Contracten bevatten naast de gebruikelijke vaste bepalingen inzake prijs, voorwerp… ook allerlei clausules waarmee partijen proberen te anticiperen op bepaalde gebeurtenissen die zich in de loop van het contract kunnen voordoen en die een impact kunnen hebben op de onderlinge contractsverhoudingen.

In dit seminarie nemen we 2 heel specifieke omstandigheden onder de loep:

  • Hoe kunnen partijen zich contractueel ‘wapenen’ voor de gevolgen van een (harde) Brexit?
  • Wat zijn de contractuele aspecten van een alternatieve geschillenbeslechting

In een eerste deel bekijken we de impact van de Brexit. Ongeacht de uiteindelijke vorm en modaliteiten van Brexit, zal deze belangrijke gevolgen hebben voor bedrijven en hun internationale handelsrelaties.

De impact zal zich laten voelen op douaneformaliteiten (btw en accijnzen), invoerrechten en oorsprongsregels, wisselkoersen, verpakkingsregels, vergunningen, subsidies en contracten.

Inzake contracten zullen voorzichtige Belgische partijen best nu reeds met hun Britse tegenpartijen onderhandelen om aangepaste overmachtsclausules, heronderhandelingsclausules, beëindigingsclausules etc. in hun contracten voegen.  

Onze spreker geeft een overzicht van de waaier aan beschermingsmechanismes die contractpartijen in hun overeenkomsten kunnen voegen teneinde de gevolgen van een (harde) Brexit tegen te gaan.

In een tweede deel focussen we op de contractuele aspecten van alternatieve geschillenbeslechting en bekijken we de zgn. “ADR-clausules”.

Contractpartijen voorzien steeds vaker in clausules voor alternatieve geschillenbeslechting in hun overeenkomsten. Deze keuze komt veelal voort uit de wil van de partijen om toekomstige geschillen buiten het gerecht op te lossen. Hierbij hebben de partijen verschillende opties (arbitrage, mini-trial, bemiddeling, bindende derden beslissing…).

Elke optie heeft uiteraard eigen strategische en financiële implicaties.

Om effectief te zijn moeten alternatieve geschillenbeslechtingsclausules vrij zijn van fouten of onduidelijkheden. Het is dus van groot belang dat deze clausules ‘waterdicht’ opgesteld worden. Maar wat als het toch fout loopt? Hoe moet men dan verder? Ligt het lot van dergelijke ‘gebrekkige’ clausules dan in de handen van de partijen?

Als gevolg van fusies en overnames, subrogaties, faillissement enz. kunnen ook derden (en/of toekomstige partijen in de relatie) geconfronteerd worden met een alternatieve geschillenbeslechtingsclausule. In welke gevallen zijn deze partijen gebonden aan een hen (bij aanvang) vreemde overeenkomst?

Uiteindelijk moeten alternatieve geschillenbeslechtingsclausules effectief uitgevoerd kunnen worden. Welke mechanismen zijn voorhanden voor partijen die geconfronteerd zijn met een tegenpartij die al te gretig de gerechtelijke weg bewandelt?

Onze spreker, die dagelijks geschillenbeslechting beoefent, snijdt al deze punten aan en brengt praktische antwoorden op de verschillende vragen die daarbij rijzen.

Sprekers

bart_volders
Meester Bart Volders
Advocaat-vennoot, Arcas Law

Bart Volders is partner van ARCAS Advocaten. Hij is advocaat aan de balies te Brussel en Antwerpen. Tot eind 2015 was Bart partner in de praktijkgroep Litigation & Arbitration van het kantoor Stibbe. Alvorens toe te treden tot het kantoor Stibbe was Bart verbonden aan het kantoor Linklaters LLP te Brussel.

Bart is licentiaat (2002) en doctor in de rechten (2007). Hij doceerde van 2008 tot 2010 als deeltijds docent het basisvak internationaal privaatrecht en enkele aanverwante keuzevakken aan de Universiteit Antwerpen. Hij was bovendien gastdocent internationaal privaatrecht en internationaal arbitragerecht aan de Universiteiten van Toulouse (Frankrijk) en Bujumbura (Burundi). 

Bart wordt aanbevolen in Chambers Europe 2015 en Chambers Global 2015 op de domeinen van de internationale geschillenvoering, het arbitragerecht en het internationaal publiekrecht (immuniteit van rechtsmacht en executie).

Bart is auteur van drie boeken en enkele tientallen bijdragen gepubliceerd in allerhande binnen- en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften en verzamelwerken. Hij wordt veelvuldig gevraagd om als spreker uiteenzettingen te geven over allerhande onderwerpen die de internationale geschillenvoering aanbelangen. Bart is redactielid van het tijdschrift Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent (RABG) voor het deelvolume internationaal privaatrecht.

Lees meer
arnaud-vannieuwenhuyze
Meester Arnaud Vannieuwenhuyze
Advocaat, Arcas Law

Arnaud is advocaat aan de balie te Antwerpen sinds 2017. Van 2013 tot 2017 was hij verbonden aan de balie te Leuven. Arnaud is Master in de Rechten (KU Leuven), hij is titularis van een bijkomende Master in het Vennootschapsrecht (KU Leuven) en heeft ook de postuniversitaire opleiding Curator – Vereffenaar gevolgd. Arnaud is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. 

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers
13:30 - 17:15

Bijzondere contractclausules: actuele knelpunten

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

distributieovereenkomsten
Distributieovereenkomsten
Larcier

Dit boek bevat een grondige en praktische studie van het Europees, Belgisch en Nederlands mededingingsrecht en handelsrecht van toepassing op distributieovereenkomsten.

De auteurs delen hun analysekader en praktische oplossingen voor  concrete vraagstukken met de lezer. Het boek vormt op die manier een  unieke combinatie van academische toelichting en praktijkervaring,  waardoor het een onmisbaar instrument is voor iedere advocaat, jurist en student die met distributieovereenkomsten in aanraking komt.

Het boek kadert in een pan-Europees publicatieproject met als kern de
derde editie van “Vertical Agreements in EU Competition Law” (uitgegeven bij Oxford University Press). Samen met lokale publicaties in meer dan 15 Europese landen vormt dit werk het Belgisch en Nederlands luik van dat pan- Europees publicatieproject.

Door middel van praktische en sprekende voorbeelden voor de rechtspracticus biedt het werk een praktische leidraad bij het opstellen en checken van de meest voorkomende distributieformules, zoals exclusieve distributie, selectieve distributie, met inbegrip van veelvoorkomende formats zoals franchise, agentuur en internetverkoop.

De Belgisch-Nederlandse auteursequipe is samengesteld uit specialisten:
Filip Tuytschaever is professor mededingingsrecht aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. Frank Wijckmans is professor aan de Brussels School of Competition. Beide auteurs zijn advocaat en stichtend vennoot van het advocatenkantoor contrast. 
Beide auteurs zijn gespecialiseerd in het Europees en Belgisch mededingingsrecht.
Minos van Joolingen en Silvia Vinken zijn advocaat en vennoot in advocatenkantoor Banning. Esra van der Wolk is advocaat bij Banning.
Zij zijn gespecialiseerd in het Europees en Nederlands mededingingsrecht.

Lees meer
european-distribution-law-2017
European Distribution Law 2017
Larcier

European Distribution Law provides a wide-ranging review of the European rules on rules relating to distribution: exclusive purchase and exclusive supply, exclusive and selective distribution, motor vehicle distribution, franchises, commercial agents. Using case law, legislative and regulatory sources, European Distribution Law provides an interpretation of the various complex rules for a better understanding of how they can interact and develop.

The book is intended for legal professionals, academics and students.

Korte inhoud

Chapter 1 Introduction
Chapter 2 Applicability of competition law to vertical agreements
Chapter 3 Control of vertical restraints
Chapter 4 Exclusive purchase/Exclusive supply
Chapter 5 Exclusive distribution agreements
Chapter 6 Selective distribution
Chapter 7 Motor vehicle distribution agreements
Chapter 8 Franchising
Chapter 9 Commercial agents

Appendix 1 Regulation (EU) No 330/2010
Appendix 2 Guidelines No 2010/C 130/01
Appendix 3 Regulation (EU) No 461/2010
Appendix 4 Supplementary Guidelines No 2010/C 138/05
Appendix 5 Directive No 86/653 (EEC)
Table of abbreviations
Index

Lees meer
handelsagentuur
Handelsagentuur 2015
Wolters Kluwer

De Wet van 2 april 2014 brengt de Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomsten nagenoeg woordelijk onder in Titel 2, Boek I en Titel 1, Boek X van het Wetboek van Economisch Recht (‘de Handelsagentuurwet’). Dit was voor de auteurs reden genoeg om hun reeds bestaande en alom gewaardeerde, losbladige artikelsgewijze commentaar bij de Handelsagentuurwet te actualiseren en in boekvorm te gieten. Het resultaat is een gedetailleerde en kritische bespreking van de huidige stand van zaken in de rechtspraak en rechtsleer ter zake.

Geen enkel aspect inzake de handelsagentuurovereenkomst blijft onbesproken. Dit maakt het boek tot een alomvattende en overzichtelijke commentaar die het een onontbeerlijk instrument maakt voor iedereen die in de praktijk met deze materie geconfronteerd wordt.

Lees meer
franchising-2009
Franchising 2009
Die Keure

Franchising is vandaag meer dan ooit actueel. De Amerikaanse distributietechniek wordt gekenmerkt door een spanningsverhouding tussen de zelfstandigheid van de franchisenemer en de afhankelijkheid van de franchisegever. Stijn Claeys biedt u met zijn proefschrift een actuele, omvattende juridische bijbel over de franchiseovereenkomst. Hij tilt met deze publicatie de hedendaagse rechtsleer inzake franchising op een wetenschappelijk niveau aan de hand van een zorgvuldig functioneel rechtsvergelijkend onderzoek naar Duits en Frans recht. Tegelijk blijft dit werk erg praktijkgericht.

Lees meer
precontractuele-informatie-in-het-kader-van-commerciële-samenwerkingsovereenkomsten
Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkings-overeenkomsten
Wolters Kluwer

Titel 2 van Boek X van het Wetboek Economisch Recht (WER) omvat de bepalingen inzake precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Bij de omzetting van de (oude) wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten heeft de wetgever van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan Titel 2 Boek X WER. Deze wijzigingen zijn zowel het gevolg van de inzichten over de jaren in de rechtspraak en rechtsleer als van de concrete adviezen van de Arbitragecommissie, een specifiek adviesorgaan opgericht krachtens de wet van 19 december 2005.

 De regels van Titel 2 Boek X WER zijn vrij technisch en complex. De onderliggende doelstelling is dat echter niet: in essentie dienen deze regels degene die het recht verkrijgt om een commerciële formule te gebruiken te beschermen door aan de rechtsverlener strikte precontractuele informatieverplichtingen op te leggen. De auteur tracht op een overzichtelijke wijze deze regels te duiden en, waar nodig, de nodige verbanden te leggen tussen de verschillende wetsartikelen. De relevante (Belgische) vonnissen en arresten komen al dan niet summier aan bod. Waar relevant, beschrijft de auteur ook de verschillende opvattingen in de doctrine.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 9 oktober 2018 13.30u - 17.30u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Bijzondere contractclausules: actuele knelpunten - 09/10/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

sophie-nottebaert
Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37

Lees meer
klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer