Er is reeds heel wat inkt gevloeid over de problematiek van de “interne meerwaarden”. De techniek, waarbij aandelen van een exploitatievennootschap aan marktwaarde ingebracht worden in een holding waardoor de reserves uit de exploitatievennootschap langs de holding om belastingvrij aan de aandeelhouders kunnen uitgekeerd worden, zijn reeds lang een doorn in het oog van de belastingadministratie. Zowel de rechtspraak als de Dienst Voorafgaande Beslissingen heeft er zich in het verleden over gebogen, maar de discussies met de belastingplichtige hebben nooit haar eindpunt bereikt. Bij het herschrijven van de antimisbruikbepaling in artikel 344 § 1 WIB dacht men deze techniek voorgoed te kunnen stoppen. Niettemin wordt vastgesteld dat de wetgever met de Programmawet van 25 december 2016 toch nog ingegrepen heeft.

Sprekers

kevin-desmed

meester Kevin Desmet

Advocaat-vennoot, a.lex

Kevin Desmet is aan de Universiteit van Gent afgestudeerd als Licentiaat in de Criminologische Wetenschappen en als Licentiaat in de Rechten. Beide opleidingen heeft hij met onderscheiding afgerond.

Tot februari 2014 was Kevin actief als advocaat in het fiscaal recht en vermogensplanning bij een middelgroot advocatenkantoor in Waregem.

Kevin Desmet is gespecialiseerd in fiscale adviesverlening en geschillen, evenals in (internationale) vermogensplanning en vennootschapsrecht. Kevin Desmet publiceert ook in de fiscale rechtsliteratuur.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Interne meerwaarden na de Programmawet van 25 december 2016

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

fiscaal-zakboekje-20171

Fiscaal zakboekje 2017/1

Wolters Kluwer

Het Fiscaal Zakboekje bevat in beknopte en overzichtelijke vorm een uiteenzetting van de huidige fiscale wetgeving (personen- en vennootschapsbelasting, btw, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners, voorheffingen, successie- en registratierechten, …), met een systematische verwijzing naar de toepasselijke cijfers en termijnen.

In deze editie werden o.a. het permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie en de rapporteringverplichtingen inzake verrekenprijzen opgenomen.

Uniek en volledig overzicht
Een praktische leidraad
Duidelijk en makkelijk hanteerbaar
Gedetailleerde inhoudsopgave
Uniek rulingoverzicht

wetboek-van-de-inkomstenbelastingen-2017

Wetboek van de inkomstenbelastingen 2017/1

Wolters Kluwer

Dit zakwetboek Wetboek van inkomstenbelastingen bundelt op handige en hanteerbare wijze:

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92);
het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (KB WIB 92) en zijn bijlagen;
een selectie van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing op de bovenvermelde materie.

Op elke pagina staat de Juracode van de wettekst vermeld (bv. @ 3715). De Juracode is een unieke identificatiecode van deze wettekst. Op de website Jura (www.jura.be) kunt u met deze code onmiddellijk de juiste wettekst terugvinden.

Deze versie is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2016.

vademecum-fiscale-falconis-2017

Vademecum Fiscale Falconis 2017

Wolters Kluwer

Het Vademecum Fiscale Falconis is hét instapwerk in het fiscaal recht. Professor Luc De BROE en zijn team van het instituut voor fiscaal recht aan de KU Leuven geven een toegankelijk, gestructureerd overzicht van de basismateries het Belgische belastingrecht. Algemene beginselen, personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw worden besproken, overzichtelijk en compact. Inclusief actuele topics zoals de regionalisering van de fiscaliteit, de kaaimantaks en de speculatietaks. De vele voorbeelden maken de theorie bevattelijk.

Het boek richt zich in de eerste plaats tot studenten in economische en juridische opleidingen. Ook voor opleidingen met fiscaliteit in de zijlijn en voor opleidingsinstituten waar een introductie in het belastingrecht wordt gegeven, is dit boek uitermate geschikt. Daarnaast is dit onmisbare basiswerk een handige en nuttige leidraad voor iedereen die beroepshalve met fiscaliteit in aanraking komt.

