De private stichting is een rechtspersoon, die wordt opgericht om de controle/zeggenschap over het ingebrachte vermogen te scheiden van de economische eigendom. De overdracht van het familiaal vermogen aan de private stichting kan al dan niet gepaard gaan met een certificering van het ingebrachte vermogen.

Voor sommigen is de private stichting een geliefkoosde vorm van vermogensplanning. Voor anderen blijft de private stichting onbekend en dus ook onbemind terrein.

Het wetsontwerp van 4 juni 2018 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft tot doel de wetgeving inzake private stichtingen te verduidelijken en onder het Wetboek Vennootschappen onder te brengen.

De spreker zal tijdens deze studienamiddag de algemene principes van de private stichting (oprichting, werking, ontbinding) uiteenzetten met aandacht voor de privaatrechtelijke en fiscale aspecten, alsook de toekomstige evoluties in het kader van het wetsontwerp van tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Sprekers

jos_ruysseveldt

Meester Jos Ruysseveldt

Advocaat-vennoot Ruysseveldt, Prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel, Prof. AMS University Antwerpen

EDUCATIEVE ACHTERGROND
• Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen, Fiscale Hogeschool Brussel 1992
• Licentiaat in het Notariaat, Universiteit Gent 1984
• Licentiaat in de Rechten, Universiteit Gent 1983

PROFESSIONELE ERVARING
Door zijn gespecialiseerde opleiding en notariële ervaring (15 jaar) biedt Jos Ruysseveldt zijn diensten vanuit een praktische en concrete invalshoek. Verder levert hij regelmatig bijdragen in wetenschappelijke jaarboeken en tijdschriften en maakt hij deel uit van redactiecomités wat een garantie betekent voor een permanente marktkennis en een toegevoegde waarde aan uw doelstelling.

ACADEMISCHE ERVARING
Jos Ruysseveldt is professor aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en het AMS, Universiteit Antwerpen.
Verder verleent hij medewerking aan diverse postuniversitaire opleidingen.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

De Private Stichting

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

de-belgische-stichting

De Belgische stichting 2018

Larcier

De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen heeft de rechtsvorm van de private stichting geïntroduceerd in het Belgisch recht, en bovendien het juridisch kader grondig gewijzigd voor wat betreft de instelling van openbaar nut die sindsdien door het leven gaat als de stichting van openbaar nut.

Deze wet werd inmiddels op een heel aantal punten gewijzigd. Dit boek behandelt de private stichting en de stichting van openbaar nut in al hun geledingen en verwerkt als eerste alle relevante wijzigingen in wetgeving.

Vooreerst wordt nader ingegaan op het juridisch kader. Hierbij werd de laatste wijziging inzake de inbreng van een algemeenheid van goederen of bedrijfstak geïntegreerd.

Vervolgens staat het boek stil bij de boekhoudkundige en de jaarrekeningrechtelijke verplichtingen waaraan de stichting moet tegemoet komen, waarbij eveneens uitgebreide aandacht wordt besteed aan de commissarisopdracht.

Ten slotte werpt het boek een licht op de fiscale behandeling van de stichting naar aanleiding van haar oprichting, werking en ontbinding. Zowel de rechtspersonenbelasting, de registratierechten, de successierechten als een aantal BTW-aspecten komen hierbij aan bod.

Aangezien de Belgische private stichting steeds meer wordt aangewend als instrument van successie- en vermogensplanning, gaat het boek tevens in op een aantal specifieke aandachtspunten in dit verband. Zo wordt ondermeer stilgestaan bij de invloed van de wettelijke reserve op de inbreng in een stichting, het gebruik van de stichting in het kader van een duolegaat, de mogelijkheid tot het aanwenden van een stichting voor vermogensoverdracht, de fiscale behandeling van uitkeringen uit de stichting aan familieleden, de terugkeer van ingebrachte vermogensbestanddelen naar de erfgenamen van de stichter en de impact hiervan op de successierechten, de schenking onder ontbindende voorwaarde aan de stichting, (bijzondere) schenkingstarieven aan de stichting, alsook bij de fiscale behandeling van de stichting die wordt gebruikt als administratiekantoor.

fiscaal-compendium-successierechten-2017

Fiscaal Compendium - Successierechten 2017

Wolters Kluwer

Het Fiscaal Compendium - Successierechten geeft een volledig overzicht van de Belgische regeling inzake successierechten, zowel federaal als van de drie gewesten.

Na een algemene bespreking van het eigendomsrecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, wordt de regeling inzake successierechten grondig doorgelicht. Zo wordt onder meer stilgestaan bij de wijzen van erfrechtelijke verkrijging, de waardering van het actief, de rechten en verplichtingen van erfopvolgers, de vererving van familiale ondernemingen en de fiscale antimisbruikbepaling.

Doordat er voldoende aandacht wordt besteed aan basisbegrippen en de uiteenzetting wordt geïllustreerd met talrijke voorbeelden, zal ook een niet-specialist probleemloos zijn weg vinden in dit overzichtelijke naslagwerk.

Deze nieuwe editie is volledig aangepast aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Dit boek verschijnt in de reeks Fiscaal Compendium, in samenwerking met Fiscale Hogeschool Brussel. Deze boekenreeks bundelt en structureert informatie van alle takken van het fiscaal recht. Ieder boek in de reeks behandelt een specifieke tak van het fiscaal recht. U krijgt een grondig overzicht van de wetgeving, de rechtspraak en de circulaires, voorzien van een diepgaande commentaar van een specialist ter zake, inclusief vele concrete voorbeelden en praktische tips.

dé-gids-voor-vennootschappen-2018

Dé gids voor vennootschappen 2018

Wolters Kluwer

Bedrijfsleiders en bedrijfsadviseurs moeten van 101 zaken op de hoogte zijn wat het vennootschapsleven betreft. Gezien de grote omvang van deze wetgeving, is dit niet bepaald een makkelijke opdracht.

Dé gids voor vennootschappen kan u daarbij helpen: ingedeeld in trefwoorden bekijkt deze uitgave het vennootschapsleven van A tot Z. Of het nu gaat om een kapitaalverhoging of de benoeming van een bestuurder/zaakvoerder, de auteurs geven u van elk item bondig de procedure, de praktijk en het wetgevend kader.

Praktisch is dat u in een oogopslag kan zien voor welke vennootschapsvorm het bedoeld is. In de marge van het boek vindt u namelijk de aanduiding of deze regeling geldt voor de NV, BVBA, CVBA, CVOA of Comm. VA. In de nieuwe versie hebben we o.a. oog voor de het verslag van de commissaris, de tendenzen inzake corporate governance en het nieuwe insolventierecht.

tendensen_vermogensrecht

Tendensen vermogensrecht 2018

Intersentia

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2017
R. Barbaix

Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2017
N. Carette

Wie is er bang van de actieve notaris-vereffenaar? 
B. Van Den Bergh

Een stand van zaken van de woonstvergoeding, de koningin van de vereffening!
P.-J. De Decker

Een vaststellingsovereenkomst die een einde maakt aan een onverdeeldheid:
over benadeling, de contractvrijheid en het nieuwe erfrecht
N. Portugaels

Aandachtspunten inzake de verkrijgende verjaring bij vastgoedtransacties. Capita selecta
J. Van de Voorde

Gelijkheid na de schenking door een grootouder aan een kleinkind:
de transgenerationele inbreng als nieuw erfrechtelijk correctiemechanisme
L. Wuyts

De verzorging van de erflater: een erfrechtelijke benadering
B. Van Den Houte

Onderhandse echtscheiding door onderlinge toestemming met toebedeling van
een onroerend goed aan één echtgenoot
F. Buyssens

actualia-vermogensrecht

Actualia vermogensrecht 2018

Intersentia

In een gewijzigd demografisch samenlevingskader is het familiaal vermogensrecht niet alleen in volle ontwikkeling, maar werden er bovendien verschillende wetgevende initiatieven genomen tot een grondige herziening van het traditionele huwelijksvermogensrecht en erfrecht. 

In dit Cahier bieden de auteurs een grondig overzicht van de recentste ontwikkelingen in het relatievermogensrecht en het erfrecht. Zij doen dit uitvoerig aan de hand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Zo komen bij het huwelijksvermogensrecht de regels van de rechtspleging aan bod, evenals de bestendigheid van de huwelijkse voorwaarden en de baten van het eigen of het gemeenschappelijk vermogen. Ook de vereffening en verdeling van vennootschapsaandelen, beroepsgoederen en cliënteel en het preferentiële overnamerecht komen aan bod. Tot slot staat de auteur ook stil bij moeilijke hoofdstukken zoals de heling en de koopovereenkomst tussen echtgenoten.

Bij de bespreking van het hervormde erfrecht gaat de aandacht in de eerste plaats naar de wettelijke en conventionele devolutie en naar de erfovereenkomsten. Het belangrijke leerstuk van de reserve wordt ook uitvoerig besproken.

de-trust

De Trust - Juridisch kader voor (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen

Wolters Kluwer

De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen heeft de rechtsvorm van de private stichting geïntroduceerd in het Belgisch recht, en bovendien het juridisch kader grondig gewijzigd voor wat betreft de instelling van openbaar nut die sindsdien door het leven gaat als de stichting van openbaar nut.

Deze wet werd inmiddels op een heel aantal punten gewijzigd. Dit boek behandelt de private stichting en de stichting van openbaar nut in al hun geledingen en verwerkt als eerste alle relevante wijzigingen in wetgeving.

Vooreerst wordt nader ingegaan op het juridisch kader. Hierbij werd de laatste wijziging inzake de inbreng van een algemeenheid van goederen of bedrijfstak geïntegreerd.

Vervolgens staat het boek stil bij de boekhoudkundige en de jaarrekeningrechtelijke verplichtingen waaraan de stichting moet tegemoet komen, waarbij eveneens uitgebreide aandacht wordt besteed aan de commissarisopdracht.

Ten slotte werpt het boek een licht op de fiscale behandeling van de stichting naar aanleiding van haar oprichting, werking en ontbinding. Zowel de rechtspersonenbelasting, de registratierechten, de successierechten als een aantal BTW-aspecten komen hierbij aan bod.

Aangezien de Belgische private stichting steeds meer wordt aangewend als instrument van successie- en vermogensplanning, gaat het boek tevens in op een aantal specifieke aandachtspunten in dit verband. Zo wordt ondermeer stilgestaan bij de invloed van de wettelijke reserve op de inbreng in een stichting, het gebruik van de stichting in het kader van een duolegaat, de mogelijkheid tot het aanwenden van een stichting voor vermogensoverdracht, de fiscale behandeling van uitkeringen uit de stichting aan familieleden, de terugkeer van ingebrachte vermogensbestanddelen naar de erfgenamen van de stichter en de impact hiervan op de successierechten, de schenking onder ontbindende voorwaarde aan de stichting, (bijzondere) schenkingstarieven aan de stichting, alsook bij de fiscale behandeling van de stichting die wordt gebruikt als administratiekantoor.

Praktische informatie

Tijdstip

13 december 2018

13.30u - 17.00u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

205 EUR (excl btw)

275 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'De Belgische stichting 2018', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | De Private Stichting - 13/12/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30