Tijdens deze studienamiddag zullen de sprekers een overzicht geven van de belangrijkste ontwikkelingen in het beslag– en executierecht. De voornaamste recente rechtspraak en wetgevende ontwikkelingen op Belgisch en Europees vlak zullen worden besproken, waarbij steeds de praktische relevantie voor de rechtspraktijk zal worden toegelicht.

Beide sprekers treden regelmatig op als raadsman in tenuitvoerleggingsgeschillen en zijn co-auteurs van het meest recente TPR-overzicht van rechtspraak inzake beslag- en executierecht (2008-2014).

Elke deelnemer krijgt het ‘Beslagboekje 2018’ dat een praktisch hulpmiddel is voor iedere jurist die regelmatig in aanraking komt met dit sterk technische rechtsonderdeel.

Het zakboekje biedt een schematisch en praktijkgericht overzicht van het volledige Belgische privaatrechtelijke beslagrecht, vertrekkende vanuit de wettekst en de rechtspraak, maar zonder academische of theoretische polemieken.

Sprekers

jasper-de-fauw

Meester Jasper De Fauw

Senior associate, NautaDutilh

Jasper De fauw focusses on corporate and commercial litigation.

Jasper obtained his law degree magna cum laude from the University of Ghent (UG) in 2009. His master thesis on the free movement of lawyers within the European Union was awarded with the Flemish Bar of Lawyers Student Prize ("OVB-Studentenprijs"). In 2010, he obtained an LL.M. in European Law magna cum laude from the Institute for European Studies of the Université Libre de Bruxelles (IEE-ULB).

Jasper was admitted to the Brussels bar in 2010.

Prior to joining NautaDutilh in 2013, he worked as an associate in an international law firm in Brussels.

In addition to his native Dutch, Jasper is fluent in French and English.

rubben-lindemans

Meester Rubben Lindemans

Advocaat, Racine

Curriculum Vitae
°1986

Opleiding

Master in de rechten, K.U. Leuven (2009)
Erasmus – University of Edinburgh (2008)
Master in General Management – Vlerick Management School Gent (2010)
Postuniversitaire opleiding curator - vereffenaar (2013)

Advocaat sinds 2010
Assistent KU Leuven, afd. Brussel: Handels-, Vennootschaps- en Economisch recht (2012-2016)

Talen
Nederlands, Frans en Engels

Praktijkgebieden
Geschillenbeslechting, arbitrage en conflictbemiddeling, Handels- en economisch recht, Financieel en bancair recht, Insolventierecht en herstructureringen, Vennootschapsrecht, fusies en overnames, Uitvoeringsgeschillen

Bijdragen in tijdschriften
S. BRIJS, R. LINDEMANS en J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Incidence des procédures collectives d’insolvabilité sur les droits d’exécution des créanciers individuels, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Herentals, Knops Publishing, 2017, 200 p.

S. BRIJS en R. LINDEMANS, De gevolgen van collectieve insolventieprocedures voor de executierechten van individuele schuldeisers, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Herentals, Knops Publishing, 2015, 217 p.
R. LINDEMANS en J. DE FAUW, “Artikel 1413 – 1466 Ger.W. (bewarend beslag – algemene bepalingen; bewarend beslag op roerend goed; bewarend beslag op onroerend goed; bewarend beslag onder derden; pandbeslag; beslag tot terugvordering)”, in B. DECONINCK, B. WYLLEMAN, en P. DAUW, Duiding Burgerlijk Procesrecht, Gent, Larcier, 2017.
S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Draaiboek collectief akkoord en overdracht onder gerechtelijk gezag”, in M. STORME, M. VANMEENEN e.a. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV, Antwerpen, Intersentia 2017.
S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Kroniek Insolventierecht 2015-16”, in TRV-RPS 2017, afl. 3, 288-339.
R. LINDEMANS, “De homologatie van het reorganisatieplan: eenmaal, geen andermaal. Maar wat met de rechtsmacht van de beroepsrechter?”, in TRV-RPS 2017, afl. 2, 201-206.
S. BRIJS, C. DE MUYNCK, R. LINDEMANS en J. DE FAUW “Overzicht van rechtspraak. Beslag- en executierecht (2008-2014)”, TPR 2015, afl. 1, 279-480.
R. LINDEMANS, “Artikel 71-73 WCO (erelonen gerechtsmandataris; strafrechtelijke bepalingen)”, in J. EMBRECHTS, I. RENAP, M. VANMEENEN en I. VEROUGSTRAETE, Wet en Duiding Insolventie, Gent, Larcier, 2014, 283-290. 
S. BRIJS, R. LINDEMANS en T. BOSTERS, “Class actions: bespreking van de nieuwe Belgische wet en de implicaties hiervan voor Nederlandse partijen”, TOP (NL) 2014, afl. 7,  32-39.
R. LINDEMANS, “De grenzen aan een gedifferentieerde behandeling van schuldeisers bij een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord: enkele kritische beschouwingen omtrent de gehanteerde toetsingscriteria”, TRV 2014, afl. 8, 798-805.
R. LINDEMANS, “Enkele beschouwingen over de toelaatbaarheid van een holdingvennootschap tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie”, TRV 2014, afl. 7, 736-740.
S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Class actions in België: een eerste bespreking van de nieuwe wet”, Vlaams Pleitgenootschap, Poelaertplein, 2014, afl. 5, 8-15.
R. LINDEMANS, “Het Janushoofd van de gerechtelijke reorganisatie met oog op de overdracht onder gerechtelijk gezag: ook na de wetswijziging gekneld tussen opschorting en samenloop”, TRV 2014, afl. 2, 118-137.
S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Over het verkrijgen van een uitvoerbare titel in het kader van de WCO”, TBH 2013, afl. 8, 723-740.
R. LINDEMANS, “De hervatting van geding voor de Raad van State”, CDPK 2010, afl. 2, 174-237.
R. LINDEMANS, “Kan een schuldeiser een beroep doen op de vordering tot gerechtelijke ontbinding om wettige reden wanneer een dagvaarding in faillissement niet mogelijk is?”,  RW 2011-12, nr. 35, 1562-1565, noot onder Gent 7 februari 2011.

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Beslag- en executierecht

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

beslagzakboekje2017

Beslagzakboekje 2018

Wolters Kluwer

Het Beslagzakboekje is een praktisch hulpmiddel voor iedere jurist die regelmatig in aanraking komt met dit sterk technische rechtsonderdeel.

Het zakboekje biedt een schematisch en praktijkgericht overzicht van het volledige Belgische privaatrechtelijke beslagrecht, vertrekkende vanuit de wettekst en de rechtspraak, maar zonder academische of theoretische polemieken. Aan de orde komen: de basisbegrippen, de algemene regels, en een gedetailleerde behandeling van alle afzonderlijke beslagvormen. Alleen dagelijks bruikbare informatie wordt opgenomen.

In deze editie 2018 vindt u ondermeer:

  • de nieuwste rechtspraak over de wetgeving inzake de invordering van onbetwiste geldschulden
  • de gewijzigde voorlopige tenuitvoerlegging
  • de burgerlijke boete (art. 780bis Ger.W.) in het beslagrecht 

De stof is bijgehouden tot medio 2017 (rechtsleer en rechtspraak) en 9 januari 2018 (wetgeving).

beslag-inzake-namaak

Beslag inzake namaak - Een stand van zaken 2017

Larcier

Het beslag inzake namaak is een populair instrument in de strijd tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, zoals blijkt uit de vele beslissingen die hierover verschijnen. In dit Cahier zetten de auteurs de verschillende aspecten van het beslag inzake namaak nog eens op een rijtje.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een beslag inzake namaak? Wie kan er om verzoeken en welke maatregelen kan men bekomen? Hoe kan men er zich tegen verzetten? Aan de hand van de meest recente rechtspraak onderzoeken de auteurs hoe het beslag inzake namaak in de praktijk wordt toegepast en wat de grenzen hiervan zijn. Hierbij hebben ze ook aandacht voor de internationale aspecten en toekomstige ontwikkelingen, zoals het Eengemaakt Octrooirecht.

ter voorbereiding voor het nieuwe en toekomstige UPC-regime
Het werk  is zeer actueel en houdt rekening met recente evoluties in de rechtspraak en met het nieuwe UPC Agreement voor de creatie van een eenheidsoctrooi met een grensoverschrijdende werking en de mogelijkheid om grensoverschrijdend beslag inzake namaak te leggen.


Dit Cahier beoogt voor de practicus een handige leidraad te zijn, met een duidelijk overzicht van de verschillende procedurestappen en mogelijkheden.

Sterke punten:

- Bespreking van de recente cassatierechtspraak en van de eerste toepassingen in de lagere rechtspraak.

 - Zeer praktisch uitgangspunt.

 - Nieuwe UPC regelgeving komt aan bod.

 - Bespreking van grensoverschrijdende mogelijkheden

handels-en-economisch-recht-geannoteerd-2016-2017

Handels- en economisch recht geannoteerd 2016-2017

Die Keure

Het nieuwe geannoteerd wetboek Handels- en economisch recht is een praktisch werkinstrument voor de juridische praktijk. Bovendien vindt u bij het wetboek ook het addendum insolventie van ondernemingen.

Het bevat de geactualiseerde tekst van de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Economisch Recht en van een selectie bijzondere wetgeving.

Aan de hand van annotaties onder elk wetsartikel krijgt u een overzicht van de belangrijkste rechtspraak en de rechtsliteratuur die helpen om een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

Het wetboek werd bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 14 december 2016.

codex-economie-2017-2018

Codex Economie 2017-2018

Die Keure

Het is een cliché te stellen dat deze tijd gekenmerkt wordt door een overvloed aan wetten en reglementen. Het is een even groot cliché om voor te houden dat iedereen meer dan ooit geacht wordt om van die overvloed kennis te nemen en kennis te hebben. Deze codex wil zinvolle schaarste scheppen in die overvloed en een aanzet zijn voor de toekomstige economisten om niet te vergeten dat recht bronnen heeft, en dat een belangrijke, zo niet de belangrijkste bron van recht de wet is.

En mochten ze alles willen vergeten, dat ze dan één ding onthouden: het recht mag dan een constante zijn, de wet is dat zeker niet. De wet wordt voortdurend gewijzigd. Het is vanuit die wetenschap dat een student economie deze Codex moet consulteren: het doel bestaat erin de wetteksten te leren raadplegen en te leren lezen, maar niet om ze met de kwalificatie “onveranderlijk en definitief” in het geheugen op te slaan.

De Codex Economie 2017-2018 is bijgewerkt tot 26 juni 2017.

handboek-handels-en-economisch-recht

Handboek Handels- en Ondernemingsrecht 2016

Die Keure

Deze zevende editie van het Handboek Handels- en Ondernemingsrecht is zeer grondig herwerkt op twee verschillende vlakken:

  • Enerzijds zorgt een uitgebreid voetnotenapparaat voor de nodige referenties naar de voornaamste regelgeving, rechtspraak en rechtsleer.
  • Anderzijds is het boek geactualiseerd en aangepast aan het sterk gewijzigde regelgevende kader, waaronder, naast diverse nieuwe basiswetgeving in het domein van het insolventierecht en het financieel recht, in het bijzonder ook het (nieuwe) Wetboek van Economisch Recht van 2013.

Dit handboek biedt dan ook een overzichtelijke analyse van het rijke landschap aan Belgische wetgeving die het handels- en ondernemingsrecht thans beheerst, zonder daarbij evenwel volledigheid te ambiëren.

themis-94-insolventie-en-beslagrecht

Themis 94 - Insolventie- en beslagrecht 2015

Die Keure

Het zekerheden-, insolventie- en beslagrecht is zoals u weet voortdurend in beweging. De voorbije jaren waren er talrijke uiteenlopende wetswijzigingen en belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak en in de rechtspraktijk.

We beginnen met een algemeen overzicht van de recente cassatierechtspraak in het hele vakgebied om op die wijze weer mee te zijn.

Wat de zakelijke zekerheden betreft wordt dan bijzondere aandacht besteed aan het eigendomvoorbehoud en de verhouding met andere zekerheidsposities. Zowel het huidige als het komende recht (nieuwe Pandwet) worden besproken.

Bij de persoonlijke zekerheden wordt dit jaar aandacht besteed aan de precieze inhoud van de verbintenis van de borg, met bijzondere aandacht voor de borgtocht voor alle sommen en het lot van de borgtocht bij vele vormen van wijziging in de rechtsverhoudingen tussen partijen.

Wat tenslotte de insolventieprocedures betreft gaat de aandacht dit jaar naar de aansprakelijkheid van curatoren en de mogelijkheid voor schuldeisers om hun rechten te beveiligen na faillissement.

duiding_beslag_verbeurdverklaring_strafzaken

Duiding Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken 2015

Larcier

In 2008 verscheen in de reeks Larcier Themawetboeken een eerste Codex ‘Beslag en Verbeurdverklaring in Strafzaken’, waarin voor het eerst de voornaamste bronteksten inzake strafrechtelijk beslag en verbeurdverklaring werden samengebracht.
In 2010 volgde een nieuwe uitgave, waarin het aantal bronteksten nog merkelijk werd uitgebreid, inzonderheid in het domein van de bijzondere wetgeving.

Al spoedig bleek de noodzaak te bestaan aan enige commentaar. Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken is immers een erg technische materie waarbij  commentaar onmisbaar is. Daarenboven is in de rechtsleer een discussie aan de gang over de aard en draagwijdte van bepaalde vormen van beslag en verbeurdverklaring, zoals het beslag op grond van de Wet Dierenwelzijn en de verbeurdverklaring met toewijzing aan de burgerlijke partij. Enige duiding bij deze punten van discussie wordt in de praktijk als zeer wenselijk beschouwd. Aan dit alles wordt door deze nieuwe uitgave tegemoet gekomen.

Nieuwigheden zijn vooral te signaleren op het gebied van beslag inzake verkeer en een nieuwe vorm van 'asset recovery': het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.

Dit becommentarieerd wetboek bundelt de nationale en supranationale wet- en regelgeving (m.i.v. circulaires) in verband met beslag en verbeurdverklaring in strafzaken. Zowel de nationale als internationale aspecten worden behandeld.  

Alle relevante domeinen komen aan bod : Dieren; Douane en accijnzen; Drugs; Economisch strafrecht; Financieel strafrecht; Huisjesmelkerij; ICT-strafrecht; Intellectuele eigendom; Kansspelen; Medisch strafrecht; Mensenhandel- en smokkel; Milieustrafrecht; Openbare dronkenschap; Sociaal strafrecht; Sport; Springstoffen; Subsidiefraude; Transportstrafrecht; Verkeersstrafrecht; Voedselveiligheid; Wapens; Witwassen en heling; Zedenmisdrijven; Zeevisserij

Een groot deel van de opgenomen wetteksten is voorzien van uitgebreide (doorgaans artikelsgewijze) commentaar, m.n. pertinente rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor interpretatie en toepassing in de praktijk. 

Praktische informatie

Tijdstip 15 mei 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

290 EUR (excl btw)

Incl. het 'Beslagzakboekje 2018', broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

 

3 punten

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Beslag- en executierecht - 15/05/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30