Tijdens deze studienamiddag wordt een overzicht gebracht van de verschillende aspecten van de rechtsplegingvergoeding en de diverse gerechtskosten waarmee de rechtspracticus in de loop van een gerechtelijke procedure wordt geconfronteerd. Er wordt tijdens de uiteenzetting uitvoerig verwezen naar recente rechtspraak en rechtsleer.

Elke deelnemer ontvangt een exemplaar van het boek ‘De rechtsplegingsvergoeding in al zijn facetten’, het ideale praktische werkinstrument voor wie dagelijks geconfronteerd wordt met de rechtsplegingsvergoeding, de advocaat en de magistraat in het bijzonder.

 

Sprekers

meester Bart Van Den Bergh

raadsheer, Hof van beroep Antwerpen

Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt.

Hij heeft een bijzondere affiniteit met het notariaat. Hij zetelt in de kamer van het hof van beroep die de vereffening en verdelingen behandelt, is vaste medewerker van het tijdschrift voor notarissen en auteur van talrijke bijdragen over notariële materies. 

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

De rechtsplegingsvergoeding en andere gerechtskosten

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

de-rechtsplegingsvergoeding-in-al-zijn-facetten

De rechtsplegingsvergoeding in al zijn facetten

Wolters Kluwer

Dit boek biedt een overzicht van de diverse aspecten van de rechtsplegingsvergoeding.

Zo wordt o.a. ingegaan op:

  • de rechtsplegingsvergoeding en de rechtsmiddelen
  • de rechtsplegingsvergoeding en de waarde van de vordering
  • de rechtsplegingsvergoeding en de procedures bij de hoogste rechtscolleges
  • de rechtsplegingsvergoeding in internationale context

Hierbij wordt in voetnoot ook uitvoerig verwezen naar rechtspraak en rechtsleer.

Via een handig trefwoordenregister kan de rechtspracticus snel zijn weg vinden naar een oplossing voor zijn concreet probleem.

Het is het ideale praktische werkinstrument voor wie dagelijks geconfronteerd wordt met de rechtsplegingsvergoeding,de advocaat en de magistraat in het bijzonder.

gerechtelijk-zakboekje-2016-2017-mémento-judiciaire-2016-2017

Gerechtelijk zakboekje 2016-2017 Mémento Judiciaire 2016-2017

Wolters Kluwer

Het Gerechtelijk Zakboekje vormt een ware papieren databank met alle praktische informatie over 'het gerechtelijk apparaat': adressen, bankrekeningen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, rechtscolleges, strafinrichtingen, ...; zittingsdagen en -uren van de hoven en rechtbanken; tarieven; gerechtelijke indeling per gemeente. Ieder jaar verschijnt een nieuwe geactualiseerde editie van dit zakboekje.

handboek-gerechtelijk-recht-4e-editie-2016

Handboek Gerechtelijk recht 4e editie - 2016

Intersentia

Het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoerd bij de wet van 10 oktober 1967. Het aantal wetten dat sinds 1967 de bepalingen van dit wetboek hebben gewijzigd, toegevoegd, vervangen of opgeheven is bijna niet meer te tellen. Tevens heeft het Hof van Cassatie in talrijke arresten de juiste draagwijdte van verschillende bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegd of verfijnd. En sinds de wet van 21 maart 2014 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en de zogenaamde quick wins in de fameuze Potpourri-wetten van 2015 en 2016, is het gerechtelijk recht méér dan ooit ingrijpend veranderd.

Voor al wie met deze belangrijke rechtstak geconfronteerd wordt, is er sinds 2004 een toonaangevend en gezaghebbend Nederlandstalig handboek beschikbaar: het Handboek gerechtelijk recht.

Een goed handboek beperkt zich niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs van het Handboek gerechtelijk recht hebben dan ook steeds de wetteksten aan een kritisch, maar constructief onderzoek onderworpen, waarbij ze steeds hebben gezocht naar afdoende antwoorden op concrete vragen die in de rechtspraktijk rijzen.

Voor rechtspractici en voor wie wetenschappelijk in het gerechtelijk recht bedrijvig is, is dit handboek als werkinstrument bedoeld. Dankzij de talrijke verwijzingen in voetnoot kunnen ze moeiteloos bijkomende informatie vinden en hun opzoekwerk verfijnen. Een vooraanstaande auteursequipe staat borg voor deze praktijkgerichte benadering met oog voor de wetenschappelijke diepgang.

duiding-burgerlijk-procesrecht-deel-1

Duiding burgerlijk procesrecht deel 1

Larcier

Unieke aanpak:
Deze Duiding Burgerlijk Procesrecht 2016 is niet het zoveelste wetboek waarbij de commentaar zich beperkt tot het opsommen van enkele arresten van het Hof van Cassatie of van andere hogere rechtscolleges. Het geeft integendeel een overzichtelijke kijk op de voor de praktijk belangrijkste wetsartikelen van het Gerechtelijk Wetboek en begeleidt de jurist bij zijn zoektocht naar duiding bij deze
wetsartikelen.

