt doorheen een praktische checklist voor GDPR compliance. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan recente handhaving door de nationale toezichthoudende autoriteiten en andere actualia (o.m. updates van het Europees Comité voor gegevensbescherming, rechtspraak van en hangende zaken voor het Hof van Justitie, enz.). De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • Afbakening van verwerkingsdoeleinden
  •  Kwalificatie van derde partijen en het opstellen van verwerkingsovereenkomsten
  •  Keuze van de juiste verwerkingsgrond

 

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

anouk-focquet
Meester Anouk Focquet
Advocaat , Contrast Law

Anouk is senior associate bij Contrast Law waar zij deel uitmaakt van het EU regulatory departement en hoofd is van het privacy en data protection team.

Anouk voert samen met haar team privacy en data protection audits uit voor internationale en Belgische ondernemingen in verschillende sectoren: van de automobiel industrie tot retail en consultancy. Ze is verder ervaren in alle aspecten van privacy wetgeving, waaronder e-privacy wetgeving.

Anouk is als onderzoeker verbonden aan de Research Group on Law, Science, Technology & Society (‘LSTS’) van de Vrije Universiteit Brussel.

 

 

Lees meer
eline-declerck-2
Meester Eline Declerck
Advocaat, Contrast Law

Eline is senior associate bij Contrast Law waar zij actief is in het EU regulatory departement met een bijzondere focus op privacy en data protection.

Eline voert privacy en data protection audits uit voor internationale en Belgische ondernemingen in verschillende sectoren. Ze adviseert cliënten omtrent verschillende onderwerpen zoals privacy verklaringen, gegevensverwerkingsovereenkomsten, cookies, elektronisch toezicht van werknemers, direct marketing en machine-to-machine communicaties.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

 12 november 2019

13.30u - 17.30u
Locatie Groot-Bijgaarden

Groot-Bijgaarden

Prijs

205 EUR (excl. btw)

290 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Praktische gids privacy in de onderneming 2019', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies
BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

Instituut voor Bedrijfsjuristen

4 punten
3,5 uren

3,5 uren
4 punten (in aanvraag)

Gerelateerde boeken

praktisch-gids-privacy-in-de-onderneming-2019
Praktisch gids privacy in de onderneming 2019
Wolters Kluwer

 

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensverwerking of GDPR zijn privacy en gegevensbescherming niet meer weg te denken uit de dagdagelijkse activiteiten van zowel grote als kleine bedrijven, in eender welke sector.

Privacy en gegevensbescherming zijn echter zoveel meer dan de GDPR alleen. Denk maar aan camerabewaking, privacy in een HR context, beveiliging van gegevens, enz.

Vele praktische en prangende vragen bestonden al vóór de GDPR en worden er niet noodzakelijk door opgelost. In hun praktijk als advocaten in een zakenkantoor worden de auteurs van dit boek dagelijks geconfronteerd met deze vragen. Met dit boek willen zij de lezer een antwoord bieden dat verder gaat dan de wet, en waarmee de lezer onmiddellijk praktisch aan de slag kan.

Dit boek is geschreven vanuit de praktijkervaring van de auteurs. Het is geen academisch werk, maar een praktijkgericht naslagwerk voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken en professionelen die hen hierbij bijstaan (DPO’s, juristen,...). De verschillende hoofdstukken zijn opgedeeld aan de hand van concrete vragen die de auteurs in hun praktijk tegenkomen engaan verder dan de loutere toepassing van de GDPR.

De auteurs over deze 2019 update
Het opzet van ons boek is altijd geweest om ruimer te gaan dan louter de GDPR, en een praktische
bundeling te maken van alle bepalingen die voor een onderneming van belang zijn in het omgaan
met privacy. Alle bepalingen die relevant zijn, en ook enkel deze bepalingen, praktisch toegepast.

