Voor de fiscale practicus is een kennis van de meest recente evoluties in de rechtspraak een absolute must. Bij advisering en fiscale optimalisatie zal men steeds nauwlettend oog moeten hebben voor de mogelijke kritische toetsing door de belastingadministratie en de houding daar tegenover van de rechtbanken en van de hoven. Dit is zeker zo in fiscale aangelegenheden, waar de complexiteit van de fiscale wetten, in samenhang met de gemeenrechtelijke begrippen en beginselen, en ook de vaagheid van sommige bepalingen aanleiding geven tot heel wat interpretatiemoeilijkheden. De rechtspracticus die de belastingplichtige bijstaat in procedures, dient hierbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de procedurele aspecten.

Tijdens dit jaarlijks seminarie wordt een meer algemeen overzicht gegeven, houdende korte bespreking van relevante vonnissen en arresten, zij het omdat ze een geschil beslechten dat voor het eerst aanleiding heeft gegeven tot een uitspraak, zij het omdat ze een interessant standpunt behelzen rond aan de gang zijnde discussies. De rechtspraak, gepubliceerd en/of geannoteerd in het jaar 2016, komt aan bod.

Sprekers

wim-vandenberghe

Wim Vandenberghe

Advocaat-vennoot, Derycke & Vandenberghe Advocaten

 

 

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Uiteenzetting: Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

handboek-fiscale-procedure-inkomstenbelastingen-2016

Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen 2016

Uitgave Intersentia

De wetgeving en de rechtspraak met betrekking tot de vestiging, de betwisting en de inning van aanslagen in de inkomstenbelastingen evolueren bijzonder snel. Zo snel dat het voor de “gewone” belastingbetaler en zelfs voor vele gespecialiseerde fiscalisten niet of nauwelijks bij te houden is. Nochtans is een inzicht in de fiscale procedureregels uiterst belangrijk voor wie als belastingplichtige niet te veel wil betalen aan de fiscus.

Het Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen biedt een overzichtelijke en duidelijke leidraad in deze complexe materie. Dit boek is intussen aan zijn tiende editie toe en is uitgegroeid tot een referentiewerk. Het bevat een globaal overzicht van alle elementen van de fiscale procedure op het vlak van de inkomstenbelastingen.

Achtereenvolgens komen uitgebreid aan bod:

  • de fiscale aangifte, met inbegrip van de sancties en de fiscale regularisatiemogelijkheden,
  • de controle- en onderzoeksverrichtingen van de fiscus,
  • de bewijsmiddelen,
  • de vestiging van de aanslag,
  • de betwisting van de aanslag,
  • de mogelijkheid om buiten de eigenlijke fiscale procedure schadevergoeding te vorderen van de Belgische Staat,
  • de kwijtschelding of vermindering van administratieve sancties of nalatigheidsintresten,
  • de betaling en invordering van de belasting, en
  • enkele bijzonderheden betreffende de bepaling van het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing.

Een apart deel is gewijd aan een reeks praktische vragen waarmee de belastingplichtige kan worden geconfronteerd bij het vervullen van zijn fiscale verplichtingen.

Door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden en modellen is het een ideaal studieboek en een gebruiksvriendelijke handleiding voor alle belastingplichtigen en fiscalisten.

Deze tiende editie is geactualiseerd tot medio 2016. Tevens zijn de meest recente tendensen en ontwikkelingen in de rechtspraak verwerkt.

vademecum-fiscale-falconis-2017

Vademecum Fiscale Falconis 2017

Wolters Kluwer

Het Vademecum Fiscale Falconis is hét instapwerk in het fiscaal recht. Professor Luc De BROE en zijn team van het instituut voor fiscaal recht aan de KU Leuven geven een toegankelijk, gestructureerd overzicht van de basismateries het Belgische belastingrecht. Algemene beginselen, personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw worden besproken, overzichtelijk en compact. Inclusief actuele topics zoals de regionalisering van de fiscaliteit, de kaaimantaks en de speculatietaks. De vele voorbeelden maken de theorie bevattelijk.

Het boek richt zich in de eerste plaats tot studenten in economische en juridische opleidingen. Ook voor opleidingen met fiscaliteit in de zijlijn en voor opleidingsinstituten waar een introductie in het belastingrecht wordt gegeven, is dit boek uitermate geschikt. Daarnaast is dit onmisbare basiswerk een handige en nuttige leidraad voor iedereen die beroepshalve met fiscaliteit in aanraking komt.

