Webinar 1 - Zorgvolmacht als sluitstuk van vermogensplanning: mogelijkheden en grenzen anno 2019

Spreker

Meester dr. Ariadne Van den Broeck
advocaat Delboo

Programma

In een efficiënte vermogensplanning anticipeert men niet alleen op de hypothese van overlijden, maar ook op de situatie waarin de eigenaar van het vermogen niet langer in staat is om dit zelf nog te beheren. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de zorgvolmacht steeds meer aan belang wint in de praktijk van estate planning. Sinds 2014 werden al meer dan 86.000 zorgvolmachten geregistreerd. Dit webinar belicht enerzijds de nieuwigheden van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, die het toepassingsgebied van de zorgvolmacht verruimt en bovendien implicaties heeft voor de maatschap. Anderzijds zal de spreker focussen op de good practices die doorheen de jaren zijn ontwikkeld, met aandacht voor de inwerkingtreding van de volmacht (en mogelijke bewijsproblemen op dat vlak), de controle op de lasthebber, een zorgvuldige afbakening van zijn bevoegdheden en de mogelijkheden en grenzen van de zorgvolmacht in het kader van de verdere planning van het vermogen (huwelijkscontract, schenking, testament, erfovereenkomst, verkoop, …).

Webinar 2 - Het nieuwe goederenrecht: game changer voor fiscale vastgoedplanning

Spreker

Meester Robin Messiaen
Advocaat Sherpa Law


Programma

Programma in voorbereiding

Webinar 3 - Blijvende onduidelijkheden en 'verborgen' erfovereenkomsten in de hervorming van het erfrecht

Spreker

Meester Rinse Elsermans
Advocaat Cazimir

Programma

De materie van de erfovereenkomsten werd grondig hervormd door de hervorming van het erfrecht.

Zo worden niet alleen nieuwe soorten erfovereenkomsten gecreëerd (zoals de globale erfovereenkomst en welbepaalde punctuele erfovereenkomsten), ook voorziet het Burgerlijk Wetboek in een strenge procedure die gevolgd moet worden wil men een erfovereenkomst  sluiten.

Tijdens het seminarie wordt aandacht besteed aan de verschillende erfovereenkomsten die kunnen worden gesloten. Er duiken bovendien erfovereenkomsten op waar men het niet altijd zou verwachten.

Daarnaast is het van belang om te weten wie een erfovereenkomst mag sluiten en welke

aandachtspunten er zijn bij het sluiten van een erfovereenkomst (gelet op de strenge sanctie die aan de vorm- en procedurevoorwaarden wordt gekoppeld).

Bovendien heeft de erfwet 2017 nog geen absolute duidelijkheid gecreëerd over alle aspecten van de erfovereenkomsten. Er blijven op vandaag nog steeds een aantal onduidelijkheden en twistpunten bestaan.

Tot slot wordt de fiscale impact van de erfovereenkomsten besproken. Burgerrechtelijke instrumenten blijven immers grotendeels dode letter wanneer deze fiscaal worden afgestraft.

Sessie 1 - Successieplanning voor minderjarigen en verstandelijke gehandicapten

Spreker

Meester Jos Ruysseveldt
Advocaat-vennoot Ruysseveldt
Prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel
Prof. AMS Universiteit Antwerpen

Programma

Programma in voorbereiding

Sessie 2 - Internationale aspecten van vermogensplanning

Sprekers

 

Meester Wim Vermeulen
Advocaat-vennoot Cazimir

Programma

De internationale mobiliteit van zowel individuen als hun vermogensbestanddelen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo vinden steeds meer Belgen, of hun kinderen, hun geluk in het buitenland en beslissen om België te verlaten òf te investeren in buitenlandse assets. Dikwijls is dergelijke beslissing emotioneel geïnspireerd en worden de vragen naar de precieze juridische en fiscaalrechtelijke gevolgen van deze handelingen te laat gesteld. In dit seminarie geeft de spreker een overzicht van de internationale aspecten van vermogensplanning aan de hand van een aantal praktische casussen.

Het seminarie start met een korte theoretische uiteenzetting van enkele belangrijke concepten in de internationale vermogensplanning waaronder het begrip ‘rijksinwonerschap’ dit zowel vanuit het perspectief van de inkomstenbelasting als de erf- en schenkbelasting en de toepassing van de Europese erfrechtverordening op internationale nalatenschappen.

Volgende vragen worden vervolgens beantwoord aan de hand van enkele praktische casussen:

- Hebben de gekende Belgische technieken inzake vermogensplanning, zoals de gesplitste aankoop of de wederzijdse schenking, de gewenste uitwerking na
  een verhuis naar het buitenland?
- Wat zijn de aanknopingspunten voor de heffing van schenk- of erfbelasting in het buitenland (specifieke focus op o.a. Spanje en Frankrijk)?
- Wat zijn de aandachtspunten bij het verlijden van een schenkingsakte die ook in het buitenland uitwerking dient te krijgen?
- Welke acties kunnen ondernomen worden om buitenlandse investeerders die tijdelijk in België verblijven te beschermen tegen het risico van een
  onverwacht overlijden?
- Welke fiscale gevolgen moeten in acht genomen worden indien Nederbelgen wensen te schenken aan hun in Nederland woonachtige kinderen?
- De aankoop van buitenlands vastgoed door Belgische inwoners en de beste manier om deze reeds te plannen naar de volgende generatie.
- Welke vermogensrechtelijke handelingen worden het best gesteld pre-emigratie en/of post-emigratie?
- Etc.