Aansprakelijkheidsvragen zijn niet meer weg te denken in de steeds complexere contractuele verhoudingen in het economisch leven en daarbuiten. Het opstellen, interpreteren en kwalificeren van aansprakelijkheidsbedingen is delicaat maatwerk geworden. Alle juristen – zowel advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, managers, bank- en verzekeringsjuristen enz. – worden hiermee geconfronteerd. Tijdens deze studienamiddag zullen de sprekers van het Leuvense Instituut voor Verbintenissenrecht de exoneratie- en schadebedingen bekijken vanuit het geldend recht en met een blik op het toekomstige verbintenissenrecht.

Sprekers

sophie-stijns

Prof. dr. Sophie Stijns

Gewoon hoogleraar , KU Leuven

Gewoon hoogleraar Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven

profile_placeholder

Drs. Stefaan Declercq

KU Leuven

Drs. Stefaan Declercq

KU Leuven

tom-van-noyen

Meester Tom Van Noyen

Advocaat Philippe & Partners , Praktijkassistent KU Leuven

Tom Van Noyen is counsel en leidt de Nederlandstalige afdeling van het kantoor. Hij is gespecialiseerd in arbitrage en geschillenbeslechting en in het opstellen en onderhandelen van nationale en internationale overeenkomsten.

Zijn praktijk focust zich voornamelijk op complexe commerciële en burgerlijke geschillen onder meer in de bank-, verzekerings- en energiesector. Hij vertegenwoordigt cliënten voor de Belgische hoven en rechtbanken alsook in nationale en internationale arbitrageprocedures.

Hij combineert zijn praktijk met een academisch mandaat aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven (Prof. Dr. S. Stijns en Prof. Dr. I. Samoy) als praktijkassistent voor het vak “Verbintenissenrecht in de onderneming”. Hij wordt regelmatig uitgenodigd als spreker over deze materies.

Tom heeft ook ervaring als in-house counsel bij een vooraanstaande multinational in de energiesector, wat hem een beter inzicht verschaft in het dagelijkse reilen en zeilen van een onderneming en toelaat om beter in te spelen op de noden en behoeften van zijn cliënten.

Tom behaalde zijn master in de rechten aan de KU Leuven in 2012 met grote onderscheiding. In het kader van de Erasmus-uitwisseling studeerde hij ook aan de Humboldt-Universität in Berlijn. Vooraleer toe te treden tot de balie van Brussel in 2013, liep hij stage voor the Office of the Prosecutor van het International Criminal Tribunal for Rwanda in Arusha, Tanzania (UN-ICTR).

Hij vervoegde Philippe & Partners in 2013 en werd counsel in 2017.

sanne-janssen

Dr. Sanne Janssen

Gerechtelijk stagiair te Antwerpen, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven

Sanne Jansen start vanaf 1 oktober 2017 als gerechtelijk stagiair bij het Hof van Beroep te Antwerpen en is tevens vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Verbintenissenrecht aan de KU Leuven. Ze werkt aan projecten over de organisatie van de contractuele remedies en ethisch consumentencontractenrecht. Haar interesseveld en publicaties bestrijken het ruime verbintenissenrecht, het (bijzondere) contractenrecht en het consumentenrecht. Verder maakt ze deel uit van de deelredactie algemeen handelsrecht van het TBH/RDC (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht) en de redactie van het DCCR (Droit de la consommation – Consumentenrecht).

Sanne behaalde haar Bachelor aan de Universiteit van Antwerpen en haar Master aan de KU Leuven. Ze heeft een doctoraat geschreven over de prijsvermindering ("Prijsvermindering: een remedie tot bijsturing van overeenkomsten"), begeleid door Prof. Dr. Sophie Stijns en Prof. Dr. Patrick Wéry (UCL), terwijl ze werkzaam was als mandaat assistent (2010-'12) en als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) (2012-'16). Ze deed verschillende onderzoekverblijven in het kader van haar doctoraal onderzoek (aan de UCL, de Universiteit van Wenen, de Universiteit van Oxford en de Université Paris I Panthéon-Sorbonne). In 2015-'16 nam ze een plaatsvervanging sociaal recht waar aan de HUB (Hogeschool-Universiteit Brussel). In 2016-’17 was ze een postdoctoraal B.A.E.F.-onderzoeker aan de Yale Law School en de Columbia Law School.