Artikelsgewijs becommentarieerd vanuit diverse rechtsbronnen:
Per artikel vindt u een uitvoerige duiding waarin de draagwijdte ervan wordt toegelicht en waarin de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer is vervat.
Het Gerechtelijk Wetboek omvat niet alleen procedureregels. Het bevat ook bepalingen in verband met tuchtrecht en de tuchtprocedure, namelijk deze van magistraten, gerechtsdeurwaarders en advocaten. De wetsartikelen in dat verband worden in deze editie eveneens van een grondige commentaar voorzien. Bijzondere aandacht gaat uit naar de doorwerking van het Gerechtelijk Wetboek op het tuchtprocesrecht van vele andere vrije beroepen.
Het Burgerlijk Procesrecht anno 2016 is bovendien sterk geëvolueerd onder invloed van het Europees Procesrecht (Europees IPR, EVRM). Waar nodig wordt de lezer attent gemaakt op de Europese invloeden op het Belgisch burgerlijk procesrecht of wordt hij doorverwezen naar ruimere commentaren.

Veilige houvast doorheen de procedure: wetgeving als uitgangspunt, voorzien van verdere verwijzingen:
Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek.
Achteraan in elk deel is een chronologisch register opgenomen.

Actueel én permanent bijgewerkt:
Deze tweede volledig bijgewerkte editie biedt bovendien ook up-to-date informatie waarin de potpourri I wijzigingen zijn verwerkt en in de commentaren zijn opgenomen. Ook de op stapel staande potpourri III en andere wijzigingen in de tekst zijn opgenomen.

*Duiding BURGERLIJK PROCESRECHT is opgesplitst in 3 handige boekdelen, met achteraan telkens een chronologisch register.

Deel I van Duiding BURGERLIJK PROCESRECHT omvat het
Gerechtelijk Wetboek artikel 1 tot en met 699ter, met name Deel I
(Algemene beginselen), Deel II (Rechterlijke organisatie), Deel III
(Bevoegdheid), Deel IV (Burgerlijke rechtspleging), waarvan Boek I
(Organen van de rechterlijke macht).

potpourri-ii-wijzigingen-m-b-t-het-strafrecht-en-de-strafvordering

Potpourri II: Wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering

Wolters Kluwer

In het Justitieplan van de minister van Justitie werden een aantal maatregelen voorgesteld met het oog op het efficiënter en daardoor rechtvaardiger maken van justitie, dit zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet. Deze voorgestelde maatregelen zouden omgezet worden in vier Potpourri wetten.

De tweede Potpourri-wet, officieel de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, stelt enkele hervormingen voorop vanuit de bekommernis om criminaliteit en onveiligheid efficiënt aan te pakken. De wet strekt er hoofdzakelijk toe een aantal wijzingen door te voeren in het strafrecht en het strafprocesrecht, met als onderliggende doelstelling het vereenvoudigen en actualiseren van de huidige wetgeving en een sneller en efficiënter verloop van de strafzaken.

Met het oog op het maximaliseren van de praktische bruikbaarheid van dit boek, werd ervoor geopteerd de wijzigingen te bespreken per strafprocedurele fase, namelijk het vooronderzoek, de fase ten gronde (met inbegrip van de straftoemeting) en de fase van de strafuitvoering. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de inwerkingtreding van de bepalingen voor zover deze later is dan de algemene inwerkintreding, nl. 10 dagen na publicatie (op 29 februari 2016) of dan de door artikel 143 Potpourri II voor sommige wijzigingen bepaalde datum van 1 maart 2016, of de specifieke door de wetgever voorziene overgangsregeling.

gerechtelijk-recht-geannoteerd-2016-2017

Gerechtelijk recht geannoteerd 2016-2017

Die Keure

De nieuwste editie van het wetboek Gerechtelijk Recht bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, aangevuld met bijzondere wetten en voorzien van

referenties van alle relevante wetswijzigingen,
samenvattingen van belangrijke rechtspraak,
interessante rechtsleer
overzichten van rechtspraak.
Voor al wie in het gerechtelijk landschap bedrijvig is, is dit geannoteerd Wetboek Gerechtelijk recht hét werkinstrument bij uitstek.

In deze editie is de wetgeving bijgewerkt tot en met B.S. 15 oktober 2016.

Praktische informatie

Tijdstip 29 juni 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Hasselt Holiday Inn Hasselt
Prijs

289 EUR (excl btw)

Inclusief het boek 'De rechtsplegingsvergoeding in al zijn facetten' (uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 95,37), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Attest

Orde van Vlaamse Balies

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

IGO - TEC-E17260


4 juridische punten


3,5 uren 


4 uren 

Deze opleiding is erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. Dit betekent dat de deelnameprijs ten laste is van het IGO. Broodjesbuffet en koffie-frisdranken zijn inbegrepen.
OPGELET: personen van de rechterlijke orde die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen! Vervanging door een collega is toegestaan.

Inschrijven | De rechtsplegingsvergoeding en andere gerechtskosten - 29/06/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37