Editor en auteur Luc DE BROE is gewoon hoogleraar fiscaal recht aan de KU Leuven en vennoot bij het advocatenkantoor Laga. Hij is auteur van verschillende boeken en bijdragen in Belgische en buitenlandse tijdschriften. Voor de realisatie van dit boek werd hij bijgestaan door Filip DEBELVA, Anne Mieke VANDEKERKHOVE en Stefanie HARDY, allen verbonden aan het Instituut voor Fiscaal Recht aan de KU Leuven.

Dit vademecum is een uitgave van het Instituut voor Fiscaal Recht. Het Instituut werd opgericht in de schoot van de afdeling Economisch Recht door Prof. Em. Frans Vanistendael. De voornaamste doelstelling van het Instituut voor Fiscaal recht is het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek in directe en indirecte fiscaliteit, zowel op het gebied van de Belgische fiscaliteit (federale, regionale en lokale fiscaliteit) als op het gebied van de Europese en internationale fiscaliteit.

codex-fiscaal-recht-2016-2017

Codex Fiscaal recht 2016-2017

Die Keure

De Codex Fiscaal Recht werd omgevormd tot twee delen om het gebruiksgemak te bevorderen.

Het eerste deel bestaat uit de directe belastingen (inkomstenbelastingen en met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen) en internationaal belastingrecht.
Het tweede deel omvat de indirecte belastingen (registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten en diverse rechten en taksen).
De codex blijft daarmee het ideale instrument om de fiscale praktijkbeoefenaar en de met fiscaal recht geconfronteerde student te begeleiden bij zijn volledige praktijk respectievelijk studie. De samenstellers hebben gestreefd naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding door o.a. een passende selectie (gebaseerd op hun praktijk- en doceerervaring) van bijzondere wetgeving en besluiten, precieze kruisverwijzingen, zeer nauwkeurige aanduiding van teksten, tekstonderdelen, zinsgedeelten of zelfs individuele termen die gewijzigd werden t.o.v. vroegere teksten, enz.

De Codex Fiscaal Recht editie 2016-2017 is bijgewerkt t.e.m. B.S. 1 juni 2016. Uitgangspunt voor de samenstelling van het deel I - Inkomstenbelastingen is de wetgeving die geldt voor het aanslagjaar 2017.

tiberghien-handboek-voor-fiscaal-recht-2016-2017

Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht 2016-2017

Wolters Kluwer

Het Handboek voor Fiscaal Recht – Tiberghien is dé encyclopedie van de Belgische Fiscaliteit. Het geeft een actueel en uiterst volledig overzicht van de hele fiscaliteit, mét uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, die de lezer de verdere weg tonen voor meer gedetailleerde informatie. Een complete fiscale bibliotheek in één uitgave dus!

Deze klassieker is ondertussen al aan zijn 35e editie toe. In 1955 publiceerde Albert Tiberghien het allereerste basiswerk over het fiscaal recht. Ook vandaag nog blijft het Handboek een unieke plaats bekleden in het landschap van de fiscale documentatie: het is een allesomvattend, toepassingsgericht én actueel basiswerk. Hierdoor kent het boek een in zijn soort ongeëvenaard succes: het is al meer dan 60 jaar een bestseller!

De doelstelling van het boek is door de jaren heen dezelfde gebleven: een eerste wegwijzer te zijn in het uitgestrekte fiscale landschap door àlle basisinformatie inzake Fiscaal Recht te verstrekken. Algemene beginselen, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, BNI, procedure, voorheffingen, registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, btw, douane en accijnzen, milieu- en energiebelastingen, niet-rijksbelastingen, internationaal fiscaal recht, Europees fiscaal recht, witwaswetgeving en kaaimantaks, u vindt het allemaal terug in dit onmisbare Handboek. Dankzij de duidelijke indeling, vindt u gemakkelijk het antwoord op al uw vragen.

De aanhoudende stortvloed aan nieuwe fiscale maatregelen maken de Belgische fiscaliteit nog complexer. Alle nieuwe regels werden bevattelijk verwerkt in deze nieuwe editie van het Handboek voor Fiscaal recht - Tiberghien, waardoor het meer dan ooit een onmisbare leidraad in het doolhof van de fiscaliteit is.

Dit alles maakt van het Handboek Tiberghien het basiswerk bij uitstek voor zowel de beginnende als de ervaren fiscalist. Het is hét startpunt bij alle opzoekingen voor iedereen die met fiscaliteit bezig is: belastingconsulenten, fiscalisten, bedrijfsleiders, magistraten, advocaten, revisoren, accountants, fiscale ambtenaren, studenten, enz.

Uniek naslagwerk van de volledige fiscaliteit
2 banden met in totaal 2300 pagina’s onmisbare informatie
Volledig actueel en up to date
Vlot consulteerbaar
Bevattelijk en praktijkgericht
Geschreven door topspecialisten
met ruime aandacht voor alle nieuwigheden.
Omdat we u de meest volledige informatie willen blijven bieden, verschijnt de uitgave in twee banden. Het was niet langer mogelijk om het fiscaal recht bevattelijk samen te brengen in 1 boekdeel.

De jaarlijkse update van dit werk wordt verzorgd door Tiberghien Advocaten. Als grootste fiscale praktijk binnen de Belgische advocatuur blijft het voor Tiberghien Advocaten een roeping om het standaardwerk van de fiscaliteit in België te verzorgen.

wetboek-van-de-inkomstenbelastingen-2017

Wetboek van de inkomstenbelastingen 2017/1

Wolters Kluwer

Dit zakwetboek Wetboek van inkomstenbelastingen bundelt op handige en hanteerbare wijze:

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92);
het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (KB WIB 92) en zijn bijlagen;
een selectie van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing op de bovenvermelde materie.

Op elke pagina staat de Juracode van de wettekst vermeld (bv. @ 3715). De Juracode is een unieke identificatiecode van deze wettekst. Op de website Jura (www.jura.be) kunt u met deze code onmiddellijk de juiste wettekst terugvinden.

Deze versie is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2016.

fiscale-rechtspraakoverzichten-grondrechten-in-fiscalibus-2017

Fiscale rechtspraakoverzichten. Grondrechten in fiscalibus 2017

Larcier

In de fiscale rechtspraak worden grondrechten steeds vaker ingeroepen. Naar aanleiding van 25 jaar grondrechtentoetsing door het Grondwettelijk Hof bevat dit werk een overzicht van rechtspraak waarin grondrechten worden toegepast in fiscale zaken. Het betreft rechtspraak van
het Europees Hof van de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State.

Voor dit overzicht werd rechtspraak geselecteerd inzake het recht op gelijkheid en nondiscriminatie, de bescherming van het eigendomsrecht, het recht op eerlijk proces, het recht op privé-leven en het recht op toegang tot bestuursdocumenten.

Omdat bij de meeste grondrechten de vereiste van de wettelijke basis terug komt, wordt dit afzonderlijk behandeld in een apart hoofdstuk

Elk rechtspraakoverzicht per grondrecht afzonderlijk wordt ingeleid door een tekst waarin de draagwijdte van het desbetreffende grondrecht voor elk rechtsinstrument (EVRM, Europees Handvest, GW, …) wordt toegelicht. In dit deel komen ook de eventuele opmerkelijke conclusies die uit het rechtspraakoverzicht van het betreffende grondrecht kunnen worden gemaakt, aan bod. In dit algemeen deel worden eventueel ook de uitspraken vermeld die weliswaar geen fiscale zaken zijn, maar wel belangrijk voor een goed begrip van de draagwijdte van het betrokken grondrecht. Ook mijlpaalarresten die dateren van vóór 1989, komen, in voorkomend geval, in dit algemeen deel aan bod.

Het volledige rechtspraakoverzicht wordt voorafgegaan door een algemene inleiding. In deze inleiding wordt een omschrijving gegeven van wat grondrechten zijn, hun herkomst wordt gesitueerd en de belangrijkste rechtsbronnen van grondrechten worden toegelicht. Daarnaast wordt in dit inleidend hoofdstuk toegelicht welke de mogelijkheden zijn van de Belgische hoogste rechtscolleges om de grondrechten te toetsen.

Praktische informatie

Tijdstip 8 juni 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Gent Holiday Inn Expo Gent
Prijs

219 EUR (excl btw)

Incl. het ‘Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen 2016', broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak - 08/06/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37