Programma

15:30 - 16:00
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
16:00 - 19:30

Exoneratie- en schadebedingen ontleed

19:30 - 20:00
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

gewijzigde_omstandigheden_in_het_contractenrecht-2017

Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht 2017

Intersentia

In periodes van economische en monetaire instabiliteit ervaart een contractpartij sneller problemen om haar contractuele verbintenis uit te voeren. Een leverancier kan bijvoorbeeld (financiële) moeilijkheden ondervinden om producten te leveren aan de overeengekomen prijs omdat de prijs voor grondstoffen plots enorm sterk is gestegen. Met de relatief recente financiële en economische crisis in het achterhoofd is het bijgevolg niet verwonderlijk dat de overmachts- en de imprevisieleer recent meer aandacht krijgen. Zowel de overmachts- als de imprevisieleer komen tegemoet aan de situatie waarbij een contractpartij maar moeilijk haar verbintenis kan uitvoeren doordat de omstandigheden zijn gewijzigd nadat die contractpartij haar overeenkomst gesloten heeft. Terwijl de overmachtsleer tot het geldende Belgische recht behoort, kent de imprevisieleer in principe geen plaats in ons recht.

In dit boek wordt nagegaan of de situaties die klassiek aan de imprevisieleer zijn voorbehouden, niet onder de noemer van de overmachtsleer kunnen worden gebracht. Als deze situaties door de overmachtsleer kunnen worden gevat, heeft het geen zin meer om – zoals auteurs vaak doen – een afzonderlijke imprevisieleer uit te werken. In het onderzoek komt aan bod het klassieke onderscheid tussen de situatie waarbij het voor de schuldenaar onmogelijk is om een verbintenis uit te voeren (overmachtsleer) en de situatie waarbij de schuldenaar het zeer moeilijk krijgt om een verbintenis uit te voeren (imprevisieleer), naast de overige toepassingsvoorwaarden die de twee leerstukken delen en de rechtsgevolgen van elk van beide leerstukken.

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Michaël de Potter de ten Broeck op 23 augustus 2016 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent. Naast zijn voltijdse activiteit als juridisch adviseur, is de auteur op heden als vrijwillig medewerker verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent. Hij is ook lid van het Centrum voor Verbintenissenrecht (‘CVR’).

het-verbintenissenrecht-in-het-leven-van-de-onderneming-2017

Het verbintenissenrecht in het leven van de onderneming 2017

Die Keure

Het verbintenissenrecht in het leven van de onderneming 2017

koop_onroerend_goed

Koop – gemeen recht (contractuele clausules) 2016

Intersentia

Koop – Gemeen recht bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

prijsvermindering-remedie-tot-bijsturing-van-contracten-2015

Prijsvermindering. Remedie tot bijsturing van contracten 2015

Intersentia

In dit monumentale boek onderzoekt Sanne Jansen de proportionele prijsvermindering als een algemene en autonome remedie in wederkerige contracten, naast de gedwongen uitvoering en de ontbinding. Met een ‘algemene remedie’ geeft zij aan dat gaat om een nieuwe gemeenrechtelijke remedie met een ruim toepassingsgebied dat de bijzondere wetgeving, zoals het kooprecht, overstijgt, terwijl ze met een ‘autonome remedie’ aangeeft dat de prijsvermindering een zelfstandige plaats inneemt naast de andere remedies zoals de ontbinding en de gedwongen uitvoering en dat dit niet tot een andere juridische figuur (zoals de enac, de schadevergoeding of de gedeeltelijke ontbinding) valt te herleiden.

Dit boek vertrekt van de vaststelling dat het Belgische recht geen algemene prijsverminderingsremedie kent in het verbintenissenrecht. Eerst maakt Sanne Jansen de lezer wegwijs in haar onderzoek: zij geeft een schets van de “réfaction” in de handelskoop en de “actio quanti minoris” in het gemeen kooprecht.
Vervolgens wordt aan de hand van een diepgravende analyse van de Europese soft-law instrumenten duidelijk gemaakt dat er twee kampen bestaan: de rechtsstelsels die de prijsvermindering niet erkennen in hun verbintenissenrecht (zoals het Belgische), en de rechtsstelsels die de prijsvermindering wél aanvaarden (zoals het Nederlandse recht en de soft-law).

Het derde deel bevat een leerrijk onderzoek van de bestaande uiteenlopende toepassingen van de prijsvermindering in de koop- en de huurcontracten. Al de regimes van prijsvermindering worden onderzocht aan de hand van een vast stramien dat de vergelijking toelaat: toepassingsvoorwaarden, rol van partijen en rechter, berekeningswijze van de prijsvermindering. Zo worden bv. vergeleken de prijsvermindering in de internationale roerende handelskoop (art. 50 CISG), de prijsvermindering in de consumentenkoop, de réfaction in de handelskoop en de gemeenrechtelijke actio quanti minoris (art. 1644 BW).

Het vierde deel van het boek is bijzonder waardevol voor de praktijk. Ze toont aan dat prijsvermindering een autonome remedie moet worden voor niet-essentiële tekortkomingen in wederkerige contracten en bij samenhangende verbintenissen, dat zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk kan toegepast worden, ongeacht of de tekortkoming toerekenbaar of niet-toerekenbaar is, en dat uitmondt op een proportioneel berekende vermindering van de prijs.

gedeeltelijke-ontbinding-en-vernietiging-van-overeenkomsten

Gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van overeenkomsten 2015

Intersentia

In het contractenrecht zijn de ontbinding en de vernietiging radicale sancties indien ze niet op maat worden toegepast: in principe gelden ze voor de toekomst en het verleden, hebben ze doorgaans betrekking op alle verbintenissen en clausules van de overeenkomst en hebben ze uitwerking ten aanzien van alle partijen bij de overeenkomst. Een dergelijke drastische toepassing van beide sancties is evenwel niet steeds wenselijk voor het rechtsverkeer. In dat opzicht duiken de gedeeltelijke ontbinding en vernietiging op. Zij laten immers toe om de ontbinding en de vernietiging niet verder te laten reiken dan noodzakelijk is en aan te passen aan de omstandigheden.

In dit boek worden de juridische grondslag voor de gedeeltelijke ontbinding en de vernietiging, de reikwijdte van de ontbinding en vernietiging en de afbakening ten opzichte van verwante figuren onderzocht. Het boek biedt tevens een praktische leidraad voor de uiteenlopende gevallen waarin de vraag naar gedeeltelijke ontbinding of vernietiging aan de orde komt en vormt dus een onmisbaar instrument voor iedereen die met overeenkomsten te maken krijgt.

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Thijs Tanghe op 9 juni 2015 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent.

de-rol-van-de-rechter-in-het-contract-le-juge-et-le-contrat-2014

De rol van de rechter in het contract – Le juge et le contrat 2014

Die Keure

Het lot van een contract, dat nochtans het gemeenschappelijke werk is van de contracterende partijen, ligt meer en meer “in handen van de rechter”.

Bepaalde bevoegdheden van hoven en rechtbanken zijn klassiek; andere rollen zijn recenter opgedoken. De rechter mag traditioneel het contract interpreteren, herkwalificeren, (geheel of deels) tenietdoen of aanvullen. Hij kan ook, bij
misbruik van een contractueel recht, deze rechtsuitoefening matigen.

Maar zijn bevoegdheden zijn ruimer.

  • In welke mate mag hij het contract aanpassen, converteren of helpen tot stand komen?
  • In welke mate kan hij tussenkomen in de keuze van de remedies bij wanprestatie?
  • Kunnen deze ruime bevoegdheden worden ingeperkt door regels van bewijslast of door afwijkende clausules inzake bewijs?

Rond dit onmiskenbaar actuele onderwerp organiseerden het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven en het Centre de droit privé van de UCL samen hun derde studiedag. Alle bijdragen zijn verzameld in dit boek.

koop-en-verkoop-van-onroerende-goederen-modellen-en-commentaar

Koop en verkoop van onroerende goederen - Modellen en commentaar

Wolters Kluwer

Bovendien gaat het dan nog vaak om materies die wat betreft bevoegdheden geregionaliseerd zijn: stedenbouw, milieu, bodemverontreiniging, energieprestaties, leegstand en onbewoonbaarheid, … maar evenzeer de fiscaliteit inzake registratierechten. Voor heel wat gebouwen zal men daarnaast aandacht besteden aan een aantal technische materies zoals de aanwezigheid van asbest, de elektriciteitsinstallaties, de wettelijke keuringen, ….

In het boek 'Koop en verkoop van onroerende goederen. Modellen en commentaar' worden al deze aspecten uitvoerig toegelicht voor het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een bijgevoegd model vertaalt deze toelichting voor de notariële praktijk in concrete clausules met varianten, die gebruikt kunnen worden voor zeer diverse situaties.

In deze tweede herwerkte editie hebben de auteurs de materie volledig bijgewerkt. Een greep uit de nieuwigheden: Vlaamse Codex Fiscaliteit, Vlaamse Vastgoedcodex, Wetboek Ecnomisch Recht, omzendbrieven antimisbruikbepaling, onroerend erfgoeddecreet, wet onbekwaamheid, prekadastratie, decreet complexe projecten, decreet omgevingsvergunning, wet verzekeringen, woonkwaliteit, rookmelders, energieprestatie Brussel, bodemsanering, cassatiearrest over tontine, diverse arresten van het GwH …

Praktische informatie

Tijdstip 08 maart 2018 16.00u - 19.30u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

3 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Aansprakelijkheidsbedingen vandaag en morgen - 08/03/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37