Maar zelfs als de focus ruimer is dan de GDPR, neemt deze verordening wel een zeer belangrijke
plaats in in het boek. Sinds de publicatie van de eerste editie zijn een aantal onduidelijkheden over
de interpretatie en toepassing van de verordening uitgeklaard, heeft de Belgische wetgever zijn werk
gedaan en is de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit gedoopt en aan de slag gegaan. Tezelfdertijd
werden bijv. ook de regeling rond camerabewaking en het rijksregister onder handen genomen.

Privacy is nog steeds een hot topic en de materie evolueert snel. Een eerste update leek dus aangewezen.

Lees meer
general-data-protection-regulation
GDPR - General Data Protection Regulation: texts, commentaries and practical guidelines - 2018
Wolters Kluwer

The General Data Protection Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data is a landmark that disrupts the rules in the world of data and the digital environment of businesses from May 25th 2018.

In today’s hyper-connected and Big Data-driven world, securing personal data is a major concern for all businesses. Protection is the watchword, now more than ever.

Both public and private enterprises need to know and understand the obligations it creates and the innovative concepts it introduces (such as privacy by design, security by default, accountability, data protection officer) in order to be able to proactively grasp how it is going to impact their activities.

The stakes are high and the risks are great for all organisations: harm to brand and reputation, misappropriation of trade secrets, data theft (not only their data but also those of their partners and customers) and civil and criminal suits, especially where their computer network has been hacked and used for unlawful activities.

Lees meer
naar-een-gei-ntegreerde-privacybescherming-in-de-onderneming
Naar een geïntegreerde privacybescherming in de onderneming - 2017
Wolters Kluwer

 Het privéleven en de persoonsgegevens van werknemers worden door een veelheid aan ongelijksoortige juridische waarborgen beschermd. Dit regelgevend kader waarop werknemers zich kunnen beroepen wordt in het eerste deel van het boek uiteengezet. 

In het tweede deel worden de zwakheden van de bestaande beschermingsmechanismes onderzocht. Het is onvermijdelijk dat op het snijpunt van al deze normen soms nieuwe spelregels ontstaan die initieel niet door de wetgever voorzien konden worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vraag naar de toelaatbaarheid van bewijs dat met miskenning van de privacyrechten van de werknemer werd verkregen. Hierbij komt het recht op bescherming van de werknemer in conflict met andere fundamentele rechten, zoals het recht op een eerlijk proces, maar ook met beginselen uit andere rechtstakken, zoals het arbeidsrecht en het procesrecht.

In het derde deel wordt een concreet beoordelingskader ontwikkeld voor de afweging in geval van conflicten tussen privacyrechten en andere rechten in de arbeidsverhouding op basis van de specifieke contextuele elementen van een inmenging in de persoonlijke levenssfeer of een verwerking van persoonsgegevens. Dit beoordelingskader wordt de ‘geïntegreerde beschermingsmethode’ genoemd.

De geïntegreerde beschermingsmethode kan preventief door werkgevers worden gebruikt als hulpmiddel bij de keuze van de gepaste maatregelen om privacy-inbreuken te voorkomen of de negatieve gevolgen ervan in te perken. Daarnaast maakt de methode het mogelijk om de privacybescherming van werknemers achteraf te beoordelen, d.w.z. dat met de methode kan worden nagegaan of er sprake is van een ongeoorloofde inbreuk op een privacy-norm en of de werknemer door deze inbreuk morele schade heeft geleden.

 

Lees meer
international-and-eu-data-protection-law-2019
International and EU Data Protection Law – 2019
Larcier

First-ever global reference work:  more than 1.700 pages of knowledge in 2 handy volumes

This key reference work provides legal practitioners, authorities, policy makers, companies, scholars and students worldwide and in Europe with an accurate, up-to-date and forward-looking compilation of essential texts on data protection law. It constitutes the first-ever collection of both international and EU hard and soft law in one of fastest growing fields of law around the world.

Comprehensive approach

The spectrum covered is comprehensive, encompassing human rights instruments and data protection-specific instruments, extending into the sphere of government-led surveillance, information and data security, policing and criminal justice, employment and social security, direct marketing, telecom, internet, internet, cybercrime and cybersecurity, taxation and financial account information, health, bioethics and biomedicine, big data or AI.