Editor en auteur Luc DE BROE is gewoon hoogleraar fiscaal recht aan de KU Leuven en vennoot bij het advocatenkantoor Laga. Hij is auteur van verschillende boeken en bijdragen in Belgische en buitenlandse tijdschriften. Voor de realisatie van dit boek werd hij bijgestaan door Filip DEBELVA, Anne Mieke VANDEKERKHOVE en Stefanie HARDY, allen verbonden aan het Instituut voor Fiscaal Recht aan de KU Leuven.

Dit vademecum is een uitgave van het Instituut voor Fiscaal Recht. Het Instituut werd opgericht in de schoot van de afdeling Economisch Recht door Prof. Em. Frans Vanistendael. De voornaamste doelstelling van het Instituut voor Fiscaal recht is het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek in directe en indirecte fiscaliteit, zowel op het gebied van de Belgische fiscaliteit (federale, regionale en lokale fiscaliteit) als op het gebied van de Europese en internationale fiscaliteit.

erfpacht-recht-van-opstal-en-vruchtgebruik

Erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik

Wolters Kluwer

Erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik zijn oude rechtsfiguren die vandaag nog vaak gebruikt worden o.a. bij vastgoedtransacties. Hoewel deze instrumenten wel eens als ‘oubollig’ worden omschreven, worden zij zeer frequent gebruikt, niet in het minst door ondernemingen. Fiscale optimalisatie is hier vaak de drijfveer. De fiscus gaat hier echter niet onbeperkt in mee. De zogenaamde “turbo-vruchtgebruikconstructies” bijvoorbeeld worden meer en meer geviseerd en geherkwalificeerd in een voor de belastingplichtige fiscaal nadelig alternatief. De invoering van de vernieuwde antimisbruikbepaling helpt hierbij. Maar heeft de fiscus in alle gevallen gelijk?

In dit boek wordt elk van deze rechten bekeken vanuit een civielrechtelijk oogpunt. Daarnaast staat de auteur ook stil bij de boekhoudkundige verwerking ervan. Het derde deel behandelt de fiscale aspecten. Het fiscale luik rond erfpacht, opstal en vruchtgebruik is constant in beweging. Recente vonnissen, arresten en rulings zijn hiervan getuige.

Dit boek onderscheidt zich van andere publicaties door een globaal overzicht te geven van zowel de burgerrechtelijke, de boekhoudkundige als de fiscale behandeling van erfpacht, opstal en vruchtgebruik. De auteur focust zich daarbij op de hoofdlijnen eerder dan op de details. Dit om een werkinstrument te zijn voor verschillende doelgroepen, zoals accountants, boekhouders, revisoren, fiscalisten en juristen. Dit boek is het resultaat van de interpretatie van verschillende bronnen en wetsartikelen.

Kizzy Wandelaer heeft reeds 14 jaar ervaring in het verlenen van juridisch en fiscaal advies aan (middel)grote ondernemingen, familiebedrijven en hun aandeelhouders en dit met betrekking tot de optimalisatie van vastgoedinvesteringen, herstructureringen en vermogensplanning. Zij is werkzaam voor KPMG Belastingconsulenten.

tiberghien-handboek-voor-fiscaal-recht-2016-2017

Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht 2016-2017

Wolters Kluwer

Het Handboek voor Fiscaal Recht – Tiberghien is dé encyclopedie van de Belgische Fiscaliteit. Het geeft een actueel en uiterst volledig overzicht van de hele fiscaliteit, mét uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, die de lezer de verdere weg tonen voor meer gedetailleerde informatie. Een complete fiscale bibliotheek in één uitgave dus!

Deze klassieker is ondertussen al aan zijn 35e editie toe. In 1955 publiceerde Albert Tiberghien het allereerste basiswerk over het fiscaal recht. Ook vandaag nog blijft het Handboek een unieke plaats bekleden in het landschap van de fiscale documentatie: het is een allesomvattend, toepassingsgericht én actueel basiswerk. Hierdoor kent het boek een in zijn soort ongeëvenaard succes: het is al meer dan 60 jaar een bestseller!

De doelstelling van het boek is door de jaren heen dezelfde gebleven: een eerste wegwijzer te zijn in het uitgestrekte fiscale landschap door àlle basisinformatie inzake Fiscaal Recht te verstrekken. Algemene beginselen, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, BNI, procedure, voorheffingen, registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, btw, douane en accijnzen, milieu- en energiebelastingen, niet-rijksbelastingen, internationaal fiscaal recht, Europees fiscaal recht, witwaswetgeving en kaaimantaks, u vindt het allemaal terug in dit onmisbare Handboek. Dankzij de duidelijke indeling, vindt u gemakkelijk het antwoord op al uw vragen.

De aanhoudende stortvloed aan nieuwe fiscale maatregelen maken de Belgische fiscaliteit nog complexer. Alle nieuwe regels werden bevattelijk verwerkt in deze nieuwe editie van het Handboek voor Fiscaal recht - Tiberghien, waardoor het meer dan ooit een onmisbare leidraad in het doolhof van de fiscaliteit is.

Dit alles maakt van het Handboek Tiberghien het basiswerk bij uitstek voor zowel de beginnende als de ervaren fiscalist. Het is hét startpunt bij alle opzoekingen voor iedereen die met fiscaliteit bezig is: belastingconsulenten, fiscalisten, bedrijfsleiders, magistraten, advocaten, revisoren, accountants, fiscale ambtenaren, studenten, enz.

Uniek naslagwerk van de volledige fiscaliteit
2 banden met in totaal 2300 pagina’s onmisbare informatie
Volledig actueel en up to date
Vlot consulteerbaar
Bevattelijk en praktijkgericht
Geschreven door topspecialisten
met ruime aandacht voor alle nieuwigheden.
Omdat we u de meest volledige informatie willen blijven bieden, verschijnt de uitgave in twee banden. Het was niet langer mogelijk om het fiscaal recht bevattelijk samen te brengen in 1 boekdeel.

De jaarlijkse update van dit werk wordt verzorgd door Tiberghien Advocaten. Als grootste fiscale praktijk binnen de Belgische advocatuur blijft het voor Tiberghien Advocaten een roeping om het standaardwerk van de fiscaliteit in België te verzorgen.

fiscale-rechtspraakoverzichten-grondrechten-in-fiscalibus-2017

Fiscale rechtspraakoverzichten. Grondrechten in fiscalibus 2017

Larcier

In de fiscale rechtspraak worden grondrechten steeds vaker ingeroepen. Naar aanleiding van 25 jaar grondrechtentoetsing door het Grondwettelijk Hof bevat dit werk een overzicht van rechtspraak waarin grondrechten worden toegepast in fiscale zaken. Het betreft rechtspraak van
het Europees Hof van de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State.

Voor dit overzicht werd rechtspraak geselecteerd inzake het recht op gelijkheid en nondiscriminatie, de bescherming van het eigendomsrecht, het recht op eerlijk proces, het recht op privé-leven en het recht op toegang tot bestuursdocumenten.

Omdat bij de meeste grondrechten de vereiste van de wettelijke basis terug komt, wordt dit afzonderlijk behandeld in een apart hoofdstuk

Elk rechtspraakoverzicht per grondrecht afzonderlijk wordt ingeleid door een tekst waarin de draagwijdte van het desbetreffende grondrecht voor elk rechtsinstrument (EVRM, Europees Handvest, GW, …) wordt toegelicht. In dit deel komen ook de eventuele opmerkelijke conclusies die uit het rechtspraakoverzicht van het betreffende grondrecht kunnen worden gemaakt, aan bod. In dit algemeen deel worden eventueel ook de uitspraken vermeld die weliswaar geen fiscale zaken zijn, maar wel belangrijk voor een goed begrip van de draagwijdte van het betrokken grondrecht. Ook mijlpaalarresten die dateren van vóór 1989, komen, in voorkomend geval, in dit algemeen deel aan bod.

Het volledige rechtspraakoverzicht wordt voorafgegaan door een algemene inleiding. In deze inleiding wordt een omschrijving gegeven van wat grondrechten zijn, hun herkomst wordt gesitueerd en de belangrijkste rechtsbronnen van grondrechten worden toegelicht. Daarnaast wordt in dit inleidend hoofdstuk toegelicht welke de mogelijkheden zijn van de Belgische hoogste rechtscolleges om de grondrechten te toetsen.

Praktische informatie

Tijdstip 9 juni 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Gent Holiday Inn Expo Gent
Prijs

210 EUR (excl btw)

349 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken

Inclusief het ‘Fiscaal zakboekje 2017/1’, documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest


Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

FSMA


4 juridische punten

aanvraag ingediend voor 3,5 uren

4 uren

3,5 uren

4 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen

Inschrijven | Interne meerwaarden na de Programmawet van 25 december 2016 - 09/06/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37