Broad range of global and regional standards (Volume I)

The international section comprises key international legal instruments from a broad range of both global and regional organisations and networks, including the United Nations (UN), Interpol, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the Council of Europe (CoE), the African Union (AU), the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) and the Ibero-American Data Protection Network (RIPD), and extends to treaties, agreements or transfer mechanisms on other multilateral or even bilateral levels, including the EU-US Privacy Shield and Umbrella Agreement.

Elaborate EU section (Volume II)

In addition to key data protection-specific legislation (such as the GDPR, the Law Enforcement Directive, the new Regulation on the handling of personal data by the EU institutions, the ePrivacy Directive or Commission decisions on standard contractual clauses), the elaborate EU section features subsections for primary legislation and for instruments with data protection-relevance in a series of thematic areas, including: Schengen; Europol; Eurojust and the European Public Prosecutor’s Office; other cooperation in criminal or customs matters; asylum, migration, borders and travel; overarching area of Freedom, Security & Justice issues; cybersecurity, and the internal market, the financial system and taxation. The section also comprises the rules of procedure of relevant data protection or supervisory boards and supervision coordination groups, and even includes the latest versions of pending legislative proposals

 

Lees meer
privacy-geannoteerde-wetboeken-2019
Privacy – geannoteerde wetboek - 2019
Larcier

Staalkaart van de principes én de verdere doorwerking en specificering van de privacyprincipes en verwerking van persoonsgegevens:

De GDPR/AVG heeft ook in België en Vlaanderen het juridisch kader inzake gegevensbescherming drastisch hertekend. Het was dus wachten op de zogenaamde Kaderwet en de Wet Informatieveiligheid om deze nieuwe editie aan te bieden.

Het verdrag 108 van de Raad van Europa van 28 januari 1981 is niet alleen de eerste uitgewerkte tekst over de bescherming van  persoonsgegevens, maar is tot op vandaag de nog steeds exemplarische inventaris van de principes van dit nieuwe recht.

Deze verzameling wet- en regelgeving is een staalkaart van deze principes en de verdere doorwerking en specificering van de privacyprincipes en verwerking van persoonsgegevens. Het is meteen duidelijk zichtbaar dat de privacywetgeving niet enkel wortelt in grondrechten of in de leer van de persoonlijkheidsrechten, maar in alle takken van het recht en het maatschappelijke leven terug te vinden is.

Ten gevolge van de stijgende aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en vanuit de bekommernis een niet-correct gebruik van persoonsgegevens  te beletten of te sanctioneren, is een veelheid aan regelgeving ontstaan.

Handige verzameling van de her en der verspreide regelgeving:

Voor deze complexe en steeds sneller evoluerende materie is dit wetboek een ideaal werkinstrument. Het ontsluit de verspreide regelgeving en brengt alle relevante regelgeving samen, op alle niveaus: op internationaal, Europees, federaal en op het vlak van gewesten en gemeenschappen.

Onmisbaar voor iedereen die zijn rechten en verantwoordelijkheden wil kennen en inbreuken wil vermijden:

Niet alleen algemene wet- en regelgeving ivm verwerking persoonsgegevens is opgenomen. Vermits een groot deel van de regelgeving betrekking heeft op specifieke sectoren, komen ook al deze domeinen aan bod: Strafwetgeving,  Sociaal recht, Rijksregister en bevolking, Ondernemingen, Gerechtelijk recht, Statistiek, Gezondheidsrecht, Politie en veiligheid, bewakingscamera’s, Bestuursrecht, Informatiemaatschappij, Consumentenrecht, Fiscaal recht.

Vlot toegankelijk:

Waar nuttig zijn de akten voorzien van annotaties (verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, wetshistorieken, verwijzingen naar rechtspraak).

Voor een vlotte ontsluiting is een Chronologisch register  opgenomen.

 

 

 

Lees meer

Inschrijven | Capita Selecta GDPR - 12/11/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer